Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-02-08 17:49:18 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-02-08 17:49:18 (GMT)
commite1f5a71f1b9734d7b9b3406e51ce1a14fd4fa8b9 (patch)
tree322ab820ebdb5fbe4e07ccb10baec8a72f27be46 /po
parent60ce7217da50fbc50d5fdd11359a84b81c3660ae (diff)
Adding language hy via Pootle
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/hy.po154
1 files changed, 154 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
new file mode 100644
index 0000000..d430fa8
--- /dev/null
+++ b/po/hy.po
@@ -0,0 +1,154 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-17 00:31-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-21 17:36+0200\n"
+"Last-Translator: rubina <rubina@aua.am>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: hy\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
+
+#: activity/activity.info:2
+msgid "CartoonBuilder"
+msgstr "CartoonBuilder"
+
+#: activity.py:67
+msgid "Lessons"
+msgstr "Դասեր"
+
+#: activity.py:129
+msgid "Play / Pause"
+msgstr "նվագարկել / Դադար"
+
+#: activity.py:144
+msgid "Reset"
+msgstr "Վերականգնել"
+
+#: char.py:145
+msgid "Elephant"
+msgstr "Փիղ"
+
+#: char.py:147
+msgid "Space Blob"
+msgstr "Տիեզերագունդ"
+
+#: char.py:149
+msgid "Turkey"
+msgstr "Հնդկահավ"
+
+#: char.py:152 ground.py:104 sound.py:118
+msgid "Custom"
+msgstr "Հարմարեցրած"
+
+#: ground.py:86
+msgid "Saturn"
+msgstr "Սատուրն"
+
+#: ground.py:87
+msgid "Snowflakes"
+msgstr "Ձյունափաթիլներ"
+
+#: ground.py:88
+msgid "Eye"
+msgstr "Աչք"
+
+#: ground.py:89
+msgid "Blobs"
+msgstr "Գնդիկներ"
+
+#: ground.py:90
+msgid "Star Night"
+msgstr "Աստղային Գիշեր"
+
+#: ground.py:91
+msgid "Forest"
+msgstr "Անտառ"
+
+#: ground.py:92
+msgid "Spiral"
+msgstr "Պտուտակաձև"
+
+#: ground.py:93
+msgid "Beam"
+msgstr "Ճառագայթ"
+
+#: ground.py:94
+msgid "Cloth"
+msgstr "Գործվածք"
+
+#: ground.py:95
+msgid "Faces"
+msgstr "Երեսներ"
+
+#: ground.py:96
+msgid "Leaves"
+msgstr "Տերևներ"
+
+#: ground.py:97
+msgid "Vegetables"
+msgstr "Բանջարեղեն"
+
+#: ground.py:98
+msgid "Spotlight"
+msgstr "Լուսարձակ"
+
+#: ground.py:99
+msgid "Strips"
+msgstr "Շերտեր"
+
+#: ground.py:100
+msgid "Scene"
+msgstr "Տեսարան"
+
+#: ground.py:101
+msgid "Rhombs"
+msgstr "Շեղանկյուններ"
+
+#: ground.py:102
+msgid "Milky Way"
+msgstr "Milky Way"
+
+#: sound.py:112
+msgid "Gobble"
+msgstr "Գոբլին"
+
+#: sound.py:113
+msgid "Funk"
+msgstr "Վախկոտ"
+
+#: sound.py:114
+msgid "Giggle"
+msgstr "Քրքջալ"
+
+#: sound.py:115
+msgid "Jungle"
+msgstr "Ջունգլի"
+
+#: sound.py:116
+msgid "Mute"
+msgstr "Անձայն"