Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: 4e347b6629ef593a6156f807b985879e52d674df (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-05 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-10 04:15+0200\n"
"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: activity/activity.info:2
msgid "Browse"
msgstr "Զննել"

#: browser.py:364 browser.py:408 webactivity.py:397 webtoolbar.py:335
msgid "Untitled"
msgstr "Անվերնագիր"

#: browser.py:405 webtoolbar.py:358 webtoolbar.py:361
msgid "Loading..."
msgstr "Բեռնում է..."

#: downloadmanager.py:102
msgid "Download started"
msgstr "Ներբեռնումը մեկնարկել է"

#: downloadmanager.py:103 downloadmanager.py:114
#, python-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: downloadmanager.py:112
msgid "Download completed"
msgstr "Բեռնումն ավարտվել է"

#: downloadmanager.py:117
msgid "Show in Journal"
msgstr "Ցույց տալ Մատյանում"

#: downloadmanager.py:120
msgid "Ok"
msgstr "OK"

#: downloadmanager.py:128 pdfviewer.py:408
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"

#: downloadmanager.py:203
#, python-format
#, python-format,
msgid ""
"Downloading %(filename)s from \n"
"%(source)s."
msgstr ""
"Ներբեռնում է%(filename)s\n"
"%(source)s. - ից"

#: edittoolbar.py:65
msgid "Previous"
msgstr "Նախորդ"

#: edittoolbar.py:72
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"

#: linkbutton.py:108
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"

#: palettes.py:140
msgid "Follow link"
msgstr "Հետևել հղումին"

#: palettes.py:145
msgid "Follow link in new tab"
msgstr "Հետևել հղումին նոր էջում"

#: palettes.py:151
msgid "Keep link"
msgstr "Պահել հղումը"

#: palettes.py:159
msgid "Copy link"
msgstr "Պատճենել հղումը"

#: palettes.py:215
msgid "Keep image"
msgstr "Պահել պատկերը"

#: palettes.py:223
msgid "Copy image"
msgstr "Պատճենել պատկերը"

#: pdfviewer.py:87 viewtoolbar.py:39
msgid "Zoom out"
msgstr "Հեռացնել"

#: pdfviewer.py:93 viewtoolbar.py:45
msgid "Zoom in"
msgstr "Մոտեցնել"

#: pdfviewer.py:104
msgid "Previous page"
msgstr "Նախորդ էջ"

#: pdfviewer.py:111
msgid "Next page"
msgstr "Հաջորդ էջ"

#: pdfviewer.py:123
msgid "Save PDF to Journal"
msgstr "Պահել PDF-ը Մատյանում"

#: viewtoolbar.py:56
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"

#: viewtoolbar.py:113
msgid "Show Tray"
msgstr "Ցույց տալ դարակը"

#: viewtoolbar.py:117
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"

#: webactivity.py:567
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Բեռնումն ընթացքի մեջ է"
msgstr[1] "Բեռնումներն ընթացքի մեջ են"

#: webactivity.py:570
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումը"
msgstr[1] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումներըը"

#: webactivity.py:575
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] "Շարունակել բեռնումը"
msgstr[1] "Շարունակել բեռնումները"

#: webactivity.py:580
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"

#: webtoolbar.py:250
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"

#: webtoolbar.py:270
msgid "Back"
msgstr "Հետ"

#: webtoolbar.py:284
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"

#: webtoolbar.py:298
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"