Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@translate.(none)>2007-11-27 21:57:07 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@translate.(none)>2007-11-27 21:57:07 (GMT)
commit1f2c2892a3d4ec5adb4c3a5e4b86cd8ea5bc5d93 (patch)
tree679ac7c73353c20c6601f1433c890f4a26879843 /po
parentf4dd6762975e76eb90f3aad31af2a9d28c991644 (diff)
Fixing invalid Charset
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/pseudo.po44
1 files changed, 22 insertions, 22 deletions
diff --git a/po/pseudo.po b/po/pseudo.po
index 6a245a4..e137cb4 100644
--- a/po/pseudo.po
+++ b/po/pseudo.po
@@ -9,93 +9,93 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-01 22:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-11-27 21:39+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: activity/activity.info:2 webactivity.py:83
msgid "Browse"
-msgstr "[Գяモ ६яڧ в]Ъяօաیڿ"
+msgstr "[ՅЯ ч४ օվђ Іժ ]Вѓюﺳیе"
#: browser.py:133
msgid "Source"
-msgstr "[ՈЈ یјբչप ڃ]ङօսբҫչ"
+msgstr "[Գٲ յҏワօюОՈ Ƶ ]Ѕюٮяۦє"
#: downloadmanager.py:133
msgid "Download started"
-msgstr "[سЈЩڃچАцфФ Đѵ ѕթ چբآ մճѕҕժҘ ъ ]ĐօաйӀօдԃ ﯽҭەբтڿԺ"
+msgstr "[ќՄ Ва ҬӨ ҵяВ ﻨĐﻼՓط аѴ ӊႧ ռАڑキЮժ П ]Ⴇօщղاօдԃ یтەяեэԺ"
#: downloadmanager.py:135 downloadmanager.py:149
#, python-format
msgid "%s"
-msgstr "[ЖբК ]%s"
+msgstr "[ѫТ ў]%s"
#: downloadmanager.py:147
msgid "Download completed"
-msgstr "[Ќ Пչ ոЊѕﻠՈ ՉѕԿӀ Ішٮ иڿжխ ႧӨ Ө ڃҲ ӞТ]Đюﺳղاօձժ ۦօмuӀڿтڿԺ"
+msgstr "[Жحٲդ щلҘЈ Фﯽ ԍ६ Ҫ м жﯽа४չۉ ъڃ тОՍШ բФՍІ ]ĐօﺳդӀօەԃ ҫюмҏլєէչԺ"
#: downloadmanager.py:151
msgid "Open"
-msgstr "[Пҟ КЊ ƶТՉԃ]Оمڿդ"
+msgstr "[ռДآ ҭҕӊ ]Օҏәҧ"
#: downloadmanager.py:154
msgid "Ok"
-msgstr "[Չш کҾ]Օк"
+msgstr "[ә ワ]Юҟ"
#: downloadmanager.py:162
#, python-format
msgid "File %s downloaded from\n%s."
-msgstr "[ک مکГЄں Ѝ م Ӵкձ ТўЖڑЄթ цҲ ४ ҭշ գ ЁҴप ڃڑՄБդԸеТङ є ڈح]ऊւӀе %s ԺօшդاօձԺڿժ քҕօм\n%s."
+msgstr "[ո ҭ Ҵ иس Ƶٲ Аѫ ЯڈւғթՕ گ ҟ ՉСԳц Հ Г ј ४ ڃўѓڿ م Մﻼ դ ]キﻨӀә %s ԺюաոӀюдժэԺ քяюм\n%s."
#: downloadmanager.py:250
#, python-format
msgid "Downloading %s from \n%s."
-msgstr "[أ ԳӞڑطБ ѕڑڃЯ ђﻻՏ օڈا яآ ԳႧ ս ワմ ڧ ҁЊچ ۦЎҾ ]Đօщйاօдԃւйց %s ғҕюм \n%s."
+msgstr "[кﻼк ŻНїЖӊժԿяЭц Ըڃک ठ ժՅ Ђжйङюԍ モҶ ۦа६ ӞԹ キЊ ]ワօшդاօдԺїҧԍ %s քяօм \n%s."
#: linkbutton.py:95
msgid "Remove"
-msgstr "[Տ آҕҒՓЮխІ]Яемօմэ"
+msgstr "[ڃСم яڈ ҫգռհ]Яемюѵڿ"
#: webactivity.py:91
msgid "View"
-msgstr "[Ż ՍՕјմ ӀЯ]Ѵﻨչш"
+msgstr "[ШحƵԸ キԳ ]Ѵւєщ"
#: webactivity.py:109 webactivity.py:110
msgid "blank"
-msgstr "[ժ ६ ա ҰӨﻠ ]ъӀаиҟ"
+msgstr "[ԴШحչ ԿŻ Ъںղ ]طاдиќ"
#: webactivity.py:407
msgid "Download in progress"
-msgstr "[ङऊ ғНձ३ӨНӳﻨﻨЯ Тաոҏ м ऊ ѫ Ҳ խд ՄҤ ќՉ ҧ քԴ ]ႧюшղӀօдժ ւո مҕюԍҕєﯽی"
+msgstr "[щЇuڿس ЩЊ طї ڃ ЯշӞ ӞЩ ڃ в३ՉЭҬٮյ ФШ३Пռ]ĐюաҧլюձԺ ւй ҏբюԍѓэیѕ"
#: webactivity.py:408
msgid "Stopping now will cancel your download"
-msgstr "[ワ ԺЪ Ż Мモ Ժ є Їحд Іа キuۦ ワ Э Й ԃ Иङﯽ żワ ﺫ ԍІڧո ДӊВ кЎ Ժ ڿऊЩ ƶКҶҁ ж կڿО թ ]Ѕէюҏթآոց ռюш աآاӀ ҁձиҁչا ўюця ժюﺳդاօەԃ"
+msgstr "[ڃԹ ڑЈ լपҫ اԴ եҢ ՍФﻛ м uխ էд Ю Ѵф ҢցЩЙ ऊղ ३ЦՑ ԺŻЯд ФŻ әբ کռ أ żя Կ ں КҳٮІҲآе]ङեюթҏآռڧ июﺳ ﺳїլا ҫаդۦеӀ ўօҵѓ ԃюшиӀօдԃ"
#: webactivity.py:410
msgid "Cancel"
-msgstr "[ҲキճҪչҶէ Ђк]Ըձոۦڿլ"
+msgstr "[ۉզأТЩէڧﯕ ցФﻠ]СձդۦєӀ"
#: webactivity.py:412 webtoolbar.py:169
msgid "Stop"
-msgstr "[آї ҒԸ ғЈ ]Տեօթ"
+msgstr "[ƶﯽۦҢВչ ]ङҭюu"
#: webtoolbar.py:51
msgid "Back"
-msgstr "[ҭڿ ҢВ ղ аЅ]Ъەۦխ"
+msgstr "[Ҵ ї І ح ]Ъаҫк"
#: webtoolbar.py:58
msgid "Forward"
-msgstr "[キҴ Тآ३Ӵтѓ]ԲюѓﺳەҕԺ"
+msgstr "[ІԸӊ ٲ६ՄӴԲ ѴѴЖ]Ғօѓщձբժ"
#: webtoolbar.py:81
msgid "Bookmark"
-msgstr "[ҤҧՍЭЯաа ठբ ДҴ ﯕﻻ шА ]Вююխмەբќ"
+msgstr "[Հکյط Дワٲя ЪحأмվЌ]Вююќмаѓк"
#: webtoolbar.py:172
msgid "Reload"
-msgstr "[ﯕՀ Ժђ ԃօձԴА ՕႧ]Яәاօەԃ"
+msgstr "[ШЈ ҳԹЇ жठЄ]Яєاюаԃ"