Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: b041e4ae292d31721e39bcbaf5e587cd3d3c4a26 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-30 00:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-29 20:44+0200\n"
"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#. TRANS: "name" option from activity.info file
#. TRANS: "summary" option from activity.info file
#. TRANS: "description" option from activity.info file
msgid "Chart"
msgstr "Գրաֆիկ"

#: activity.py:149
msgid "Save as image"
msgstr "Պահել որպես պատկեր"

#: activity.py:156
msgid "Read StopWatch data"
msgstr "ընթերցել ԴադարԴիտել տվյալները"

#: activity.py:162
msgid "Read Measure data"
msgstr "Ընթերցել Չափման տվյալները"

#: activity.py:178
msgid "Add a value"
msgstr "Ավելացնել արժեք"

#: activity.py:184
msgid "Remove the selected value"
msgstr "Հեռացնել ընտրված արժեքը"

#: activity.py:196
msgid "Vertical Bar Chart"
msgstr "Ուղղահայաց սյուներով գրաֆիկ"

#: activity.py:205
msgid "Horizontal Bar Chart"
msgstr "Հորիզոնական սյուներով գրաֆիկ"

#: activity.py:212
msgid "Line Chart"
msgstr "Գծային գրաֆիկ"

#: activity.py:219
msgid "Pie Chart"
msgstr "Շրջանաձև գրաֆիկ"

#: activity.py:240
msgid "Chart Color"
msgstr "Գրաֆիկի գույնը"

#: activity.py:246
msgid "Line Color"
msgstr "Գծի գույնը"

#: activity.py:261
msgid "Horizontal label..."
msgstr "Հորիզոնական պիտակ..."

#: activity.py:275
msgid "Vertical label..."
msgstr "Ուղղահայաց պիտակ"

#: activity.py:334
msgid "Move up"
msgstr ""

#: activity.py:338
msgid "Move down"
msgstr ""

#: activity.py:425
msgid "Zoom out"
msgstr ""

#: activity.py:432
msgid "Zoom in"
msgstr ""

#: activity.py:439
msgid "Fit to window"
msgstr ""

#: activity.py:445
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"

#: activity.py:593
msgid "Invalid object"
msgstr "Անվավեր առարկա"

#: activity.py:595
#, python-format
msgid "The selected object must be a %s file"
msgstr "Ընտրված առարկան պետք է լինի  %s ֆայլ"

#: activity.py:598 activity.py:855
msgid "Ok"
msgstr "OK"

#: activity.py:630 readers.py:62
msgid "StopWatch"
msgstr "ԴադարելՆայել"

#: activity.py:642
msgid "Measure"
msgstr "Չափ"

#: activity.py:753
msgid "Label"
msgstr "Պիտակ"

#: activity.py:764
msgid "Value"
msgstr "Արժեք"

#: activity.py:850
msgid "Invalid Value"
msgstr "Անվավեր արժեք"

#: activity.py:852
msgid "The value must be a number (integer or decimal)"
msgstr "Արժեքը պետք է լինի թվի տեսքով (ամբողջ թիվ կամ տասնորդական)"

#: charthelp.py:12
msgid "Basic usage"
msgstr "Հիմնական օգտագործում"

#: charthelp.py:13
msgid "First you need add data to create the graph"
msgstr "Գրաֆիկ կազմելու համար առաջին հերթին պետք է ավելացնես տվյալներ"

#: charthelp.py:14
msgid "You can add data with this button"
msgstr "Կարող եք ավելացնել տվյալներ այս կոճակի օգնությամբ"

#: charthelp.py:16
msgid "...or remove data with this button"
msgstr "...կամ հեռացնել տվյալները այդ կոճակի օգնությամբ"

#: charthelp.py:18
msgid "To change the graph title, just change the activity title"
msgstr "Գրաֆիկի վերնագիրը փոխելու համար պարզապես փոխիր ծրագրի վերնագիրը"

#: charthelp.py:20
msgid "Next you can change the type of graph"
msgstr "Այնուհետեվ կարող ես փոխել գրաֆիկի տեսակը"

#: charthelp.py:21
msgid "Vertical bars"
msgstr "Ուղղահայաց սյուներ"

#: charthelp.py:22
msgid "Horizontal bars"
msgstr "Հորիզոնական սյուներ"

#: charthelp.py:23
msgid "Lines"
msgstr "Գծեր"

#: charthelp.py:24
msgid "Pie"
msgstr "Շրջանաձև"

#: charthelp.py:26
msgid "Configs"
msgstr "Կազմաձևումներ"

#: charthelp.py:27
msgid ""
"You can change the colors or the horizontal and vertical labels in the "
"configs toolbar"
msgstr ""
"Կարող ես փոխել գուները կամ հորիզոնական և ուղղահայաց պիտակները գործիքաշարի "
"կազմաձևման մեջ"

#: charthelp.py:30
msgid "Saving as an image"
msgstr "Պահպանել որպես պատկեր"

#: charthelp.py:31
msgid "In the activity toolbar you have button to save the graph as an image"
msgstr ""
"Ծրագրի գործիքաշարում կա կոճակ, որը թույլ է տալիս պահպանել գրաֆիկը որպես "
"պատկեր"

#: charthelp.py:34
msgid "Reading data from other activities"
msgstr "Ընթերցել տվյալները այլ ծրագրերից"

#: charthelp.py:35
msgid ""
"In the activity toolbar you have buttons to read data from other activities"
msgstr ""
"Ծրագրի գործիքաշարում կա կոճակ, որը թույլ է տալիս ընթերցել տվյալները այլ "
"ծրագրերից"

#: charthelp.py:36
msgid "You can use times measured in the StopWatch activity"
msgstr "Կարող ես օգտագործել ժամանկը` չափված ԴադարելԴիտել ծրագրում"

#: charthelp.py:37
msgid "...or data from the Measure activity"
msgstr "...կամ տվյալներ Չափում ծրագրից"

#: charthelp.py:39
msgid "Reading data from the clipboard"
msgstr "Ընթերցել տվյալները սեցմատախտակից"

#: charthelp.py:40
msgid ""
"Some activities (such as VisualMatch) has the ability to copy data to the "
"clipboard"
msgstr ""
"Որոշ ծրագրեր (ինչպիսին է Տեսողական համատիպություն) տվյալները սեղմատախտակին "
"պատճենելու հնարավորություն ունեն "

#: charthelp.py:41
msgid "Drop the clipboard data into the chart area and it will be charted"
msgstr "Սեղմատախտակի տվյալները գցել գրաֆիկի տարածության մեջ և այն կարձանագրվի "

#: helpbutton.py:38
msgid "Help"
msgstr "օգնություն"

#: readers.py:41
msgid "Time"
msgstr "Ժամանակ"

#: readers.py:51
msgid "Mark"
msgstr "Նշան"

#: readers.py:126
msgid "Values"
msgstr "Արժեք"

#: readers.py:127
msgid "Samples"
msgstr "Օրինակներ"