Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-06-16 01:24:41 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-06-16 01:24:41 (GMT)
commitd6440f2cff269344ecaf96e9f69ffca8ef7c2c8c (patch)
tree7a348abf8e00718b27e65204d47fdaa246a30501 /po/hy.po
parent6a2af19942eb60997a33ca03825ffd3ec30bf058 (diff)
Push many PO files
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po1133
1 files changed, 603 insertions, 530 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 81f7f99..afd9fd7 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -10,9 +10,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-09 00:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-08 01:12+0200\n"
-"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-15 00:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-15 21:25+0200\n"
+"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
# Turtle Art` Կրիայի Արվեստը -դանդաղ,համբերությամբ սովորելու համար
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3182
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3215
#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "մաքրում է էկրանը և ելման դիրքի բերում կրիային"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
msgid "left"
msgstr "ձախ"
@@ -66,7 +66,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "Կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքին հակառակ (անկյունն` աստիճանով)"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
msgid "right"
msgstr "աջ"
@@ -94,11 +94,11 @@ msgstr "շարժում է կրիային աղեղի երկայնությամ
msgid "set xy"
msgstr "Սահմանել xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:236
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:238
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -118,8 +118,8 @@ msgstr ""
"էկրանի վերին մասը):"
# xcor - x -ի դիրքացույցը
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:585
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3209
+#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:609
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -132,8 +132,8 @@ msgstr ""
"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
# ycor- y-ի դիրքացույցը
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3209
+#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:610
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -145,8 +145,8 @@ msgstr ""
"Պահում է կրիայի ընթացիկ y դիրքացույցի արժեքը (կարող է գործածվել թվային արժեք "
"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3210
+#: TurtleArt/tawindow.py:3216 TurtleArtActivity.py:610
msgid "heading"
msgstr "ուղղություն"
@@ -190,7 +190,7 @@ msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի չափսը"
msgid "fill screen"
msgstr "լցնել էկրանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:279
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:284
msgid "color"
msgstr "գույն"
@@ -483,7 +483,7 @@ msgid "logical OR operator"
msgstr "տրամաբանական OR /կամ/ օպերատոր"
#: TurtleArt/tabasics.py:727
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:95
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Հոսքի օպերատորների պահոցը"
@@ -593,17 +593,17 @@ msgstr "թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 2-ում"
#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
#: TurtleArt/tabasics.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:196
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
msgid "text"
msgstr "տեքստ"
#: TurtleArt/tabasics.py:860
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
msgid "string value"
msgstr "Տողի արժեքը"
@@ -639,7 +639,7 @@ msgstr "անվանված փոփոխական ( թվային արժեքը )"
msgid "store in"
msgstr "պահել ... մեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:354
+#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:359
msgid "value"
msgstr "արժեք"
@@ -713,42 +713,47 @@ msgstr "Ջնջել բոլորը"
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "բոլոր մասնիկները տեղափոխել աղբարկղ"
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1473
+#: TurtleArtActivity.py:702
+msgid "Share selected blocks"
+msgstr ""
+
#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:891
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:936
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:926
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:941
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:956
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:971
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:986
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1001
msgid "Title"
msgstr "վերնագիր"
-#: TurtleArt/talogo.py:347 TurtleArt/talogo.py:362 TurtleArtActivity.py:358
-#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1332
+#: TurtleArt/talogo.py:350 TurtleArt/talogo.py:365 TurtleArtActivity.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1413
msgid "Stop turtle"
msgstr "Կանգնեցնել Կրիային"
-#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:655
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1325
+#: TurtleArt/talogo.py:361 TurtleArtActivity.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1406
msgid "Show blocks"
msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
-#: TurtleArt/talogo.py:479
+#: TurtleArt/talogo.py:484
msgid "did not output to"
msgstr "չի արտածում ... վրա"
-#: TurtleArt/talogo.py:534
+#: TurtleArt/talogo.py:543
msgid "I don't know how to"
msgstr "Ես չգիտեմ, թե ինչպես"
-#: TurtleArt/talogo.py:584
+#: TurtleArt/talogo.py:594
msgid "doesn't like"
msgstr "չի հավանում"
-#: TurtleArt/talogo.py:584
+#: TurtleArt/talogo.py:594
msgid "as input"
msgstr "Որպես ներածում"
@@ -769,213 +774,208 @@ msgid "Save..."
msgstr "Պահպանել..."
#: TurtleArt/tautils.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:625
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:690
msgid "click to open"
msgstr "Քլիք` բացելու համար"
-#: TurtleArt/tawindow.py:908 TurtleArt/tawindow.py:909
+#: TurtleArt/tawindow.py:911 TurtleArt/tawindow.py:912
msgid "orientation"
msgstr "դիրք"
-#: TurtleArt/tawindow.py:919 TurtleArt/tawindow.py:1283
+#: TurtleArt/tawindow.py:922 TurtleArt/tawindow.py:1296
msgid "next"
msgstr "հաջորդ"
-#: TurtleArt/tawindow.py:931 TurtleArt/tawindow.py:932
-#: TurtleArt/tawindow.py:1303
+#: TurtleArt/tawindow.py:934 TurtleArt/tawindow.py:935
+#: TurtleArt/tawindow.py:1316
msgid "shift"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:3280
+#: TurtleArt/tawindow.py:1201
+msgid "Select blocks to share"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:3314
msgid "image"
msgstr "պատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:159
-msgid "presentation"
-msgstr "Ներկայացում"
-
-#: TurtleArtActivity.py:182 TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:767
-#: TurtleArtActivity.py:792 turtleblocks.py:332
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "Պահել որպես HTML"
-
-#: TurtleArtActivity.py:201 TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:770
-#: TurtleArtActivity.py:794 turtleblocks.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:805
+#: TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:334
msgid "Save as Logo"
msgstr "Պահել որպես Պատկերանշան"
-#: TurtleArtActivity.py:238 TurtleArtActivity.py:677 TurtleArtActivity.py:764
-#: TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:330
+#: TurtleArtActivity.py:240 TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:797
+#: TurtleArtActivity.py:823 turtleblocks.py:330
msgid "Save as image"
msgstr "Պահել որպես պատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:246
+#: TurtleArtActivity.py:248
msgid "snapshot"
msgstr "ճեպապատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:254 TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:773
-#: TurtleArtActivity.py:797
+#: TurtleArtActivity.py:256 TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:684
+#: TurtleArtActivity.py:833
msgid "Save snapshot"
msgstr "Պահպանել ճեպապատկերը"
-#: TurtleArtActivity.py:295 TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:730
+#: TurtleArtActivity.py:297 TurtleArtActivity.py:621 TurtleArtActivity.py:759
#: turtleblocks.py:352
msgid "Turn off hover help"
-msgstr ""
+msgstr "Կասեցնել տատանվող օգնությունը"
-#: TurtleArtActivity.py:301 turtleblocks.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:354
msgid "Turn on hover help"
-msgstr ""
+msgstr "Միացնել տատանվող օգնությունը"
-#: TurtleArtActivity.py:309 turtleblocks.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:311 turtleblocks.py:364
msgid "Show palette"
msgstr "Ցուցադրել պահոցը"
-#: TurtleArtActivity.py:315 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:317 TurtleArtActivity.py:859 turtleblocks.py:366
msgid "Hide palette"
msgstr "Թաքցնել պահոցը"
-#: TurtleArtActivity.py:461
+#: TurtleArtActivity.py:473
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի նվազեցում"
-#: TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:726
+#: TurtleArtActivity.py:477 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:755
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի մեծացում"
-#: TurtleArtActivity.py:525 TurtleArtActivity.py:561 TurtleArtActivity.py:647
-#: TurtleArtActivity.py:701 turtleblocks.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:549 TurtleArtActivity.py:585 TurtleArtActivity.py:675
+#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:361
msgid "Edit"
msgstr "Խմբագրել"
-#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:559 TurtleArtActivity.py:648
-#: TurtleArtActivity.py:718 turtleblocks.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:554 TurtleArtActivity.py:583 TurtleArtActivity.py:676
+#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:356
msgid "View"
msgstr "Տեսքը"
-#: TurtleArtActivity.py:557 TurtleArtActivity.py:649
+#: TurtleArtActivity.py:581 TurtleArtActivity.py:677
msgid "Project"
msgstr "Նախագիծ"
-#: TurtleArtActivity.py:563 TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:674
-#: TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:759
+#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:674 TurtleArtActivity.py:704
+#: TurtleArtActivity.py:706 TurtleArtActivity.py:792
msgid "Save/Load"
msgstr "Պահել / Բեռնել"
-#: TurtleArtActivity.py:571 TurtleArtActivity.py:702 turtleblocks.py:359
+#: TurtleArtActivity.py:595 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:359
msgid "Copy"
msgstr "Պատճենել"
-#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:703 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:360
msgid "Paste"
msgstr "Փակցնել"
-#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:719
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:687
+#: TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:748
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"
-#: TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:720 turtleblocks.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:340
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "Դեկարտյան դիրքացուցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:722 turtleblocks.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:342
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Բևեռային դիրքացույցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:582 TurtleArtActivity.py:724
+#: TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:753
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Մետրային դիրքացույցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:592 TurtleArtActivity.py:728 turtleblocks.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:346
msgid "Grow blocks"
msgstr "Մեծացնել մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:729 turtleblocks.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:618 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:348
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Փոքրացնել մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:620 TurtleArtActivity.py:656
+#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:685
msgid "Load example"
msgstr "Բեռնման օրինակ"
-#: TurtleArtActivity.py:650 TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:865 turtleblocks.py:373
msgid "Clean"
msgstr "Մաքրել"
-#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:832 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:867 turtleblocks.py:374
msgid "Run"
msgstr "Գործարկել"
-#: TurtleArtActivity.py:652 TurtleArtActivity.py:834 turtleblocks.py:375
+#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:869 turtleblocks.py:375
msgid "Step"
msgstr "Քայլ"
-#: TurtleArtActivity.py:653 TurtleArtActivity.py:837 turtleblocks.py:376
-msgid "Debug"
-msgstr "Զտել"
-
-#: TurtleArtActivity.py:657 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:686 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "Օգնություն"
-#: TurtleArtActivity.py:658 turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:377
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"
-#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:775 TurtleArtActivity.py:800
+#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:808 TurtleArtActivity.py:835
msgid "Load project"
msgstr "Բեռնել նախագիծը"
-#: TurtleArtActivity.py:684 TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:805
+# Load plugin
+#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:813 TurtleArtActivity.py:840
msgid "Load plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Բեռնել օժանդակ հավելումը"
-#: TurtleArtActivity.py:685 TurtleArtActivity.py:783 TurtleArtActivity.py:808
+#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:816 TurtleArtActivity.py:843
msgid "Load Python block"
msgstr "Ներբեռնել «Python» ծրագրի մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:825
+#: TurtleArtActivity.py:787
+msgid "Sharing blocks disabled"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:860
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:830
+#: TurtleArtActivity.py:865
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:832
+#: TurtleArtActivity.py:867
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:834
+#: TurtleArtActivity.py:869
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:838
-msgid "<Ctrl>d"
-msgstr "<Ctrl>d"
-
-#: TurtleArtActivity.py:841
+#: TurtleArtActivity.py:878
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:965 TurtleArtActivity.py:970 TurtleArtActivity.py:1037
+#: TurtleArtActivity.py:1011 TurtleArtActivity.py:1016
+#: TurtleArtActivity.py:1083
msgid "Plugin could not be installed."
-msgstr ""
+msgstr "Հավելման բեռնումը չկայացավ"
-#: TurtleArtActivity.py:1033
+#: TurtleArtActivity.py:1079
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr ""
+"Խնդրվումէ վերամեկնարկել Turtle Art /Կրիայի/ ծրագիրը` հավելումն օգտագործելու "
+"համար:"
-#: TurtleArtActivity.py:1051
+#: TurtleArtActivity.py:1097
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
-msgstr ""
+msgstr "%s հավելումն արդեն ներդրված է:"
-#: TurtleArtActivity.py:1052
+#: TurtleArtActivity.py:1098
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Ցանկանո՞ւմ եք վերբեռնել %s:"
#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
msgid "My Turtle Art session"
@@ -1085,7 +1085,7 @@ msgstr "Վերբեռնումը չհաջողվեց"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
@@ -1102,7 +1102,7 @@ msgstr "արագությունը x, y, z առանցքների վրա`դնել կ
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:286
msgid "sound"
msgstr "Հնչյուն"
@@ -1123,7 +1123,7 @@ msgstr "միկրոֆոն ներմուծման ուժգնություն"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "pitch"
msgstr "հաճախականություն"
@@ -1132,31 +1132,31 @@ msgstr "հաճախականություն"
msgid "microphone input pitch"
msgstr "Միկրոֆոնի ներմուծման տոնը"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:147
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:161
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:174
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:188
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:150
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:164
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:177
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:191
msgid "resistance"
msgstr "դիմադրություն"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:148
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:162
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:175
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:189
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:165
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:178
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:192
msgid "microphone input resistance"
msgstr "միկրոֆոնի մուտքային դիմադրաղականություն"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:153
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:167
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:180
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:194
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:156
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:170
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:183
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:197
msgid "voltage"
msgstr "լարում"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:154
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:168
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:181
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:195
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:157
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:171
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:184
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:198
msgid "microphone input voltage"
msgstr "Միկրոֆոնի մուտքի լարումը"
@@ -1198,293 +1198,326 @@ msgstr "RFID (ռադիո հաճախականությունների ճանաչու
msgid "read value from RFID device"
msgstr "Ընթերցել արժեքը RFID(ռադիո հաճախականությունների ճանաչման)սարքից"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:99
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:102
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
msgid "while"
msgstr "մինչ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"կատարիր-քանի դեռ-Ճիշտ օպերատորը, որն օգտագործում է Թվապնակի բուլյան "
"օպերատորներ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
msgid "until"
msgstr "մինչ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:114
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"Կատարիր-մինչեւ-Ճիշտ օպերատորը, որն օգտագործում է Թվապնակի բուլյան "
"օպերատորներ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:120
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:121
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Լրատվամիջոցի առարկաների պահոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
msgid "journal"
msgstr "Մատյան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:129
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "Sugar Մատյանի լրատվամիջոցի առարկան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:138
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
msgid "audio"
msgstr "աուդիո"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "Sugar Մատյանի Աուդիո օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:150
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
msgid "video"
msgstr "վիդեո"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:152
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "Sugar-ի Մատյանի տեսգրության առարկան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:162
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
msgid "description"
msgstr "Նկարագրություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:164
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "Sugar Մատյանի նկարագրության դաշտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
msgid "show"
msgstr "ցուցադրել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:185
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:199
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "Մատյանից բերում է տեքստ կամ` ցուցադրության միջոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
msgid "show aligned"
msgstr "ցուցադրել հավասարեցված"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:221
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
msgid "set scale"
msgstr "Սահմանել սանդղակը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
msgid "sets the scale of media"
msgstr "Սահմանում է ԶԼՄ միջոցների սանդղակը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
msgid "save picture"
msgstr "պահպանել պատկերը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
msgid "picture name"
msgstr "պատկերի անվանումը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "Նկարը պահում է Sugar-ի Մատյանում"
# SVG-Scalable Vector Graphics
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
msgid "save SVG"
msgstr "պահպանել SVG"
# SVG -Scalable Vector Graphics
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "Կրիայի գծագիրը Sugar-ի Մատյանում պահում է որպես SVG ֆայլ:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
msgid "scale"
msgstr "սանդղակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
msgid "holds current scale value"
msgstr "պահում է ներկայիս սանդղակի արժեքը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
msgid "media wait"
msgstr "սպասել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "Սպասեք մինչև ընթացիկ տեսա կամ ձայնագրությունն ավարտվի:"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
+msgid "media stop"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+msgid "stop video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:278
+msgid "media pause"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:280
+msgid "pause video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+msgid "media resume"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+msgid "resume playing video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:293
msgid "speak"
msgstr "Խոսել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
msgid "hello"
msgstr "Ողջույն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "speaks text"
msgstr "Արտաբերել տեքստ"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "sinewave"
msgstr "Սինուսոիդ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "duration"
msgstr "Տևողություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr ""
"Վերարտադրում է Սինուսոիդն ըստ հաճախականության, տատանումների մեծության ու "
"տևողության /վրկ/:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:301
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
msgid "button down"
msgstr "Կոճակը սեղմել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "Վերադարձնում է 1, եթե կոճակը սեղմված է:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:333
msgid "mouse x"
msgstr "Մկնիկի սլաքի X-ը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "Վերականգնում է մկնիկի սլաքի x դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:321
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
msgid "mouse y"
msgstr "Մկնիկի սլաքի y դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:324
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "վերրականգնում է մկնիկի սլաքի y դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
msgid "query keyboard"
msgstr "հարցում ստեղնաշարի վերաբերյալ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:334
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:356
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr ""
"Հարցում՝ ստեղնաշարով ներմուծման համար (արդյունքները պահվում են ստեղնաշարի "
"բլոկում)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:341
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
msgid "keyboard"
msgstr "ստեղնաշար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
-msgid "holds results of query-keyboard block"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#, fuzzy
+msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "պահում է հարցման արդյունքները - ստեղնաշարի բլոկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:352
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:399
msgid "read pixel"
msgstr "կարդալ փիքսելը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:355
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:402
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr ""
"RGB (կարմիր, կանաչ,կապույտ)գույնը կրիայի տակ տեղափոխված է դեպի մասնիկների "
"կույտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:410
msgid "turtle sees"
msgstr "կրիան տեսնում է"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:365
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:412
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "վերադարձնում է այն գույնը, որ կրիան ներկայիս \"տեսնում է\""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:299
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420 taextras.py:304
msgid "time"
msgstr "ժամանակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:376
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "ծրագրի սկզբից մինչև հիմա անցած ժամանակ (վայկյաններով)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:432
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Լրացուցիչ ընտրությունների պահոցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:438
msgid "push"
msgstr "հրում"
# FILO:First-in; Last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr ""
"Ավելացնում է արժեքը FILO կույտին (առաջինը` ներս, վերջինը` դուրս սկզբունքով)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
msgid "show heap"
msgstr "ցուցադրել կույտը"
# FILO:First-in, Last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:407
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "Ցույց է տալիս արժեքները FILO-ում (առաջինը ներս, վերջինը դուրս կույտ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "empty heap"
msgstr "Դատարկել կույտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "Դատարկում է FILO(առաջինը ներս-վերջինը դուրս կույտը)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid "pop"
msgstr "Հանել"
# FILO: first-in;last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:481
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "Ցրում է FILO-ի (առաջինը ներս,վերջինը դուրս կույտ) արժեքը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
msgid "empty heap?"
msgstr "Դատարկե՞լ մասնիկների շարանը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:494
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "Վերականգնում է իրականը, եթե մասնիկների շարանը /կույտը/ դատարկ է:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:501
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "comment"
msgstr "Մեկնաբանություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:458
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
msgid "places a comment in your code"
msgstr "Մեկնաբանություն է տեղադրում է Ձեր կոդում:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
msgid "print"
msgstr "տպել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:468
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "Արժեքը տպում է էկրանի ստորին մասում գտնվող կարգավիճակի բլոկում:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+msgid "Python chr operator"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+msgid "Python int operator"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:554
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "Python"
msgstr "\"Պիթոն\""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1492,7 +1525,7 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ մեկ փոփոխականով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x),ավելացնելու համար:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1500,7 +1533,7 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմակի փոփոխականներով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sqrt(x*x+y*y),ավելացնելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1508,228 +1541,228 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմակի փոփոխականներով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x+y+z),ավելացնելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:550
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
msgid "Python block"
msgstr "Python -ի ծրագրավորման մասնիկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "Գործարկում է Մատյանի tamyblock.py մոդուլում առկա կոդը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:631
msgid "Cartesian"
msgstr "Դեկարտյան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "Ցուցադրում է դեկարտյան դիրքացույցները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:639
msgid "polar"
msgstr "բևեռային"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:576
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "Ցուցադրում է բևեռային դիրքացույցները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:582
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
msgid "turtle"
msgstr "Կրիա"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "Ընտրել, թե որ կրիային է տրվում հրահանգը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:604
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
msgid "turtle shell"
msgstr "կրիայի զրահը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:597
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:605
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "կրիային հատուկ 'զրահ' հագցնել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:784
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:849
msgid "top"
msgstr "գագաթ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "Փլուզված կույտի վերին մասը"
# ստորին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:825
msgid "bottom"
msgstr "Ստորին մաս"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:619
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "Փլուզվող կույտի ստորին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
msgid "collapsed stack: click to open"
-msgstr ""
+msgstr "Փլուզված շարք. «քլիք»` բացելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:636
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "Ստորին բլոկը փլուզված կույտ է. սեղմել,որ բացվի"
# Մասնիկների շարքի վերին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
msgid "top of stack"
msgstr "Շեղջի վերին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:654
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
msgid "label"
msgstr "պիտակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:718
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "Փլուզվող կույտի վերին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:663
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:728
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Ներկայացման նմուշների պահոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
msgid "hide blocks"
msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:737
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "Մաքրում է կտավը՝ թաքցնելով մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "show blocks"
msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "վերականգնում է թաքնված մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "թաքցնում է Sugar գործիքաշարերը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "list"
msgstr "Ցուցակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:702
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:767
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1002
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "Ներկայացում պարբերանշված ցուցակով"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1004
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "Ներկայացման նմուշ.Կետերի ցանկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:944
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (առանց նկարագրության)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:929
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (նկարագրությամբ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:924
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:796
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:989
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի չորս օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:909
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:810
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:959
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:974
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի երկու օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "էկրանի ձախ մասի x դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "էկրանի ստորին մասի y դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768 taextras.py:223
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833 taextras.py:224
msgid "width"
msgstr "լայնք"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
msgid "the canvas width"
msgstr "կտավի լայնությունը"
# xcor -x դիրքացույցը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "էկրանի աջ մասի xcor-ը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:787
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:852
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "էկրանի վերին մասի ycor-ը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792 taextras.py:218
-#: taextras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857 taextras.py:219
+#: taextras.py:225
msgid "height"
msgstr "բարձրություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
msgid "the canvas height"
msgstr "կտավի բարձրությունը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
msgid "title x"
msgstr "վերնագրի x դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:811
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
msgid "title y"
msgstr "վերնագրի y դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
msgid "left x"
msgstr "Ձախակողմյան x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
msgid "top y"
msgstr "Վերին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:838
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
msgid "right x"
msgstr "Աջակողմյան x"
# ստորին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
msgid "bottom y"
msgstr "Ստորին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:927
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:942
msgid "presentation 1x1"
msgstr "ներկայացում 1x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
msgid "presentation 2x1"
msgstr "ներկայացում 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:907
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:972
msgid "presentation 1x2"
msgstr "ներկայացում 1x2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:987
msgid "presentation 2x2"
msgstr "ներկայացում 2x2"
@@ -1779,49 +1812,53 @@ msgid "Palette of Rwandan francs"
msgstr "Ռուանդական ֆրանկի պահոց"
#: taextras.py:50
-msgid "Palette of US currencies"
-msgstr "ԱՄՆ -ի արժույթի պահոց"
+msgid "Palette of US dollars"
+msgstr ""
#: taextras.py:51
-msgid "Palette of Australian currencies"
-msgstr "Ավստրալիական արժույթի պահոց"
+msgid "Palette of Australian dollars"
+msgstr ""
#: taextras.py:52
-msgid "Palette of Guaranies"
-msgstr "Գուարանիի պահոց"
+msgid "Palette of Paraguayan Guaranies"
+msgstr ""
#: taextras.py:53
+msgid "Palette of Peruvian Nuevo Soles"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:54
msgid "Palette of Uruguayan Pesos"
msgstr ""
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
-#: taextras.py:59
+#: taextras.py:60
msgid "TurtleBots"
-msgstr ""
+msgstr "Կրիայի Բոտերը"
# ԼԱԴ - Լույս արձակող դիոդ
-#: taextras.py:60
+#: taextras.py:61
msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
msgstr "Կարգավորել ԼԱԴ ուժգնությունը 0 -ի և 255 - ի միջև:"
-#: taextras.py:61
+#: taextras.py:62
msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
msgstr "Միջավայրի լույսի մակարդակը դարձնում է 0 -ի և 1023- ի միջև ընկած թիվ:"
-#: taextras.py:62
+#: taextras.py:63
msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
-msgstr "Դարձնում է 1, երբ կոճակը սեղմած է, հակառակ դեպքում` 0"
+msgstr "Կոճակ"
-#: taextras.py:63
+#: taextras.py:64
msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
msgstr "Միջավայրի լույսի մակարդակը դարձնում է 0 -ի և 1023- ի միջև ընկած թիվ:"
-#: taextras.py:64
+#: taextras.py:65
msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
msgstr "Միջավայրի ջերմությունը դարձնում է թիվ` 0 -ի և 255- ի միջև:"
-#: taextras.py:65
+#: taextras.py:66
msgid ""
"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
"between 0 and 255"
@@ -1829,84 +1866,84 @@ msgstr ""
"Սենսորի առջև եղած առարկայի հեռավորությունը դարձնում է թիվ` 0 -ի և 255- ի "
"միջև"
-#: taextras.py:67
+#: taextras.py:68
msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
msgstr "Կախված սենսորի թեքությունից` դարձնում է 0 կամ 1"
-#: taextras.py:68
+#: taextras.py:69
msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
msgstr ""
"Դարձնում է 1, երբ սենսորը հայտնաբերում է մագնիսական դաշտ, իսկ հակառակ "
"դեպքում` 0"
-#: taextras.py:69
+#: taextras.py:70
msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
msgstr "Տատանվում է 0 -ից 1, հաճախականությունը կախված է տատանումից"
# Լուսարձակման Դիոդ
-#: taextras.py:70
+#: taextras.py:71
msgid "LED"
msgstr "ԼԱԴ"
-#: taextras.py:71
+#: taextras.py:72
msgid "button"
msgstr ""
-#: taextras.py:72
+#: taextras.py:73
msgid "grayscale"
msgstr "Գորշ գույնի սանդղակ"
-#: taextras.py:73
+#: taextras.py:74
msgid "ambient light"
msgstr "Սենյակային լույս"
-#: taextras.py:74
+#: taextras.py:75
msgid "temperature"
msgstr "Ջերմաստիճանը"
-#: taextras.py:75 taextras.py:262
+#: taextras.py:76 taextras.py:267
msgid "distance"
msgstr "հեռավորություն"
-#: taextras.py:76 taextras.py:259
+#: taextras.py:77 taextras.py:264
msgid "tilt"
msgstr "թեքություն"
-#: taextras.py:77
+#: taextras.py:78
msgid "magnetic induction"
msgstr "մագնիսական ինդուկցիա"
-#: taextras.py:78
+#: taextras.py:79
msgid "vibration"
msgstr "տատանում"
-#: taextras.py:79
+#: taextras.py:80
msgid "Butia Robot"
msgstr "Բութիա Ռոբոտ"
-#: taextras.py:80
+#: taextras.py:81
msgid "delay Butia"
msgstr "Բութիա ուշացում"
-#: taextras.py:81
+#: taextras.py:82
msgid "wait for argument seconds"
msgstr "Սպասեք փաստարկի վայրկյաններին"
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
-#: taextras.py:83
+#: taextras.py:84
msgid "battery charge Butia"
msgstr "Բութիա մարտկոցի լիցքավորում"
-#: taextras.py:84
+#: taextras.py:85
msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
msgstr "Մարտկոցի լիցքավորումը վերածում է 0-ից 255-ի միջև ընկած թվի"
#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
-#: taextras.py:86
+#: taextras.py:87
msgid "speed Butia"
msgstr "Բութիա արագություն"
-#: taextras.py:87
+#: taextras.py:88
msgid ""
"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
@@ -1915,924 +1952,937 @@ msgstr ""
"արժեք, որպես ֆունկցիայի արգումենտ:"
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
-#: taextras.py:90
+#: taextras.py:91
msgid "forward Butia"
msgstr "Առաջ տանել Բութիան"
-#: taextras.py:91
+#: taextras.py:92
msgid "move the Butia robot forward"
msgstr "Բութիա ռոբոտը շարժել դեպի առաջ"
-#: taextras.py:92
+#: taextras.py:93
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr "Տեղափոխել Բութիա ռոբոտը առաջ` նախապես սահմանված հեռավորության վրա:"
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
-#: taextras.py:94
+#: taextras.py:95
msgid "backward Butia"
msgstr "Բութիան` հետ"
-#: taextras.py:95
+#: taextras.py:96
msgid "move the Butia robot backward"
msgstr "Շարժել Բութիա ռոբոտը դեպի ետ"
-#: taextras.py:96
+#: taextras.py:97
msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr "Տեղափոխել Բութիա ռոբոտը ետ` նախապես սահմանված հեռավորության վրա"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:98
+#: taextras.py:99
msgid "left Butia"
msgstr "Ձախ Բութիա"
-#: taextras.py:99
+#: taextras.py:100
msgid "turn the Butia robot at left"
msgstr "Բութիա ռոբոտը շրջել դեպի ձախ:"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
-#: taextras.py:101
+#: taextras.py:102
msgid "right Butia"
msgstr "աջ Բութիա"
-#: taextras.py:102
+#: taextras.py:103
msgid "turn the Butia robot at right"
msgstr "Բութիա ռոբոտը շրջել դեպի աջ:"
-#: taextras.py:103
+#: taextras.py:104
msgid "turn Butia"
msgstr "Պտտել Բութիան"
-#: taextras.py:104
+#: taextras.py:105
msgid "turn the Butia robot x degrees"
msgstr "Շրջել Բութիա ռոբոտը x աստիճան"
-#: taextras.py:105
+#: taextras.py:106
msgid "stop Butia"
msgstr "կանգնեցնել Բութիան"
-#: taextras.py:106
+#: taextras.py:107
msgid "stop the Butia robot"
msgstr "Կանգնեցնել Բութիա ռոբոտը:"
-#: taextras.py:107
+#: taextras.py:108
msgid "display Butia"
msgstr "Բութիա էկրան"
#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:110
+#: taextras.py:111
msgid "Hello World Butia "
msgstr "Ողջույն, Աշխարհ Բութիա"
# ASCII - American Standard Code for Information Interchange - Ութ բայթանոց տեքստի /լատինատառ/ համար մշակված կոդ:
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:112
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr "Ցուցադրվում է 32- նշաններից բաղկացած տեքստ ASCII լուսապաստառի վրա:"
-#: taextras.py:112
+#: taextras.py:113
msgid "Butia"
msgstr "Բութիա"
-#: taextras.py:116
+#: taextras.py:117
msgid "The camera was not found."
msgstr "Տեսախցիկը չի հայտնաբերվել:"
-#: taextras.py:117
+#: taextras.py:118
msgid "Error on the initialization of the camera."
msgstr "Տեսախցիկի վերամեկնարկման գործողությունը ձախողվեց"
-#: taextras.py:118
+#: taextras.py:119
msgid "FollowMe"
msgstr "Հետևիր ինձ"
-#: taextras.py:119
+#: taextras.py:120
msgid "follow"
msgstr ""
-#: taextras.py:120
+#: taextras.py:121
msgid "R"
msgstr ""
-#: taextras.py:121
+#: taextras.py:122
msgid "G"
msgstr ""
-#: taextras.py:122
+#: taextras.py:123
msgid "B"
msgstr ""
# Կարմիր, Կանաչ, Կապույտ
-#: taextras.py:123
+#: taextras.py:124
msgid "follow a RGB color"
msgstr "հետևել ԿԿԿ գույներին"
-#: taextras.py:124
+#: taextras.py:125
msgid "threshold"
msgstr ""
-#: taextras.py:125
+#: taextras.py:126
msgid "set a threshold for a RGB color"
msgstr "Սահմանել ԿԿԿ գույնի շեմը"
-#: taextras.py:126
+#: taextras.py:127
msgid "save calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:127
+#: taextras.py:128
msgid "stores a calibration in calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:128
+#: taextras.py:129
msgid "save calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:129
+#: taextras.py:130
msgid "stores a calibration in calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:130
+#: taextras.py:131
msgid "calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:131
+#: taextras.py:132
msgid "stores a personalized calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:132
+#: taextras.py:133
msgid "calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:133
+#: taextras.py:134
msgid "return calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:134
+#: taextras.py:135
msgid "calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:135
+#: taextras.py:136
msgid "return calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:136
+#: taextras.py:137
msgid "return a personalized calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:137
+#: taextras.py:138
msgid "x position"
msgstr "Դիրքն x -ի վրա"
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:139
msgid "return x position"
msgstr "վերադարնալ x դիրքին"
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:140
msgid "y position"
msgstr "Դիրքն y - ի վրա"
-#: taextras.py:140
+#: taextras.py:141
msgid "return y position"
msgstr "վերադարնալ y դիրքին"
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:142
msgid "pixels"
msgstr "Պիքսել"
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:143
msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
msgstr "Վերականգնել ամենամեծ բծի պիքսելների քանակը:"
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:144
msgid "follow a color or calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:145
msgid "minimum pixels"
msgstr ""
-#: taextras.py:145
+#: taextras.py:146
msgid "set the minimal number of pixels to follow"
msgstr "Սահմանել հաջորդող պիքսելների նվազագույն քանակը:"
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:147
msgid "empty calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:147
-msgid "error in string convertion"
+#: taextras.py:148
+msgid "error in string conversion"
msgstr ""
-#: taextras.py:151
+#: taextras.py:152
msgid "SumBot"
msgstr "SumBot"
-#: taextras.py:152
+#: taextras.py:153
msgid "speed SumBot"
msgstr "SumBot արագություն"
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:154
msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr "Ներմուծել արագություն SumBot -ի համար:"
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:155
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr "Սահմանել նախնական արագությունը`տեղաշարժման հրահանգների համար"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:156
+#: taextras.py:157
msgid "forward SumBot"
msgstr "SumBot առաջ"
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:158
msgid "move SumBot forward"
msgstr "SumBot-ը շարժել դեպի առաջ"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:159
+#: taextras.py:160
msgid "backward SumBot"
msgstr "SumBot` ետ"
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:161
msgid "move SumBot backward"
msgstr "SumBot շարժել դեպի ետ"
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:162
msgid "stop SumBot"
msgstr "SumBot կանգ"
-#: taextras.py:162
+#: taextras.py:163
msgid "stop the SumBot"
msgstr "Կանգնեցնել SumBot-ը"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:164
+#: taextras.py:165
msgid "left SumBot"
msgstr "SumBot Ձախ"
-#: taextras.py:165
+#: taextras.py:166
msgid "turn left the SumBot"
msgstr "SumBot-ը շրջել դեպի ձախ:"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:167
+#: taextras.py:168
msgid "right SumBot"
msgstr "SumBot` աջ"
-#: taextras.py:168
+#: taextras.py:169
msgid "turn right the SumBot"
msgstr "SumBot -ը շրջել դեպի աջ:"
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:170
msgid "angle to center"
msgstr "Անկյունից դեպի կենտրոն"
# dojo - Սումո ըմբշամարտի բեմն է
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:171
+#: taextras.py:172
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr "Անկյունը հասցնում է dojo- ի կենտրոնին"
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:173
msgid "angle to Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:173
+#: taextras.py:174
#, fuzzy
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr "Պարզել հեռավորությունը մինչև հակառակորդը"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:175
+#: taextras.py:176
msgid "x coor. SumBot"
msgstr "x coor. SumBot"
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:177
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr "Պարզել SumBot ռոբոտի x դիրքացույցը"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:178
+#: taextras.py:179
msgid "y coor. SumBot"
msgstr "y coor. SumBot"
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:180
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr "Պարզել SumBot ռոբոտի y դիրքացույցը"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:181
+#: taextras.py:182
msgid "x coor. Enemy"
msgstr "x coor. Հակառակորդի"
-#: taextras.py:182
+#: taextras.py:183
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr "Պարզել հակառակորդի ռոբոտի x դիրքացույցը"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:184
+#: taextras.py:185
msgid "y coor. Enemy"
msgstr "y coor. Հակառակորդի"
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:186
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr "Պարզել հակառակորդի ռոբոտի y դիրքացույցը"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:187
+#: taextras.py:188
msgid "rotation SumBot"
msgstr "SumBot պտույտ"
-#: taextras.py:188
+#: taextras.py:189
#, fuzzy
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr "Հասնում է հակառակ կողմի պտույտին"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:190
+#: taextras.py:191
msgid "rotation Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:191
+#: taextras.py:192
#, fuzzy
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr "Հասնում է հակառակ կողմի պտույտին"
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:193
msgid "distance to center"
msgstr "հեռավորություն կենտրոնից"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:194
+#: taextras.py:195
#, fuzzy
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr "Պարզել հեռավորություն «dojo» -ի կենտրոնից"
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:196
msgid "distance to Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:197
#, fuzzy
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr "Պարզել հեռավորությունը մինչև հակառակորդը"
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:198
msgid "update information"
msgstr "արդիականացնել տեղեկությունը"
-#: taextras.py:198
+#: taextras.py:199
#, fuzzy
msgid "update information from the server"
msgstr "Արդիականացնել տեղեկությունը` սերվերից"
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:203
+#: taextras.py:204
#, fuzzy
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:205
msgid "start polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:205
+#: taextras.py:206
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr ""
-#: taextras.py:207
+#: taextras.py:208
msgid "add point"
msgstr ""
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:209
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr ""
-#: taextras.py:210
+#: taextras.py:211
msgid "end polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:212
msgid "Define a new polygon."
msgstr ""
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:213
msgid "end filled polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:214
msgid "Not a simple polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:214
+#: taextras.py:215
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr ""
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:216
msgid "triangle"
msgstr ""
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:217
+#: taextras.py:218
msgid "base"
msgstr ""
-#: taextras.py:219
+#: taextras.py:220
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:221
msgid "circle"
msgstr ""
-#: taextras.py:221
+#: taextras.py:222
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:223
msgid "rectangle"
msgstr ""
-#: taextras.py:225
+#: taextras.py:226
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:227
msgid "reset"
msgstr ""
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:228
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr ""
-#: taextras.py:228
+#: taextras.py:229
msgid "motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:229
+#: taextras.py:230
msgid "torque"
msgstr ""
-#: taextras.py:230
+#: taextras.py:231
msgid "speed"
msgstr ""
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:232
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
msgstr ""
-#: taextras.py:233 taextras.py:350
+#: taextras.py:234 taextras.py:355
msgid "pin"
msgstr ""
-#: taextras.py:234
+#: taextras.py:235
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr ""
-#: taextras.py:235
+#: taextras.py:236
msgid "joint"
msgstr ""
-#: taextras.py:238
+#: taextras.py:239
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
msgstr ""
-#: taextras.py:240
+#: taextras.py:241
+msgid "save as Physics activity"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:242
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr ""
-#: taextras.py:241
+#. TRANS: Here, gear means a toothed wheel, as in a clock-works
+#: taextras.py:244
+msgid "gear"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:245
+msgid "Add a gear object to the project."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:246
#, fuzzy
msgid "density"
msgstr "ինքնություն"
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:247
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr ""
-#: taextras.py:244
+#: taextras.py:249
msgid "friction"
msgstr ""
-#: taextras.py:245
+#: taextras.py:250
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
msgstr ""
#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:248
+#: taextras.py:253
msgid "bounciness"
msgstr ""
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:254
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
msgstr ""
-#: taextras.py:251
+#: taextras.py:256
msgid "dynamic"
msgstr ""
-#: taextras.py:252
+#: taextras.py:257
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:258
+#: taextras.py:263
#, fuzzy
msgid "Palette of WeDo blocks"
msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
-#: taextras.py:260
+#: taextras.py:265
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:264
+#: taextras.py:269
msgid "distance sensor output"
msgstr ""
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:270
msgid "Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:266
+#: taextras.py:271
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:267
+#: taextras.py:272
msgid "Motor B"
msgstr ""
-#: taextras.py:268
+#: taextras.py:273
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr ""
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:274
msgid "set the value for Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:275
msgid "set the value for Motor B"
msgstr ""
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:280
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
msgstr ""
-#: taextras.py:276
+#: taextras.py:281
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
msgstr ""
-#: taextras.py:277
+#: taextras.py:282
msgid "touch"
msgstr ""
-#: taextras.py:278
+#: taextras.py:283
msgid "ultrasonic"
msgstr ""
-#: taextras.py:280
+#: taextras.py:285
#, fuzzy
msgid "light"
msgstr "աջ"
-#: taextras.py:282
+#: taextras.py:287
msgid "PORT A"
msgstr ""
-#: taextras.py:283
+#: taextras.py:288
msgid "PORT B"
msgstr ""
-#: taextras.py:284
+#: taextras.py:289
msgid "PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:290
msgid "PORT 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:286
+#: taextras.py:291
msgid "PORT 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:287
+#: taextras.py:292
msgid "PORT 3"
msgstr ""
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:293
msgid "PORT 4"
msgstr ""
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:294
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:295
msgid "Please check the port."
msgstr ""
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:296
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr ""
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:297
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr ""
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:298
msgid "NXT found"
msgstr ""
-#: taextras.py:294
+#: taextras.py:299
msgid "NXT not found"
msgstr ""
-#: taextras.py:295
+#: taextras.py:300
msgid "refresh NXT"
msgstr ""
-#: taextras.py:296
+#: taextras.py:301
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:297
+#: taextras.py:302
msgid "play tone"
msgstr ""
-#: taextras.py:298
+#: taextras.py:303
msgid "frequency"
msgstr ""
-#: taextras.py:300
+#: taextras.py:305
msgid "Play a tone at frequency for time."
msgstr ""
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:306
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
msgstr ""
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:307
#, fuzzy
msgid "port"
msgstr "Դարպաս"
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:308
msgid "power"
msgstr ""
-#: taextras.py:304
+#: taextras.py:309
msgid "turn a motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:305
+#: taextras.py:310
msgid ""
"synchronize motors\n"
"steering"
msgstr ""
-#: taextras.py:306
+#: taextras.py:311
#, fuzzy
msgid "rotations"
msgstr "պտույտ"
-#: taextras.py:307
+#: taextras.py:312
msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:308
+#: taextras.py:313
msgid "PORT A of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:309
+#: taextras.py:314
msgid "PORT B of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:310
+#: taextras.py:315
msgid "PORT C of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:311
+#: taextras.py:316
msgid "start motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:312
+#: taextras.py:317
msgid "Run a motor forever."
msgstr ""
-#: taextras.py:313
+#: taextras.py:318
msgid "brake motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:314
+#: taextras.py:319
msgid "Stop a specified motor."
msgstr ""
-#: taextras.py:315
+#: taextras.py:320
msgid "reset motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:321
msgid "Reset the motor counter."
msgstr ""
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:322
msgid "motor position"
msgstr ""
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:323
msgid "Get the motor position."
msgstr ""
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:324
msgid "PORT 1 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:320
+#: taextras.py:325
msgid "PORT 2 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:321
+#: taextras.py:326
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:327
msgid "PORT 4 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:328
#, fuzzy
msgid "read"
msgstr "կարմիր"
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:329
#, fuzzy
msgid "sensor"
msgstr "սենսորներ"
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:330
msgid "Read sensor output."
msgstr ""
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:331
msgid "color sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:332
msgid "light sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:333
msgid "touch sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:329
+#: taextras.py:334
msgid "distance sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:335
msgid "sound sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:336
msgid "set light"
msgstr ""
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:337
msgid "Set color sensor light."
msgstr ""
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:337
+#: taextras.py:342
#, fuzzy
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
-#: taextras.py:338
+#: taextras.py:343
msgid "HIGH"
msgstr ""
-#: taextras.py:339
+#: taextras.py:344
msgid "LOW"
msgstr ""
-#: taextras.py:340
+#: taextras.py:345
msgid "INPUT"
msgstr ""
-#: taextras.py:341
+#: taextras.py:346
msgid "OUTPUT"
msgstr ""
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:348
msgid "PWM"
msgstr ""
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:349
msgid "SERVO"
msgstr ""
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:350
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr ""
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:351
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr ""
-#: taextras.py:347
+#: taextras.py:352
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr ""
-#: taextras.py:348
+#: taextras.py:353
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr ""
-#: taextras.py:349
+#: taextras.py:354
msgid "pin mode"
msgstr ""
# Մոդուլ
-#: taextras.py:351
+#: taextras.py:356
#, fuzzy
msgid "mode"
msgstr "mod"
-#: taextras.py:352
+#: taextras.py:357
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr ""
-#: taextras.py:353
+#: taextras.py:358
msgid "analog write"
msgstr ""
-#: taextras.py:355
+#: taextras.py:360
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:356
+#: taextras.py:361
msgid "analog read"
msgstr ""
-#: taextras.py:357
+#: taextras.py:362
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
msgstr ""
-#: taextras.py:359
+#: taextras.py:364
msgid "digital write"
msgstr ""
-#: taextras.py:360
+#: taextras.py:365
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:361
+#: taextras.py:366
msgid "digital read"
msgstr ""
-#: taextras.py:362
+#: taextras.py:367
msgid "Read value from digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:363
+#: taextras.py:368
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:364
+#: taextras.py:369
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr ""
-#: taextras.py:365
+#: taextras.py:370
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr ""
-#: taextras.py:366
+#: taextras.py:371
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:367
+#: taextras.py:372
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr ""
-#: taextras.py:368
+#: taextras.py:373
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr ""
@@ -2870,6 +2920,10 @@ msgstr "Պահել"
msgid "Save as"
msgstr "Պահել որպես"
+#: turtleblocks.py:332
+msgid "Save as HTML"
+msgstr "Պահել որպես HTML"
+
#: turtleblocks.py:336
msgid "Quit"
msgstr "Ավարտել"
@@ -2894,6 +2948,10 @@ msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել մասնիկները"
msgid "Tools"
msgstr "Գործիքներ"
+#: turtleblocks.py:376
+msgid "Debug"
+msgstr "Զտել"
+
#: turtleblocks.py:378
msgid "Turtle"
msgstr "Կրիա"
@@ -2906,6 +2964,21 @@ msgstr "Դուք չպահպանված աշխատանք ունեք:Ցանկա
msgid "Save project?"
msgstr "Պահպանե՞լ նախագիծը"
+#~ msgid "presentation"
+#~ msgstr "Ներկայացում"
+
+#~ msgid "<Ctrl>d"
+#~ msgstr "<Ctrl>d"
+
+#~ msgid "Palette of US currencies"
+#~ msgstr "ԱՄՆ -ի արժույթի պահոց"
+
+#~ msgid "Palette of Australian currencies"
+#~ msgstr "Ավստրալիական արժույթի պահոց"
+
+#~ msgid "Palette of Guaranies"
+#~ msgstr "Գուարանիի պահոց"
+
#~ msgid "Hide blocks"
#~ msgstr "Թաքցնել մասնիկները"