Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pseudo.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle User <translate@rt.laptop.org>2007-11-19 21:02:35 (GMT)
committer Pootle User <translate@rt.laptop.org>2007-11-19 21:02:35 (GMT)
commitce922f8ad5109f1c16e18e00f4b766000f81509f (patch)
treec7266ab927da71705529132e2224d28fcee7abad /po/pseudo.po
parent68f14be238e9b965b3c880f8c25ac9e28ca55d9c (diff)
Adding language pseudo via Pootle
Diffstat (limited to 'po/pseudo.po')
-rw-r--r--po/pseudo.po101
1 files changed, 101 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/pseudo.po b/po/pseudo.po
new file mode 100644
index 0000000..6a245a4
--- /dev/null
+++ b/po/pseudo.po
@@ -0,0 +1,101 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-01 22:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: activity/activity.info:2 webactivity.py:83
+msgid "Browse"
+msgstr "[Գяモ ६яڧ в]Ъяօաیڿ"
+
+#: browser.py:133
+msgid "Source"
+msgstr "[ՈЈ یјբչप ڃ]ङօսբҫչ"
+
+#: downloadmanager.py:133
+msgid "Download started"
+msgstr "[سЈЩڃچАцфФ Đѵ ѕթ چբآ մճѕҕժҘ ъ ]ĐօաйӀօдԃ ﯽҭەբтڿԺ"
+
+#: downloadmanager.py:135 downloadmanager.py:149
+#, python-format
+msgid "%s"
+msgstr "[ЖբК ]%s"
+
+#: downloadmanager.py:147
+msgid "Download completed"
+msgstr "[Ќ Пչ ոЊѕﻠՈ ՉѕԿӀ Ішٮ иڿжխ ႧӨ Ө ڃҲ ӞТ]Đюﺳղاօձժ ۦօмuӀڿтڿԺ"
+
+#: downloadmanager.py:151
+msgid "Open"
+msgstr "[Пҟ КЊ ƶТՉԃ]Оمڿդ"
+
+#: downloadmanager.py:154
+msgid "Ok"
+msgstr "[Չш کҾ]Օк"
+
+#: downloadmanager.py:162
+#, python-format
+msgid "File %s downloaded from\n%s."
+msgstr "[ک مکГЄں Ѝ م Ӵкձ ТўЖڑЄթ цҲ ४ ҭշ գ ЁҴप ڃڑՄБդԸеТङ є ڈح]ऊւӀе %s ԺօшդاօձԺڿժ քҕօм\n%s."
+
+#: downloadmanager.py:250
+#, python-format
+msgid "Downloading %s from \n%s."
+msgstr "[أ ԳӞڑطБ ѕڑڃЯ ђﻻՏ օڈا яآ ԳႧ ս ワմ ڧ ҁЊچ ۦЎҾ ]Đօщйاօдԃւйց %s ғҕюм \n%s."
+
+#: linkbutton.py:95
+msgid "Remove"
+msgstr "[Տ آҕҒՓЮխІ]Яемօմэ"
+
+#: webactivity.py:91
+msgid "View"
+msgstr "[Ż ՍՕјմ ӀЯ]Ѵﻨչш"
+
+#: webactivity.py:109 webactivity.py:110
+msgid "blank"
+msgstr "[ժ ६ ա ҰӨﻠ ]ъӀаиҟ"
+
+#: webactivity.py:407
+msgid "Download in progress"
+msgstr "[ङऊ ғНձ३ӨНӳﻨﻨЯ Тաոҏ м ऊ ѫ Ҳ խд ՄҤ ќՉ ҧ քԴ ]ႧюшղӀօдժ ւո مҕюԍҕєﯽی"
+
+#: webactivity.py:408
+msgid "Stopping now will cancel your download"
+msgstr "[ワ ԺЪ Ż Мモ Ժ є Їحд Іа キuۦ ワ Э Й ԃ Иङﯽ żワ ﺫ ԍІڧո ДӊВ кЎ Ժ ڿऊЩ ƶКҶҁ ж կڿО թ ]Ѕէюҏթآոց ռюш աآاӀ ҁձиҁչا ўюця ժюﺳդاօەԃ"
+
+#: webactivity.py:410
+msgid "Cancel"
+msgstr "[ҲキճҪչҶէ Ђк]Ըձոۦڿլ"
+
+#: webactivity.py:412 webtoolbar.py:169
+msgid "Stop"
+msgstr "[آї ҒԸ ғЈ ]Տեօթ"
+
+#: webtoolbar.py:51
+msgid "Back"
+msgstr "[ҭڿ ҢВ ղ аЅ]Ъەۦխ"
+
+#: webtoolbar.py:58
+msgid "Forward"
+msgstr "[キҴ Тآ३Ӵтѓ]ԲюѓﺳەҕԺ"
+
+#: webtoolbar.py:81
+msgid "Bookmark"
+msgstr "[ҤҧՍЭЯաа ठբ ДҴ ﯕﻻ шА ]Вююխмەբќ"
+
+#: webtoolbar.py:172
+msgid "Reload"
+msgstr "[ﯕՀ Ժђ ԃօձԴА ՕႧ]Яәاօەԃ"
+