Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-02-16 04:00:43 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-02-16 04:00:43 (GMT)
commit521f026e4d4508a96f5339fd8b5a7b9f33ffd519 (patch)
treefb02022d27b06f144a94cbb173ba5a526e860094 /po
parentfe419a9fa8ec585a9936078491b3b531bb02c763 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 34 of 34 messages translated (0 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/hy.po81
1 files changed, 48 insertions, 33 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 5306592..942bef9 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-12-01 00:32-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-12-24 04:45+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-04 00:33-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-02-16 06:00+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
@@ -29,47 +29,66 @@ msgstr ""
msgid "Browse"
msgstr "Զննել"
-#: browser.py:334 webactivity.py:428 webtoolbar.py:326
+#: browser.py:138
+#, python-format
+msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
+msgstr "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
+
+#: browser.py:337
+msgid "Loading..."
+msgstr "Բեռնում է..."
+
+#: browser.py:339
+#, python-format,
+msgid "Loading %s..."
+msgstr "Բեռնում է %s..."
+
+#: browser.py:367 webactivity.py:415 webtoolbar.py:317
msgid "Untitled"
msgstr "Անվերնագիր"
-#: downloadmanager.py:173
+#: downloadmanager.py:102
msgid "Download started"
msgstr "Ներբեռնումը մեկնարկել է"
-#: downloadmanager.py:188
+#: downloadmanager.py:103 downloadmanager.py:114
+#, python-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
+#: downloadmanager.py:112
msgid "Download completed"
msgstr "Բեռնումն ավարտվել է"
-#: downloadmanager.py:192
+#: downloadmanager.py:117
msgid "Show in Journal"
msgstr "Ցույց տալ Մատյանում"
-#: downloadmanager.py:195
+#: downloadmanager.py:120
msgid "Ok"
msgstr "OK"
-#: downloadmanager.py:202
+#: downloadmanager.py:128
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"
-#: downloadmanager.py:345
-#, python-format,
+#: downloadmanager.py:202
+#, python-format
msgid ""
-"Downloading %(file)s from \n"
-"%(source)s."
-msgstr "Ներբեռնում է%(file)s %(source)s. - ից"
+"Downloading %s from \n"
+"%s."
+msgstr "%s Բեռնում %s կայքից:"
-#: edittoolbar.py:87
+#: edittoolbar.py:65
msgid "Previous"
msgstr "Նախորդ"
-#: edittoolbar.py:94
+#: edittoolbar.py:72
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"
-#: linkbutton.py:95
+#: linkbutton.py:103
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"
@@ -117,46 +136,49 @@ msgstr "Ցույց տալ դարակը"
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"
-#: webactivity.py:590
+#: webactivity.py:569
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Բեռնումն ընթացքի մեջ է"
msgstr[1] "Բեռնումներն ընթացքի մեջ են"
-#: webactivity.py:593
+#: webactivity.py:572
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումը"
msgstr[1] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումներըը"
-#: webactivity.py:598
+#: webactivity.py:577
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] "Շարունակել բեռնումը"
msgstr[1] "Շարունակել բեռնումները"
-#: webactivity.py:602
+#: webactivity.py:582
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"
-#: webtoolbar.py:246
+#: webtoolbar.py:247
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"
-#: webtoolbar.py:266
+#: webtoolbar.py:267
msgid "Back"
msgstr "Հետ"
-#: webtoolbar.py:273
+#: webtoolbar.py:274
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"
-#: webtoolbar.py:280
+#: webtoolbar.py:281
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"
-#~ msgid "Loading..."
-#~ msgstr "Բեռնում է..."
+#, python-format,
+#~ msgid ""
+#~ "Downloading %(file)s from \n"
+#~ "%(source)s."
+#~ msgstr "Ներբեռնում է%(file)s %(source)s. - ից"
#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Խմբագրել"
@@ -164,13 +186,6 @@ msgstr "Էջանիշ"
#~ msgid "View"
#~ msgstr "Տեսք"
-#, python-format
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Downloading %s from \n"
-#~ "%s."
-#~ msgstr "%s Բեռնում %s կայքից:"
-
#~ msgid "Add a tab"
#~ msgstr "Ավելացնել փեղկ"