Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@translate.(none)>2007-11-21 16:28:14 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@translate.(none)>2007-11-21 16:28:14 (GMT)
commit94811d6a41749e0aee98531c45f10e31a1004b3c (patch)
treee99e1c6919b483825fc50114e9930310fa62c5fc /po
parent78d2095a4649bca57766f959f7c5df065f52c45a (diff)
Updating pseudo.po
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/pseudo.po44
-rw-r--r--po/zh_TW.po77
2 files changed, 61 insertions, 60 deletions
diff --git a/po/pseudo.po b/po/pseudo.po
index 6a245a4..13193b3 100644
--- a/po/pseudo.po
+++ b/po/pseudo.po
@@ -9,93 +9,93 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-01 22:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-11-21 03:27+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: activity/activity.info:2 webactivity.py:83
msgid "Browse"
-msgstr "[Գяモ ६яڧ в]Ъяօաیڿ"
+msgstr "[ҳﯽ Сیपżل Ƶ Հҟ]Вҕօաیэ"
#: browser.py:133
msgid "Source"
-msgstr "[ՈЈ یјբչप ڃ]ङօսբҫչ"
+msgstr "[ոڃ юխ ڧբ Њ а ]Տօٮҕҫչ"
#: downloadmanager.py:133
msgid "Download started"
-msgstr "[سЈЩڃچАцфФ Đѵ ѕթ چբآ մճѕҕժҘ ъ ]ĐօաйӀօдԃ ﯽҭەբтڿԺ"
+msgstr "[ﺳҤթв Ъ բٮ ՀќपкՄ Һङ ۦй ҵ३ Ƶ اԃ キ ٲՕ]Ⴇюﺳҧاюەժ یтձяէәԃ"
#: downloadmanager.py:135 downloadmanager.py:149
#, python-format
msgid "%s"
-msgstr "[ЖբК ]%s"
+msgstr "[چﻻՍЯ]%s"
#: downloadmanager.py:147
msgid "Download completed"
-msgstr "[Ќ Пչ ոЊѕﻠՈ ՉѕԿӀ Ішٮ иڿжխ ႧӨ Ө ڃҲ ӞТ]Đюﺳղاօձժ ۦօмuӀڿтڿԺ"
+msgstr "[لոշ ՈЩќ६әշНП ԍ ҍﻠ Ժ ДЇڈѫ ђキӀ йԺ ҍԹۉ]ワюﺳйاօдԃ ۦօмمլэтչԺ"
#: downloadmanager.py:151
msgid "Open"
-msgstr "[Пҟ КЊ ƶТՉԃ]Оمڿդ"
+msgstr "[لЍ Ҏ Ёհ ў ]Юمչռ"
#: downloadmanager.py:154
msgid "Ok"
-msgstr "[Չш کҾ]Օк"
+msgstr "[սФ ۉ]Өҟ"
#: downloadmanager.py:162
#, python-format
msgid "File %s downloaded from\n%s."
-msgstr "[ک مکГЄں Ѝ م Ӵкձ ТўЖڑЄթ цҲ ४ ҭշ գ ЁҴप ڃڑՄБդԸеТङ є ڈح]ऊւӀе %s ԺօшդاօձԺڿժ քҕօм\n%s."
+msgstr "[լ ӨղҪ Գی モسԃ ﻠРщձ СچжҕҏƵҴеզъՅդ ճЦФЌ ӨƵ Ъѓ фՑ اч ]Բآլэ %s Ժօաиլօаժڿԃ ғҕюм\n%s."
#: downloadmanager.py:250
#, python-format
msgid "Downloading %s from \n%s."
-msgstr "[أ ԳӞڑطБ ѕڑڃЯ ђﻻՏ օڈا яآ ԳႧ ս ワմ ڧ ҁЊچ ۦЎҾ ]Đօщйاօдԃւйց %s ғҕюм \n%s."
+msgstr "[գƶԲգ օ u キՄ ҎО ЩԳ گՕ Пۦ ш б ەդօ ђمƶ ҏ օ४й ﺫاЪ]ワюաиӀօەԃւղڧ %s քѓюм \n%s."
#: linkbutton.py:95
msgid "Remove"
-msgstr "[Տ آҕҒՓЮխІ]Яемօմэ"
+msgstr "[սЖ Ƶ Ⴇ щﺳЙ ڃӨ ]Яємюմє"
#: webactivity.py:91
msgid "View"
-msgstr "[Ż ՍՕјմ ӀЯ]Ѵﻨչш"
+msgstr "[ﻨ ЦҺ Յ ш]Ѵւэш"
#: webactivity.py:109 webactivity.py:110
msgid "blank"
-msgstr "[ժ ६ ա ҰӨﻠ ]ъӀаиҟ"
+msgstr "[ВяЮШՉԺ ҧЙ]ҍاձйќ"
#: webactivity.py:407
msgid "Download in progress"
-msgstr "[ङऊ ғНձ३ӨНӳﻨﻨЯ Тաոҏ м ऊ ѫ Ҳ խд ՄҤ ќՉ ҧ քԴ ]ႧюшղӀօдժ ւո مҕюԍҕєﯽی"
+msgstr "[јкэ ъթ Вк ङҒ Ұ ҧжۉ т զ مа կԲﺫżحՈچ Һ ҧю]ワօщҧӀюдժ ւռ թҕюցѓэѕی"
#: webactivity.py:408
msgid "Stopping now will cancel your download"
-msgstr "[ワ ԺЪ Ż Мモ Ժ є Їحд Іа キuۦ ワ Э Й ԃ Иङﯽ żワ ﺫ ԍІڧո ДӊВ кЎ Ժ ڿऊЩ ƶКҶҁ ж կڿО թ ]Ѕէюҏթآոց ռюш աآاӀ ҁձиҁչا ўюця ժюﺳդاօەԃ"
+msgstr "[Мأ Ц բЯ४Пﺳ МԴкҬ Ңи Н ﺫքթҢ ﻨ бӴԃ ӞчҲ ҕ Ҫո Ќ ѓФթ اՑՑҘӴ яЈѕ Ⴇ ङ ڿ]Ѕէօمթآҧց ոюﺳ աїاӀ ҁдղҫәլ ӳюҵҕ ԃющйլюەԺ"
#: webactivity.py:410
msgid "Cancel"
-msgstr "[ҲキճҪչҶէ Ђк]Ըձոۦڿլ"
+msgstr "[юП սキ ҤШ ђЖ Հ]Ըەйҁչլ"
#: webactivity.py:412 webtoolbar.py:169
msgid "Stop"
-msgstr "[آї ҒԸ ғЈ ]Տեօթ"
+msgstr "[لﺳ ժҪѓэ ]کҭюu"
#: webtoolbar.py:51
msgid "Back"
-msgstr "[ҭڿ ҢВ ղ аЅ]Ъەۦխ"
+msgstr "[ғ тў یЪ Аﻼ]Ъەҁҟ"
#: webtoolbar.py:58
msgid "Forward"
-msgstr "[キҴ Тآ३Ӵтѓ]ԲюѓﺳەҕԺ"
+msgstr "[еհ ԸႧ цդ є أЅՅЇ]ऊօѓաەѓԃ"
#: webtoolbar.py:81
msgid "Bookmark"
-msgstr "[ҤҧՍЭЯաа ठբ ДҴ ﯕﻻ шА ]Вююխмەբќ"
+msgstr "[Я Ҫ ҵङщђ ﺳ ҎҍМչ ]Вօօкмдҕк"
#: webtoolbar.py:172
msgid "Reload"
-msgstr "[ﯕՀ Ժђ ԃօձԴА ՕႧ]Яәاօەԃ"
+msgstr "[չШ ԳИւА६ҰՉАК]ЯչӀօەժ"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 4d3c317..219fe60 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -1,104 +1,105 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: OLPC Web Activity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-11-01 22:55+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"POT-Creation-Date: \n"
+"PO-Revision-Date: 2007-11-21 00:03+0100\n"
+"Last-Translator: Yuan CHAO <yuanchao@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Yuan CHAO <yuanchao@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 1.0.1\n"
-#: activity/activity.info:2 webactivity.py:83
+#: webactivity.py:57
msgid "Browse"
-msgstr ""
+msgstr "瀏覽"
#: browser.py:133
msgid "Source"
-msgstr ""
+msgstr "原始碼"
#: downloadmanager.py:133
msgid "Download started"
-msgstr ""
+msgstr "開始下載"
-#: downloadmanager.py:135 downloadmanager.py:149
+#: downloadmanager.py:135
+#: downloadmanager.py:149
#, python-format
msgid "%s"
-msgstr ""
+msgstr "%s"
#: downloadmanager.py:147
msgid "Download completed"
-msgstr ""
+msgstr "下載完成"
#: downloadmanager.py:151
msgid "Open"
-msgstr ""
+msgstr "開啟"
#: downloadmanager.py:154
msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "確定"
-#: downloadmanager.py:162
+#: downloadmanager.py:91
#, python-format
msgid ""
"File %s downloaded from\n"
"%s."
msgstr ""
+"檔案 %s 下載自\n"
+"%s."
-#: downloadmanager.py:250
+#: downloadmanager.py:129
#, python-format
msgid ""
"Downloading %s from \n"
"%s."
msgstr ""
+"下載 %s 自\n"
+"%s."
#: linkbutton.py:95
msgid "Remove"
-msgstr ""
+msgstr "移除"
#: webactivity.py:91
msgid "View"
-msgstr ""
+msgstr "查看"
-#: webactivity.py:109 webactivity.py:110
+#: webactivity.py:109
+#: webactivity.py:110
msgid "blank"
-msgstr ""
+msgstr "空白"
#: webactivity.py:407
msgid "Download in progress"
-msgstr ""
+msgstr "下載中"
#: webactivity.py:408
msgid "Stopping now will cancel your download"
-msgstr ""
+msgstr "停止本活動將取消下載中檔案"
#: webactivity.py:410
msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "取消"
-#: webactivity.py:412 webtoolbar.py:169
+#: webtoolbar.py:172
msgid "Stop"
-msgstr ""
+msgstr "停止"
-#: webtoolbar.py:51
+#: webtoolbar.py:85
msgid "Back"
-msgstr ""
+msgstr "上一頁"
-#: webtoolbar.py:58
+#: webtoolbar.py:92
msgid "Forward"
-msgstr ""
+msgstr "下一頁"
#: webtoolbar.py:81
msgid "Bookmark"
-msgstr ""
+msgstr "書籤"
-#: webtoolbar.py:172
+#: webtoolbar.py:175
msgid "Reload"
-msgstr ""
+msgstr "重新整理"