Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-07-09 16:49:00 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-07-09 16:49:00 (GMT)
commitd3398fb0bcc39258be226f3e36205455c7be0483 (patch)
tree2c058c0b5017152bfe8b8bc92d948f1ab042bb30
parent9aa6239279a3ea2794b4014444568a3703da2faf (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 429 of 429 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po1013
1 files changed, 499 insertions, 514 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 7ae6524..14a9486 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -6,8 +6,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-17 00:31-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-20 03:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-07-07 00:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-09 18:47+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
@@ -30,103 +30,103 @@ msgstr ""
"Լոգո-ոգեշնչված կրիա, որը նկարում է գունազարդ նկարներ \"snap-together\" "
"տեսողական ծրագրային բլոկերով"
-#: TurtleArt/tabasics.py:119
+#: TurtleArt/tabasics.py:124
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "Կրիայի հրահանգների պահոց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:124
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:740
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:751
+#: TurtleArt/tabasics.py:129
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
msgid "forward"
msgstr "Առաջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:128
+#: TurtleArt/tabasics.py:133
msgid "moves turtle forward"
msgstr "Շարժում է կրիան առաջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:135
+#: TurtleArt/tabasics.py:142
msgid "back"
msgstr "Հետ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:139
+#: TurtleArt/tabasics.py:146
msgid "moves turtle backward"
msgstr "Շարժում է կրիային հետ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:147
+#: TurtleArt/tabasics.py:156
msgid "clean"
msgstr "Մաքրել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:150
+#: TurtleArt/tabasics.py:159
msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "Մաքրում է էկրանը և ելման դիրքի բերում կրիային"
-#: TurtleArt/tabasics.py:158
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:871
+#: TurtleArt/tabasics.py:169
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:856
msgid "left"
msgstr "Ձախ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:162
+#: TurtleArt/tabasics.py:173
msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "Կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքին հակառակ (անկյունն` աստիճանով)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:170
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:895
+#: TurtleArt/tabasics.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:880
msgid "right"
msgstr "Աջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:174
+#: TurtleArt/tabasics.py:185
msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
msgstr "Կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ (անկյունն`աստիճաններով)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:182
+#: TurtleArt/tabasics.py:195
msgid "arc"
msgstr "Աղեղ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:182
+#: TurtleArt/tabasics.py:195
msgid "angle"
msgstr "Անկյուն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:182
+#: TurtleArt/tabasics.py:195
msgid "radius"
msgstr "Շարավիղ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:186
+#: TurtleArt/tabasics.py:199
msgid "moves turtle along an arc"
msgstr "Շարժում է կրիային աղեղի երկայնությամբ:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
+#: TurtleArt/tabasics.py:210 TurtleArt/tabasics.py:288
msgid "set xy"
msgstr "Սահմանել xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
+#: TurtleArt/tabasics.py:210 TurtleArt/tabasics.py:288
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
+#: TurtleArt/tabasics.py:210 TurtleArt/tabasics.py:288
msgid "y"
msgstr "y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
+#: TurtleArt/tabasics.py:214 TurtleArt/tabasics.py:292
msgid ""
"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
msgstr "Տեղափոխում է կրիային xcor, ycor դիրք; (0, 0)-ն էկրանի կենտրոնն է:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:209
+#: TurtleArt/tabasics.py:226
msgid "set heading"
msgstr "Սահմանել ուղղությունը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:230
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr ""
"Սահմանում է կրիայի գլխի ուղղությունը (ելման կետում`0 դիրքում,նայում է դեպի "
"էկրանի վերին մասը):"
# xcor - x -ի դիրքացույցը
-#: TurtleArt/tabasics.py:221 TurtleArt/tawindow.py:4105
+#: TurtleArt/tabasics.py:240 TurtleArt/tawindow.py:4247
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:222
+#: TurtleArt/tabasics.py:241
msgid ""
"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -135,11 +135,11 @@ msgstr ""
"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
# ycor- y-ի դիրքացույցը
-#: TurtleArt/tabasics.py:232 TurtleArt/tawindow.py:4106
+#: TurtleArt/tabasics.py:254 TurtleArt/tawindow.py:4248
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:233
+#: TurtleArt/tabasics.py:255
msgid ""
"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -147,11 +147,11 @@ msgstr ""
"Պահում է կրիայի ընթացիկ y դիրքացույցի արժեքը (կարող է գործածվել թվային արժեք "
"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:243 TurtleArt/tawindow.py:4106
+#: TurtleArt/tabasics.py:268 TurtleArt/tawindow.py:4248
msgid "heading"
msgstr "ուղղություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:244
+#: TurtleArt/tabasics.py:269
msgid ""
"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
"block)"
@@ -159,611 +159,588 @@ msgstr ""
"Պահում է կրիայի գլխի ուղղության առկա արժեքը (կարող է օգտագործվել թվային "
"արժեք պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:278
+#: TurtleArt/tabasics.py:308
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "Գրչի հրահանգների պահոց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:294
+#: TurtleArt/tabasics.py:313 TurtleArt/tabasics.py:326
msgid "fill screen"
msgstr "լցնել էկրանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:294
-#: TurtleArt/tabasics.py:344
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1197
+#: TurtleArt/tabasics.py:313 TurtleArt/tabasics.py:326
+#: TurtleArt/tabasics.py:384
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1092
msgid "color"
msgstr "գույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:295
-#: TurtleArt/tabasics.py:354
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1193
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1198
+#: TurtleArt/tabasics.py:313 TurtleArt/tabasics.py:327
+#: TurtleArt/tabasics.py:397
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1088
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1093
msgid "shade"
msgstr "Երանգ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:299
+#: TurtleArt/tabasics.py:317 TurtleArt/tabasics.py:331
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "Լցնում է հետին պլանը (գույն, երանգ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:295 TurtleArt/tabasics.py:363
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1194
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1199
+#: TurtleArt/tabasics.py:327 TurtleArt/tabasics.py:409
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1089
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1094
msgid "gray"
msgstr "մոխրագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309
+#: TurtleArt/tabasics.py:343
msgid "set color"
msgstr "Սահմանել գույնը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:313
+#: TurtleArt/tabasics.py:347
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գույնը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:321
+#: TurtleArt/tabasics.py:357
msgid "set shade"
msgstr "Սահմանել երանգը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:325
+#: TurtleArt/tabasics.py:361
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գուներանգը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:333
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
msgid "set gray"
msgstr "Սահմանել գորշ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:336
+#: TurtleArt/tabasics.py:374
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գորշի (մոխրագույնի)մակարդակը:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:345
+#: TurtleArt/tabasics.py:385
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"Պահում է գրչի ընթացիկ գույնը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
"մասնիկների փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:355
+#: TurtleArt/tabasics.py:398
msgid "holds current pen shade"
msgstr "Պահում է գրչի ներկայիս գուներանգը:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:364
+#: TurtleArt/tabasics.py:410
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"Պահում է ընթացիկ մոխրագույնի մակարդակը  (կարող է օգտագործվել թվային արժեք "
"պարունակող մասնիկների փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:372
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
msgid "pen up"
msgstr "գրիչը վեր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:375
+#: TurtleArt/tabasics.py:422
msgid "Turtle will not draw when moved."
msgstr "Շարժելիս Կրիան չի նկարի:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:381
+#: TurtleArt/tabasics.py:431
msgid "pen down"
msgstr "գրիչը վար"
-#: TurtleArt/tabasics.py:384
+#: TurtleArt/tabasics.py:434
msgid "Turtle will draw when moved."
msgstr "Շարժելիս` Կրիան կնկարի:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:390
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
msgid "set pen size"
msgstr "Սահմանել գրչի չափսը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:394
+#: TurtleArt/tabasics.py:447
msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի չափսը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:404
+#: TurtleArt/tabasics.py:458
msgid "start fill"
msgstr "Սկսել լցումը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:406
+#: TurtleArt/tabasics.py:460
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr ""
"Սկսում է գծագրել գունավոր մակերեսով բազմանկյուն(օգտագործվում է \"ավարտել "
"լցումը\" մասնիկով):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:413
+#: TurtleArt/tabasics.py:469
msgid "end fill"
msgstr "ավարտել լցումը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:415
+#: TurtleArt/tabasics.py:471
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr ""
"Ավարտում է գունավոր մակերեսով բազմանկյան գծագրումը (օգտագործվում է \"Սկսել "
"գունալցումը\" մասնիկների հետ):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:422
+#: TurtleArt/tabasics.py:480
msgid "pen size"
msgstr "Գրչի չափս"
-#: TurtleArt/tabasics.py:423
+#: TurtleArt/tabasics.py:481
msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"Պահում է գրչի ներկայիս չափսը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
"մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:437
+#: TurtleArt/tabasics.py:498
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "Գրչածայրի գույների ներկապնակը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:439
+#: TurtleArt/tabasics.py:500
msgid "red"
msgstr "կարմիր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:440
+#: TurtleArt/tabasics.py:501
msgid "orange"
msgstr "նարնջագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:442
+#: TurtleArt/tabasics.py:503
msgid "yellow"
msgstr "դեղին"
-#: TurtleArt/tabasics.py:444
+#: TurtleArt/tabasics.py:505
msgid "green"
msgstr "կանաչ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:445
+#: TurtleArt/tabasics.py:506
msgid "cyan"
msgstr "երկնագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:446
+#: TurtleArt/tabasics.py:507
msgid "blue"
msgstr "կապույտ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:447
+#: TurtleArt/tabasics.py:508
msgid "purple"
msgstr "բոսոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:449
+#: TurtleArt/tabasics.py:510
msgid "white"
msgstr "սպիտակ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:450
+#: TurtleArt/tabasics.py:511
msgid "black"
msgstr "սև"
-#: TurtleArt/tabasics.py:456
-msgid "set text color"
-msgstr "Սահմանել տեքստի գույնը"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:459
-msgid "sets color of text drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի գույնը"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:467
-msgid "set text size"
-msgstr "Սահմանել տեքստի չափը"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:470
-msgid "sets size of text drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի չափսը"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:553
+#: TurtleArt/tabasics.py:591
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "Թվային օպերատորների պահոց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:559
+#: TurtleArt/tabasics.py:597
msgid "plus"
msgstr "գումարել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:563
+#: TurtleArt/tabasics.py:601
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "Ավելացնում է երկու տառաթվային ներմուծում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:571
+#: TurtleArt/tabasics.py:609
msgid "minus"
msgstr "հանել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:574
+#: TurtleArt/tabasics.py:612
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "Վերին թվային ներմուծումից հանում է ստորին թվային ներմուծումը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:585
+#: TurtleArt/tabasics.py:623
msgid "multiply"
msgstr "բազմապատկել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:588
+#: TurtleArt/tabasics.py:626
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "բազմապատկում է երկու թվային ներմուծումները"
-#: TurtleArt/tabasics.py:597
+#: TurtleArt/tabasics.py:635
msgid "divide"
msgstr "բաժանել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:600
+#: TurtleArt/tabasics.py:638
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"բաժանում է վերին թվային արժեքը(համարիչը ) ստորին թվային արժեքի (հայտարարը "
")վրա :"
-#: TurtleArt/tabasics.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:648
msgid "identity"
msgstr "ինքնություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:612
+#: TurtleArt/tabasics.py:650
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "Մասնիկներն ընդլայնելու համար կիրառվող ինքնության օպերատորը:"
# Մոդուլ
-#: TurtleArt/tabasics.py:620 TurtleArt/tabasics.py:621
+#: TurtleArt/tabasics.py:658 TurtleArt/tabasics.py:659
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:624
+#: TurtleArt/tabasics.py:662
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "Մոդուլային օպերատոր(մնացորդային)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:631
+#: TurtleArt/tabasics.py:670
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:632
+#: TurtleArt/tabasics.py:671
msgid "square root"
msgstr "քառակուսի արմատ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:635
+#: TurtleArt/tabasics.py:674
msgid "calculates square root"
msgstr "հաշվում է քառակուսի արմատը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:642
+#: TurtleArt/tabasics.py:681
msgid "random"
msgstr "պատահական"
-#: TurtleArt/tabasics.py:642
+#: TurtleArt/tabasics.py:681
msgid "min"
msgstr "նվազագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:642
+#: TurtleArt/tabasics.py:681
msgid "max"
msgstr "առավելագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:685
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"Վերադարձնում է նվազագույն (վերին) եւ առավելագույն(ստորին)արժեքների միջեւ "
"պատահական որևէ թիվ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:658
+#: TurtleArt/tabasics.py:697
msgid "number"
msgstr "թիվ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:659
+#: TurtleArt/tabasics.py:698
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "Մաթեմատիկական օպերատորներում օգտագործվում է որպես թվային ներմուծում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:667
+#: TurtleArt/tabasics.py:706
msgid "greater than"
msgstr "մեծ է քան"
-#: TurtleArt/tabasics.py:670
+#: TurtleArt/tabasics.py:709
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "տրամաբանական greater-than/մեծ է քան /օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:679
+#: TurtleArt/tabasics.py:718
msgid "less than"
msgstr "փոքր է քան"
-#: TurtleArt/tabasics.py:683
+#: TurtleArt/tabasics.py:722
msgid "logical less-than operator"
msgstr "տրամաբանական less-than /փոքր է քան/ օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:691
+#: TurtleArt/tabasics.py:730
msgid "equal"
msgstr "հավասար"
-#: TurtleArt/tabasics.py:695
+#: TurtleArt/tabasics.py:734
msgid "logical equal-to operator"
msgstr " տրամաբանական equal-to/հավասար է/օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:741
msgid "not"
msgstr "ոչ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:704
+#: TurtleArt/tabasics.py:744
msgid "logical NOT operator"
msgstr "տրամաբանական ՈՉ օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:710 TurtleArt/tabasics.py:713
+#: TurtleArt/tabasics.py:750 TurtleArt/tabasics.py:753
msgid "and"
msgstr "և"
-#: TurtleArt/tabasics.py:714
+#: TurtleArt/tabasics.py:754
msgid "logical AND operator"
msgstr "տրամաբանական AND /և/օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:721 TurtleArt/tabasics.py:724
+#: TurtleArt/tabasics.py:761 TurtleArt/tabasics.py:764
msgid "or"
msgstr "կամ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:725
+#: TurtleArt/tabasics.py:765
msgid "logical OR operator"
msgstr "տրամաբանական OR /կամ/ օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:734
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
+#: TurtleArt/tabasics.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:91
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Հոսքի օպերատորների պահոցը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:739
+#: TurtleArt/tabasics.py:779
msgid "wait"
msgstr "սպասել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:743
+#: TurtleArt/tabasics.py:783
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "Ծրագրի գործարկման ընթացքը կասեցնում է սահմանված որոշակի վայրկյաններով:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:750
+#: TurtleArt/tabasics.py:790
msgid "forever"
msgstr "Անդադար"
-#: TurtleArt/tabasics.py:754
+#: TurtleArt/tabasics.py:794
msgid "loops forever"
msgstr "կրկնել անընդմեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:761 TurtleArt/tabasics.py:765
+#: TurtleArt/tabasics.py:801 TurtleArt/tabasics.py:805
msgid "repeat"
msgstr "կրկնել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:766
+#: TurtleArt/tabasics.py:806
msgid "loops specified number of times"
msgstr "Կրկնել սահմանված անգամներ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:772 TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:812 TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "if"
msgstr "եթե"
-#: TurtleArt/tabasics.py:772 TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:812 TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "then"
msgstr "ապա"
-#: TurtleArt/tabasics.py:775
+#: TurtleArt/tabasics.py:815
msgid "if then"
msgstr "եթե ..."
-#: TurtleArt/tabasics.py:777
+#: TurtleArt/tabasics.py:817
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "Եթե-ապա օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
-#: TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "else"
msgstr "այլապես"
-#: TurtleArt/tabasics.py:789 TurtleArt/tabasics.py:797
+#: TurtleArt/tabasics.py:829 TurtleArt/tabasics.py:837
msgid "if then else"
msgstr "եթե ուրեմն մեկ այլ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:790 TurtleArt/tabasics.py:798
+#: TurtleArt/tabasics.py:830 TurtleArt/tabasics.py:838
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "եթե-ապա-կամ օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
-#: TurtleArt/tabasics.py:807
+#: TurtleArt/tabasics.py:847
msgid "horizontal space"
msgstr "Հորիզոնական տարածություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:808
+#: TurtleArt/tabasics.py:848
msgid "jogs stack right"
msgstr "Ագուցված մասնիկների շարանը հրվում է դեպի աջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:815
+#: TurtleArt/tabasics.py:855
msgid "vertical space"
msgstr "Ուղղահայաց տարածություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:816
+#: TurtleArt/tabasics.py:856
msgid "jogs stack down"
msgstr "Ագուցված մասնիկների շարանը քաշում է դեպի վար:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:822
+#: TurtleArt/tabasics.py:862
msgid "stop action"
msgstr "Կանգնեցնել գործողությունը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:825
+#: TurtleArt/tabasics.py:865
msgid "stops current action"
msgstr "Կանգնեցնում է ընթացիկ գործողությունը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:834
+#: TurtleArt/tabasics.py:874
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Փոփոխականներով մասնիկների պահոց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:839 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:879 pysamples/grecord.py:214
msgid "start"
msgstr "Մեկնարկ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:842
+#: TurtleArt/tabasics.py:882
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "Գործողությունը կապում է գործիքաշարի գործարկման կոճակներին"
-#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
-#: TurtleArt/tabasics.py:851
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:192
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: TurtleArt/tabasics.py:889 TurtleArt/tabasics.py:890
+#: TurtleArt/tabasics.py:891
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:178
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:179
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:180
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:201
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:229
msgid "text"
msgstr "Տեքստ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:852
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: TurtleArt/tabasics.py:892
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
msgid "string value"
msgstr "Տողի արժեքը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:856 TurtleArt/tabasics.py:859
-#: TurtleArt/tabasics.py:867 TurtleArt/tabasics.py:871
-#: TurtleArt/tawindow.py:1351 TurtleArt/tawindow.py:1448
-#: TurtleArt/tawindow.py:1461 TurtleArt/tawindow.py:2077
-#: TurtleArt/tawindow.py:4363
+#: TurtleArt/tabasics.py:896 TurtleArt/tabasics.py:899
+#: TurtleArt/tabasics.py:907 TurtleArt/tabasics.py:911
+#: TurtleArt/tawindow.py:1449 TurtleArt/tawindow.py:1546
+#: TurtleArt/tawindow.py:1559 TurtleArt/tawindow.py:2178
+#: TurtleArt/tawindow.py:4507
msgid "action"
msgstr "Գործողություն"
# կույտի-ագուցված մասնիկների շարան
-#: TurtleArt/tabasics.py:861
+#: TurtleArt/tabasics.py:901
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "Անվանակոչվող գործողությունների կույտի ամենվերին մասը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:872 TurtleArt/tawindow.py:4377
+#: TurtleArt/tabasics.py:912 TurtleArt/tawindow.py:4521
msgid "invokes named action stack"
msgstr "Կանչում է անվանակոչված գործողությունների ագուցված մասնիկների շարանը:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879
+#: TurtleArt/tabasics.py:919
msgid "store in box 1"
msgstr "Պահեստավորել տուփ 1-ի մեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:884
+#: TurtleArt/tabasics.py:924
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "Թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 1-ում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:892
+#: TurtleArt/tabasics.py:933
msgid "store in box 2"
msgstr "Պահել տուփ 2-ի մեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:897
+#: TurtleArt/tabasics.py:938
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "Թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 2-ում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:905
+#: TurtleArt/tabasics.py:947
msgid "box 1"
msgstr "տուփ 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:908
+#: TurtleArt/tabasics.py:950
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Փոփոխական 1  ( թվային արժեքը )"
-#: TurtleArt/tabasics.py:915
+#: TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "box 2"
msgstr "տուփ 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:918
+#: TurtleArt/tabasics.py:960
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Փոփոխական 2  ( թվային արժեքը )"
-#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tawindow.py:4427
+#: TurtleArt/tabasics.py:966 TurtleArt/tawindow.py:4571
msgid "store in"
msgstr "պահել ... մեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tabasics.py:939
+#: TurtleArt/tabasics.py:966 TurtleArt/tabasics.py:982
msgid "box"
msgstr "Տուփ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tawindow.py:4427
+#: TurtleArt/tabasics.py:966 TurtleArt/tawindow.py:4571
msgid "value"
msgstr "Արժեք"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tabasics.py:942
-#: TurtleArt/tawindow.py:1355 TurtleArt/tawindow.py:1486
-#: TurtleArt/tawindow.py:2081 TurtleArt/tawindow.py:4390
-#: TurtleArt/tawindow.py:4418
+#: TurtleArt/tabasics.py:970 TurtleArt/tabasics.py:985
+#: TurtleArt/tawindow.py:1453 TurtleArt/tawindow.py:1585
+#: TurtleArt/tawindow.py:2182 TurtleArt/tawindow.py:4534
+#: TurtleArt/tawindow.py:4562
msgid "my box"
msgstr "Իմ տուփը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tawindow.py:4432
+#: TurtleArt/tabasics.py:971 TurtleArt/tawindow.py:4576
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "Թվային արժեքը պահում է անվանակոչված փոփոխականում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4404
+#: TurtleArt/tabasics.py:988 TurtleArt/tawindow.py:4548
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "Անվանված փոփոխական (թվային արժեքը)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:952 TurtleArt/tabasics.py:971
+#: TurtleArt/tabasics.py:995 TurtleArt/tabasics.py:1014
msgid "action 1"
msgstr "Գործողություն 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:955
+#: TurtleArt/tabasics.py:998
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "1 գործողության շարանի վերին մասը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:961 TurtleArt/tabasics.py:981
+#: TurtleArt/tabasics.py:1004 TurtleArt/tabasics.py:1024
msgid "action 2"
msgstr "Գործողություն 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:964
+#: TurtleArt/tabasics.py:1007
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "2 գործողության մասնիկաշարանի վերին մասը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:974
+#: TurtleArt/tabasics.py:1017
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "Կանչում է Գործողություն 1 մասնիկների շարանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:984
+#: TurtleArt/tabasics.py:1027
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "Կանչում է Գործողություն 2 շարանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:992
+#: TurtleArt/tabasics.py:1035
msgid "trash"
msgstr "Խոտան"
-#: TurtleArt/tabasics.py:996
+#: TurtleArt/tabasics.py:1039
msgid "empty trash"
msgstr "Դատարկել աղբամանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:997
+#: TurtleArt/tabasics.py:1040
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "Անվերադարձ ջնջում է աղբամանի պարունակությունը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1001
+#: TurtleArt/tabasics.py:1044
msgid "restore all"
msgstr "Վերականգնել բոլորը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1002
+#: TurtleArt/tabasics.py:1045
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "Վերականգնել աղբարկղից բոլոր մասնիկները"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1006
+#: TurtleArt/tabasics.py:1049
msgid "clear all"
msgstr "Ջնջել բոլորը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1007
+#: TurtleArt/tabasics.py:1050
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "Բոլոր մասնիկները տեղափոխել աղբարկղ"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:2055
-#: TurtleArtActivity.py:751
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:2156
+#: TurtleArtActivity.py:769
msgid "Share selected blocks"
msgstr "Կիսել ընտրված մասնիկներն ընկերոջ հետ:"
-#: TurtleArt/taconstants.py:209 TurtleArt/taconstants.py:231
-#: TurtleArt/taconstants.py:252 TurtleArt/taconstants.py:294
-#: TurtleArt/taconstants.py:336 TurtleArt/taconstants.py:378
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:980
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:995
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1010
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1025
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1040
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1055
+#: TurtleArt/taconstants.py:208 TurtleArt/taconstants.py:230
+#: TurtleArt/taconstants.py:251 TurtleArt/taconstants.py:293
+#: TurtleArt/taconstants.py:335 TurtleArt/taconstants.py:377
msgid "Title"
msgstr "Վերնագիր"
-#: TurtleArt/talogo.py:370 TurtleArtActivity.py:731
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1538
+#: TurtleArt/talogo.py:374 TurtleArtActivity.py:749
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1437
msgid "Stop turtle"
msgstr "Կանգնեցնել Կրիային"
-#: TurtleArt/talogo.py:380 TurtleArtActivity.py:360 TurtleArtActivity.py:732
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1529
+#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:378 TurtleArtActivity.py:750
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1428
msgid "Show blocks"
msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
-#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:364 TurtleArtActivity.py:996
+#: TurtleArt/talogo.py:388 TurtleArtActivity.py:382 TurtleArtActivity.py:1035
msgid "Hide blocks"
msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
-#: TurtleArt/talogo.py:508
+#: TurtleArt/talogo.py:512
msgid "did not output to"
msgstr "չի արտածում ... վրա"
-#: TurtleArt/talogo.py:567
+#: TurtleArt/talogo.py:572
msgid "I don't know how to"
msgstr "Ես չգիտեմ, թե ինչպես"
-#: TurtleArt/talogo.py:623
+#: TurtleArt/talogo.py:629
msgid "doesn't like"
msgstr "Չի հավանում"
# Որպես մուտք
-#: TurtleArt/talogo.py:623
+#: TurtleArt/talogo.py:630
msgid "as input"
msgstr "Որպես ներածում"
@@ -775,33 +752,33 @@ msgstr "Ցույց է տալիս մյուս պահոցը"
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "Փոխում է մասնիկների պահոցի դիրքը"
-#: TurtleArt/tautils.py:295
+#: TurtleArt/tautils.py:300
msgid "Load..."
msgstr "Բեռնում..."
-#: TurtleArt/tautils.py:305
+#: TurtleArt/tautils.py:310
msgid "Save..."
msgstr "Պահպանել..."
-#: TurtleArt/tautils.py:586
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
+#: TurtleArt/tautils.py:593
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
msgid "click to open"
msgstr "Քլիք` բացելու համար"
# Ուղղվածություն
-#: TurtleArt/tawindow.py:1033 TurtleArt/tawindow.py:1034
+#: TurtleArt/tawindow.py:1102 TurtleArt/tawindow.py:1103
msgid "orientation"
msgstr "Դիրք"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1044 TurtleArt/tawindow.py:1644
+#: TurtleArt/tawindow.py:1117 TurtleArt/tawindow.py:1742
msgid "next"
msgstr "Հաջորդ"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1063 TurtleArt/tawindow.py:1664
+#: TurtleArt/tawindow.py:1156 TurtleArt/tawindow.py:1763
msgid "shift"
msgstr "Տեղափոխել"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1316
+#: TurtleArt/tawindow.py:1414
msgid ""
"Please hit the Stop Button before making changes to your Turtle Blocks "
"program"
@@ -809,281 +786,286 @@ msgstr ""
"Խնդրվում է սեղմել \"Կանգ\" կոճակը նախքան Կրիայի ծրագրի մասնիկների խմբում որևէ "
"փոփոխություն կատարելը:"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1369
+#: TurtleArt/tawindow.py:1467
msgid "Select blocks to share"
msgstr "Ընտրել համատեղ օգտագործվելիք մասնիկները:"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1530 TurtleArtActivity.py:632
-#: TurtleArtActivity.py:781 turtleblocks.py:397
+#: TurtleArt/tawindow.py:1630 TurtleArtActivity.py:650
+#: TurtleArtActivity.py:799 turtleblocks.py:404
msgid "Save stack"
msgstr "Պահպանել գրապահոցը"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1531 TurtleArt/tawindow.py:1546
+#: TurtleArt/tawindow.py:1631 TurtleArt/tawindow.py:1645
msgid "Really overwrite stack?"
msgstr "Իսկապես վերագրանցե՞լ գրապահոցը"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1534 TurtleArt/tawindow.py:1574
+#: TurtleArt/tawindow.py:1634 TurtleArt/tawindow.py:1673
#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:144
msgid "Cancel"
msgstr "Չեղարկել"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1538 TurtleArt/tawindow.py:1549
+#: TurtleArt/tawindow.py:1638 TurtleArt/tawindow.py:1648
msgid "Overwrite stack"
msgstr "Վերագրանցել գրապահոցը"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1570 TurtleArt/tawindow.py:1578
-#: TurtleArt/tawindow.py:1588 TurtleArtActivity.py:634 turtleblocks.py:399
+#: TurtleArt/tawindow.py:1669 TurtleArt/tawindow.py:1677
+#: TurtleArt/tawindow.py:1686 TurtleArtActivity.py:652 turtleblocks.py:406
msgid "Delete stack"
msgstr "Ջնջել գրապահոցը"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1571 TurtleArt/tawindow.py:1585
+#: TurtleArt/tawindow.py:1670 TurtleArt/tawindow.py:1683
msgid "Really delete stack?"
msgstr "Իսկապես նջնե՞լ գրապահոցը"
-#: TurtleArt/tawindow.py:4215
+#: TurtleArt/tawindow.py:4359
msgid "image"
msgstr "Պատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:188 TurtleArtActivity.py:757 TurtleArtActivity.py:925
-#: TurtleArtActivity.py:955 turtleblocks.py:371
+#: TurtleArtActivity.py:195 TurtleArtActivity.py:775 TurtleArtActivity.py:958
+#: TurtleArtActivity.py:994 turtleblocks.py:378
msgid "Save as Logo"
msgstr "Պահել որպես Տարբերանշան"
-#: TurtleArtActivity.py:235 TurtleArtActivity.py:756 TurtleArtActivity.py:922
-#: TurtleArtActivity.py:952 turtleblocks.py:369
+#: TurtleArtActivity.py:252 TurtleArtActivity.py:774 TurtleArtActivity.py:955
+#: TurtleArtActivity.py:991 turtleblocks.py:376
msgid "Save as image"
msgstr "Պահել որպես պատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:243
+#: TurtleArtActivity.py:260
msgid "snapshot"
msgstr "ճեպապատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:251 TurtleArtActivity.py:691 TurtleArtActivity.py:733
-#: TurtleArtActivity.py:931 TurtleArtActivity.py:958
+#: TurtleArtActivity.py:268 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:751
+#: TurtleArtActivity.py:964 TurtleArtActivity.py:997
msgid "Save snapshot"
msgstr "Պահպանել ճեպապատկերը"
-#: TurtleArtActivity.py:296 TurtleArtActivity.py:657 TurtleArtActivity.py:808
+#: TurtleArtActivity.py:313 TurtleArtActivity.py:675 TurtleArtActivity.py:826
msgid "Turn off hover help"
msgstr "Կասեցնել տատանվող օգնությունը"
-#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:390
+#: TurtleArtActivity.py:321 turtleblocks.py:397
msgid "Turn on hover help"
msgstr "Միացնել տատանվող օգնությունը"
-#: TurtleArtActivity.py:312 turtleblocks.py:404
+#: TurtleArtActivity.py:330 turtleblocks.py:411
msgid "Show palette"
msgstr "Ցուցադրել պահոցը"
-#: TurtleArtActivity.py:318 TurtleArtActivity.py:984 turtleblocks.py:406
+#: TurtleArtActivity.py:336 TurtleArtActivity.py:1023 turtleblocks.py:413
msgid "Hide palette"
msgstr "Թաքցնել պահոցը"
-#: TurtleArtActivity.py:485
+#: TurtleArtActivity.py:503
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի նվազեցում"
-#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:804
+#: TurtleArtActivity.py:507 TurtleArtActivity.py:666 TurtleArtActivity.py:822
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի մեծացում"
-#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:615 TurtleArtActivity.py:725
-#: TurtleArtActivity.py:778 turtleblocks.py:401
+#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:743
+#: TurtleArtActivity.py:796 turtleblocks.py:408
msgid "Edit"
msgstr "Խմբագրել"
-#: TurtleArtActivity.py:584 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:726
-#: TurtleArtActivity.py:796 turtleblocks.py:392
+#: TurtleArtActivity.py:602 TurtleArtActivity.py:631 TurtleArtActivity.py:744
+#: TurtleArtActivity.py:814 turtleblocks.py:399
msgid "View"
msgstr "Տեսքը"
-#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:727
+#: TurtleArtActivity.py:629 TurtleArtActivity.py:745
msgid "Project"
msgstr "Նախագիծ"
-#: TurtleArtActivity.py:617 TurtleArtActivity.py:724 TurtleArtActivity.py:753
-#: TurtleArtActivity.py:755 TurtleArtActivity.py:917
+#: TurtleArtActivity.py:635 TurtleArtActivity.py:742 TurtleArtActivity.py:771
+#: TurtleArtActivity.py:773 TurtleArtActivity.py:950
msgid "Save/Load"
msgstr "Պահել / Բեռնել"
-#: TurtleArtActivity.py:625 TurtleArtActivity.py:779 turtleblocks.py:395
+#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:797 turtleblocks.py:402
msgid "Copy"
msgstr "Պատճենել"
-#: TurtleArtActivity.py:627 TurtleArtActivity.py:780 turtleblocks.py:396
+#: TurtleArtActivity.py:645 TurtleArtActivity.py:798 turtleblocks.py:403
msgid "Paste"
msgstr "Փակցնել"
-#: TurtleArtActivity.py:629
+#: TurtleArtActivity.py:647
msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "Վերականգնել աղբարկղից բոլոր մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:797
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:806
+#: TurtleArtActivity.py:655 TurtleArtActivity.py:815
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"
-#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:798 turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:658 TurtleArtActivity.py:816 turtleblocks.py:384
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "Դեկարտյան դիրքացուցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:642 TurtleArtActivity.py:800 turtleblocks.py:379
+#: TurtleArtActivity.py:660 TurtleArtActivity.py:818 turtleblocks.py:386
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Բևեռային դիրքացույցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:645 TurtleArtActivity.py:802
+#: TurtleArtActivity.py:663 TurtleArtActivity.py:820
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Մետրային դիրքացույցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:806 turtleblocks.py:383
+#: TurtleArtActivity.py:669 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:390
msgid "Grow blocks"
msgstr "Մեծացնել մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:807 turtleblocks.py:385
+#: TurtleArtActivity.py:672 TurtleArtActivity.py:825 turtleblocks.py:392
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Փոքրացնել մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:695 TurtleArtActivity.py:734
-#: TurtleArtActivity.py:934
+#: TurtleArtActivity.py:696 TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:752
+#: TurtleArtActivity.py:968
msgid "Load example"
msgstr "Բեռնման օրինակ"
-#: TurtleArtActivity.py:728 TurtleArtActivity.py:990 turtleblocks.py:413
+#: TurtleArtActivity.py:746 TurtleArtActivity.py:1029 turtleblocks.py:420
msgid "Clean"
msgstr "Մաքրել"
-#: TurtleArtActivity.py:729 TurtleArtActivity.py:992 turtleblocks.py:414
+#: TurtleArtActivity.py:747 TurtleArtActivity.py:1031 turtleblocks.py:421
msgid "Run"
msgstr "Գործարկել"
-#: TurtleArtActivity.py:730 TurtleArtActivity.py:994 turtleblocks.py:415
+#: TurtleArtActivity.py:748 TurtleArtActivity.py:1033 turtleblocks.py:422
msgid "Step"
msgstr "Քայլ"
-#: TurtleArtActivity.py:735 turtleblocks.py:422 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:753 turtleblocks.py:429 util/helpbutton.py:44
msgid "Help"
msgstr "Օգնություն"
-#: TurtleArtActivity.py:736 turtleblocks.py:417
+#: TurtleArtActivity.py:754 turtleblocks.py:424
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"
-#: TurtleArtActivity.py:758 TurtleArtActivity.py:938 TurtleArtActivity.py:960
+#: TurtleArtActivity.py:776 TurtleArtActivity.py:977 TurtleArtActivity.py:999
+#: turtleblocks.py:373
msgid "Load project"
msgstr "Բեռնել նախագիծը"
# Load plugin
-#: TurtleArtActivity.py:761 TurtleArtActivity.py:943 TurtleArtActivity.py:965
+#: TurtleArtActivity.py:779 TurtleArtActivity.py:982 TurtleArtActivity.py:1004
msgid "Load plugin"
msgstr "Բեռնել օժանդակ հավելումը"
-#: TurtleArtActivity.py:762 TurtleArtActivity.py:946 TurtleArtActivity.py:968
+#: TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:985 TurtleArtActivity.py:1007
msgid "Load Python block"
msgstr "Ներբեռնել «Python» ծրագրի մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:895
+#: TurtleArtActivity.py:927
msgid "Palettes"
msgstr "Պահոց"
-#: TurtleArtActivity.py:912
+#: TurtleArtActivity.py:945
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr "Ընդհանուր օգտագործման մասնիկները կասեցված են:"
-#: TurtleArtActivity.py:985
+#: TurtleArtActivity.py:974 turtleblocks.py:372
+msgid "Open"
+msgstr "Բացել"
+
+#: TurtleArtActivity.py:1024
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:990
+#: TurtleArtActivity.py:1029
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:992
+#: TurtleArtActivity.py:1031
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:994
+#: TurtleArtActivity.py:1033
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:997
+#: TurtleArtActivity.py:1036
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:1152 TurtleArtActivity.py:1157
-#: TurtleArtActivity.py:1238
+#: TurtleArtActivity.py:1197 TurtleArtActivity.py:1202
+#: TurtleArtActivity.py:1282
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "Հավելման բեռնումը չկայացավ"
# Հավելում - plugin
-#: TurtleArtActivity.py:1234
+#: TurtleArtActivity.py:1278
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr ""
"Խնդրվումէ վերամեկնարկել Turtle Art /Կրիայի/ ծրագիրը` հավելումն օգտագործելու "
"համար:"
-#: TurtleArtActivity.py:1252
+#: TurtleArtActivity.py:1296
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "%s հավելումն արդեն ներդրված է:"
-#: TurtleArtActivity.py:1253
+#: TurtleArtActivity.py:1297
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "Ցանկանո՞ւմ եք վերբեռնել %s:"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:64
msgid "My Turtle Art session"
msgstr "Իմ Կրիա Արվեստի սեսիան"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:115
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:111
msgid "Enable collaboration"
msgstr "Թույլ տալ համագործակցությունը"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:120
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:116
msgid "Activities"
msgstr "Գործունեություններ"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:125
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:121
msgid "Buddies"
msgstr "Ընկերներ"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:128
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:124
msgid "Share"
msgstr "Համատեղ օգտագործել"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:129
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:125
msgid "Configuration"
msgstr "Կոնֆիգուրացիա"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:132
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:128
msgid "Neighborhood"
msgstr "Հարևաններ"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:292
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:289
msgid "Nickname"
msgstr "Մականուն"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:294
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:291
msgid "Account ID"
msgstr "Հաշվի տիրոջ Ինքնությունը"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:296
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:293
msgid "Server"
msgstr "Սերվեր"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:298
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:295
msgid "Port"
msgstr "Մուտք"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:300
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:297
msgid "Password"
msgstr "Գաղտնաբառ"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:302
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:299
msgid "Register"
msgstr "Գրանցում"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:304
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:301
msgid "Colors"
msgstr "Գույներ"
@@ -1141,7 +1123,7 @@ msgstr "Վերբեռնումը ձախողվեց"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:63
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:309
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
@@ -1157,7 +1139,7 @@ msgid "push acceleration in x, y, z to heap"
msgstr "Արագությունը x, y, z առանցքների վրա`դնել շարանի մեջ"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98 pysamples/grecord.py:205
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98 pysamples/grecord.py:206
msgid "sound"
msgstr "Հնչյուն"
@@ -1178,7 +1160,7 @@ msgstr "Միկրոֆոն ներմուծման ուժգնություն"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "pitch"
msgstr "Հաճախականություն"
@@ -1216,7 +1198,7 @@ msgid "microphone input voltage"
msgstr "Միկրոֆոնի մուտքի լարումը"
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:125
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Լրատվամիջոցի առարկաների պահոց"
@@ -1261,346 +1243,344 @@ msgstr "RFID (ռադիո հաճախականությունների ճանաչու
msgid "read value from RFID device"
msgstr "Ընթերցել արժեքը RFID(ռադիո հաճախականությունների ճանաչման)սարքից"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:96
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:99
msgid "while"
msgstr "մինչ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"կատարիր-քանի դեռ-Ճիշտ օպերատորը, որն օգտագործում է Թվապնակի բուլյան "
"օպերատորներ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:119
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:122
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
msgid "until"
msgstr "մինչ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:123
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"Կատարիր-մինչեւ-Ճիշտ օպերատորը, որն օգտագործում է Թվապնակի բուլյան "
"օպերատորներ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:130
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:732
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:117
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:714
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:888
msgid "top"
msgstr "գագաթ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:132
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:119
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "Փլուզվող շարանի վերին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:146
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:132
msgid "journal"
msgstr "Մատյան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:147
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "Sugar Մատյանի լրատվամիջոցի առարկան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:157
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:143
msgid "audio"
msgstr "աուդիո"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:159
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:145
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "Sugar Մատյանի Աուդիո օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:169
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:155
msgid "video"
msgstr "վիդեո"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:171
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:157
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "Sugar-ի Մատյանի տեսգրության առարկան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:167
msgid "description"
msgstr "Նկարագրություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:169
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "Sugar Մատյանի նկարագրության դաշտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:200
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:228
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
msgid "show"
msgstr "Ցուցադրել"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:190
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:204
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:217
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "Մատյանից բերում է տեքստ կամ` ցուցադրության միջոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:200
msgid "show aligned"
msgstr "Ցուցադրել հավասարեցված"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:240
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
msgid "set scale"
msgstr "Սահմանել սանդղակը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:217
msgid "sets the scale of media"
msgstr "Սահմանում է ԶԼՄ միջոցների սանդղակը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:251
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
msgid "save picture"
msgstr "պահպանել պատկերը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:227
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
msgid "picture name"
msgstr "պատկերի անվանումը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:228
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "Նկարը պահում է Sugar-ի Մատյանում"
# SVG-Scalable Vector Graphics
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
msgid "save SVG"
msgstr "պահպանել SVG"
# SVG -Scalable Vector Graphics
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:239
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "Կրիայի գծագիրը Sugar-ի Մատյանում պահում է որպես SVG ֆայլ:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
msgid "scale"
msgstr "սանդղակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:276
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:250
msgid "holds current scale value"
msgstr "պահում է ներկայիս սանդղակի արժեքը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:255
msgid "media wait"
msgstr "սպասել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "Սպասեք մինչև ընթացիկ տեսա կամ ձայնագրությունն ավարտվի:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:289
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
msgid "media stop"
msgstr "Տեսա/ձայնագրամիջոցը կանգնեցնել:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:291
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
msgid "stop video or audio"
msgstr "կանգնեցնել տեսագրությունը կամ ձայնագրությունը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
msgid "media pause"
msgstr "Դադար տալ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:298
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
msgid "pause video or audio"
msgstr "Դադար տալ տեսա կամ ձայնա - գրությանը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:303
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:277
msgid "media resume"
msgstr "Շարունակել վերարտադրումը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:279
msgid "resume playing video or audio"
msgstr "Շարունակել տեսա կամ ձյնագրության վերարտադրումը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
msgid "speak"
msgstr "Խոսել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:313
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
msgid "hello"
msgstr "Ողջույն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:288
msgid "speaks text"
msgstr "Արտաբերել տեքստ"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "sinewave"
msgstr "Սինուսոիդ"
# Ամպլիտուդ
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
msgid "amplitude"
msgstr "Տատանման մեծություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
msgid "duration"
msgstr "Տևողություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:300
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr ""
"Վերարտադրում է Սինուսոիդն ըստ հաճախականության, տատանումների մեծության ու "
"տևողության /վրկ/:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:327
msgid "button down"
msgstr "Կոճակը սեղմել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "Վերադարձնում է 1, եթե կոճակը սեղմված է:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
msgid "returns True if mouse button is pressed"
msgstr "Վերադարձնում է 1, եթե կոճակը սեղմված է:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:364
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:338
msgid "mouse x"
msgstr "Մկնիկի սլաքի X-ը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:341
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "Վերականգնում է մկնիկի սլաքի x դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
msgid "mouse y"
msgstr "Մկնիկի սլաքի y դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:377
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:351
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "վերրականգնում է մկնիկի սլաքի y դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:359
msgid "query keyboard"
msgstr "հարցում ստեղնաշարի վերաբերյալ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr ""
"Հարցում՝ ստեղնաշարով ներմուծման համար (արդյունքները պահվում են ստեղնաշարի "
"բլոկում)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:368
msgid "keyboard"
msgstr "ստեղնաշար"
# ASCII - American Standard Code for Information Interchange /Տեղեկության Փոխանակման Ամերիկյան Ստանդարտ Կոդ
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:398
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:372
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "Պահում է ստեղնաշարի բլոկի հարցման արդյունքները որպես ASCII."
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
msgid "read pixel"
msgstr "կարդալ փիքսելը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:433
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:407
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr ""
"RGB (կարմիր, կանաչ,կապույտ)գույնը կրիայի տակ տեղափոխված է դեպի մասնիկների "
"կույտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:415
msgid "turtle sees"
msgstr "կրիան տեսնում է"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:443
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "վերադարձնում է այն գույնը, որ կրիան ներկայիս \"տեսնում է\""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:425
msgid "time"
msgstr "ժամանակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:428
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "ծրագրի սկզբից մինչև հիմա անցած ժամանակ (վայկյաններով)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:436
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Լրացուցիչ ընտրությունների պահոցը"
#. TRANS: push adds a new item to the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:470
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:443
msgid "push"
msgstr "հրում"
# FILO:First-in; Last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:473
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:446
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr ""
"Ավելացնում է արժեքը FILO կույտին (առաջինը` ներս, վերջինը` դուրս սկզբունքով)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
msgid "show heap"
msgstr "ցուցադրել կույտը"
# FILO:First-in, Last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:459
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "Ցույց է տալիս արժեքները FILO-ում (առաջինը ներս, վերջինը դուրս կույտ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:469
msgid "empty heap"
msgstr "Դատարկել կույտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:472
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "Դատարկում է FILO(առաջինը ներս-վերջինը դուրս կույտը)"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
msgid "pop"
msgstr "Հանել"
# FILO: first-in;last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:514
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:487
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "Ցրում է FILO-ի (առաջինը ներս,վերջինը դուրս կույտ) արժեքը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:498
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
msgid "empty heap?"
msgstr "Դատարկե՞լ մասնիկների շարանը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:538
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:501
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "Վերականգնում է իրականը, եթե մասնիկների շարանը /կույտը/ դատարկ է:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:547
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
msgid "comment"
msgstr "Մեկնաբանություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:523
msgid "places a comment in your code"
msgstr "Մեկնաբանություն է տեղադրում է Ձեր կոդում:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:530
msgid "print"
msgstr "տպել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:559
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "Արժեքը տպում է էկրանի ստորին մասում գտնվող կարգավիճակի բլոկում:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:569
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
msgid "Python chr operator"
msgstr "«Պիթոնի» chr օպերատոր"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:578
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:554
msgid "Python int operator"
msgstr "«Պիթոնի» int օպերատոր"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:561
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:575
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
msgid "Python"
msgstr "\"Պիթոն\""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:565
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1608,7 +1588,7 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ մեկ փոփոխականով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x),ավելացնելու համար:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:579
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1616,7 +1596,7 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմակի փոփոխականներով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sqrt(x*x+y*y),ավելացնելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:593
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1624,231 +1604,207 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմակի փոփոխականներով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x+y+z),ավելացնելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:605
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:622
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:638
msgid "Python block"
msgstr "Python -ի ծրագրավորման մասնիկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:630
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "Գործարկում է Մատյանի tamyblock.py մոդուլում առկա կոդը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:654
msgid "Cartesian"
msgstr "Դեկարտյան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:656
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "Ցուցադրում է դեկարտյան դիրքացույցները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
msgid "polar"
msgstr "բևեռային"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:664
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "Ցուցադրում է բևեռային դիրքացույցները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:691
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:773
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:758
msgid "turtle"
msgstr "Կրիա"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:674
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "Ընտրել, թե որ կրիային է տրվում հրահանգը"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
msgid "active turtle"
msgstr "ակտիվ կրիա"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:706
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
msgid "the name of the active turtle"
msgstr "ակտիվ կրիայի անվանումը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:706
msgid "turtle shell"
msgstr "կրիայի զրահը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:725
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:707
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "կրիային հատուկ 'զրահ' հագցնել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "Փլուզված շարանի վերին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:748
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:759
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:720
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:743
msgid "load"
msgstr "բեռնել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:741
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
msgid "loads a block"
msgstr "բեռնում է մասնիկը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
msgid "setxy"
msgstr "Սահմանել xy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:756
msgid "palette"
msgstr "պահոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:759
msgid "selects a palette"
msgstr "ընտրում է պահոցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:767
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Ներկայացման նմուշների պահոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "hide blocks"
msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "Մաքրում է կտավը՝ թաքցնելով մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:798
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
msgid "show blocks"
msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:785
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "Վերականգնում է թաքնված մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:793
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "Թաքցնում է Sugar գործիքաշարերը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
msgid "list"
msgstr "Ցուցակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1056
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:806
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "Ներկայացում պարբերանշված ցուցակով"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1058
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:814
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "Ներկայացման նմուշ.Կետերի ցանկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:998
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "Ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (առանց նկարագրության)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:843
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:983
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "Ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (նկարագրությամբ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1043
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:835
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "Ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի չորս օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1013
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1028
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:849
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի երկու օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:859
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "էկրանի ձախ մասի x դիրքացույցը"
# ստորին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
msgid "bottom"
msgstr "Ստորին մաս"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "էկրանի ստորին մասի y դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:872
msgid "width"
msgstr "լայնք"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:890
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:875
msgid "the canvas width"
msgstr "կտավի լայնությունը"
# xcor -x դիրքացույցը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:883
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "էկրանի աջ մասի xcor-ը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:891
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "էկրանի վերին մասի ycor-ը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:896
msgid "height"
msgstr "բարձրություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:914
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:899
msgid "the canvas height"
msgstr "կտավի բարձրությունը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
msgid "title x"
msgstr "Վերնագրի x դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:930
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:915
msgid "title y"
msgstr "Վերնագրի y դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:924
msgid "left x"
msgstr "Ձախակողմյան x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:948
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:933
msgid "top y"
msgstr "Վերին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:942
msgid "right x"
msgstr "Աջակողմյան x"
# ստորին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:951
msgid "bottom y"
msgstr "Ստորին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
-msgid "presentation 1x1"
-msgstr "Ներկայացում 1x1"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
-msgid "presentation 2x1"
-msgstr "Ներկայացում 2x1"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
-msgid "presentation 1x2"
-msgstr "Ներկայացում 1x2"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
-msgid "presentation 2x2"
-msgstr "Ներկայացում 2x2"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1073
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:967
msgid "Palette of user-defined operators"
msgstr "օգտագործողի կողմից ընտրված շահագորժողի գունապնակներ"
@@ -1856,20 +1812,20 @@ msgstr "օգտագործողի կողմից ընտրված շահագորժող
msgid "Please install the Speak Activity and try again."
msgstr "Խնդրեմ ներբեռնեք \"Խոսել\" գործունեությունն ու փորձեք նորից:"
-#: pysamples/brain.py:54
+#: pysamples/brain.py:52
msgid "Spanish"
msgstr "Իսպաներեն"
-#: pysamples/brain.py:58 pysamples/brain.py:72 pysamples/brain.py:74
-#: pysamples/brain.py:80
+#: pysamples/brain.py:56 pysamples/brain.py:69 pysamples/brain.py:71
+#: pysamples/brain.py:77
msgid "English"
msgstr "Անգլերեն"
-#: pysamples/brain.py:91
+#: pysamples/brain.py:88
msgid "Sorry, I can't understand what you are asking about."
msgstr "Ների՛ր, չեմ հասկանում, թե ինչ ես հարցնում:"
-#: pysamples/brain.py:100
+#: pysamples/brain.py:97
msgid ""
"Sorry, there is no free memory to load my brain. Close other activities and "
"try once more."
@@ -1878,113 +1834,142 @@ msgstr ""
"գործունեություններն ու նորից փորձի՛ր:"
# ԿԿԿ =RGB = Red, Green, Blue (Կարմիր, Կանաչ, Կապույտ)
-#: pysamples/forward_push.py:45
+#: pysamples/forward_push.py:48
msgid "push destination rgb value to heap"
msgstr "Տար նպատակակետի ԿԿԿ արժեքը դեպի մասնիկների խումբը:"
-#: pysamples/grecord.py:215
+#: pysamples/grecord.py:216
msgid "stop"
msgstr "Կանգնեցնել"
-#: pysamples/grecord.py:217
+#: pysamples/grecord.py:218
msgid "play"
msgstr "վերարտադրել"
-#: pysamples/grecord.py:219
+#: pysamples/grecord.py:220
msgid "save"
msgstr "պահել"
-#: pysamples/journal-stats.py:78
+#: pysamples/journal-stats.py:80
msgid "other"
msgstr "Մյուսները"
# լրիվ շրջադարձ
-#: pysamples/uturn.py:24
+#: pysamples/uturn.py:35
msgid "uturn"
msgstr "Շրջադարձ U տառի ձևով"
-#: pysamples/uturn.py:26
+#: pysamples/uturn.py:37
msgid "make a uturn"
msgstr "Կատարել լրիվ շրջադարձ U տառի ձևով"
-#: turtleblocks.py:89
+# լրիվ շրջադարձ
+#: pysamples/uturn.py:48
+msgid "u turn"
+msgstr "Շրջադարձ U տառի ձևով"
+
+#: pysamples/uturn.py:50
+msgid "turns the turtle 180 degrees"
+msgstr "շրջում է կրիային 180 աստիճանով"
+
+#: turtleblocks.py:90
msgid "usage is"
msgstr "Կիրառումը"
-#: turtleblocks.py:250
+#: turtleblocks.py:256
msgid "No option action:"
msgstr "Առանց գործողության այլընտրանքի"
# Ֆայլը չի գտնվել
-#: turtleblocks.py:265
+#: turtleblocks.py:271
msgid "File not found"
msgstr "Ֆայլը չի գտնվել"
-#: turtleblocks.py:289
+#: turtleblocks.py:295
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "Կազմաձևի գրացուցակը գրելի չէ. %s"
-#: turtleblocks.py:365
+#: turtleblocks.py:371
msgid "New"
msgstr "Նոր"
-#: turtleblocks.py:366
-msgid "Open"
-msgstr "Բացել"
-
-#: turtleblocks.py:367
+#: turtleblocks.py:374
msgid "Save"
msgstr "Պահել"
-#: turtleblocks.py:368
+#: turtleblocks.py:375
msgid "Save as"
msgstr "Պահել որպես"
-#: turtleblocks.py:373
+#: turtleblocks.py:380
msgid "Quit"
msgstr "Դուրս գալ"
-#: turtleblocks.py:374
+#: turtleblocks.py:381
msgid "File"
msgstr "Ֆայլ"
-#: turtleblocks.py:381
+#: turtleblocks.py:388
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "Փոխել դիրքացույցների սանդղակը"
-#: turtleblocks.py:387
+#: turtleblocks.py:394
msgid "Reset block size"
msgstr "Վերականգնել մասնիկների չափսը"
-#: turtleblocks.py:408
+#: turtleblocks.py:415
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել մասնիկները"
-#: turtleblocks.py:410
+#: turtleblocks.py:417
msgid "Tools"
msgstr "Գործիքներ"
-#: turtleblocks.py:416
+#: turtleblocks.py:423
msgid "Debug"
msgstr "Զտել"
-#: turtleblocks.py:418
+#: turtleblocks.py:425
msgid "Turtle"
msgstr "Կրիա"
-#: turtleblocks.py:421
+#: turtleblocks.py:428
msgid "About..."
msgstr "... մասին"
-#: turtleblocks.py:461
+#: turtleblocks.py:467
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "Դուք չպահպանված աշխատանք ունեք: Ցանկանու՞մ եք պահպանել այն:"
-#: turtleblocks.py:462
+#: turtleblocks.py:469
msgid "Save project?"
msgstr "Պահպանե՞լ նախագիծը"
+#~ msgid "set text color"
+#~ msgstr "Սահմանել տեքստի գույնը"
+
+#~ msgid "sets color of text drawn by the turtle"
+#~ msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի գույնը"
+
+#~ msgid "set text size"
+#~ msgstr "Սահմանել տեքստի չափը"
+
+#~ msgid "sets size of text drawn by the turtle"
+#~ msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի չափսը"
+
+#~ msgid "presentation 1x1"
+#~ msgstr "Ներկայացում 1x1"
+
+#~ msgid "presentation 2x1"
+#~ msgstr "Ներկայացում 2x1"
+
+#~ msgid "presentation 1x2"
+#~ msgstr "Ներկայացում 1x2"
+
+#~ msgid "presentation 2x2"
+#~ msgstr "Ներկայացում 2x2"
+
# Turtle Art` Կրիայի Արվեստը -դանդաղ,համբերությամբ սովորելու համար
#~ msgid "Turtle Art"
#~ msgstr "Turtle Art"