Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/sq.po
diff options
context:
space:
mode:
authorLaurent Dhima <laurenti@alblinux.net>2006-02-02 11:27:06 (GMT)
committer Laurent Dhima <laurenti@src.gnome.org>2006-02-02 11:27:06 (GMT)
commit0ce19ca7b6a9bb848081faf740a86d3183a53ef0 (patch)
tree9cf63b2e1b2f0f1efdfe1d2720f40c15ca9115f6 /po/sq.po
parente2137316b9264832a019b3f26411d10cb46a9598 (diff)
Updated Albanian translation.
2006-02-02 Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net> * sq.po: Updated Albanian translation.
Diffstat (limited to 'po/sq.po')
-rw-r--r--po/sq.po527
1 files changed, 214 insertions, 313 deletions
diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index bdcbfaf..f1405b3 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -1,14 +1,14 @@
# Përkthimi i mesazheve të evince në shqip
# This file is distributed under the same license as the Evince package.
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2005.
+# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
#
+# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2005, 2006.
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: evince.HEAD.sq\n"
+"Project-Id-Version: evince HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-17 05:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-17 10:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-02-02 06:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-02-02 12:25+0100\n"
"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,6 +16,15 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+#: ../comics/comics-document.c:115
+msgid "File corrupted."
+msgstr "File i dëmtuar."
+
+#: ../comics/comics-document.c:151
+#, c-format
+msgid "No images found in archive %s"
+msgstr "Nuk u gjetën figura tek arkivi %s"
+
#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
msgstr "_Hiq panelin e instrumentëve"
@@ -25,7 +34,7 @@ msgid "Separator"
msgstr "Ndarës"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3133
+#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3041
msgid "Best Fit"
msgstr "Përshtatja më e mirë"
@@ -69,7 +78,7 @@ msgstr "300%"
msgid "400%"
msgstr "400%"
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:608
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window-title.c:126
msgid "Document Viewer"
msgstr "Shikues dokumentesh"
@@ -78,10 +87,14 @@ msgid "View multipage documents"
msgstr "Shiko dokumentë shumfaqësh"
#: ../data/evince-password.glade.h:1
-msgid "*"
-msgstr "*"
+msgid "Remember password for this session"
+msgstr "Kujto fjalëkalimin për këtë seancë"
#: ../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "Save password in keyring"
+msgstr "Ruaje fjalëkalimin në keyring"
+
+#: ../data/evince-password.glade.h:3
msgid "_Password:"
msgstr "_Fjalëkalimi:"
@@ -134,131 +147,76 @@ msgid "<b>Title:</b>"
msgstr "<b>Titulli:</b>"
#: ../data/evince.schemas.in.h:1
-msgid "Default sidebar size"
-msgstr "Madhësia e prezgjedhur e panelit anësor"
+msgid "Override document restrictions"
+msgstr "Mbishkruaj kufizimet në dokument"
#: ../data/evince.schemas.in.h:2
-msgid "Show sidebar by default"
-msgstr "Zgjidh si të prezgjedhur shfaqjen e panelit anësor"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:3
-msgid "Show statusbar by default"
-msgstr "Shfaq, në mënyrë të prezgjedhur, panelin e e gjendjes"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:4
-msgid "Show toolbar by default"
-msgstr "Shfaq gjithmonë panelin e instrumentëve"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
-"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
-"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
-"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
-"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
-"possible relative to the window's size."
-msgstr ""
-"Paneli anësor është elementi anësor që përmban treguesin dhe listën e "
-"miniaturave. Madhësia e prezgjedhur cakton gjerësinë e panelit në piksel nga "
-"ana e dritares. Çdo numër i plotë pranohet. Paneli anësor nuk do të "
-"zvogëlohet asnjëherë më shumë se madhësia e tekstit të nevojshëm për të "
-"pasqyruar miniaturat apo treguesin. Vlerat e mëdha mund të shkaktojnë zënien "
-"e një pjese të madhe të zonës së shfaqjes së faqes nga ana e panelit."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
-"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
-"sidebar not visible by default"
-msgstr ""
-"Paneli anësor është elementi anësor që përmban treguesin dhe listën e "
-"miniaturave. Dy opcione booleane, true bën që paneli të jetë gjithmonë i "
-"dukshëm ndërsa false bën që paneli të jetë i padukshëm."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
-"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
-"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
-msgstr ""
-"Paneli i gjëndjes është paneli i zakonshëm i poshtëm që shfaq informacione "
-"shtesë mbi lidhjet dhe veprimet e tjera. Dy opcione booleane, true bën që "
-"paneli të jetë gjithmonë i dukshëm ndërsa false bën që paneli të jetë i "
-"padukshëm."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
-"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
-"toolbar not visible by default."
-msgstr ""
-"Paneli i instrumentëve është paneli i sipërm që përmban kontrollet e "
-"lundrimit dhe zmadhimit. Dy opcione booleane, true bën që paneli të jetë "
-"gjithmonë i dukshëm ndërsa false bën që paneli të jetë i padukshëm."
+msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
+msgstr "Mbishkruaj kufizimet në dokument, si p.sh. kufizimin e kopjes apo shtypjes."
-#: ../dvi/dvi-document.c:89
+#: ../dvi/dvi-document.c:91
msgid "File not available"
msgstr "File jo në dispozicion"
-#: ../dvi/dvi-document.c:102
+#: ../dvi/dvi-document.c:104
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "Dokumenti DVI është i një formati të parregullt"
#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:527
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:511
msgid "Yes"
msgstr "Po"
#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:530
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:514
msgid "No"
msgstr "Jo"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:630
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:614
msgid "Type 1"
msgstr "Lloji 1"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:632
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:616
msgid "Type 1C"
msgstr "Lloji 1C"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:634
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:618
msgid "Type 3"
msgstr "Lloji 3"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:636
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:620
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:638
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:622
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Lloji 1 (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:640
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:624
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Lloji 1C (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:642
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:626
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:644
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:628
msgid "Unknown font type"
msgstr "Lloj gërmë e panjohur"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:670
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:654
msgid "No name"
msgstr "Pa emër"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:678
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:662
msgid "Embedded subset"
msgstr "E nënpërbashkët e trupëzuar"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:680
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:664
msgid "Embedded"
msgstr "Trupëzuar"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:682
+#: ../pdf/ev-poppler.cc:666
msgid "Not embedded"
msgstr "Jo e trupëzuar"
@@ -346,54 +304,42 @@ msgstr "10x14"
msgid "No document loaded."
msgstr "Nuk është ngarkuar asnjë dokument."
-#: ../ps/ps-document.c:604
+#: ../ps/ps-document.c:584
msgid "Broken pipe."
msgstr "Pipe e ndërprerë."
-#: ../ps/ps-document.c:786
+#: ../ps/ps-document.c:766
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Interpretuesi dështoi."
-#: ../ps/ps-document.c:914
+#: ../ps/ps-document.c:892
#, c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Gabim gjatë dekompresimit të file %s:\n"
-#: ../ps/ps-document.c:916
-msgid "Error while decompressing file\n"
-msgstr "Gabim gjatë dekompresimit të file\n"
-
-#: ../ps/ps-document.c:980
+#: ../ps/ps-document.c:952
#, c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "E pamundur hapja e file %s.\n"
-#: ../ps/ps-document.c:982
-msgid "Cannot open file.\n"
-msgstr "E pamundur hapja e file.\n"
-
-#: ../ps/ps-document.c:989
+#: ../ps/ps-document.c:957
msgid "File is not readable."
msgstr "File nuk është i lexueshëm."
-#: ../ps/ps-document.c:1009
+#: ../ps/ps-document.c:977
msgid "Document loaded."
msgstr "Dokumenti u ngarkua."
-#: ../ps/ps-document.c:1107
+#: ../ps/ps-document.c:1074
#, c-format
msgid "Failed to load document '%s'"
msgstr "E pamundur hapja e dokumentit '%s'"
-#: ../ps/ps-document.c:1112
-msgid "Failed to load document"
-msgstr "E pamundur hapja e dokumentit"
-
-#: ../ps/ps-document.c:1273
+#: ../ps/ps-document.c:1247
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "Encapsulated PostScript"
-#: ../ps/ps-document.c:1274
+#: ../ps/ps-document.c:1248
msgid "PostScript"
msgstr "PostScript"
@@ -429,19 +375,19 @@ msgstr "Ngjyra aktuale"
msgid "Color of highlight for the current match"
msgstr "Ngjyra e vënies në dukje për rezultatin aktual"
-#: ../shell/eggfindbar.c:300
+#: ../shell/eggfindbar.c:301
msgid "F_ind:"
msgstr "G_jej:"
-#: ../shell/eggfindbar.c:306
+#: ../shell/eggfindbar.c:307
msgid "_Previous"
msgstr "_Paraardhësja"
-#: ../shell/eggfindbar.c:308
+#: ../shell/eggfindbar.c:311
msgid "_Next"
msgstr "_Pasardhëse"
-#: ../shell/eggfindbar.c:321
+#: ../shell/eggfindbar.c:325
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "I ndje_shëm ndaj gërma të mëdha/vogla"
@@ -462,23 +408,27 @@ msgstr "Të gjithë dokumentët"
msgid "PostScript Documents"
msgstr "Dokumente PostScript"
-#: ../shell/ev-document-types.c:149
+#: ../shell/ev-document-types.c:150
msgid "PDF Documents"
msgstr "Dokumente PDF"
-#: ../shell/ev-document-types.c:158
+#: ../shell/ev-document-types.c:159
msgid "Images"
msgstr "Figura"
-#: ../shell/ev-document-types.c:167
+#: ../shell/ev-document-types.c:169
msgid "DVI Documents"
msgstr "Dokumente DVI"
-#: ../shell/ev-document-types.c:177
+#: ../shell/ev-document-types.c:179
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Dokumente Djvu"
-#: ../shell/ev-document-types.c:185
+#: ../shell/ev-document-types.c:189
+msgid "Comic Books"
+msgstr "Libra komikë"
+
+#: ../shell/ev-document-types.c:197
msgid "All Files"
msgstr "Të gjithë files"
@@ -492,29 +442,27 @@ msgstr "(%d në %d)"
msgid "of %d"
msgstr "nga %d"
-#: ../shell/ev-password.c:88
-msgid "Unable to find glade file"
-msgstr "E pamundur gjetja e file glade"
-
-#: ../shell/ev-password.c:90
-#, c-format
-msgid ""
-"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
-"complete."
-msgstr "File glade, %s, nuk u gjet. Kontrollo që instalimi është kryer plotësisht."
-
-#: ../shell/ev-password.c:104
+#: ../shell/ev-password.c:83
msgid "Password required"
msgstr "Kërkohet fjalëkalimi"
-#: ../shell/ev-password.c:105
+#: ../shell/ev-password.c:84
#, c-format
msgid ""
"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
"opened."
msgstr "Dokumenti <i>%s</i> është bllokuar dhe kërkon një fjalëkalim për t'u hapur."
-#: ../shell/ev-password.c:142
+#: ../shell/ev-password.c:149
+msgid "Enter password"
+msgstr "Shkruaj fjalëkalimin"
+
+#: ../shell/ev-password.c:252
+#, c-format
+msgid "Password for document %s"
+msgstr "Fjalëkalimi për dokumentin %s"
+
+#: ../shell/ev-password.c:334
msgid "Incorrect password"
msgstr "Fjalëkalim i gabuar"
@@ -534,11 +482,11 @@ msgstr "_Çblloko dokumentin"
msgid "Properties"
msgstr "Pronësitë"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:94
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:104
msgid "Fonts"
msgstr "Gërmat"
@@ -551,23 +499,43 @@ msgstr "Gërmat"
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Duke bashkuar informacionet mbi gërmat... %3d%%"
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:254 ../shell/ev-view.c:2092
msgid "Loading..."
msgstr "Duke ngarkuar..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:316
msgid "Print..."
msgstr "Printo..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:684
msgid "Index"
msgstr "Treguesi"
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:640
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:669
msgid "Thumbnails"
msgstr "Miniaturat"
-#: ../shell/ev-view.c:1103
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:42
+msgid "Scroll Up"
+msgstr "Sipër"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:43
+msgid "Scroll Down"
+msgstr "Poshtë"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:49
+msgid "Scroll View Up"
+msgstr "Rrëshqit sipër pamjen"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:50
+msgid "Scroll View Down"
+msgstr "Rrëshqit poshtë pamjen"
+
+#: ../shell/ev-view-accessible.c:535
+msgid "Document View"
+msgstr "Shikimi i dokumentit"
+
+#: ../shell/ev-view.c:1268
#, c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Shko tek faqja %s"
@@ -575,69 +543,48 @@ msgstr "Shko tek faqja %s"
#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-view.c:2731
+#: ../shell/ev-view.c:3273
#, c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "%d gjetur në këtë faqe"
msgstr[1] "%d gjetur në këtë faqe"
-#: ../shell/ev-view.c:2741
+#: ../shell/ev-view.c:3283
msgid "Not found"
msgstr "Nuk u gjet"
-#: ../shell/ev-view.c:2743
+#: ../shell/ev-view.c:3285
#, c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% akoma për t'u kërkuar"
-#: ../shell/ev-window.c:555
+#: ../shell/ev-window.c:575
msgid "Unable to open document"
msgstr "E pamundur hapja e dokumentit"
-#: ../shell/ev-window.c:602
-msgid "Document Viewer - Password Required"
-msgstr "Shikuesi i dokumentit - Kërkohet fjalëkalimi"
-
-#: ../shell/ev-window.c:604
-#, c-format
-msgid "%s - Password Required"
-msgstr "%s - Kërkohet fjalëkalimi"
-
-#: ../shell/ev-window.c:739 ../shell/ev-window.c:1067
-msgid "Loading document. Please wait"
-msgstr "Duke ngarkuar dokumentin. Durim, ju lutem"
-
-#: ../shell/ev-window.c:1078
+#: ../shell/ev-window.c:1107
msgid "Open Document"
msgstr "Hap dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:1218
+#: ../shell/ev-window.c:1186
#, c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "File nuk mund të ruhet si \"%s\"."
-#: ../shell/ev-window.c:1243
+#: ../shell/ev-window.c:1230
msgid "Save a Copy"
msgstr "Ruaj një kopje"
-#: ../shell/ev-window.c:1424
-msgid "Print"
-msgstr "Printo"
-
-#: ../shell/ev-window.c:1428
-msgid "Pages"
-msgstr "Faqe"
-
-#: ../shell/ev-window.c:1456
+#: ../shell/ev-window.c:1289
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Krijimi i PDF nuk suportohet"
-#: ../shell/ev-window.c:1467
+#: ../shell/ev-window.c:1298
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Printimi nuk suportohet nga ky printer."
-#: ../shell/ev-window.c:1470
+#: ../shell/ev-window.c:1301
#, c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
@@ -646,24 +593,32 @@ msgstr ""
"Jeni duke u munduar të printoni në një printer duke përdorur driver \"%s\". "
"Ky program kërkon një driver PostScript."
-#: ../shell/ev-window.c:1542
+#: ../shell/ev-window.c:1346
+msgid "Print"
+msgstr "Printo"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1352
+msgid "Pages"
+msgstr "Faqe"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1412
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Funksioni \"Gjej\" nuk punon me këtë dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:1544
+#: ../shell/ev-window.c:1414
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Kërkimi i teksteve suportohet vetëm për dokumentet PDF."
#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:1774 ../shell/ev-window.c:2941
+#: ../shell/ev-window.c:1645 ../shell/ev-window.c:2845
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Largohu nga modaliteti me ekran të plotë"
-#: ../shell/ev-window.c:2100
-msgid "Toolbar editor"
+#: ../shell/ev-window.c:1974
+msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Edituesi i panelit të instrumentëve"
-#: ../shell/ev-window.c:2453
+#: ../shell/ev-window.c:2350
#, c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
@@ -672,7 +627,7 @@ msgstr ""
"Shikuesi i file PostScript dhe PDF.\n"
"Duke përdorur poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:2476
+#: ../shell/ev-window.c:2373
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
@@ -684,7 +639,7 @@ msgstr ""
"Free Software Foundation; sipas versionit 2 të Liçencës, ose\n"
"(sipas dëshirës suaj) çdo versioni tjetër pasardhës.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2480
+#: ../shell/ev-window.c:2377
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
@@ -696,7 +651,7 @@ msgstr ""
"TREGËTIMIT apo VLEFSHMËRINË PËR NJË PËRDORIM PRECIZ. Shiko\n"
"Liçencën Publike të Përgjithshme GNU për hollësi të tjera.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2484
+#: ../shell/ev-window.c:2381
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
@@ -706,340 +661,286 @@ msgstr ""
"të Përgjithshme; nëse jo, kërkoja Fondacionit Free Software, INC.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2508 ../shell/main.c:189
+#: ../shell/ev-window.c:2405 ../shell/main.c:259
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2511
+#: ../shell/ev-window.c:2408
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© 1996-2005 Autorët e Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2517
+#: ../shell/ev-window.c:2414
msgid "translator-credits"
msgstr "Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>"
-#: ../shell/ev-window.c:2860
+#: ../shell/ev-window.c:2774
msgid "_File"
msgstr "_File"
-#: ../shell/ev-window.c:2861
+#: ../shell/ev-window.c:2775
msgid "_Edit"
msgstr "_Ndrysho"
-#: ../shell/ev-window.c:2862
+#: ../shell/ev-window.c:2776
msgid "_View"
msgstr "_Shfaq"
-#: ../shell/ev-window.c:2863
+#: ../shell/ev-window.c:2777
msgid "_Go"
msgstr "_Shko"
-#: ../shell/ev-window.c:2864
+#: ../shell/ev-window.c:2778
msgid "_Help"
msgstr "_Ndihmë"
#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:2867
+#: ../shell/ev-window.c:2781
msgid "_Open..."
msgstr "_Hap..."
-#: ../shell/ev-window.c:2868
+#: ../shell/ev-window.c:2782
msgid "Open an existing document"
msgstr "Hap një dokument ekzistues"
-#: ../shell/ev-window.c:2870
+#: ../shell/ev-window.c:2784
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "_Ruaj një kopje..."
-#: ../shell/ev-window.c:2871
-msgid "Save the current document with a new filename"
-msgstr "Ruaj dokumentin aktual me një emër të ri"
+#: ../shell/ev-window.c:2785
+msgid "Save a copy of the current document"
+msgstr "Ruaj një kopje të dokumentit aktual"
-#: ../shell/ev-window.c:2873
+#: ../shell/ev-window.c:2787
msgid "_Print..."
msgstr "_Printo..."
-#: ../shell/ev-window.c:2874
+#: ../shell/ev-window.c:2788
msgid "Print this document"
msgstr "Printo këtë dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:2876
+#: ../shell/ev-window.c:2790
msgid "P_roperties"
msgstr "P_ronësitë"
-#: ../shell/ev-window.c:2877
-msgid "View the properties of this document"
-msgstr "Shiko pronësitë e dokumentit"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2880
-msgid "Close this window"
-msgstr "Mbyll këtë dritare"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2885
-msgid "Copy text from the document"
-msgstr "Kopjo tekst nga dokumenti"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2887
+#: ../shell/ev-window.c:2798
msgid "Select _All"
msgstr "Zgjidh _gjithçka"
-#: ../shell/ev-window.c:2888
-msgid "Select the entire page"
-msgstr "Zgjidhe të gjithë faqen"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2891 ../shell/ev-window.c:2949
+#: ../shell/ev-window.c:2801
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Gjej një fjalë apo frazë në dokument"
-#: ../shell/ev-window.c:2893
+#: ../shell/ev-window.c:2803
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Gjej në va_zhdim"
-#: ../shell/ev-window.c:2894
-msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
-msgstr "Gjej korrispondimin në vazhdim të fjalës apo frazës"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2896
+#: ../shell/ev-window.c:2805
msgid "T_oolbar"
msgstr "Paneli i _instrumentëve"
-#: ../shell/ev-window.c:2897
-msgid "Customize the toolbar"
-msgstr "Personalizo panelin e instrumentëve"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2899
+#: ../shell/ev-window.c:2807
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Rrotullo _Majtas"
-#: ../shell/ev-window.c:2900
-msgid "Rotate the document to the left"
-msgstr "Rrotullo majtas dokumentin"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2902
+#: ../shell/ev-window.c:2809
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Rrotullo _Djathtas"
-#: ../shell/ev-window.c:2903
-msgid "Rotate the document to the right"
-msgstr "Rrotullo djathtas dokumentin"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2908 ../shell/ev-window.c:2970
-#: ../shell/ev-window.c:2973 ../shell/ev-window.c:2988
+#: ../shell/ev-window.c:2814
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Zmadho dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:2911 ../shell/ev-window.c:2976
-#: ../shell/ev-window.c:2991
+#: ../shell/ev-window.c:2817
msgid "Shrink the document"
msgstr "Ngushto dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:2913
+#: ../shell/ev-window.c:2819
msgid "_Reload"
msgstr "_Rilexo"
-#: ../shell/ev-window.c:2914
+#: ../shell/ev-window.c:2820
msgid "Reload the document"
msgstr "Rilexo dokumentin"
#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:2918
+#: ../shell/ev-window.c:2824
msgid "_Previous Page"
msgstr "Faqja _Paraardhëse"
-#: ../shell/ev-window.c:2919
+#: ../shell/ev-window.c:2825
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Shko tek faqja paraardhëse"
-#: ../shell/ev-window.c:2921
+#: ../shell/ev-window.c:2827
msgid "_Next Page"
msgstr "Faqja në _Vazhdim"
-#: ../shell/ev-window.c:2922
+#: ../shell/ev-window.c:2828
msgid "Go to the next page"
msgstr "Shko tek faqja në vazhdim"
-#: ../shell/ev-window.c:2924
+#: ../shell/ev-window.c:2830
msgid "_First Page"
msgstr "_Faqja e parë"
-#: ../shell/ev-window.c:2925
+#: ../shell/ev-window.c:2831
msgid "Go to the first page"
msgstr "Shko tek faqja e parë"
-#: ../shell/ev-window.c:2927
+#: ../shell/ev-window.c:2833
msgid "_Last Page"
msgstr "Faqja e _fundit"
-#: ../shell/ev-window.c:2928
+#: ../shell/ev-window.c:2834
msgid "Go to the last page"
msgstr "Shko tek faqja e fundit"
#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:2932
+#: ../shell/ev-window.c:2838
msgid "_Contents"
msgstr "_Përmbajtja"
-#: ../shell/ev-window.c:2933
-msgid "Display help for the viewer application"
-msgstr "Shfaq ndihmën për programin e shikimit"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2936
+#: ../shell/ev-window.c:2841
msgid "_About"
msgstr "_Informacione"
-#: ../shell/ev-window.c:2937
-msgid "Display credits for the document viewer creators"
-msgstr "Shfaq kreditë në lidhje me krijuesit e shikuesit të dokumenteve"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2942
+#: ../shell/ev-window.c:2846
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Dil nga modaliteti me ekran të plotë"
-#: ../shell/ev-window.c:2952 ../shell/ev-window.c:2958
-#: ../shell/ev-window.c:2967
-msgid "Scroll one page forward"
-msgstr "Rrotullo një faqe para"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2955 ../shell/ev-window.c:2961
-#: ../shell/ev-window.c:2964
-msgid "Scroll one page backward"
-msgstr "Rrotullo një faqe mbrapa"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2979
-msgid "Focus the page selector"
-msgstr "Fokusi tek zgjedhësi i faqes"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2982
-msgid "Go ten pages backward"
-msgstr "Shko dhjetë faqe mbrapsht"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2985
-msgid "Go ten pages forward"
-msgstr "Shko dhjetë faqe para"
-
#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:2998
+#: ../shell/ev-window.c:2897
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Paneli i instrumentëve"
-#: ../shell/ev-window.c:2999
+#: ../shell/ev-window.c:2898
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin"
-#: ../shell/ev-window.c:3001
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "_Shtylla e gjëndjes"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3002
-msgid "Show or hide the statusbar"
-msgstr "Shfaq ose fsheh panelin e gjëndjes"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3004
+#: ../shell/ev-window.c:2900
msgid "Side _Pane"
msgstr "_Paneli anës"
-#: ../shell/ev-window.c:3005
+#: ../shell/ev-window.c:2901
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Shfaq ose fsheh panelin anësor"
-#: ../shell/ev-window.c:3007
+#: ../shell/ev-window.c:2903
msgid "_Continuous"
msgstr "_Pa ndërprerje"
-#: ../shell/ev-window.c:3008
+#: ../shell/ev-window.c:2904
msgid "Show the entire document"
msgstr "Shfaq krejt dokumentin"
-#: ../shell/ev-window.c:3010
+#: ../shell/ev-window.c:2906
msgid "_Dual"
msgstr "_Dopjo"
-#: ../shell/ev-window.c:3011
+#: ../shell/ev-window.c:2907
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Shfaq dy faqe njëkohësisht"
-#: ../shell/ev-window.c:3013
+#: ../shell/ev-window.c:2909
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Ekran i plotë"
-#: ../shell/ev-window.c:3014
+#: ../shell/ev-window.c:2910
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Zmadho dritaren për t'ju përshtatur krejt ekranit"
-#: ../shell/ev-window.c:3016
+#: ../shell/ev-window.c:2912
msgid "_Presentation"
msgstr "_Prezantim"
-#: ../shell/ev-window.c:3017
+#: ../shell/ev-window.c:2913
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Zbato dokumentin si një prezantim"
-#: ../shell/ev-window.c:3019
+#: ../shell/ev-window.c:2915
msgid "_Best Fit"
msgstr "_Përshtate"
-#: ../shell/ev-window.c:3020
+#: ../shell/ev-window.c:2916
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Përshtatja dritares dokumentin aktual"
-#: ../shell/ev-window.c:3022
+#: ../shell/ev-window.c:2918
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Përshtat _gjerësinë e faqes"
-#: ../shell/ev-window.c:3023
+#: ../shell/ev-window.c:2919
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Përshtatja dokumentin aktual gjerësisë së dritares"
-#: ../shell/ev-window.c:3082
+#. Links
+#: ../shell/ev-window.c:2926
+msgid "_Open Link"
+msgstr "_Hap adresën"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2928
+msgid "_Go To"
+msgstr "_Shko tek"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2930
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Kopjo adresën e lidhjes"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2990
msgid "Page"
msgstr "Faqja"
-#: ../shell/ev-window.c:3083
+#: ../shell/ev-window.c:2991
msgid "Select Page"
msgstr "Zgjidh faqen"
-#: ../shell/ev-window.c:3095
+#: ../shell/ev-window.c:3003
msgid "Zoom"
msgstr "Shkalla e zmadhimit"
-#: ../shell/ev-window.c:3097
+#: ../shell/ev-window.c:3005
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Rregullo nivelin e zmadhimit"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3113
+#: ../shell/ev-window.c:3021
msgid "Previous"
msgstr "Paraardhëse"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3119
+#: ../shell/ev-window.c:3027
msgid "Next"
msgstr "Në vazhdim"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3123
+#: ../shell/ev-window.c:3031
msgid "Zoom In"
msgstr "Zmadho"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3128
+#: ../shell/ev-window.c:3036
msgid "Zoom Out"
msgstr "Zvogëlo"
#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3138
+#: ../shell/ev-window.c:3046
msgid "Fit Width"
msgstr "Përshtat sipas gjerësisë"
-#: ../shell/main.c:47
+#: ../shell/ev-window-title.c:140
+#, c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s - Kërkohet fjalëkalimi"
+
+#: ../shell/main.c:50
msgid "The page of the document to display."
msgstr "Faqja e dokumentit për t'u shfaqur."
-#: ../shell/main.c:47
+#: ../shell/main.c:50
msgid "PAGE"
msgstr "FAQJA"
-#: ../shell/main.c:218
+#: ../shell/main.c:286
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Evince, shikuesi i dokumenteve"