Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorWalter Bender <walter.bender@gmail.com>2013-05-08 16:55:21 (GMT)
committer Walter Bender <walter.bender@gmail.com>2013-05-08 16:55:21 (GMT)
commit942c974ed60921f021665c6eaa337d3d9145e3b4 (patch)
tree778c0063d4cf564a7e96a2a8954213314ca86078
parentc26b531d328705969d46969d3987ad9592e1ebf8 (diff)
parent321c3fe3bec3b1ce4ecdc09e8a20d444284e0641 (diff)
Merge branch 'master' of git.sugarlabs.org:turtleart/mainline
-rw-r--r--po/hy.po31
1 files changed, 18 insertions, 13 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index a70845c..cb1fe41 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-24 00:31-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-19 15:32+0200\n"
-"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-07 20:24+0200\n"
+"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -810,6 +810,8 @@ msgid ""
"Please hit the Stop Button before making changes to your Turtle Blocks "
"program"
msgstr ""
+"Խնդրվում է սեղմել \"Կանգ\" կոճակը նախքան Կրիայի ծրագրի մասնիկների խմբում որևէ "
+"փոփոխություն կատարելը: "
#: TurtleArt/tawindow.py:1310
msgid "Select blocks to share"
@@ -963,9 +965,8 @@ msgid "Load Python block"
msgstr "Ներբեռնել «Python» ծրագրի մասնիկները"
#: TurtleArtActivity.py:766
-#, fuzzy
msgid "Palettes"
-msgstr "պահոց"
+msgstr "Պահոց"
#: TurtleArtActivity.py:810
msgid "Sharing blocks disabled"
@@ -1077,7 +1078,7 @@ msgstr "Վերբեռնել"
#: gnome_plugins/fb_plugin.py:87
msgid "Facebook wall post"
-msgstr ""
+msgstr "\"Ֆեյսբուք\"-ի պատ"
#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:68
msgid "Upload to Web"
@@ -1414,9 +1415,10 @@ msgstr "Արտաբերել տեքստ"
msgid "sinewave"
msgstr "Սինուսոիդ"
+# Ամպլիտուդ
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
msgid "amplitude"
-msgstr ""
+msgstr "Տատանման մեծություն"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
msgid "duration"
@@ -1826,30 +1828,33 @@ msgstr "Ներկայացում 2x2"
#: pysamples/brain.py:43
msgid "Please install the Speak Activity and try again."
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրեմ ներբեռնեք \"Խոսել\" գործունեությունն ու փորձեք նորից: "
#: pysamples/brain.py:54
msgid "Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Իսպաներեն"
#: pysamples/brain.py:58 pysamples/brain.py:72 pysamples/brain.py:74
#: pysamples/brain.py:80
msgid "English"
-msgstr ""
+msgstr "Անգլերեն"
#: pysamples/brain.py:91
msgid "Sorry, I can't understand what you are asking about."
-msgstr ""
+msgstr "Ների՛ր, չեմ հասկանում, թե ինչ ես հարցնում: "
#: pysamples/brain.py:100
msgid ""
"Sorry, there is no free memory to load my brain. Close other activities and "
"try once more."
msgstr ""
+"Ցավում եմ, ուղեղումս հիշողության ազատ տարածք չի մնացել: Գոցի՛ր մյուս "
+"գործունեություններն ու նորից փորձի՛ր: "
+# ԿԿԿ =RGB = Red, Green, Blue (Կարմիր, Կանաչ, Կապույտ)
#: pysamples/forward_push.py:45
msgid "push destination rgb value to heap"
-msgstr ""
+msgstr "Տար նպատակակետի ԿԿԿ արժեքը դեպի մասնիկների խումբը: "
#: pysamples/grecord.py:215
msgid "stop"
@@ -1865,7 +1870,7 @@ msgstr "պահել"
#: pysamples/journal-stats.py:78
msgid "other"
-msgstr ""
+msgstr "Մյուսները"
# լրիվ շրջադարձ
#: pysamples/uturn.py:24
@@ -1944,7 +1949,7 @@ msgstr "Կրիա"
#: turtleblocks.py:407
msgid "About..."
-msgstr ""
+msgstr "... մասին"
#: turtleblocks.py:447
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"