Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-06 20:11:55 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-06 20:11:55 (GMT)
commit6909de37f547598eacc6c672d515857186b1c4b0 (patch)
tree8d4c23e9abd1da784f93971afafe732467ac534e /po
parent0c65b0902927b73e9f116ccd7aedf79a6ffec2f1 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user anush.mkrtchyan.: 30 of 30 messages translated (0 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/hy.po133
1 files changed, 74 insertions, 59 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 0950f6d..a480cc8 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -14,55 +14,60 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-13 00:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-28 23:21+0200\n"
-"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-01 00:32-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-06 22:10+0200\n"
+"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-#: activity/activity.info:2 webactivity.py:267
+#: activity/activity.info:2
msgid "Browse"
msgstr "Զննել"
-#: downloadmanager.py:164
+#: browser.py:334 webactivity.py:428 webtoolbar.py:326
+msgid "Untitled"
+msgstr "Առանց վերնագրի"
+
+#: downloadmanager.py:173
msgid "Download started"
msgstr "Բեռնումը մեկնարկել է"
-#: downloadmanager.py:179
+#: downloadmanager.py:188
msgid "Download completed"
msgstr "Բեռնումը ավարտվել է"
-#: downloadmanager.py:183
+#: downloadmanager.py:192
msgid "Show in Journal"
msgstr "Ցույց տալ մատյանում"
-#: downloadmanager.py:186
+#: downloadmanager.py:195
msgid "Ok"
msgstr "OK"
-#: downloadmanager.py:193
+#: downloadmanager.py:202
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"
-#: downloadmanager.py:335
+#: downloadmanager.py:345
#, python-format
-#, fuzzy
msgid ""
-"Downloading %s from \n"
-"%s."
-msgstr "%s Բեռնում %s կայքից:"
+"Downloading %(file)s from \n"
+"%(source)s."
+msgstr ""
+"Ներբեռնում է %(file)s from \n"
+"%(source)s."
-#: edittoolbar.py:92
+#: edittoolbar.py:87
msgid "Previous"
msgstr "Նախորդ"
-#: edittoolbar.py:99
+#: edittoolbar.py:94
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"
@@ -70,99 +75,109 @@ msgstr "Հաջորդ"
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"
-#: palettes.py:143
+#: palettes.py:140
+msgid "Follow link"
+msgstr "Հետևել հղումին"
+
+#: palettes.py:145
+msgid "Follow link in new tab"
+msgstr "Հետևել հղումին նոր էջում"
+
+#: palettes.py:151
msgid "Keep link"
msgstr "Պահել հղումը"
-#: palettes.py:151
+#: palettes.py:159
msgid "Copy link"
msgstr "Պատճենել հղումը"
-#: palettes.py:159
-msgid "Follow link"
-msgstr "Հետևել հղումին"
-
-#: palettes.py:209
+#: palettes.py:215
msgid "Keep image"
msgstr "Պահել պատկերը"
-#: palettes.py:217
+#: palettes.py:223
msgid "Copy image"
msgstr "Պատճենել պատկերը"
-#: viewtoolbar.py:34
+#: viewtoolbar.py:35
msgid "Zoom out"
msgstr "Հեռվացնել"
-#: viewtoolbar.py:40
+#: viewtoolbar.py:41
msgid "Zoom in"
msgstr "Մոտեցնել"
-#: viewtoolbar.py:51
+#: viewtoolbar.py:52
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"
-#: viewtoolbar.py:89
+#: viewtoolbar.py:90
msgid "Show Tray"
msgstr "Ցույց տալ դարակը"
-#: viewtoolbar.py:93
+#: viewtoolbar.py:94
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"
-#: webactivity.py:264
-msgid "Edit"
-msgstr "Խմբագրել"
-
-#: webactivity.py:270
-msgid "View"
-msgstr "Տեսք"
-
-#: webactivity.py:654
+#: webactivity.py:590
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
-msgstr[0] "Բեռնումը ընթանում է"
+msgstr[0] "Բեռնումը ընթանում է "
+msgstr[1] "Բեռնումները ընթանում են"
-#: webactivity.py:657
-#, fuzzy
+#: webactivity.py:593
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
-msgstr[0] "Այժմյա կանգը չեղարկի Ձեր բեռնումը"
+msgstr[0] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումը"
+msgstr[1] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումներըը"
-#: webactivity.py:662
+#: webactivity.py:598
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
-msgstr[0] ""
-"Շարունակել բեռնումը Շարունակել "
-"բեռնումները"
+msgstr[0] "Շարունակել բեռնումը "
+msgstr[1] "Շարունակել բեռնումները "
-#: webactivity.py:666 webtoolbar.py:449
+#: webactivity.py:602
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"
-#: webtoolbar.py:259
+#: webtoolbar.py:246
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"
-#: webtoolbar.py:281
+#: webtoolbar.py:266
msgid "Back"
msgstr "Հետ"
-#: webtoolbar.py:288
+#: webtoolbar.py:273
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"
-#: webtoolbar.py:296
-msgid "Add a tab"
-msgstr "Ավելացնել փեղկ"
-
-#: webtoolbar.py:303
+#: webtoolbar.py:280
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"
-#: webtoolbar.py:452
-msgid "Reload"
-msgstr "Վերաբեռնել"
+#~ msgid "Loading..."
+#~ msgstr "Բեռնում է..."
+
+#~ msgid "Edit"
+#~ msgstr "Խմբագրել"
+
+#~ msgid "View"
+#~ msgstr "Տեսք"
+
+#, python-format
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Downloading %s from \n"
+#~ "%s."
+#~ msgstr "%s Բեռնում %s կայքից:"
+
+#~ msgid "Add a tab"
+#~ msgstr "Ավելացնել փեղկ"
+
+#~ msgid "Reload"
+#~ msgstr "Վերաբեռնել"
#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Չեղարկել"