Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
diff options
context:
space:
mode:
authorLaurent Dhima <laurenti@alblinux.net>2005-07-28 14:48:24 (GMT)
committer Laurent Dhima <laurenti@src.gnome.org>2005-07-28 14:48:24 (GMT)
commit00eb98e322ace12880a020ab287bbae16b3d9e58 (patch)
tree4d2c4f61d7e9bdefa08dc5026cfc2d8936d69a53 /po/sq.po
parentc4a2f4d653ddeba5125ad56db0276f2caf8f46bb (diff)
Added Albanian translation.
2005-07-28 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net> * sq.po: Added Albanian translation.
Diffstat (limited to 'po/sq.po')
-rw-r--r--po/sq.po1039
1 files changed, 1039 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
new file mode 100644
index 0000000..7f3a4e6
--- /dev/null
+++ b/po/sq.po
@@ -0,0 +1,1039 @@
+# Përkthimi i mesazheve të evince në shqip
+# This file is distributed under the same license as the Evince package.
+# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
+# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2005.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince.HEAD.sq\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2005-07-28 05:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-07-28 16:46+0200\n"
+"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
+"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
+msgid "_Remove Toolbar"
+msgstr "_Hiq panelin e instrumentëve"
+
+#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:555
+msgid "Separator"
+msgstr "Ndarës"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3022
+msgid "Best Fit"
+msgstr "Përshtatja më e mirë"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
+msgid "Fit Page Width"
+msgstr "Përshtat gjerësinë e faqes"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
+msgid "50%"
+msgstr "50%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
+msgid "75%"
+msgstr "75%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
+msgid "100%"
+msgstr "100%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
+msgid "125%"
+msgstr "125%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
+msgid "150%"
+msgstr "150%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
+msgid "175%"
+msgstr "175%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
+msgid "200%"
+msgstr "200%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
+msgid "300%"
+msgstr "300%"
+
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
+msgid "400%"
+msgstr "400%"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:592
+msgid "Document Viewer"
+msgstr "Shikues dokumentesh"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2 ../shell/main.c:218
+msgid "Evince Document Viewer"
+msgstr "Evince, shikuesi i dokumenteve"
+
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:3
+msgid "View multipage documents"
+msgstr "Shiko dokumentë shumfaqësh"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:1
+msgid "*"
+msgstr "*"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Fjalëkalimi:"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:1
+msgid "<b>Author:</b>"
+msgstr "<b>Autori:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:2
+msgid "<b>Created:</b>"
+msgstr "<b>Krijuar:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:3
+msgid "<b>Creator:</b>"
+msgstr "<b>Krijuesi:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:4
+msgid "<b>Format:</b>"
+msgstr "<b>Formati:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:5
+msgid "<b>Keywords:</b>"
+msgstr "<b>Fjalë kyçe:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:6
+msgid "<b>Modified:</b>"
+msgstr "<b>Ndryshuar:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:7
+msgid "<b>Number of Pages:</b>"
+msgstr "<b>Numri i faqeve:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:8
+msgid "<b>Optimized:</b>"
+msgstr "<b>Optimizuar:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:9
+msgid "<b>Producer:</b>"
+msgstr "<b>Prodhues:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:10
+msgid "<b>Security:</b>"
+msgstr "<b>Siguria:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:11
+msgid "<b>Subject:</b>"
+msgstr "<b>Subjekti:</b>"
+
+#: ../data/evince-properties.glade.h:12
+msgid "<b>Title:</b>"
+msgstr "<b>Titulli:</b>"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:1
+msgid "Default sidebar size"
+msgstr "Madhësia e prezgjedhur e panelit anësor"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:2
+msgid "Show sidebar by default"
+msgstr "Zgjidh si të prezgjedhur shfaqjen e panelit anësor"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:3
+msgid "Show statusbar by default"
+msgstr "Shfaq, në mënyrë të prezgjedhur, panelin e e gjendjes"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:4
+msgid "Show toolbar by default"
+msgstr "Shfaq gjithmonë panelin e instrumentëve"
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:5
+msgid ""
+"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
+"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
+"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
+"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
+"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
+"possible relative to the window's size."
+msgstr ""
+"Paneli anësor është elementi anësor që përmban treguesin dhe listën e miniaturave. "
+"Madhësia e prezgjedhur cakton gjerësinë e panelit në piksel nga ana e dritares. Çdo "
+"numër i plotë pranohet. Paneli anësor nuk do të zvogëlohet asnjëherë më shumë "
+"se madhësia e tekstit të nevojshëm për të pasqyruar miniaturat apo treguesin. Vlerat "
+"e mëdha mund të shkaktojnë zënien e një pjese të madhe të zonës së shfaqjes së "
+"faqes nga ana e panelit."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:6
+msgid ""
+"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
+"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
+"sidebar not visible by default"
+msgstr ""
+"Paneli anësor është elementi anësor që përmban treguesin dhe listën e miniaturave. "
+"Dy opcione booleane, true bën që paneli të jetë gjithmonë i dukshëm "
+"ndërsa false bën që paneli të jetë i padukshëm."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:7
+msgid ""
+"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
+"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
+"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
+msgstr ""
+"Paneli i gjëndjes është paneli i zakonshëm i poshtëm që shfaq informacione "
+"shtesë mbi lidhjet dhe veprimet e tjera. Dy opcione booleane, true bën që paneli "
+"të jetë gjithmonë i dukshëm ndërsa false bën që paneli të jetë i padukshëm."
+
+#: ../data/evince.schemas.in.h:8
+msgid ""
+"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
+"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
+"toolbar not visible by default."
+msgstr ""
+"Paneli i instrumentëve është paneli i sipërm që përmban kontrollet e lundrimit "
+"dhe zmadhimit. Dy opcione booleane, true bën që paneli të jetë gjithmonë i dukshëm "
+"ndërsa false bën që paneli të jetë i padukshëm."
+
+#: ../dvi/dvi-document.c:91
+msgid "File not available"
+msgstr "File jo në dispozicion"
+
+#: ../dvi/dvi-document.c:104
+msgid "DVI document has incorrect format"
+msgstr "Dokumenti DVI është i një formati të parregullt"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:524
+msgid "Yes"
+msgstr "Po"
+
+#. translators: this is the document security state
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:527
+msgid "No"
+msgstr "Jo"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:687
+msgid "Type 1"
+msgstr "Lloji 1"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:689
+msgid "Type 1C"
+msgstr "Lloji 1C"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:691
+msgid "Type 3"
+msgstr "Lloji 3"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:693
+msgid "TrueType"
+msgstr "TrueType"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:695
+msgid "Type 1 (CID)"
+msgstr "Lloji 1 (CID)"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:697
+msgid "Type 1C (CID)"
+msgstr "Lloji 1C (CID)"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:699
+msgid "TrueType (CID)"
+msgstr "TrueType (CID)"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:701
+msgid "Unknown font type"
+msgstr "Lloj gërmë e panjohur"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:727
+msgid "No name"
+msgstr "Pa emër"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:735
+msgid "Embedded subset"
+msgstr "E nënpërbashkët e trupëzuar"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:737
+msgid "Embedded"
+msgstr "Trupëzuar"
+
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:739
+msgid "Not embedded"
+msgstr "Jo e trupëzuar"
+
+#: ../properties/ev-properties-main.c:114
+msgid "Document"
+msgstr "Dokument"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:173
+msgid "None"
+msgstr "Asnjë"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:30
+msgid "BBox"
+msgstr "BBox"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:31
+msgid "Letter"
+msgstr "Letter"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:32
+msgid "Tabloid"
+msgstr "Tabloid"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:33
+msgid "Ledger"
+msgstr "Regjistër"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:34
+msgid "Legal"
+msgstr "Legal"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:35
+msgid "Statement"
+msgstr "Deklaratë"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:36
+msgid "Executive"
+msgstr "Executive"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:37
+msgid "A0"
+msgstr "A0"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:38
+msgid "A1"
+msgstr "A1"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:39
+msgid "A2"
+msgstr "A2"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:40
+msgid "A3"
+msgstr "A3"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:41
+msgid "A4"
+msgstr "A4"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:42
+msgid "A5"
+msgstr "A5"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:43
+msgid "B4"
+msgstr "B4"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:44
+msgid "B5"
+msgstr "B5"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:45
+msgid "Folio"
+msgstr "Folio"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:46
+msgid "Quarto"
+msgstr "Quarto"
+
+#: ../ps/gsdefaults.c:47
+msgid "10x14"
+msgstr "10x14"
+
+#: ../ps/ps-document.c:136
+msgid "No document loaded."
+msgstr "Nuk është ngarkuar asnjë dokument."
+
+#: ../ps/ps-document.c:602
+msgid "Broken pipe."
+msgstr "Pipe e ndërprerë."
+
+#: ../ps/ps-document.c:784
+msgid "Interpreter failed."
+msgstr "Interpretuesi dështoi."
+
+#. report error
+#: ../ps/ps-document.c:906
+#, c-format
+msgid "Error while decompressing file %s:\n"
+msgstr "Gabim gjatë dekompresimit të file %s:\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:962
+#, c-format
+msgid "Cannot open file %s.\n"
+msgstr "E pamundur hapja e file %s.\n"
+
+#: ../ps/ps-document.c:964
+msgid "File is not readable."
+msgstr "File nuk është i lexueshëm."
+
+#: ../ps/ps-document.c:984
+msgid "Document loaded."
+msgstr "Dokumenti u ngarkua."
+
+#: ../ps/ps-document.c:1235
+msgid "Encapsulated PostScript"
+msgstr "Encapsulated PostScript"
+
+#: ../ps/ps-document.c:1236
+msgid "PostScript"
+msgstr "PostScript"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:148
+msgid "Search string"
+msgstr "Kërko tekstin"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:149
+msgid "The name of the string to be found"
+msgstr "Emri i tekstit që duhet gjetur"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:162
+msgid "Case sensitive"
+msgstr "Ndjeshmëri gërma të mëdha/të vogla"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:163
+msgid "TRUE for a case sensitive search"
+msgstr "TRUE për kërkim të ndjeshëm ndaj ndryshimit gërma të mëdha/vogla"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:170
+msgid "Highlight color"
+msgstr "Ngjyra e vënies në dukje"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:171
+msgid "Color of highlight for all matches"
+msgstr "Ngjyra e vënies në dukje për të gjithë rezultatet"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:177
+msgid "Current color"
+msgstr "Ngjyra aktuale"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:178
+msgid "Color of highlight for the current match"
+msgstr "Ngjyra e vënies në dukje për rezultatin aktual"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:300
+msgid "F_ind:"
+msgstr "G_jej:"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:306
+msgid "_Previous"
+msgstr "_Paraardhësja"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:308
+msgid "_Next"
+msgstr "_Pasardhëse"
+
+#: ../shell/eggfindbar.c:321
+msgid "C_ase Sensitive"
+msgstr "I ndje_shëm ndaj gërma të mëdha/vogla"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:60
+msgid "Unknown MIME Type"
+msgstr "Lloj MIME i panjohur"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:71
+#, c-format
+msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
+msgstr "Lloj MIME i pasuportuar: '%s'"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:133
+msgid "All Documents"
+msgstr "Të gjithë dokumentët"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:141
+msgid "PostScript Documents"
+msgstr "Dokumente PostScript"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:149
+msgid "PDF Documents"
+msgstr "Dokumente PDF"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:158
+msgid "Images"
+msgstr "Figura"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:167
+msgid "DVI Documents"
+msgstr "Dokumente DVI"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:177
+msgid "Djvu Documents"
+msgstr "Dokumente Djvu"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:185
+msgid "All Files"
+msgstr "Të gjithë files"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:168
+#, c-format
+msgid "(%d of %d)"
+msgstr "(%d në %d)"
+
+#: ../shell/ev-page-action.c:170
+#, c-format
+msgid "of %d"
+msgstr "nga %d"
+
+#: ../shell/ev-password.c:88
+msgid "Unable to find glade file"
+msgstr "E pamundur gjetja e file glade"
+
+#: ../shell/ev-password.c:90
+#, c-format
+msgid ""
+"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
+"complete."
+msgstr "File glade, %s, nuk u gjet. Kontrollo që instalimi është kryer plotësisht."
+
+#: ../shell/ev-password.c:104
+msgid "Password required"
+msgstr "Kërkohet fjalëkalimi"
+
+#: ../shell/ev-password.c:105
+#, c-format
+msgid ""
+"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
+"opened."
+msgstr "Dokumenti <i>%s</i> është bllokuar dhe kërkon një fjalëkalim për t'u hapur."
+
+#: ../shell/ev-password.c:142
+msgid "Incorrect password"
+msgstr "Fjalëkalim i gabuar"
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:111
+msgid ""
+"This document is locked and can only be read by entering the correct "
+"password."
+msgstr ""
+"Ky dokument është bllokuar dhe mund të lexohet vetë mbasi të jepet fjalëkalimi "
+"korrekt."
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:120
+msgid "_Unlock Document"
+msgstr "_Çblloko dokumentin"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61 ../shell/ev-window.c:2765
+msgid "Properties"
+msgstr "Pronësitë"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+msgid "General"
+msgstr "Të përgjithshme"
+
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+msgid "Fonts"
+msgstr "Gërmat"
+
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:123
+msgid "Font"
+msgstr "Gërmat"
+
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:134
+#, c-format
+msgid "Gathering font information... %3d%%"
+msgstr "Duke bashkuar informacionet mbi gërmat... %3d%%"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+msgid "Loading..."
+msgstr "Duke ngarkuar..."
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304 ../shell/ev-window.c:2762
+msgid "Print..."
+msgstr "Printo..."
+
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+msgid "Index"
+msgstr "Treguesi"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:638
+msgid "Thumbnails"
+msgstr "Miniaturat"
+
+#: ../shell/ev-view.c:1039
+#, c-format
+msgid "Go to page %s"
+msgstr "Shko tek faqja %s"
+
+#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
+#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
+#. contains plural cases.
+#: ../shell/ev-view.c:2605
+#, c-format
+msgid "%d found on this page"
+msgid_plural "%d found on this page"
+msgstr[0] "%d gjetur në këtë faqe"
+msgstr[1] "%d gjetur në këtë faqe"
+
+#: ../shell/ev-view.c:2615
+msgid "Not found"
+msgstr "Nuk u gjet"
+
+#: ../shell/ev-view.c:2617
+#, c-format
+msgid "%3d%% remaining to search"
+msgstr "%3d%% akoma për t'u kërkuar"
+
+#: ../shell/ev-window.c:539
+msgid "Unable to open document"
+msgstr "E pamundur hapja e dokumentit"
+
+#: ../shell/ev-window.c:586
+msgid "Document Viewer - Password Required"
+msgstr "Shikuesi i dokumentit - Kërkohet fjalëkalimi"
+
+#: ../shell/ev-window.c:588
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - Kërkohet fjalëkalimi"
+
+#: ../shell/ev-window.c:723 ../shell/ev-window.c:1031
+msgid "Loading document. Please wait"
+msgstr "Duke ngarkuar dokumentin. Durim, ju lutem"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1042
+msgid "Open document"
+msgstr "Hap dokumentin"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1182
+#, c-format
+msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
+msgstr "File nuk mund të ruhet si \"%s\"."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1206
+msgid "Save a Copy"
+msgstr "Ruaj një kopje"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1338
+msgid "Print"
+msgstr "Printo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1342
+msgid "Pages"
+msgstr "Faqe"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1370
+msgid "Generating PDF is not supported"
+msgstr "Krijimi i PDF nuk suportohet"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1381
+msgid "Printing is not supported on this printer."
+msgstr "Printimi nuk suportohet nga ky printer."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1384
+#, c-format
+msgid ""
+"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
+"requires a PostScript printer driver."
+msgstr ""
+"Jeni duke u munduar të printoni në një printer duke përdorur driver \"%s\". "
+"Ky program kërkon një driver PostScript."
+
+#: ../shell/ev-window.c:1452
+msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
+msgstr "Funksioni \"Gjej\" nuk punon me këtë dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1454
+msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
+msgstr "Kërkimi i teksteve suportohet vetëm për dokumentet PDF."
+
+#. Toolbar-only
+#: ../shell/ev-window.c:1681 ../shell/ev-window.c:2830
+msgid "Leave Fullscreen"
+msgstr "Largohu nga modaliteti me ekran të plotë"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1990
+msgid "Toolbar editor"
+msgstr "Edituesi i panelit të instrumentëve"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2342
+#, c-format
+msgid ""
+"PostScript and PDF File Viewer.\n"
+"Using poppler %s (%s)"
+msgstr ""
+"Shikuesi i file PostScript dhe PDF.\n"
+"Duke përdorur poppler %s (%s)"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2365
+msgid ""
+"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
+"(at your option) any later version.\n"
+msgstr ""
+"Evince është program i lirë; mund t'a rishpërndani dhe/apo ndryshoni\n"
+"nën kushtet e Liçencës Publike të Përgjithshme GNU sipas publikimit nga\n"
+"Free Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose\n"
+"(sipas dëshirës suaj) çdo versioni tjetër pasardhës.\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2369
+msgid ""
+"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
+"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
+"GNU General Public License for more details.\n"
+msgstr ""
+"Evince shpërndahet me shpresën që do t'ju jetë i dobishëm,\n"
+"por PA ASNJË LLOJ GARANCIE; pa as garancinë e shprehur të\n"
+"TREGËTIMIT apo VLEFSHMËRINË PËR NJË PËRDORIM PRECIZ. Shiko\n"
+"Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për hollësi të tjera.\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2373
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+msgstr ""
+"Së bashku me Evince duhet të keni marrë edhe një kopje të Liçencës Publike\n"
+"të Përgjithshme; nëse jo, kërkoja Fondacionit Free Software, INC.,\n"
+"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2397 ../shell/main.c:189
+msgid "Evince"
+msgstr "Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2400
+msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
+msgstr "© 1996-2005 Autorët e Evince"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2406
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2749
+msgid "_File"
+msgstr "_File"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2750
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Ndrysho"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2751
+msgid "_View"
+msgstr "_Shfaq"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2752
+msgid "_Go"
+msgstr "_Shko"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2753
+msgid "_Help"
+msgstr "_Ndihmë"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2757
+msgid "Open an existing document"
+msgstr "Hap një dokument ekzistues"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2759
+msgid "_Save a Copy..."
+msgstr "_Ruaj një kopje..."
+
+#: ../shell/ev-window.c:2760
+msgid "Save the current document with a new filename"
+msgstr "Ruaj dokumentin aktual me një emër të ri"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2763
+msgid "Print this document"
+msgstr "Printo këtë dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2766
+msgid "View the properties of this document"
+msgstr "Shiko pronësitë e dokumentit"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2769
+msgid "Close this window"
+msgstr "Mbyll këtë dritare"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2774
+msgid "Copy text from the document"
+msgstr "Kopjo tekst nga dokumenti"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2776
+msgid "Select _All"
+msgstr "Zgjidh _gjithçka"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2777
+msgid "Select the entire page"
+msgstr "Zgjidhe të gjithë faqen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2780 ../shell/ev-window.c:2838
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Gjej një fjalë apo frazë në dokument"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2782
+msgid "Find Ne_xt"
+msgstr "Gjej në va_zhdim"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2783
+msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
+msgstr "Gjej korrispondimin në vazhdim të fjalës apo frazës"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2785
+msgid "T_oolbar"
+msgstr "Paneli i _instrumentëve"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2786
+msgid "Customize the toolbar"
+msgstr "Personalizo panelin e instrumentëve"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2788
+msgid "Rotate _Left"
+msgstr "Rrotullo _Majtas"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2789
+msgid "Rotate the document to the left"
+msgstr "Rrotullo majtas dokumentin"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2791
+msgid "Rotate _Right"
+msgstr "Rrotullo _Djathtas"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2792
+msgid "Rotate the document to the right"
+msgstr "Rrotullo djathtas dokumentin"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2797 ../shell/ev-window.c:2859
+#: ../shell/ev-window.c:2862 ../shell/ev-window.c:2877
+msgid "Enlarge the document"
+msgstr "Zmadho dokumentin"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2800 ../shell/ev-window.c:2865
+#: ../shell/ev-window.c:2880
+msgid "Shrink the document"
+msgstr "Ngushto dokumentin"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2802
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Rilexo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2803
+msgid "Reload the document"
+msgstr "Rilexo dokumentin"
+
+#. Go menu
+#: ../shell/ev-window.c:2807
+msgid "_Previous Page"
+msgstr "Faqja _Paraardhëse"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2808
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Shko tek faqja paraardhëse"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2810
+msgid "_Next Page"
+msgstr "Faqja në _Vazhdim"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2811
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Shko tek faqja në vazhdim"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2813
+msgid "_First Page"
+msgstr "_Faqja e parë"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2814
+msgid "Go to the first page"
+msgstr "Shko tek faqja e parë"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2816
+msgid "_Last Page"
+msgstr "Faqja e _fundit"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2817
+msgid "Go to the last page"
+msgstr "Shko tek faqja e fundit"
+
+#. Help menu
+#: ../shell/ev-window.c:2821
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Përmbajtja"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2822
+msgid "Display help for the viewer application"
+msgstr "Shfaq ndihmën për programin e shikimit"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2825
+msgid "_About"
+msgstr "_Informacione"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2826
+msgid "Display credits for the document viewer creators"
+msgstr "Shfaq kreditë në lidhje me krijuesit e shikuesit të dokumenteve"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2831
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "Dil nga modaliteti me ekran të plotë"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2841 ../shell/ev-window.c:2847
+#: ../shell/ev-window.c:2856
+msgid "Scroll one page forward"
+msgstr "Rrotullo një faqe para"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2844 ../shell/ev-window.c:2850
+#: ../shell/ev-window.c:2853
+msgid "Scroll one page backward"
+msgstr "Rrotullo një faqe mbrapa"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2868
+msgid "Focus the page selector"
+msgstr "Fokusi tek zgjedhësi i faqes"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2871
+msgid "Go ten pages backward"
+msgstr "Shko dhjetë faqe mbrapsht"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2874
+msgid "Go ten pages forward"
+msgstr "Shko dhjetë faqe para"
+
+#. View Menu
+#: ../shell/ev-window.c:2887
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "_Paneli i instrumentëve"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2888
+msgid "Show or hide the toolbar"
+msgstr "Shfaq ose fsheh panelin"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2890
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "_Shtylla e gjëndjes"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2891
+msgid "Show or hide the statusbar"
+msgstr "Shfaq ose fsheh panelin e gjëndjes"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2893
+msgid "Side _pane"
+msgstr "_Paneli anësor"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2894
+msgid "Show or hide the side pane"
+msgstr "Shfaq ose fsheh panelin anësor"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2896
+msgid "_Continuous"
+msgstr "_Pa ndërprerje"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2897
+msgid "Show the entire document"
+msgstr "Shfaq krejt dokumentin"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2899
+msgid "_Dual"
+msgstr "_Dopjo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2900
+msgid "Show two pages at once"
+msgstr "Shfaq dy faqe njëkohësisht"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2902
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "_Ekran i plotë"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2903
+msgid "Expand the window to fill the screen"
+msgstr "Zmadho dritaren për t'ju përshtatur krejt ekranit"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2905
+msgid "_Presentation"
+msgstr "_Prezantim"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2906
+msgid "Run document as a presentation"
+msgstr "Zbato dokumentin si një prezantim"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2908
+msgid "_Best Fit"
+msgstr "_Përshtate"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2909
+msgid "Make the current document fill the window"
+msgstr "Përshtatja dritares dokumentin aktual"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2911
+msgid "Fit Page _Width"
+msgstr "Përshtat _gjerësinë e faqes"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2912
+msgid "Make the current document fill the window width"
+msgstr "Përshtatja dokumentin aktual gjerësisë së dritares"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2971
+msgid "Page"
+msgstr "Faqja"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2972
+msgid "Select Page"
+msgstr "Zgjidh faqen"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2984
+msgid "Zoom"
+msgstr "Shkalla e zmadhimit"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2986
+msgid "Adjust the zoom level"
+msgstr "Rregullo nivelin e zmadhimit"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3002
+msgid "Previous"
+msgstr "Paraardhëse"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3008
+msgid "Next"
+msgstr "Në vazhdim"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3012
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Zmadho"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3017
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Zvogëlo"
+
+#. translators: this is the label for toolbar button
+#: ../shell/ev-window.c:3027
+msgid "Fit Width"
+msgstr "Përshtat sipas gjerësisë"
+
+#: ../shell/main.c:47
+msgid "The page of the document to display."
+msgstr "Faqja e dokumentit për t'u shfaqur."
+
+#: ../shell/main.c:47
+msgid "PAGE"
+msgstr "FAQJA"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
+msgid ""
+"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
+"creation of new thumbnails"
+msgstr ""
+"Opcionet booleane në dispozicion, true aktivon krijimin e miniaturave dhe false "
+"çaktivon krijimin e miniaturave të reja"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
+msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
+msgstr "Aktivo krijimin e miniaturave të dokumentëve PDF"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
+msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
+msgstr "Komanda për miniaturat e dokumentëve PDF"
+
+#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
+msgid ""
+"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
+"thumbnailer documentation for more information."
+msgstr ""
+"Komanda e vlefshme plus argumentët për krijimin e miniaturave të dokumentit PDF. "
+"Shiko dokumentet e krijuesit të miniaturave nautilus për informacione të mëtejshme."
+