Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle Translation <pootle@dev.laptop.org>2008-09-11 20:21:15 (GMT)
committer Pootle Translation <pootle@dev.laptop.org>2008-09-11 20:21:15 (GMT)
commit65f42dedc7745aa0e2afd7551018f822bb230ba1 (patch)
tree580ca4f32548bbecf5fc92db68f74d10b371d8bd
parent66e12355a7e22805d27326f358e86850b0f5d817 (diff)
Remove pseudo.po
-rw-r--r--po/pseudo.po101
1 files changed, 0 insertions, 101 deletions
diff --git a/po/pseudo.po b/po/pseudo.po
deleted file mode 100644
index 13193b3..0000000
--- a/po/pseudo.po
+++ /dev/null
@@ -1,101 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-11-01 22:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-11-21 03:27+0000\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#: activity/activity.info:2 webactivity.py:83
-msgid "Browse"
-msgstr "[ҳﯽ Сیपżل Ƶ Հҟ]Вҕօաیэ"
-
-#: browser.py:133
-msgid "Source"
-msgstr "[ոڃ юխ ڧբ Њ а ]Տօٮҕҫչ"
-
-#: downloadmanager.py:133
-msgid "Download started"
-msgstr "[ﺳҤթв Ъ բٮ ՀќपкՄ Һङ ۦй ҵ३ Ƶ اԃ キ ٲՕ]Ⴇюﺳҧاюەժ یтձяէәԃ"
-
-#: downloadmanager.py:135 downloadmanager.py:149
-#, python-format
-msgid "%s"
-msgstr "[چﻻՍЯ]%s"
-
-#: downloadmanager.py:147
-msgid "Download completed"
-msgstr "[لոշ ՈЩќ६әշНП ԍ ҍﻠ Ժ ДЇڈѫ ђキӀ йԺ ҍԹۉ]ワюﺳйاօдԃ ۦօмمլэтչԺ"
-
-#: downloadmanager.py:151
-msgid "Open"
-msgstr "[لЍ Ҏ Ёհ ў ]Юمչռ"
-
-#: downloadmanager.py:154
-msgid "Ok"
-msgstr "[սФ ۉ]Өҟ"
-
-#: downloadmanager.py:162
-#, python-format
-msgid "File %s downloaded from\n%s."
-msgstr "[լ ӨղҪ Գی モسԃ ﻠРщձ СچжҕҏƵҴеզъՅդ ճЦФЌ ӨƵ Ъѓ фՑ اч ]Բآլэ %s Ժօաиլօаժڿԃ ғҕюм\n%s."
-
-#: downloadmanager.py:250
-#, python-format
-msgid "Downloading %s from \n%s."
-msgstr "[գƶԲգ օ u キՄ ҎО ЩԳ گՕ Пۦ ш б ەդօ ђمƶ ҏ օ४й ﺫاЪ]ワюաиӀօەԃւղڧ %s քѓюм \n%s."
-
-#: linkbutton.py:95
-msgid "Remove"
-msgstr "[սЖ Ƶ Ⴇ щﺳЙ ڃӨ ]Яємюմє"
-
-#: webactivity.py:91
-msgid "View"
-msgstr "[ﻨ ЦҺ Յ ш]Ѵւэш"
-
-#: webactivity.py:109 webactivity.py:110
-msgid "blank"
-msgstr "[ВяЮШՉԺ ҧЙ]ҍاձйќ"
-
-#: webactivity.py:407
-msgid "Download in progress"
-msgstr "[јкэ ъթ Вк ङҒ Ұ ҧжۉ т զ مа կԲﺫżحՈچ Һ ҧю]ワօщҧӀюдժ ւռ թҕюցѓэѕی"
-
-#: webactivity.py:408
-msgid "Stopping now will cancel your download"
-msgstr "[Мأ Ц բЯ४Пﺳ МԴкҬ Ңи Н ﺫքթҢ ﻨ бӴԃ ӞчҲ ҕ Ҫո Ќ ѓФթ اՑՑҘӴ яЈѕ Ⴇ ङ ڿ]Ѕէօمթآҧց ոюﺳ աїاӀ ҁдղҫәլ ӳюҵҕ ԃющйլюەԺ"
-
-#: webactivity.py:410
-msgid "Cancel"
-msgstr "[юП սキ ҤШ ђЖ Հ]Ըەйҁչլ"
-
-#: webactivity.py:412 webtoolbar.py:169
-msgid "Stop"
-msgstr "[لﺳ ժҪѓэ ]کҭюu"
-
-#: webtoolbar.py:51
-msgid "Back"
-msgstr "[ғ тў یЪ Аﻼ]Ъەҁҟ"
-
-#: webtoolbar.py:58
-msgid "Forward"
-msgstr "[еհ ԸႧ цդ є أЅՅЇ]ऊօѓաەѓԃ"
-
-#: webtoolbar.py:81
-msgid "Bookmark"
-msgstr "[Я Ҫ ҵङщђ ﺳ ҎҍМչ ]Вօօкмдҕк"
-
-#: webtoolbar.py:172
-msgid "Reload"
-msgstr "[չШ ԳИւА६ҰՉАК]ЯչӀօەժ"
-