Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: 240bcc4e2a2cb34bb7875ba70a0103839a70f311 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
# #-#-#-#-#  messages.js.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# #-#-#-#-#  messages.html.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR ORGANIZATION
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-13 16:13+NPT\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-24 04:52+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
"Generated-By: html2po.py 1.0\n"

#: ../../js/ui.kHeader.js:63
msgctxt "$.ui.kHeader"
msgid "Lesson Plan"
msgstr "Դասի պլան"

#: ../../js/ui.kHeader.js:71
msgctxt "$.ui.kHeader"
msgid "Teacher's Note"
msgstr "Ուսուցչի նշումը"

#: ../../js/ui.kFooter.js:193
msgctxt "$.ui.kFooter"
msgid "Score"
msgstr "Հաշիվ"

#: ../../js/ui.kFooter.js:198
msgctxt "$.ui.kFooter"
msgid "Total"
msgstr "Ընդհանուր"

#: ../../js/ui.kFooter.js:211
msgctxt "$.ui.kFooter"
msgid "Timer"
msgstr "Ժամանակաչափ"

#: ../../js/ui.kFooter.js:235
msgctxt "$.ui.kFooter"
msgid "Play Again"
msgstr "Նորից խաղալ"

#: ../../js/ui.kFooter.js:250
msgctxt "$.ui.kFooter"
msgid "Pause"
msgstr "Դադար"

#: ../../js/ui.kFooter.js:265
msgctxt "$.ui.kFooter"
msgid "Start"
msgstr "Մեկնարկ"

#. var i = 0;
#. $.each(k.image, function (img){
#. names[i] = img;
#. i++;
#. });
#: js/lesson.js:54
msgid "bear"
msgstr "Արջ"

#: js/lesson.js:54
msgid "goat"
msgstr "Այծ"

#: js/lesson.js:55
msgid "tiger"
msgstr "Վագր"

#: js/lesson.js:55
msgid "elephant"
msgstr "Փիղ"

#: js/lesson.js:56
msgid "horse"
msgstr "Ձի"

#: js/lesson.js:56
msgid "cow"
msgstr "Կով"

msgid " Help text here"
msgstr " Օգնության Տեքստ"

msgid "English_Animal Identification"
msgstr "Անգլերեն լեզվով ճանաչել կենդանուն"

msgid "What is this?"
msgstr "Ի՞նչ է սա"