Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: 0950f6d6e5d17a2198c0b6de5fc73c6139658f74 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-06-13 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-28 23:21+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"

#: activity/activity.info:2 webactivity.py:267
msgid "Browse"
msgstr "Զննել"

#: downloadmanager.py:164
msgid "Download started"
msgstr "Բեռնումը մեկնարկել է"

#: downloadmanager.py:179
msgid "Download completed"
msgstr "Բեռնումը ավարտվել է"

#: downloadmanager.py:183
msgid "Show in Journal"
msgstr "Ցույց տալ մատյանում"

#: downloadmanager.py:186
msgid "Ok"
msgstr "OK"

#: downloadmanager.py:193
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"

#: downloadmanager.py:335
#, python-format
#, fuzzy
msgid ""
"Downloading %s from \n"
"%s."
msgstr "%s Բեռնում %s կայքից:"

#: edittoolbar.py:92
msgid "Previous"
msgstr "Նախորդ"

#: edittoolbar.py:99
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"

#: linkbutton.py:95
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"

#: palettes.py:143
msgid "Keep link"
msgstr "Պահել հղումը"

#: palettes.py:151
msgid "Copy link"
msgstr "Պատճենել հղումը"

#: palettes.py:159
msgid "Follow link"
msgstr "Հետևել հղումին"

#: palettes.py:209
msgid "Keep image"
msgstr "Պահել պատկերը"

#: palettes.py:217
msgid "Copy image"
msgstr "Պատճենել պատկերը"

#: viewtoolbar.py:34
msgid "Zoom out"
msgstr "Հեռվացնել"

#: viewtoolbar.py:40
msgid "Zoom in"
msgstr "Մոտեցնել"

#: viewtoolbar.py:51
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"

#: viewtoolbar.py:89
msgid "Show Tray"
msgstr "Ցույց տալ դարակը"

#: viewtoolbar.py:93
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"

#: webactivity.py:264
msgid "Edit"
msgstr "Խմբագրել"

#: webactivity.py:270
msgid "View"
msgstr "Տեսք"

#: webactivity.py:654
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Բեռնումը ընթանում է"

#: webactivity.py:657
#, fuzzy
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Այժմյա կանգը չեղարկի Ձեր բեռնումը"

#: webactivity.py:662
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] ""
"Շարունակել բեռնումը                    Շարունակել "
"բեռնումները"

#: webactivity.py:666 webtoolbar.py:449
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"

#: webtoolbar.py:259
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"

#: webtoolbar.py:281
msgid "Back"
msgstr "Հետ"

#: webtoolbar.py:288
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"

#: webtoolbar.py:296
msgid "Add a tab"
msgstr "Ավելացնել փեղկ"

#: webtoolbar.py:303
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"

#: webtoolbar.py:452
msgid "Reload"
msgstr "Վերաբեռնել"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Չեղարկել"