Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-09-28 16:42:20 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-09-28 16:42:20 (GMT)
commit93ed917f20bd6af97f9e784d82fc00a0f9a78039 (patch)
tree24f37a0232eaf0f1019d8da9c17732e89c5e27d9
parent31d2552bef5615e89f9bd181d49c780907d9e99d (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 372 of 466 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po2144
1 files changed, 2144 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
new file mode 100644
index 0000000..ed9e1b8
--- /dev/null
+++ b/po/hy.po
@@ -0,0 +1,2144 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-29 09:03-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-25 19:37+0200\n"
+"Last-Translator: <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: \n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+
+#: activity/activity.info:2 turtleart.py:272 pysamples/grecord.py:205
+#: TurtleArt/tawindow.py:1568 TurtleArt/tawindow.py:2793
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:127 TurtleArt/taexporthtml.py:129
+msgid "Turtle Art"
+msgstr "Կրիայիկ"
+
+#: turtleart.py:68
+msgid "usage is"
+msgstr "օգտագործում"
+
+#: turtleart.py:212
+msgid "No option action:"
+msgstr "Գործույթ առանց տարբերակի:"
+
+# Ֆայլը չի գտնվել
+#: turtleart.py:224
+msgid "File not found"
+msgstr "Ֆայլը չի գտնվել"
+
+#: turtleart.py:248
+#, python-format
+msgid "Configuration directory not writable: %s"
+msgstr "Կազմաձևի գրացուցակը չգրվող է. %s"
+
+#: turtleart.py:304
+msgid "New"
+msgstr "Նոր"
+
+#: turtleart.py:305
+msgid "Open"
+msgstr "Բացել"
+
+#: turtleart.py:306
+msgid "Save"
+msgstr "Պահպանել"
+
+#: turtleart.py:307
+msgid "Save as"
+msgstr "Պահպանել որպես"
+
+#: turtleart.py:308 TurtleArtActivity.py:604
+msgid "Save as image"
+msgstr "Պահպանել որպես պատկեր"
+
+#: turtleart.py:310 TurtleArtActivity.py:607
+msgid "Save as HTML"
+msgstr "Պահպանել որպես HTML"
+
+#: turtleart.py:312 TurtleArtActivity.py:609
+msgid "Save as Logo"
+msgstr "Պահպանել որպես Պատկերանշան"
+
+#: turtleart.py:314
+msgid "Quit"
+msgstr "Ավարտել"
+
+#: turtleart.py:315
+msgid "File"
+msgstr "Ֆայլ"
+
+#: turtleart.py:318 TurtleArtActivity.py:539
+msgid "Cartesian coordinates"
+msgstr "Կարտեզիան կոորդինատներ"
+
+#: turtleart.py:320 TurtleArtActivity.py:541
+msgid "Polar coordinates"
+msgstr "Բևեռային կոորդինատներ"
+
+#: turtleart.py:322
+msgid "Rescale coordinates"
+msgstr "Փոխել կոորդինատների մասշտաբը"
+
+#: turtleart.py:324 TurtleArtActivity.py:554
+msgid "Grow blocks"
+msgstr "Մեծացնել կապանները"
+
+#: turtleart.py:326 TurtleArtActivity.py:556
+msgid "Shrink blocks"
+msgstr "Փոքրացնել կապանները"
+
+#: turtleart.py:328
+msgid "Reset block size"
+msgstr "Վերականգնել երականգնել կապանների չափսը"
+
+#: turtleart.py:330 TurtleArtActivity.py:469 TurtleArtActivity.py:518
+msgid "View"
+msgstr "Ցուցադրել"
+
+#: turtleart.py:333 TurtleArtActivity.py:533
+msgid "Copy"
+msgstr "Պատճենել"
+
+#: turtleart.py:334 TurtleArtActivity.py:535
+msgid "Paste"
+msgstr "Տեղադրել"
+
+#: turtleart.py:335 TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:520
+msgid "Edit"
+msgstr "խմբագրել"
+
+#: turtleart.py:338 TurtleArtActivity.py:244
+msgid "Show palette"
+msgstr "Ցուցադրել պնակը"
+
+#: turtleart.py:340 TurtleArtActivity.py:250 TurtleArtActivity.py:629
+msgid "Hide palette"
+msgstr "Թաքցնել պնակը"
+
+#: turtleart.py:342
+msgid "Show/hide blocks"
+msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել կապանները"
+
+#: turtleart.py:344
+msgid "Tools"
+msgstr "Գործիքներ"
+
+#: turtleart.py:347 TurtleArtActivity.py:638
+msgid "Clean"
+msgstr "Մաքրել"
+
+#: turtleart.py:348 TurtleArtActivity.py:640
+msgid "Run"
+msgstr "Աշխատեցնել"
+
+#: turtleart.py:349 TurtleArtActivity.py:642
+msgid "Step"
+msgstr "Քայլ"
+
+#: turtleart.py:350 TurtleArtActivity.py:644
+msgid "Debug"
+msgstr "Վրիպազերծել"
+
+#: turtleart.py:351
+msgid "Stop"
+msgstr "Կանգ"
+
+#: turtleart.py:352
+msgid "Turtle"
+msgstr "Կրիայիկ"
+
+#: turtleart.py:382
+msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
+msgstr " Դուք չպահպանված աշխատանք ունեսք: Դուք ցանկանու՞մ եք պահպանել այն:"
+
+#: turtleart.py:383
+msgid "Save project?"
+msgstr "Պահպանե՞լ նախագիծը"
+
+#: TurtleArtActivity.py:125
+msgid "presentation"
+msgstr "ներկայացում"
+
+#: TurtleArtActivity.py:196
+msgid "snapshot"
+msgstr "ճեպապատկեր"
+
+#: TurtleArtActivity.py:257 TurtleArtActivity.py:270
+msgid "Show blocks"
+msgstr "Ցուցադրել կապանները"
+
+#: TurtleArtActivity.py:260 TurtleArtActivity.py:278 TurtleArtActivity.py:632
+msgid "Hide blocks"
+msgstr "Թաքցնել կապանները"
+
+#: TurtleArtActivity.py:398
+msgid "Rescale coordinates down"
+msgstr "Փոխել կոորդինատները ստորև"
+
+#: TurtleArtActivity.py:402 TurtleArtActivity.py:551
+msgid "Rescale coordinates up"
+msgstr "Փոխել կոորդինատները վերև"
+
+#: TurtleArtActivity.py:476 TurtleArtActivity.py:524
+msgid "Help"
+msgstr "Օգնություն"
+
+#: TurtleArtActivity.py:497 TurtleArtActivity.py:623
+msgid "Load example"
+msgstr "Բեռնման օրինակ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:516
+msgid "Project"
+msgstr "Նախագիծ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:522
+msgid "Import/Export"
+msgstr "Ներմուծել/Արտահանել"
+
+#: TurtleArtActivity.py:537
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Էկրանի չափով"
+
+#: TurtleArtActivity.py:544
+msgid "Metric coordinates"
+msgstr "Մետրային կոորդինատները"
+
+#: TurtleArtActivity.py:547 TurtleArt/tawindow.py:2789
+#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArt/tabasics.py:216
+msgid "xcor"
+msgstr "xcor"
+
+#: TurtleArtActivity.py:548 TurtleArt/tawindow.py:2789
+#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArt/tabasics.py:227
+msgid "ycor"
+msgstr "ycor"
+
+#: TurtleArtActivity.py:548 TurtleArt/tawindow.py:2789
+#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArt/tabasics.py:238
+msgid "heading"
+msgstr "վերնագիր"
+
+#: TurtleArtActivity.py:574 TurtleArtActivity.py:578
+msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
+msgstr "Օգնությանը կանչելու համար սլաքը շարժել նարնջագույն պնակի վրայով:"
+
+#: TurtleArtActivity.py:612
+msgid "Save snapshot"
+msgstr "Պահպանել ճեպապատկեր"
+
+#: TurtleArtActivity.py:616
+msgid "Import project from the Journal"
+msgstr "Ներմուծել նախագիծը մատյանից"
+
+#: TurtleArtActivity.py:619
+msgid "Load Python block"
+msgstr "Ներբեռնել «Python» արգելափակման ծրագիրը"
+
+#: TurtleArtActivity.py:630
+msgid "<Ctrl>p"
+msgstr "<Ctrl>p"
+
+#: TurtleArtActivity.py:633
+msgid "<Ctrl>b"
+msgstr "<Ctrl>b"
+
+#: TurtleArtActivity.py:638
+msgid "<Ctrl>e"
+msgstr "<Ctrl>e"
+
+#: TurtleArtActivity.py:640
+msgid "<Ctrl>r"
+msgstr "<Ctrl>r"
+
+#: TurtleArtActivity.py:642
+msgid "<Ctrl>w"
+msgstr "<Ctrl>w"
+
+#: TurtleArtActivity.py:644
+msgid "<Ctrl>d"
+msgstr "<Ctrl>d"
+
+#: TurtleArtActivity.py:646
+msgid "Stop turtle"
+msgstr "Կանգնեցնել Կրիայիկին"
+
+#: TurtleArtActivity.py:647
+msgid "<Ctrl>s"
+msgstr "<Ctrl>s"
+
+#: taextras.py:36
+msgid "Turtle Art Mini"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:40
+msgid "Turtle Confusion"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:41
+msgid "Select a challenge"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:47
+msgid "Palette of Mexican pesos"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:48
+msgid "Palette of Colombian pesos"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:49
+msgid "Palette of Rwandan francs"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:50
+msgid "Palette of US currencies"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:51
+msgid "Palette of Australian currencies"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:52
+msgid "Palette of Guaranies"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
+#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
+#: taextras.py:58
+msgid "Turtle Art Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:59
+msgid "Adjust LED intensity between 0 and 255."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:60
+msgid ""
+"Returns the object gray level encountered him as a number between 0 and 1023."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:62
+msgid "Returns 1 when the button is press and 0 otherwise."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:63
+msgid "Returns the ambient light level as a number between 0 and 1023."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:64
+msgid "Returns the ambient temperature as a number between 0 and 255."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:65
+msgid ""
+"Returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
+"between 0 and 255."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:67
+msgid "Returns 0 or 1 depending on the sensor inclination."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:68
+msgid "Returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:69
+msgid "Switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:70
+msgid "LED"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:71
+msgid "pushbutton"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:72
+msgid "grayscale"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:73
+msgid "ambient light"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:74
+msgid "temperature"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:75
+msgid "distance"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:76
+msgid "tilt"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:77
+msgid "magnetic induction"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:78
+msgid "vibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:79
+msgid "Butia Robot"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:80
+msgid "delay Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:81
+msgid "wait for argument seconds"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:82
+msgid "Butia battery charge"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:83
+msgid "Returns the battery charge as a number between 0 and 255."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:84
+msgid "Butia speed"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:85
+msgid ""
+"Set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
+"an argument."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:87
+msgid "forward Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:88
+msgid "Move the Butia robot forward."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:89
+msgid "forward distance"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:90
+msgid "Move the Butia robot forward a predefined distance."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:91
+msgid "backward Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:92 taextras.py:96 taextras.py:98 taextras.py:102
+msgid "Move the Butia robot backward."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:93
+msgid "backward distance"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:94
+msgid "Move the Butia robot backward a predefined distance."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:95
+msgid "left Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:97
+msgid "right Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:99
+msgid "Turn x degrees"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:100
+msgid "Turn the Butia robot x degrees."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:101
+msgid "stop Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:103
+msgid "print Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:104
+msgid "Print text in Butia robot 32-character ASCII display."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:105
+msgid "Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:109
+msgid "The camera was not found."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:110
+msgid "Error on the initialization of the camera."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:111
+msgid "FollowMe"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:112
+msgid "follow a RGB color"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:113
+msgid "follow a turtle color"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:114
+msgid "calibrate a color to follow"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:115
+msgid "x position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:116
+msgid "return x position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:117
+msgid "y position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:118
+msgid "return y position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:122
+msgid "Sumo Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:123
+msgid "submit speed​​"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:124
+msgid "Send speeds the robot."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:125
+msgid "set speed"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:126
+msgid "Set the default speed for the movement commands."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:127
+msgid "move"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:128 TurtleArt/tabasics.py:131
+msgid "back"
+msgstr "հետ"
+
+#: taextras.py:129 pysamples/grecord.py:215
+msgid "stop"
+msgstr "կանգնեցնել"
+
+#: taextras.py:130
+msgid "turn left"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:131
+msgid "turn right"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:132
+msgid "angle to center"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: dojo is the playing field
+#: taextras.py:134
+msgid "Get the angle to the center of the dojo."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:135
+msgid "angle to the opponent"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:136
+msgid "Get the angle to the center of the opponent."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:137
+msgid "x coor."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:138
+msgid "Get the x coordinate of the robot."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:139
+msgid "y coor."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:140
+msgid "Get the y coordinate of the robot."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:141
+msgid "opponent x coor."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:142
+msgid "Get the x coordinate of the opponent."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:143
+msgid "opponent y coor."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:144
+msgid "Get the y coordinate of the opponent."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:145
+msgid "rotation"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:146
+msgid "Get SumBot rotation."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:147
+msgid "opponent rotation"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:148
+msgid "Get the rotation of the opponent."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:149
+msgid "distance to center"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: dojo is the playing field
+#: taextras.py:151
+msgid "Get the distance to the center of the dojo."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:152
+msgid "distance to opponent"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:153
+msgid "Get the distance to the opponent."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:154
+msgid "update information"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:155
+msgid "Update information from the server."
+msgstr ""
+
+#: pysamples/grecord.py:205 plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97
+msgid "sound"
+msgstr "ձայն"
+
+#: pysamples/grecord.py:213 TurtleArt/tabasics.py:801
+msgid "start"
+msgstr "մեկնարկ"
+
+#: pysamples/grecord.py:217
+msgid "play"
+msgstr "նվագարկել"
+
+#: pysamples/grecord.py:219
+msgid "save"
+msgstr "պահպանել"
+
+#: pysamples/uturn.py:24
+msgid "uturn"
+msgstr "վերադարձ դեպի u"
+
+#: pysamples/uturn.py:26
+msgid "make a uturn"
+msgstr "վերադառնալ դեպի u"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
+msgid "My Turtle Art session"
+msgstr "Իմ Կրիա Արվեստի սեսիան"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:115
+msgid "Enable collaboration"
+msgstr "Ակտիվացնել գործակցությունը"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:120
+msgid "Activities"
+msgstr "Գործողություններ"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:125
+msgid "Buddies"
+msgstr "ընկերներ"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:128
+msgid "Share"
+msgstr "Համատեղ օգտագործել"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:129
+msgid "Configuration"
+msgstr "Կոնֆիգուրացիա"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:132
+msgid "Neighborhood"
+msgstr "Հարևաններ"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:288
+msgid "Nickname"
+msgstr "Ծածկանուն"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:290
+msgid "Account ID"
+msgstr "Հաշվի անունը"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:292
+msgid "Server"
+msgstr "Սերվեր"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:294
+msgid "Port"
+msgstr "Պորտ"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:296
+msgid "Password"
+msgstr "Ծածկագիր"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:298
+msgid "Register"
+msgstr "Գրանցվել"
+
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:300
+msgid "Colors"
+msgstr "Գույներ"
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:64
+msgid "Upload to Web"
+msgstr "Բեռնել Վեբ"
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:66
+msgid "Upload"
+msgstr "Վերբեռնել"
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:83
+msgid ""
+"You must have an account at http://turtleartsite.sugarlabs.org to upload "
+"your project."
+msgstr ""
+" Դուք պետք է հաշիվ ունենաք http://turtleartsite.sugarlabs.org կայքում, "
+"որպեսզի բեռնեք Ձեր նախագիծը:"
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:92
+msgid "Username:"
+msgstr "Օգտվողի անուն."
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:102
+msgid "Password:"
+msgstr "Ծածկագիր."
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:113
+msgid "Title:"
+msgstr "Անվանում."
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:123
+msgid "Description:"
+msgstr "Նկարագիր."
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:133
+msgid "Submit to Web"
+msgstr "Ներկայացնել Վեբին"
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:137
+msgid "Cancel"
+msgstr "Չեղարկել"
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:159
+msgid "Login failed"
+msgstr "Մուտքգործումը չհաջողվեց"
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:196
+msgid "Failed to upload!"
+msgstr "Բեռնումը չհաջողվեց"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:58 plugins/rfid/rfid.py:86
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:269
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:49
+msgid "Palette of sensor blocks"
+msgstr "Սենսորային բլոկների պնակ"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:69
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:81
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:112
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:55
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:62
+msgid "brightness"
+msgstr "լուսավորվածություն"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:70
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:101
+msgid "light level detected by camera"
+msgstr "կամերայի միջոցով հայտնաբերված լույսի մակարդակը"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:82
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:113
+msgid "Average RGB color from camera is pushed to the stack"
+msgstr "RGB-ի միջին գույնը ուղարկվում է դեպի ստեկ"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:93
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:125
+msgid "camera output"
+msgstr "տեսախցիկի ազդանշան"
+
+#: plugins/rfid/rfid.py:91 plugins/rfid/rfid.py:99
+msgid "RFID"
+msgstr "RFID (ռադիո հաճախականությունների իդենտիֆիկացում)"
+
+#: plugins/rfid/rfid.py:92 plugins/rfid/rfid.py:100
+msgid "read value from RFID device"
+msgstr ""
+"ընթերցել RFID (ռադիո հաճախականությունների իդենտիֆիկացում) սարքավորման արժեքը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
+#: TurtleArt/tabasics.py:707
+msgid "Palette of flow operators"
+msgstr "Հոսքի օպերատորների պնակը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+msgid "while"
+msgstr "մինչդեռ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
+msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr ""
+"արա-մինչեւ-Ճիշտ օպերատորը, որն օգտագործում է Թվապնակի բուլյան օպերատորներ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
+msgid "until"
+msgstr "մինչև"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:111
+msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr ""
+"արա-մինչեւ-Ճիշտ օպերատորը, որն օգտագործում է Թվապնակի բուլյան օպերատորներ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:118
+msgid "Palette of media objects"
+msgstr "Լրատվամիջոցի առարկաների ներկապնակ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
+msgid "journal"
+msgstr "ամսագիր"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:125
+msgid "Sugar Journal media object"
+msgstr "Շաքար ամսագիր լրատվամիջոցի առարկան"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:135
+msgid "audio"
+msgstr "աուդիո"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:137
+msgid "Sugar Journal audio object"
+msgstr "Աուդիո օբյեկտ Sugar մատյան"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:147
+msgid "video"
+msgstr "վիդեո"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:149
+msgid "Sugar Journal video object"
+msgstr "Շաքար ամսագիր տեսգրության առարկան"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:159
+msgid "description"
+msgstr "Նկարագիր"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:161
+msgid "Sugar Journal description field"
+msgstr "Sugar ամսագրի նկարագրության դաշտը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:170
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:171
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:172
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:179
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:192
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:207
+#: TurtleArt/tabasics.py:834 TurtleArt/tabasics.py:835
+#: TurtleArt/tabasics.py:836
+msgid "text"
+msgstr "տեքստ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
+#: TurtleArt/tabasics.py:837
+msgid "string value"
+msgstr "շարքային արժեք"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:178
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:206
+msgid "show"
+msgstr "ցուցադրել"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+msgid "draws text or show media from the Journal"
+msgstr "տեքստ է կանչում, կամ մեդիա է ցուցադրում Մատյանից"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:191
+msgid "show aligned"
+msgstr "ցուցադրել հավասարեցված"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:218
+msgid "set scale"
+msgstr "որոշել սանդղակը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
+msgid "sets the scale of media"
+msgstr "սահմանում է մեդիայի մասշտաբը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:229
+msgid "save picture"
+msgstr "պահպանել պատկերը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:231
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:242
+msgid "picture name"
+msgstr "պատկերի անվանումը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
+msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
+msgstr "Նկարը պահում է Շաքարի Մատյանում"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:240
+msgid "save SVG"
+msgstr "պահպանել SVG"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
+msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
+msgstr "կրիայի ուրվագիծն իբրեւ SVG ֆայլ պահում է Շաքարի Մատյանում"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:250
+msgid "scale"
+msgstr "սանդղակ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
+msgid "holds current scale value"
+msgstr "պահում է ներկայիս մասշտաբի արժեքը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:259
+msgid "media wait"
+msgstr "սպասել"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:261
+msgid "wait for current video or audio to complete"
+msgstr "Սպասեք մինչև ներկայիս վիդեոն կամ աուդիոն ավարտվի"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
+msgid "query keyboard"
+msgstr "հարցում ստեղնաշարին"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:276
+msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
+msgstr ""
+"հարցում՝ ստեղնաշարով ներմուծման համար (արդյունքները պահվում են ստեղնաշարի "
+"բլոկում)"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
+msgid "keyboard"
+msgstr "ստեղնաշար"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+msgid "holds results of query-keyboard block"
+msgstr "պահում է հարցման արդյունքները - ստեղնաշարի բլոկ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:294
+msgid "read pixel"
+msgstr "կարդալ փիքսելը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
+msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
+msgstr "RGB (կարմիր, կանաչ, կապույտ) գույնը կրիայի տակ տեղափոխված է դեպի կույտը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
+msgid "turtle sees"
+msgstr "կրիան տեսնում է"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
+msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
+msgstr "վերադարձնում է այն գույնը, որ կրիան ներկայիս \"տեսնում է\""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:315
+msgid "time"
+msgstr "ժամանակ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:318
+msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
+msgstr "ծրագրի սկզբից մինչև հիմա անցած ժամանակ (í³ñÏÛ³Ý)"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:327
+msgid "Palette of extra options"
+msgstr "Լրացուցիչ ընտրությունների պնակը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+msgid "push"
+msgstr "հրում"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:335
+msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
+msgstr "արժեք է փաթաթում ՖԻԼՕ-(ին Չառաջինը ներս, վերջինը դուրս կույտ)"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
+msgid "show heap"
+msgstr "ցուցադրել կույտը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
+msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
+msgstr "ցույց է տալիս արժեքները ՖԻԼՕ-ում (առաջինը ներս, վերջինը դուրս կույտ)"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:358
+msgid "empty heap"
+msgstr "դատարկ կույտ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
+msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
+msgstr "դատարկում է FILO ( առաջինը ներս-վերջինը դուրս կույտը )"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371
+msgid "pop"
+msgstr "ելնող"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:375
+msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
+msgstr ""
+"Ցրում է ՖԻԼՕ-ի (first-in last-out heap, առաջինը ներս, վերջինը դուրս կույտ) "
+"արժեքը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
+msgid "comment"
+msgstr "մեկնաբանություն"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
+msgid "places a comment in your code"
+msgstr "տեղադրում է մեկնաբանություն Ձեր կոդում"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
+msgid "print"
+msgstr "տպել"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:397
+msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
+msgstr "Արժեքը տպում է էկրանի ստորին մասի կարգավիճակի բլոկում"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:405
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
+msgid "Python"
+msgstr "Python"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:408
+msgid ""
+"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
+"g., sin(x)"
+msgstr ""
+"ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ մեկ փոփոխականով մաթեմատիկական "
+"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x) ավելացնելու համար"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
+msgid ""
+"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
+"g., sqrt(x*x+y*y)"
+msgstr ""
+"ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմաթիվ փոփոխականներով մաթեմատիկական "
+"հավասարումներ, օրինակ՝ sqrt(x*x+y*y) ավելացնելու համար"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:433
+msgid ""
+"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
+"g., sin(x+y+z)"
+msgstr ""
+"ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմաթիվ փոփոխականներով մաթեմատիկական "
+"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x+y+z) ավելացնելու համար"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:459
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+msgid "Python block"
+msgstr "Python արգելափակում"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:446
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:461
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
+msgstr "գործարկում է Մատյանի tamyblock.py մոդուլում առկա կոդը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+msgid "Cartesian"
+msgstr "Կարտեզիան"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
+msgid "displays Cartesian coordinates"
+msgstr " ցուցաբերում է դեկարտյան կոորդինատային համակարգը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:497
+msgid "polar"
+msgstr "բևեռային"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+msgid "displays polar coordinates"
+msgstr "ցույց է տալիս բեւեռային կոորդինատները"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
+msgid "turtle"
+msgstr "կրիաիկ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
+msgid "chooses which turtle to command"
+msgstr "ընտրել կրիան"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:526
+msgid "turtle shell"
+msgstr "կրիայի զրահը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
+msgstr "կրիային հատուկ 'զրահ' հագցնել"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:532
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:697
+msgid "top"
+msgstr "գագաթ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+msgid "top of a collapsed stack"
+msgstr "Հավաքված կույտի վերին մասը"
+
+# ստորին մասը
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:540
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
+msgid "bottom"
+msgstr "ներքև"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+msgid "bottom of a collapsible stack"
+msgstr "Հավաքվող կույտի վերին մասը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
+msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
+msgstr "ստորին բլոկը հավաքված կույտ է. սեղմել, որ սփռվի"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:557
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:569
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
+msgid "top of stack"
+msgstr "շեղջի գագաթը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
+msgid "label"
+msgstr "պիտակ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+msgid "top of a collapsible stack"
+msgstr "Հավաքվող կույտի վերին մասը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:575
+#: TurtleArt/tautils.py:590
+msgid "click to open"
+msgstr "Քլիք բացելու համար"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
+msgid "Palette of presentation templates"
+msgstr "Ներկայացման ձեւերի պնակ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:587
+msgid "hide blocks"
+msgstr "թաքցնել կապանները"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
+msgid "declutters canvas by hiding blocks"
+msgstr "մաքրում է կտավը՝ թաքցնելով բլոկերը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
+msgid "show blocks"
+msgstr "ցուցադրել կապանները"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
+msgid "restores hidden blocks"
+msgstr "վերականգնում է թաքնված բլոկները"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
+msgid "full screen"
+msgstr "էկրանի չափով"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
+msgid "hides the Sugar toolbars"
+msgstr "թաքցնում է Sugar գործիքագոտիները"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+msgid "list"
+msgstr "ցանկ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+msgid "presentation bulleted list"
+msgstr "ներկայացում պարբերանշված ցուցակով"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:623
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
+msgid "presentation template: list of bullets"
+msgstr "ներկայացման ձեւ. ընտրել կետերի ցանկ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:630
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:790
+msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
+msgstr "ներկայացման ձեւ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (առանց նկարագրության)"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
+msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
+msgstr "ներկայացման ձեւ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (նկարագրությամբ)"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:832
+msgid "presentation template: select four Journal objects"
+msgstr "ներկայացման ձեւ. ընտրել Մատյանի չորս օբյեկտ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:818
+msgid "presentation template: select two Journal objects"
+msgstr "ներկայացման ձեւ. ընտրել Մատյանի երկու օբյեկտ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
+#: TurtleArt/tabasics.py:154
+msgid "left"
+msgstr "ձախ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:668
+msgid "xcor of left of screen"
+msgstr "էկրանի ձախ մասի xcor"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:676
+msgid "ycor of bottom of screen"
+msgstr "էկրանի ստորին մասի y կոորդինատը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
+msgid "width"
+msgstr "լայնք"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
+msgid "the canvas width"
+msgstr "կտավի լայնությունը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: TurtleArt/tabasics.py:165
+msgid "right"
+msgstr "աջ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
+msgid "xcor of right of screen"
+msgstr "էկրանի աջ մասի xcor-ը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
+msgid "ycor of top of screen"
+msgstr "էկրանի վերին մասի ycor-y"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:705
+msgid "height"
+msgstr "բարձրություն"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+msgid "the canvas height"
+msgstr "կտավի բարձրությունը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+msgid "title x"
+msgstr "վերնագիր x"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+msgid "title y"
+msgstr "վերնագիր y"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+msgid "left x"
+msgstr "Ó³Ë x"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+msgid "top y"
+msgstr "·³·³Ã y"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:751
+msgid "right x"
+msgstr "³ç x"
+
+# ստորին մասը
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+msgid "bottom y"
+msgstr "ներքև y"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:816
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:830
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
+#: TurtleArt/taconstants.py:251 TurtleArt/taconstants.py:273
+#: TurtleArt/taconstants.py:294 TurtleArt/taconstants.py:336
+#: TurtleArt/taconstants.py:378 TurtleArt/taconstants.py:420
+msgid "Title"
+msgstr "վերնագիր"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+msgid "presentation 1x1"
+msgstr "ներկայացում 1x1"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
+msgid "presentation 2x1"
+msgstr "ներկայացում 2x1"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+msgid "presentation 1x2"
+msgstr "ներկայացում 1x2"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
+msgid "presentation 2x2"
+msgstr "ներկայացում 2x2"
+
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:57
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:64
+msgid "light level detected by light sensor"
+msgstr ""
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98
+msgid "raw microphone input signal"
+msgstr "միկրոֆոնի մուտքային ազդանշան"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:89
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:104
+msgid "loudness"
+msgstr "ձայնի բարձրություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
+msgid "microphone input volume"
+msgstr "բարձրախոսի ներմուծման բարձրություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
+msgid "pitch"
+msgstr "տառաքայլ"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
+msgid "microphone input pitch"
+msgstr "բարձրախոսի ներմուծման տոնը"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:145
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:159
+msgid "resistance"
+msgstr "դիմադրություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:146
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:160
+msgid "microphone input resistance"
+msgstr "միկրոֆոնի մուտքային դիմադրաղականություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:166
+msgid "voltage"
+msgstr "լարում"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:152
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:167
+msgid "microphone input voltage"
+msgstr "բարձրախոսի մուտքի լարումը"
+
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:55
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:62
+msgid "acceleration"
+msgstr ""
+
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:57
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:64
+msgid "push acceleration in x, y, z to heap"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tapalette.py:83
+msgid "displays next palette"
+msgstr "ցույց է տալիս մյուս պնակը"
+
+#: TurtleArt/tapalette.py:84
+msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
+msgstr "փոխում է բլոկների պնակի կողմնորոշումը"
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:748 TurtleArt/tawindow.py:749
+msgid "orientation"
+msgstr "դիրք"
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:759 TurtleArt/tawindow.py:1022
+msgid "next"
+msgstr "հաջորդ"
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:2885
+msgid "image"
+msgstr "պատկեր"
+
+#: TurtleArt/tautils.py:173
+msgid "Load..."
+msgstr "Բեռնում..."
+
+#: TurtleArt/tautils.py:182
+msgid "Save..."
+msgstr "Պահպանել..."
+
+#: TurtleArt/talogo.py:417
+msgid "did not output to"
+msgstr "չի արտածում ... վրա"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:466
+msgid "I don't know how to"
+msgstr "Ես չգիտեմ, թե ինչպես"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:512
+msgid "doesn't like"
+msgstr "չի հավանում"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:512
+msgid "as input"
+msgstr "Որպես ներածում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:115
+msgid "Palette of turtle commands"
+msgstr "Կրիայի հրամանների պնակ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:120
+msgid "forward"
+msgstr "առաջ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:124
+msgid "moves turtle forward"
+msgstr "շարժում է կրիան առաջ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:135
+msgid "moves turtle backward"
+msgstr "շարժում է կրիային հետ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:143
+msgid "clean"
+msgstr "Մաքրել"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:146
+msgid "clears the screen and reset the turtle"
+msgstr "մաքրում է էկրանը և սկզբնական վիճակին բերում կրիային"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:158
+msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
+msgstr "կրիային շրջում է ժամացուցյից սլաքին հակառակ (անկյունն աստիճանով)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:169
+msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
+msgstr "կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ (անկյունն աստիճաններով)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:177
+msgid "arc"
+msgstr "կամար"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:177
+msgid "angle"
+msgstr "անկյուն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:177
+msgid "radius"
+msgstr "շարավիղ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:181
+msgid "moves turtle along an arc"
+msgstr "շարժում է կրիային կամարով"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
+msgid "set xy"
+msgstr "որոշել xy"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
+msgid "y"
+msgstr "y"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:194 TurtleArt/tabasics.py:260
+msgid ""
+"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
+msgstr "տեղափոխում է կրիային xcor, ycor դիրք; (0, 0)-ն էկրանի կենտրոնն է:"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:204
+msgid "set heading"
+msgstr "որոշել անվանումը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:208
+msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
+msgstr "սահմանում է կրիայի գլխագիրը (0-ն էկրանի վերին մասի ուղղությամբ է)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:217
+msgid ""
+"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
+"number block)"
+msgstr ""
+"պահում է կրիայի ընթացիկ x կոորդինատի արժեքը (կարող է գործածվել թվային բլոկի "
+"փոխարեն)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:228
+msgid ""
+"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
+"number block)"
+msgstr ""
+"պահում է կրիայի ընթացիկ y կոորդինատի արժեքը (կարող է գործածվել թվային բլոկի "
+"փոխարեն)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:239
+msgid ""
+"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
+"block)"
+msgstr ""
+"պահում է կրիայի ներկայիս խորագրի արժեքը (կարող է օգտագործվել թվային բլոկի "
+"փոխարեն)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:273
+msgid "Palette of pen commands"
+msgstr "Գրչային հրահանգների պնակ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:277
+msgid "pen up"
+msgstr "գրիչը վեր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:280
+msgid "Turtle will not draw when moved."
+msgstr "Շարժելիս Կրիան չի նկարի:"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:286
+msgid "pen down"
+msgstr "գրիչը վար"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:289
+msgid "Turtle will draw when moved."
+msgstr "Շարժելիս Կրիան կնկարի:"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:295
+msgid "set pen size"
+msgstr "որոշել գրչի չափսը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:299
+msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
+msgstr "սահմանում է կրիայի գծած գծի չափսը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:309
+msgid "fill screen"
+msgstr "լցնել էկրանը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:394
+msgid "color"
+msgstr "գույն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:404
+msgid "shade"
+msgstr "ստվերագծել"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:313
+msgid "fills the background with (color, shade)"
+msgstr "լցնում է հետին պլանը ( գույն , ստվերագծում )"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:322
+msgid "pen size"
+msgstr "գրչի չափս"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:323
+msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+msgstr "պահում է գրչի ներկայիս չափսը (կարող է օգտագործվել թվային բլոկի փոխարեն)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:334
+msgid "start fill"
+msgstr "մեկնարկել լցումը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:336
+msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
+msgstr ""
+"գործարկում է լցված փորձադաշտը (օգտագործվում է բլոկների լիցքավորումն "
+"ավարտելիս)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:343
+msgid "end fill"
+msgstr "ավարտել լցումը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:345
+msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
+msgstr ""
+"ավարտում է լցված փորձադաշտը (օգտագործվում է բլոկների լիցքավորումն սկսելիս)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:355
+msgid "Palette of pen colors"
+msgstr "Գրչածայրի գույների ներկապնակը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:359
+msgid "set color"
+msgstr "որոշել գույնը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:363
+msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
+msgstr "սահմանում է կրիայի գծած գծի գույնը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
+msgid "set shade"
+msgstr "որոշել ստվերագծումը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:375
+msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
+msgstr "սահմանում է կրիայի գծած գծի ստվերը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:383
+msgid "set gray"
+msgstr "որոշել կապույտ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:386
+msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
+msgstr "սահմանում է կրիայի գծած գծի գորշ մակարդակը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:395
+msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"պահում է գրչի ընթացիկ գույնը (կարող է օգտագործվել համարակալած կապանների տեղ "
+")"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:405
+msgid "holds current pen shade"
+msgstr "պահում է գրչի ներկայիս ստվերը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:413
+msgid "gray"
+msgstr "մոխրագույն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:414
+msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"պահում է ընթացիկ մոխրագույնի մակարդակաչափը  (կարող է օգտագործվել թվային "
+"կապանների տեղ)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:434
+msgid "set text color"
+msgstr "որոշել տեքստի գույնը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:437
+msgid "sets color of text drawn by the turtle"
+msgstr "սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի գույնը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
+msgid "set text size"
+msgstr "տեքստի գույնը չափսը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:448
+msgid "sets size of text drawn by the turtle"
+msgstr "սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի չափսը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:531
+msgid "Palette of numeric operators"
+msgstr "Թվային օպերատորների պնակ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:537
+msgid "plus"
+msgstr "գումարած"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:540
+msgid "adds two alphanumeric inputs"
+msgstr "ավելացնում է երկու տառաթվային ներմուծում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:548
+msgid "minus"
+msgstr "հանած"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:551
+msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
+msgstr "վերին թվային ներմուծումից հանում է ստորին թվային ներմուծումը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:562
+msgid "multiply"
+msgstr "բազմապատկում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:565
+msgid "multiplies two numeric inputs"
+msgstr "բազմապատկում է երկու թվային ներմուծումը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:574
+msgid "divide"
+msgstr "բաժանել"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:577
+msgid ""
+"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
+msgstr ""
+"բաժանում է վերին թվային ներանցումը ( համարիչը ) ստորին թվային ներանցմանը ( "
+"հայտարարը )"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:587
+msgid "identity"
+msgstr "ինքնություն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:589
+msgid "identity operator used for extending blocks"
+msgstr "բլոկներն ընդլայնելու համար օպերատորի գործածած ինքնությունը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:597 TurtleArt/tabasics.py:598
+msgid "mod"
+msgstr "արդիական"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:601
+msgid "modular (remainder) operator"
+msgstr "մոդուլային (մնացորդային) օպերատոր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:608
+msgid "√"
+msgstr "√"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:609
+msgid "square root"
+msgstr "քառակուսի առմատ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:612
+msgid "calculates square root"
+msgstr "հաշվում է քառակուսի արմատը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:619
+msgid "random"
+msgstr "պատահական"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:619
+msgid "min"
+msgstr "նվազագույն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:619
+msgid "max"
+msgstr "առավելագույն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:623
+msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
+msgstr ""
+"վերադարձնում է նվազագույն (վերին) եւ (առավելագույն) արժեքների միջեւ որեւէ "
+"պատահական թիվ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:635
+msgid "number"
+msgstr "համար"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:636
+msgid "used as numeric input in mathematic operators"
+msgstr "մաթեմատիկական օպերատորներում օգտագործվում է իբրեւ թվային ներմուծում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
+msgid "greater than"
+msgstr "մեծ է քան"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
+msgid "logical greater-than operator"
+msgstr "տրամաբանական greater-than օպերատոր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:654
+msgid "less than"
+msgstr "փոքր է քան"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:657
+msgid "logical less-than operator"
+msgstr "տրամաբանական ավելի քինչ-քան օպերատոր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:665
+msgid "equal"
+msgstr "հավասար"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:668
+msgid "logical equal-to operator"
+msgstr " տրամաբանական equal-to օպերատոր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:674
+msgid "not"
+msgstr "ոչ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:677
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "տրամաբանական ՈՉ օպերատոր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:683 TurtleArt/tabasics.py:686
+msgid "and"
+msgstr "և"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:687
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "տրամաբանական AND օպերատոր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:694 TurtleArt/tabasics.py:697
+msgid "or"
+msgstr "կամ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:698
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "տրամաբանական ԿԱՄ օպերատոր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:712
+msgid "wait"
+msgstr "սպասել"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:716
+msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
+msgstr "ծրագրի ընթացքը կասեցնում է որոշակի վայրկյաններով"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:723
+msgid "forever"
+msgstr "ընդմիշտ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:727
+msgid "loops forever"
+msgstr "անվերջ ցիկլ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:733 TurtleArt/tabasics.py:737
+msgid "repeat"
+msgstr "կրկնել"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:738
+msgid "loops specified number of times"
+msgstr "նշված անգամներ օղակի մեջ է առնում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:744 TurtleArt/tabasics.py:756
+msgid "if"
+msgstr "եթե"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:744
+msgid "then"
+msgstr "ապա"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:747
+msgid "if then"
+msgstr "եթե ապա"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:749
+msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr "եթե-ապա օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:756
+msgid "then else"
+msgstr "ապա այլապես"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:760
+msgid "if then else"
+msgstr "եթե ապա այլապես"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:761
+msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr "եթե-ապա-կամ օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:769
+msgid "horizontal space"
+msgstr "հրիզոնական տարածություն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:770
+msgid "jogs stack right"
+msgstr "ցնցումները ճիշտ են դասավորվում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:777
+msgid "vertical space"
+msgstr "ուղղաձիգ տարածություն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:778
+msgid "jogs stack down"
+msgstr "ցնցում է կույտերը՝ մղելով ներքեւ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:784
+msgid "stop action"
+msgstr "գործույթի կանգ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:787
+msgid "stops current action"
+msgstr "կանգնեցնում է ընթացիկ գործողությունը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:796
+msgid "Palette of variable blocks"
+msgstr "Փոփոխականի կապանների պնակը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:804
+msgid "connects action to toolbar run buttons"
+msgstr "գործողությունը կապում է գործիքների միացման կոճակներին"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:812
+msgid "store in box 1"
+msgstr "պահպանել տուփ 1-ի մեջ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:816
+msgid "stores numeric value in Variable 1"
+msgstr "թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 1-ում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:823
+msgid "store in box 2"
+msgstr "պահպանել տուփ 2-ի մեջ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:827
+msgid "stores numeric value in Variable 2"
+msgstr "թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 2-ում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:841
+msgid "box 1"
+msgstr "տուփ 1"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:844
+msgid "Variable 1 (numeric value)"
+msgstr "Փոփոխական 1  ( թվային արժեքը )"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:850
+msgid "box 2"
+msgstr "տուփ 2"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:853
+msgid "Variable 2 (numeric value)"
+msgstr "Փոփոխական 2  ( թվային արժեքը )"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:860 TurtleArt/tabasics.py:870
+msgid "box"
+msgstr "տուփ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:862 TurtleArt/tabasics.py:873
+msgid "my box"
+msgstr "իմ տուփը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:864
+msgid "named variable (numeric value)"
+msgstr "անվանված փոփոխական ( թվային արժեքը )"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:870
+msgid "store in"
+msgstr "պահել ... մեջ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:870
+msgid "value"
+msgstr "արժեք"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:874
+msgid "stores numeric value in named variable"
+msgstr "թվային արժեքը պահում է անվանակոչված փոփոխականում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:882 TurtleArt/tabasics.py:884
+#: TurtleArt/tabasics.py:908 TurtleArt/tabasics.py:911
+msgid "action"
+msgstr "գործույթ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:886
+msgid "top of nameable action stack"
+msgstr "անվանակոչվող գործողությունների կույտի ամենվերին մասը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:891 TurtleArt/tabasics.py:918
+msgid "action 1"
+msgstr "գործույթ 1"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:894
+msgid "top of Action 1 stack"
+msgstr "1 գործողության շեղջի գագաթ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:899 TurtleArt/tabasics.py:927
+msgid "action 2"
+msgstr "գործույթ 2"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:902
+msgid "top of Action 2 stack"
+msgstr "2 գործողության շեղջի գագաթ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:912
+msgid "invokes named action stack"
+msgstr "կանչում է անվանակոչված գործողությունների կույտը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:921
+msgid "invokes Action 1 stack"
+msgstr "կանչում է Գործողություն 1 կույտը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:930
+msgid "invokes Action 2 stack"
+msgstr "կանչում է Գործողություն 2 կույտը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:938
+msgid "trash"
+msgstr "խոտան"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:942
+msgid "empty trash"
+msgstr " դատարկել խոտանը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:943
+msgid "permanently deletes items in trash"
+msgstr "անվերադարձ ջնջում է խոտանի պարունակությունը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:947
+msgid "restore all"
+msgstr "վերականգնել բոլորը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:948
+msgid "restore all blocks from trash"
+msgstr "վերականգնել բոլոր բլոկներն աղբարկղից"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:952
+msgid "clear all"
+msgstr "Ջնջել բոլորը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:953
+msgid "move all blocks to trash"
+msgstr "բոլոր բլոկերը տեղափոխել աղբարկղ"
+
+#~ msgid "stack"
+#~ msgstr "օպերատիվ հիշողության փաթեթ"
+
+#~ msgid "yellow"
+#~ msgstr "դեղին"
+
+#~ msgid " "
+#~ msgstr " "
+
+#~ msgid "cyan"
+#~ msgstr "երկնագույն"
+
+#~ msgid "blue"
+#~ msgstr "կապույտ"
+
+#~ msgid " clean "
+#~ msgstr " մաքրել "
+
+#~ msgid "numbers"
+#~ msgstr "համարներ"
+
+#~ msgid "write"
+#~ msgstr "գրել"
+
+#~ msgid "green"
+#~ msgstr "կանաչ"
+
+#~ msgid "restore last"
+#~ msgstr "վերականգնել վերջինը"
+
+#~ msgid "a programmable block: used to add advanced math equations, e.g., sin(x)"
+#~ msgstr ""
+#~ "ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ մաթեմատիկական հավասարումներ, օրինակ՝ "
+#~ "sin(x) ավելացնելու համար"
+
+#~ msgid "orange"
+#~ msgstr "նարնջագույն"
+
+#~ msgid "blocks"
+#~ msgstr "կապաններ"
+
+#~ msgid "text size"
+#~ msgstr "տեքստի չափս"
+
+#~ msgid "red"
+#~ msgstr "կարմիր"
+
+#~ msgid "sensors"
+#~ msgstr "սենսորներ"
+
+#~ msgid "sensor input resistance"
+#~ msgstr "դիմադրություն սենսորային ներմուծմանը"
+
+#~ msgid "white"
+#~ msgstr "սպիտակ"
+
+#~ msgid "holds current text color (can be used in place of a number block)"
+#~ msgstr ""
+#~ "պահում է տեքստի ընթացիկ գույնը (կարող է օգտագործվել թվային բլոկի փոխարեն)"
+
+#~ msgid "picture top"
+#~ msgstr "պատկերի վերին մասը"
+
+#~ msgid "flow"
+#~ msgstr "հոսանք"
+
+#~ msgid "portfolio"
+#~ msgstr "թղթապայուսակ"
+
+#~ msgid "black"
+#~ msgstr "սև"
+
+#~ msgid "restores most recent blocks from trash"
+#~ msgstr "աղբարկղից վերականգնում է ամենավերջին բլոկները"
+
+#~ msgid "Load my block"
+#~ msgstr "Բեռնել իմ կապանը"
+
+#~ msgid "Samples"
+#~ msgstr "Օրինակներ"
+
+#~ msgid "picture left"
+#~ msgstr "պատկերի ձախ մասը"
+
+#~ msgid "Python code"
+#~ msgstr "Python կոդ"
+
+#~ msgid "bottom block in a collapsibe stack: click to collapse"
+#~ msgstr "ստորին բլոկը հավաքվող կույտ է. սեղմել, որ հավաքվի"
+
+#~ msgid "Trashcan"
+#~ msgstr "Axbaman"
+
+#~ msgid "purple"
+#~ msgstr "բոսոր"
+
+#~ msgid "pen"
+#~ msgstr "գրիչ"
+
+#~ msgid "picture right"
+#~ msgstr "պատկերի աջ մասը"
+
+#~ msgid "volume"
+#~ msgstr "ծավալ"
+
+#~ msgid "picture bottom"
+#~ msgstr "Պատկերի ստորին մասը"
+
+#~ msgid "sensor voltage"
+#~ msgstr "սենսորային լարում"
+
+#~ msgid "holds current text size (can be used in place of a number block)"
+#~ msgstr ""
+#~ "պահում է տեքստի ընթացիկ չափսը (կարող է օգտագործվել թվային բլոկի փոխարեն)"
+
+#~ msgid "extras"
+#~ msgstr "հավելումներ"