Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 01:20:25 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-05-03 01:20:25 (GMT)
commit74034e1b520f3c3572dbb5fbd15ba2b690c3eda8 (patch)
tree396d55fda3cf07c50521d4dfb798308a79a1961d
parent52107abacf3a9d65f5f862d8c3ee7311ecea5af0 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 11 of 11 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po70
1 files changed, 70 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
new file mode 100644
index 0000000..95b4122
--- /dev/null
+++ b/po/hy.po
@@ -0,0 +1,70 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-24 00:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-04-22 22:01+0200\n"
+"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: hy\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
+
+#. TRANS: "name" option from activity.info file
+#. TRANS: "summary" option from activity.info file
+#. TRANS: "description" option from activity.info file
+msgid "Bridge"
+msgstr "Կամուրջ"
+
+#: physics.py:87
+#, python-format
+msgid "Total Cost: %d"
+msgstr "Ընդհանուր արժեքը` %d"
+
+#: physics.py:91
+#, python-format
+msgid "Stress: %d%%"
+msgstr "Շեշտել` %d%%"
+
+#: physics.py:96
+msgid "Train fell off the screen, press R to try again!"
+msgstr "Գնացքը ընկավ էկրանից, սեղմիր Ռ` նորից փորձելու համար."
+
+#: physics.py:98
+msgid "Level completed, well done!! Press T to send another train."
+msgstr "Այս փուլն ավարտվեց, լավ է. Սեղմիր Թ այլ գնացք ուղարկելու համար:"
+
+#: physics.py:100
+msgid "Press the Spacebar to start/pause."
+msgstr "Սեղմիր Վացատի ստեղնը մեկնարկի/դադարի համար:"
+
+#: tools.py:77
+msgid "Circle"
+msgstr "Շրջանագիծ"
+
+#: tools.py:117
+msgid "Girder"
+msgstr "Ձողակառույց"
+
+#: tools.py:186
+msgid "Grab"
+msgstr "Բռնել"
+
+#: tools.py:217
+msgid "Destroy"
+msgstr "Ոչնչացնել"
+
+#: tools.py:257
+msgid "Bridge Joint"
+msgstr "Կամրջային Միացում"
+
+#, python-format
+#~ msgid "%s Source"
+#~ msgstr "%s Աղբյուրը"