Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pseudo.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/pseudo.po')
-rw-r--r--po/pseudo.po101
1 files changed, 101 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/pseudo.po b/po/pseudo.po
new file mode 100644
index 0000000..13193b3
--- /dev/null
+++ b/po/pseudo.po
@@ -0,0 +1,101 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2007-11-01 22:55+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-11-21 03:27+0000\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: activity/activity.info:2 webactivity.py:83
+msgid "Browse"
+msgstr "[ҳﯽ Сیपżل Ƶ Հҟ]Вҕօաیэ"
+
+#: browser.py:133
+msgid "Source"
+msgstr "[ոڃ юխ ڧբ Њ а ]Տօٮҕҫչ"
+
+#: downloadmanager.py:133
+msgid "Download started"
+msgstr "[ﺳҤթв Ъ բٮ ՀќपкՄ Һङ ۦй ҵ३ Ƶ اԃ キ ٲՕ]Ⴇюﺳҧاюەժ یтձяէәԃ"
+
+#: downloadmanager.py:135 downloadmanager.py:149
+#, python-format
+msgid "%s"
+msgstr "[چﻻՍЯ]%s"
+
+#: downloadmanager.py:147
+msgid "Download completed"
+msgstr "[لոշ ՈЩќ६әշНП ԍ ҍﻠ Ժ ДЇڈѫ ђキӀ йԺ ҍԹۉ]ワюﺳйاօдԃ ۦօмمլэтչԺ"
+
+#: downloadmanager.py:151
+msgid "Open"
+msgstr "[لЍ Ҏ Ёհ ў ]Юمչռ"
+
+#: downloadmanager.py:154
+msgid "Ok"
+msgstr "[սФ ۉ]Өҟ"
+
+#: downloadmanager.py:162
+#, python-format
+msgid "File %s downloaded from\n%s."
+msgstr "[լ ӨղҪ Գی モسԃ ﻠРщձ СچжҕҏƵҴеզъՅդ ճЦФЌ ӨƵ Ъѓ фՑ اч ]Բآլэ %s Ժօաиլօаժڿԃ ғҕюм\n%s."
+
+#: downloadmanager.py:250
+#, python-format
+msgid "Downloading %s from \n%s."
+msgstr "[գƶԲգ օ u キՄ ҎО ЩԳ گՕ Пۦ ш б ەդօ ђمƶ ҏ օ४й ﺫاЪ]ワюաиӀօەԃւղڧ %s քѓюм \n%s."
+
+#: linkbutton.py:95
+msgid "Remove"
+msgstr "[սЖ Ƶ Ⴇ щﺳЙ ڃӨ ]Яємюմє"
+
+#: webactivity.py:91
+msgid "View"
+msgstr "[ﻨ ЦҺ Յ ш]Ѵւэш"
+
+#: webactivity.py:109 webactivity.py:110
+msgid "blank"
+msgstr "[ВяЮШՉԺ ҧЙ]ҍاձйќ"
+
+#: webactivity.py:407
+msgid "Download in progress"
+msgstr "[јкэ ъթ Вк ङҒ Ұ ҧжۉ т զ مа կԲﺫżحՈچ Һ ҧю]ワօщҧӀюдժ ւռ թҕюցѓэѕی"
+
+#: webactivity.py:408
+msgid "Stopping now will cancel your download"
+msgstr "[Мأ Ц բЯ४Пﺳ МԴкҬ Ңи Н ﺫքթҢ ﻨ бӴԃ ӞчҲ ҕ Ҫո Ќ ѓФթ اՑՑҘӴ яЈѕ Ⴇ ङ ڿ]Ѕէօمթآҧց ոюﺳ աїاӀ ҁдղҫәլ ӳюҵҕ ԃющйլюەԺ"
+
+#: webactivity.py:410
+msgid "Cancel"
+msgstr "[юП սキ ҤШ ђЖ Հ]Ըەйҁչլ"
+
+#: webactivity.py:412 webtoolbar.py:169
+msgid "Stop"
+msgstr "[لﺳ ժҪѓэ ]کҭюu"
+
+#: webtoolbar.py:51
+msgid "Back"
+msgstr "[ғ тў یЪ Аﻼ]Ъەҁҟ"
+
+#: webtoolbar.py:58
+msgid "Forward"
+msgstr "[еհ ԸႧ цդ є أЅՅЇ]ऊօѓաەѓԃ"
+
+#: webtoolbar.py:81
+msgid "Bookmark"
+msgstr "[Я Ҫ ҵङщђ ﺳ ҎҍМչ ]Вօօкмдҕк"
+
+#: webtoolbar.py:172
+msgid "Reload"
+msgstr "[չШ ԳИւА६ҰՉАК]ЯչӀօەժ"
+