Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ne.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-02-28 03:52:58 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-02-28 03:52:58 (GMT)
commitcabc4e32f1559efd82c1a52e0f8c3db9255fb6f5 (patch)
tree6bbf860a88fbb54bb4d060cfe28b46ef6464ba2c /po/ne.po
parent6781bf3d16ca92836266ed88905a9c057ad0e629 (diff)
Synch PO files
Diffstat (limited to 'po/ne.po')
-rw-r--r--po/ne.po601
1 files changed, 315 insertions, 286 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index dacd395..6fff743 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-19 00:31-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-24 00:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-27 10:56+0200\n"
"Last-Translator: aman0115 <aman.maharjan@olenepal.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -18,9 +18,9 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#. TRANS: "name" option from activity.info file
-#: TurtleArt/tawindow.py:3743 pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:306
-msgid "Turtle Art"
-msgstr "टर्टल आर्ट"
+#, fuzzy
+msgid "TurtleBlocks"
+msgstr "टर्टल खण्डहरू"
#. TRANS: "summary" option from activity.info file
#. TRANS: "description" option from activity.info file
@@ -29,102 +29,102 @@ msgid ""
"visual programming blocks"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:116
+#: TurtleArt/tabasics.py:123
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "टर्टलको आदेशहरूको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:121
+#: TurtleArt/tabasics.py:128
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
msgid "forward"
msgstr "अगाडि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:125
+#: TurtleArt/tabasics.py:132
msgid "moves turtle forward"
msgstr "टर्टललाई अगाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:132
+#: TurtleArt/tabasics.py:139
msgid "back"
msgstr "पछाडि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:136
+#: TurtleArt/tabasics.py:143
msgid "moves turtle backward"
msgstr "टर्टललाई पछाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:144
+#: TurtleArt/tabasics.py:151
msgid "clean"
msgstr "सफा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:147
+#: TurtleArt/tabasics.py:154
msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:155
+#: TurtleArt/tabasics.py:162
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:159
+#: TurtleArt/tabasics.py:166
msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:166
+#: TurtleArt/tabasics.py:174
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:878
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:170
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको दिशामा घुमाउँछ(कोण ढिग्रीमा)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:178
+#: TurtleArt/tabasics.py:186
msgid "arc"
msgstr "वृत्तखण्ड"
-#: TurtleArt/tabasics.py:178
+#: TurtleArt/tabasics.py:186
msgid "angle"
msgstr "कोण"
-#: TurtleArt/tabasics.py:178
+#: TurtleArt/tabasics.py:186
msgid "radius"
msgstr "त्रिज्या"
-#: TurtleArt/tabasics.py:182
+#: TurtleArt/tabasics.py:190
msgid "moves turtle along an arc"
msgstr "टर्टल चाप को वरिपरी सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257
+#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
msgid "set xy"
msgstr "xy राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257
+#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257
+#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
msgid "y"
msgstr "y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
+#: TurtleArt/tabasics.py:203 TurtleArt/tabasics.py:269
msgid ""
"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
msgstr "टर्टललाई xcor, ycor को ठाँउमा सार्छ ; (0, 0) स्क्रिनको बिच हो."
#
-#: TurtleArt/tabasics.py:205
+#: TurtleArt/tabasics.py:213
msgid "set heading"
msgstr "शीर्षक राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:209
+#: TurtleArt/tabasics.py:217
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3737
-#: TurtleArt/tawindow.py:3743 TurtleArtActivity.py:565
+#: TurtleArt/tabasics.py:225 TurtleArt/tawindow.py:3862
+#: TurtleArt/tawindow.py:3868 TurtleArtActivity.py:604
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:218
+#: TurtleArt/tabasics.py:226
msgid ""
"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -132,12 +132,12 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3737
-#: TurtleArt/tawindow.py:3743 TurtleArtActivity.py:566
+#: TurtleArt/tabasics.py:236 TurtleArt/tawindow.py:3862
+#: TurtleArt/tawindow.py:3868 TurtleArtActivity.py:605
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:229
+#: TurtleArt/tabasics.py:237
msgid ""
"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -145,419 +145,424 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3738
-#: TurtleArt/tawindow.py:3744 TurtleArtActivity.py:566
+#: TurtleArt/tabasics.py:247 TurtleArt/tawindow.py:3863
+#: TurtleArt/tawindow.py:3869 TurtleArtActivity.py:605
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:240
+#: TurtleArt/tabasics.py:248
msgid ""
"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
"block)"
msgstr ""
"र्टटलको हालको शीर्षक मान राख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:274
+#: TurtleArt/tabasics.py:282
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "कलम आदेशको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
+#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:298
msgid "fill screen"
msgstr "स्क्रिन भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
-#: TurtleArt/tabasics.py:340
+#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:298
+#: TurtleArt/tabasics.py:348
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1158
msgid "color"
msgstr "रंग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:291
-#: TurtleArt/tabasics.py:350
+#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:299
+#: TurtleArt/tabasics.py:358
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1154
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1159
msgid "shade"
msgstr "छाया"
-#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:295
+#: TurtleArt/tabasics.py:291 TurtleArt/tabasics.py:303
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "पृष्ठभुमि (रंग, सेड) ले भरिन्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:291 TurtleArt/tabasics.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:299 TurtleArt/tabasics.py:367
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1155
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1160
msgid "gray"
msgstr "खरानी रङ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:305
+#: TurtleArt/tabasics.py:313
msgid "set color"
msgstr "रंङ राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309
+#: TurtleArt/tabasics.py:317
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको रंग सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:317
+#: TurtleArt/tabasics.py:325
msgid "set shade"
msgstr "छाया राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:321
+#: TurtleArt/tabasics.py:329
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको सेड निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:329
+#: TurtleArt/tabasics.py:337
msgid "set gray"
msgstr "खरानी रङ्ग रख।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:332
+#: TurtleArt/tabasics.py:340
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको धर्कोको छाँया निर्धारित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:341
+#: TurtleArt/tabasics.py:349
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको हाल रंग राख्छ (अंक ब्लको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:351
+#: TurtleArt/tabasics.py:359
msgid "holds current pen shade"
msgstr "अहिलेको कलमको रंग बचत गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:360
+#: TurtleArt/tabasics.py:368
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr "खरानी रङ हालमा प्रयोग (यो अंक बल्क गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:368
+#: TurtleArt/tabasics.py:376
msgid "pen up"
msgstr "कलमले लेख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:371
+#: TurtleArt/tabasics.py:379
msgid "Turtle will not draw when moved."
msgstr "कछुवालाई सारेमा कोर्दैन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:377
+#: TurtleArt/tabasics.py:385
msgid "pen down"
msgstr "कलमले नलेख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:380
+#: TurtleArt/tabasics.py:388
msgid "Turtle will draw when moved."
msgstr "चित्र बनाउन कछुवालाई हल्लाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:386
+#: TurtleArt/tabasics.py:394
msgid "set pen size"
msgstr "कलमको परिमाण मिलाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:390
+#: TurtleArt/tabasics.py:398
msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइज सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:400
+#: TurtleArt/tabasics.py:408
msgid "start fill"
msgstr "भर्न सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:402
+#: TurtleArt/tabasics.py:410
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ (अन्त्य भर्ने खण्डसगँ प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:409
+#: TurtleArt/tabasics.py:417
msgid "end fill"
msgstr "अन्त्यमा भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:411
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ ( पहिलो भरिएको खण्डसँग प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:418
+#: TurtleArt/tabasics.py:426
msgid "pen size"
msgstr "कलमको आकार"
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:427
msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको तत्कालिन आकार बचत गर्छ (सङ्ख्या खण्डको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:434 TurtleArt/tabasics.py:438
+#: TurtleArt/tabasics.py:441
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "कलमका रङहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:440
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
msgid "red"
msgstr "रातो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:441
+#: TurtleArt/tabasics.py:444
msgid "orange"
msgstr "सुन्तला"
-#: TurtleArt/tabasics.py:443
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "yellow"
msgstr "पहेलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:445
+#: TurtleArt/tabasics.py:448
msgid "green"
msgstr "हरियो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:446
+#: TurtleArt/tabasics.py:449
msgid "cyan"
msgstr "स्यान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:447
+#: TurtleArt/tabasics.py:450
msgid "blue"
msgstr "निलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:448
+#: TurtleArt/tabasics.py:451
msgid "purple"
msgstr "प्याजी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:450
+#: TurtleArt/tabasics.py:453
msgid "white"
msgstr "सेतो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:451
+#: TurtleArt/tabasics.py:454
msgid "black"
msgstr "कालो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:457
+#: TurtleArt/tabasics.py:460
msgid "set text color"
msgstr "अक्षरको रंग राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:460
+#: TurtleArt/tabasics.py:463
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले लेख्ने अक्षरको रङ निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:468
+#: TurtleArt/tabasics.py:471
msgid "set text size"
msgstr "कलमको साइज मिलाउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:471
+#: TurtleArt/tabasics.py:474
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले कोरेको अक्षरको आकार निश्चित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:554
+#: TurtleArt/tabasics.py:557
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "न्युमरेटर सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:560
+#: TurtleArt/tabasics.py:563
msgid "plus"
msgstr "प्लस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:564
+#: TurtleArt/tabasics.py:567
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "दुईवटा अल्फान्युमेरिक आगतहरु जोड्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:572
+#: TurtleArt/tabasics.py:575
msgid "minus"
msgstr "घटाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:575
+#: TurtleArt/tabasics.py:578
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "माथिको संख्यात्मक आगतले तलको संख्यात्मक आगतलाई घटाउछ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:586
+#: TurtleArt/tabasics.py:589
msgid "multiply"
msgstr "गुनन्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:589
+#: TurtleArt/tabasics.py:592
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "२ वटा संख्यात्मक आगतको गुणन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:598
+#: TurtleArt/tabasics.py:601
msgid "divide"
msgstr "भाग गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:601
+#: TurtleArt/tabasics.py:604
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"माथील्लो संख्यात्मक आगतलाई (न्यूमिरेतर) तलको संख्यात्मक आगतले भाग गर "
"(डिनोमिरेतर)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:611
+#: TurtleArt/tabasics.py:614
msgid "identity"
msgstr "परिचय"
-#: TurtleArt/tabasics.py:613
+#: TurtleArt/tabasics.py:616
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "बल्क बिस्तार गर्न प्रयोग भएको सञ्चालनकर्ताको पहिचान गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:621 TurtleArt/tabasics.py:622
+#: TurtleArt/tabasics.py:624 TurtleArt/tabasics.py:625
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:625
+#: TurtleArt/tabasics.py:628
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "मोड्युल (रेमिनदर) सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:632
+#: TurtleArt/tabasics.py:635
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:633
+#: TurtleArt/tabasics.py:636
msgid "square root"
msgstr "बर्गको रुट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:636
+#: TurtleArt/tabasics.py:639
msgid "calculates square root"
msgstr "वर्गमूल निकाल्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:643
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
msgid "random"
msgstr "जुनसुकै"
-#: TurtleArt/tabasics.py:643
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
msgid "min"
msgstr "कम्ति"
-#: TurtleArt/tabasics.py:643
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
msgid "max"
msgstr "अधिक्तम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:647
+#: TurtleArt/tabasics.py:650
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"न्युन (top) र अधिक्तम(bottom) मानहरु बिच अनियमित ढन्गले सङ्ख्या फिर्ता गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:659
+#: TurtleArt/tabasics.py:662
msgid "number"
msgstr "अंक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:660
+#: TurtleArt/tabasics.py:663
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "गणित सञ्चालनमा संख्यात्मक आगतको प्रयोग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:668
+#: TurtleArt/tabasics.py:671
msgid "greater than"
msgstr "भन्दा ठूलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:671
+#: TurtleArt/tabasics.py:674
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत greater-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:680
+#: TurtleArt/tabasics.py:683
msgid "less than"
msgstr "...भन्दा कम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:684
+#: TurtleArt/tabasics.py:687
msgid "logical less-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत less-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:692
+#: TurtleArt/tabasics.py:695
msgid "equal"
msgstr "बराबर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:696
+#: TurtleArt/tabasics.py:699
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "युक्तिसंगत equal-to सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:702
+#: TurtleArt/tabasics.py:705
msgid "not"
msgstr "होइन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:705
+#: TurtleArt/tabasics.py:708
msgid "logical NOT operator"
msgstr "युक्तिसंगत NOT सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:711 TurtleArt/tabasics.py:714
+#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
msgid "and"
msgstr "र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:715
+#: TurtleArt/tabasics.py:718
msgid "logical AND operator"
msgstr "युक्तिसंगत AND सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:722 TurtleArt/tabasics.py:725
+#: TurtleArt/tabasics.py:725 TurtleArt/tabasics.py:728
msgid "or"
msgstr "अथवा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:726
+#: TurtleArt/tabasics.py:729
msgid "logical OR operator"
msgstr "युक्तिसंगत वा सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:735
+#: TurtleArt/tabasics.py:738
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "फ्लो सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:740
+#: TurtleArt/tabasics.py:743
msgid "wait"
msgstr "पर्ख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:744
+#: TurtleArt/tabasics.py:747
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तोकिएको समयले रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:751
+#: TurtleArt/tabasics.py:754
msgid "forever"
msgstr "सधैकोलागि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:755
+#: TurtleArt/tabasics.py:758
msgid "loops forever"
msgstr "लुप (हरु) सधैँका लागी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:762 TurtleArt/tabasics.py:766
+#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:769
msgid "repeat"
msgstr "दोहोर्‍याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:767
+#: TurtleArt/tabasics.py:770
msgid "loops specified number of times"
msgstr "तोकिए अनुसार लुप गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:773 TurtleArt/tabasics.py:786
+#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:789
msgid "if"
msgstr "यदि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:773 TurtleArt/tabasics.py:786
+#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:789
msgid "then"
msgstr "अनि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776
+#: TurtleArt/tabasics.py:779
msgid "if then"
msgstr "इफ देन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:778
+#: TurtleArt/tabasics.py:781
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-thenसञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:786
+#: TurtleArt/tabasics.py:789
msgid "else"
msgstr "नत्र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:790 TurtleArt/tabasics.py:798
+#: TurtleArt/tabasics.py:793 TurtleArt/tabasics.py:801
msgid "if then else"
msgstr "इफ् देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:791 TurtleArt/tabasics.py:799
+#: TurtleArt/tabasics.py:794 TurtleArt/tabasics.py:802
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-then-else सञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:808
+#: TurtleArt/tabasics.py:811
msgid "horizontal space"
msgstr "तर्सो खाली ठाँऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:809
+#: TurtleArt/tabasics.py:812
msgid "jogs stack right"
msgstr "जगहरु दायाँ थाँक लग्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:816
+#: TurtleArt/tabasics.py:819
msgid "vertical space"
msgstr "ठाडो गरि खाली ठाउँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:817
+#: TurtleArt/tabasics.py:820
msgid "jogs stack down"
msgstr "जग्सहरु तल थाँक लाग्छन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:823
+#: TurtleArt/tabasics.py:826
msgid "stop action"
msgstr "कार्य रद्द गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:826
+#: TurtleArt/tabasics.py:829
msgid "stops current action"
msgstr "हालको कार्य रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:835
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "चल खण्डहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:840 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:843 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:843
+#: TurtleArt/tabasics.py:846
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउने बटनसँग जडान गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:850 TurtleArt/tabasics.py:851
-#: TurtleArt/tabasics.py:852
+#: TurtleArt/tabasics.py:853 TurtleArt/tabasics.py:854
+#: TurtleArt/tabasics.py:855
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
@@ -567,145 +572,146 @@ msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउन
msgid "text"
msgstr "पाठ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:853
+#: TurtleArt/tabasics.py:856
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
msgid "string value"
msgstr "स्ट्रिङ मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:860
-#: TurtleArt/tabasics.py:868 TurtleArt/tabasics.py:872
-#: TurtleArt/tawindow.py:1235 TurtleArt/tawindow.py:1323
-#: TurtleArt/tawindow.py:1336 TurtleArt/tawindow.py:1784
-#: TurtleArt/tawindow.py:3992
+#: TurtleArt/tabasics.py:860 TurtleArt/tabasics.py:863
+#: TurtleArt/tabasics.py:871 TurtleArt/tabasics.py:875
+#: TurtleArt/tawindow.py:1292 TurtleArt/tawindow.py:1371
+#: TurtleArt/tawindow.py:1384 TurtleArt/tawindow.py:1854
+#: TurtleArt/tawindow.py:4125
msgid "action"
msgstr "कार्य"
-#: TurtleArt/tabasics.py:862
+#: TurtleArt/tabasics.py:865
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:873 TurtleArt/tawindow.py:4006
+#: TurtleArt/tabasics.py:876 TurtleArt/tawindow.py:4139
msgid "invokes named action stack"
msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:880
+#: TurtleArt/tabasics.py:883
msgid "store in box 1"
msgstr "बाकस १ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:888
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "संख्यात्मक मान चल १ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:893
+#: TurtleArt/tabasics.py:896
msgid "store in box 2"
msgstr "बाकस २ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:898
+#: TurtleArt/tabasics.py:901
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:906
+#: TurtleArt/tabasics.py:909
msgid "box 1"
msgstr "बाकस १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:909
+#: TurtleArt/tabasics.py:912
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "चल 1 (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:916
+#: TurtleArt/tabasics.py:919
msgid "box 2"
msgstr "बाकस २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:919
+#: TurtleArt/tabasics.py:922
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4056
+#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tawindow.py:4189
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:939
+#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tabasics.py:942
msgid "box"
msgstr "बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4056
+#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tawindow.py:4189
msgid "value"
msgstr "मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tabasics.py:942
-#: TurtleArt/tawindow.py:1239 TurtleArt/tawindow.py:1788
-#: TurtleArt/tawindow.py:4019 TurtleArt/tawindow.py:4047
+#: TurtleArt/tabasics.py:932 TurtleArt/tabasics.py:945
+#: TurtleArt/tawindow.py:1296 TurtleArt/tawindow.py:1409
+#: TurtleArt/tawindow.py:1858 TurtleArt/tawindow.py:4152
+#: TurtleArt/tawindow.py:4180
msgid "my box"
msgstr "मेरो बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:930 TurtleArt/tawindow.py:4061
+#: TurtleArt/tabasics.py:933 TurtleArt/tawindow.py:4194
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4033
+#: TurtleArt/tabasics.py:948 TurtleArt/tawindow.py:4166
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:952 TurtleArt/tabasics.py:971
+#: TurtleArt/tabasics.py:955 TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "action 1"
msgstr "कार्य १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:955
+#: TurtleArt/tabasics.py:958
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाकको प्रथम मा छ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:961 TurtleArt/tabasics.py:981
+#: TurtleArt/tabasics.py:964 TurtleArt/tabasics.py:984
msgid "action 2"
msgstr "कार्य २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:964
+#: TurtleArt/tabasics.py:967
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:974
+#: TurtleArt/tabasics.py:977
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:984
+#: TurtleArt/tabasics.py:987
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:992
+#: TurtleArt/tabasics.py:995
msgid "trash"
msgstr "रद्दिटोकरी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:996
+#: TurtleArt/tabasics.py:999
msgid "empty trash"
msgstr "खाली डस्टबीन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:997
+#: TurtleArt/tabasics.py:1000
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "रद्दीटोकरीको बस्तु सधैलाई मेटाउँछ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1001
+#: TurtleArt/tabasics.py:1004
msgid "restore all"
msgstr "सबै पूर्वावस्थामा ल्याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1002
+#: TurtleArt/tabasics.py:1005
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1006
+#: TurtleArt/tabasics.py:1009
msgid "clear all"
msgstr "सबै सफा गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1007
+#: TurtleArt/tabasics.py:1010
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1763
-#: TurtleArtActivity.py:660
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1833
+#: TurtleArtActivity.py:703
msgid "Share selected blocks"
msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
-#: TurtleArt/taconstants.py:216 TurtleArt/taconstants.py:238
-#: TurtleArt/taconstants.py:259 TurtleArt/taconstants.py:301
-#: TurtleArt/taconstants.py:343 TurtleArt/taconstants.py:385
+#: TurtleArt/taconstants.py:209 TurtleArt/taconstants.py:231
+#: TurtleArt/taconstants.py:252 TurtleArt/taconstants.py:294
+#: TurtleArt/taconstants.py:336 TurtleArt/taconstants.py:378
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:963
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:978
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:993
@@ -715,33 +721,33 @@ msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/talogo.py:357 TurtleArtActivity.py:640
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1473
+#: TurtleArt/talogo.py:374 TurtleArtActivity.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1492
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArt/talogo.py:367 TurtleArtActivity.py:292 TurtleArtActivity.py:641
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1466
+#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:322 TurtleArtActivity.py:684
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1485
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArt/talogo.py:371 TurtleArtActivity.py:296 TurtleArtActivity.py:818
+#: TurtleArt/talogo.py:388 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:894
msgid "Hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: TurtleArt/talogo.py:490
+#: TurtleArt/talogo.py:511
msgid "did not output to"
msgstr "निर्गत गरेन"
-#: TurtleArt/talogo.py:549
+#: TurtleArt/talogo.py:570
msgid "I don't know how to"
msgstr "मलाई आउँदैन कसरी गर्ने"
-#: TurtleArt/talogo.py:600
+#: TurtleArt/talogo.py:624
msgid "doesn't like"
msgstr "मनपर्दैन"
-#: TurtleArt/talogo.py:600
+#: TurtleArt/talogo.py:624
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
@@ -753,214 +759,230 @@ msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
-#: TurtleArt/tautils.py:192
+#: TurtleArt/tautils.py:196
msgid "Load..."
msgstr "सुरु गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:202
+#: TurtleArt/tautils.py:206
msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:474
+#: TurtleArt/tautils.py:483
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:713
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:968 TurtleArt/tawindow.py:969
+#: TurtleArt/tawindow.py:989 TurtleArt/tawindow.py:990
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:979 TurtleArt/tawindow.py:1408
+#: TurtleArt/tawindow.py:1000 TurtleArt/tawindow.py:1470
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:991 TurtleArt/tawindow.py:992
-#: TurtleArt/tawindow.py:1428
+#: TurtleArt/tawindow.py:1012 TurtleArt/tawindow.py:1013
+#: TurtleArt/tawindow.py:1490
msgid "shift"
msgstr "सिफ्ट"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1253
+#: TurtleArt/tawindow.py:1256
+msgid ""
+"Please hit the Stop Button before making changes to your Turtle Blocks "
+"program"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1310
msgid "Select blocks to share"
msgstr "खण्डहरु अंश छान"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3849
+#: TurtleArt/tawindow.py:3868 pysamples/grecord.py:205
+msgid "Turtle Art"
+msgstr "टर्टल आर्ट"
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:3977
msgid "image"
msgstr "चित्र"
-#: TurtleArtActivity.py:136 TurtleArtActivity.py:666 TurtleArtActivity.py:757
-#: TurtleArtActivity.py:777 turtleblocks.py:359
+#: TurtleArtActivity.py:166 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:823
+#: TurtleArtActivity.py:853 turtleblocks.py:360
msgid "Save as Logo"
msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:173 TurtleArtActivity.py:665 TurtleArtActivity.py:754
-#: TurtleArtActivity.py:774 turtleblocks.py:357
+#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:708 TurtleArtActivity.py:820
+#: TurtleArtActivity.py:850 turtleblocks.py:358
msgid "Save as image"
msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:181
+#: TurtleArtActivity.py:211
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:189 TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:642
-#: TurtleArtActivity.py:780
+#: TurtleArtActivity.py:219 TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:685
+#: TurtleArtActivity.py:829 TurtleArtActivity.py:856
msgid "Save snapshot"
msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:230 TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:716
-#: turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:260 TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:759
+#: turtleblocks.py:378
msgid "Turn off hover help"
msgstr "होबर सहयोग बन्द गर"
-#: TurtleArtActivity.py:236 turtleblocks.py:379
+#: TurtleArtActivity.py:266 turtleblocks.py:380
msgid "Turn on hover help"
msgstr "होबर सहयोग सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:244 turtleblocks.py:389
+#: TurtleArtActivity.py:274 turtleblocks.py:390
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:250 TurtleArtActivity.py:806 turtleblocks.py:391
+#: TurtleArtActivity.py:280 TurtleArtActivity.py:882 turtleblocks.py:392
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:408
+#: TurtleArtActivity.py:447
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:412 TurtleArtActivity.py:569 TurtleArtActivity.py:712
+#: TurtleArtActivity.py:451 TurtleArtActivity.py:608 TurtleArtActivity.py:755
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:502 TurtleArtActivity.py:538 TurtleArtActivity.py:634
-#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:386
+#: TurtleArtActivity.py:541 TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:677
+#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:387
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:507 TurtleArtActivity.py:536 TurtleArtActivity.py:635
-#: TurtleArtActivity.py:704 turtleblocks.py:381
+#: TurtleArtActivity.py:546 TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:678
+#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:382
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:534 TurtleArtActivity.py:636
+#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:679
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:540 TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:662
-#: TurtleArtActivity.py:664 TurtleArtActivity.py:749
+#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:705
+#: TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:815
msgid "Save/Load"
msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:548 TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:384
+#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:385
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:550 TurtleArtActivity.py:689 turtleblocks.py:385
+#: TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:386
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:552
+#: TurtleArtActivity.py:591
msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता गर"
-#: TurtleArtActivity.py:555 TurtleArtActivity.py:705
+#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:748
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:557 TurtleArtActivity.py:706 turtleblocks.py:365
+#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:366
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:559 TurtleArtActivity.py:708 turtleblocks.py:367
+#: TurtleArtActivity.py:598 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:368
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:562 TurtleArtActivity.py:710
+#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:753
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:572 TurtleArtActivity.py:714 turtleblocks.py:371
+#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:372
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:574 TurtleArtActivity.py:715 turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:374
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:643
+#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:647 TurtleArtActivity.py:686
+#: TurtleArtActivity.py:832
msgid "Load example"
msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:812 turtleblocks.py:398
+#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:888 turtleblocks.py:399
msgid "Clean"
msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:638 TurtleArtActivity.py:814 turtleblocks.py:399
+#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:890 turtleblocks.py:400
msgid "Run"
msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:816 turtleblocks.py:400
+#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:892 turtleblocks.py:401
msgid "Step"
msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:644 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:408 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "मद्दत"
-#: TurtleArtActivity.py:645 turtleblocks.py:402
+#: TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:403
msgid "Stop"
msgstr "रोक"
-#: TurtleArtActivity.py:667 TurtleArtActivity.py:760 TurtleArtActivity.py:782
+#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:836 TurtleArtActivity.py:858
msgid "Load project"
msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:670 TurtleArtActivity.py:765 TurtleArtActivity.py:787
+#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:841 TurtleArtActivity.py:863
msgid "Load plugin"
msgstr "पल्गइन सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:671 TurtleArtActivity.py:768 TurtleArtActivity.py:790
+#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:844 TurtleArtActivity.py:866
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:744
+#: TurtleArtActivity.py:766
+msgid "Palettes"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:810
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:807
+#: TurtleArtActivity.py:883
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:812
+#: TurtleArtActivity.py:888
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:814
+#: TurtleArtActivity.py:890
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:816
+#: TurtleArtActivity.py:892
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:819
+#: TurtleArtActivity.py:895
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:975 TurtleArtActivity.py:980 TurtleArtActivity.py:1047
+#: TurtleArtActivity.py:1049 TurtleArtActivity.py:1054
+#: TurtleArtActivity.py:1121
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "पल्गइन इन्टल गर्न सकिएन।"
-#: TurtleArtActivity.py:1043
+#: TurtleArtActivity.py:1117
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "कृपया पल्गइन चलाउन टर्टल आर्ट पुनरारम्भ गर।"
-#: TurtleArtActivity.py:1061
+#: TurtleArtActivity.py:1135
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "पल्गइन %s पहिल्यै इन्टल भइसक्यो।"
-#: TurtleArtActivity.py:1062
+#: TurtleArtActivity.py:1136
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "के तिमी %s रिइन्टल गर्न चाहन्छौ?"
@@ -1021,50 +1043,56 @@ msgstr "रजिस्टर गर"
msgid "Colors"
msgstr "रंगहरु"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:64
-msgid "Upload to Web"
-msgstr "संजालमा अप्लोड गर"
-
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:66
+#: gnome_plugins/fb_plugin.py:82 gnome_plugins/fb_plugin.py:83
+#: gnome_plugins/fb_plugin.py:92 gnome_plugins/uploader_plugin.py:63
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:64 gnome_plugins/uploader_plugin.py:73
msgid "Upload"
msgstr "अपलोड"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:83
+#: gnome_plugins/fb_plugin.py:87
+msgid "Facebook wall post"
+msgstr ""
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:68
+msgid "Upload to Web"
+msgstr "संजालमा अप्लोड गर"
+
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:90
msgid ""
"You must have an account at http://turtleartsite.sugarlabs.org to upload "
"your project."
msgstr ""
"परियोजना अप्लोड गर्न http://turtleartsite.sugarlabs.org मा अकाउन्ट हुनुपर्छ"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:92
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:99
msgid "Username:"
msgstr "प्रयोगकर्ताको नाम:"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:102
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:109
msgid "Password:"
msgstr "पासवर्ड:"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:113
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:120
msgid "Title:"
msgstr "शीर्षक:"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:123
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:130
msgid "Description:"
msgstr "वर्णन:"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:133
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:140
msgid "Submit to Web"
msgstr "सञ्जालमा बुझाऊ"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:137
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:144
msgid "Cancel"
msgstr "रद्द गर"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:159
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:166
msgid "Login failed"
msgstr "लगइन असफल भयो"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:196
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:203
msgid "Failed to upload!"
msgstr "अप्लोड गर्न सकेन"
@@ -1753,24 +1781,24 @@ msgstr "प्रस्तुति १x२"
msgid "presentation 2x2"
msgstr "प्रस्तुति 2x2"
-#: pysamples/brain.py:36
+#: pysamples/brain.py:43
msgid "Please install the Speak Activity and try again."
msgstr ""
-#: pysamples/brain.py:47
+#: pysamples/brain.py:54
msgid "Spanish"
msgstr ""
-#: pysamples/brain.py:51 pysamples/brain.py:65 pysamples/brain.py:67
-#: pysamples/brain.py:73
+#: pysamples/brain.py:58 pysamples/brain.py:72 pysamples/brain.py:74
+#: pysamples/brain.py:80
msgid "English"
msgstr ""
-#: pysamples/brain.py:84
+#: pysamples/brain.py:91
msgid "Sorry, I can't understand what you are asking about."
msgstr ""
-#: pysamples/brain.py:93
+#: pysamples/brain.py:100
msgid ""
"Sorry, there is no free memory to load my brain. Close other activities and "
"try once more."
@@ -1804,76 +1832,80 @@ msgstr "यूमोड"
msgid "make a uturn"
msgstr "यूमोड लिऊ"
-#: turtleblocks.py:82
+#: turtleblocks.py:86
msgid "usage is"
msgstr "प्रयोग हो"
-#: turtleblocks.py:237
+#: turtleblocks.py:240
msgid "No option action:"
msgstr "विकल्प नभएमा कार्य:"
-#: turtleblocks.py:252
+#: turtleblocks.py:255
msgid "File not found"
msgstr "फाइल भेटिएन"
-#: turtleblocks.py:276
+#: turtleblocks.py:279
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "कनफिगरेसन निर्देशिकामा लेख्न मिल्दैन: %s"
-#: turtleblocks.py:353
+#: turtleblocks.py:354
msgid "New"
msgstr "नयाँ"
-#: turtleblocks.py:354
+#: turtleblocks.py:355
msgid "Open"
msgstr "खोल"
-#: turtleblocks.py:355
+#: turtleblocks.py:356
msgid "Save"
msgstr "सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:356
+#: turtleblocks.py:357
msgid "Save as"
msgstr "नाममा सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:361
+#: turtleblocks.py:362
msgid "Quit"
msgstr "बन्द गर्नुहोस्"
-#: turtleblocks.py:362
+#: turtleblocks.py:363
msgid "File"
msgstr "फाइल"
-#: turtleblocks.py:369
+#: turtleblocks.py:370
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "निर्देशांक रिस्केल गर"
-#: turtleblocks.py:375
+#: turtleblocks.py:376
msgid "Reset block size"
msgstr "खण्ड आकार रिसेट गर"
-#: turtleblocks.py:393
+#: turtleblocks.py:394
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "खण्ड लुकाऊ/देखाऊ"
-#: turtleblocks.py:395
+#: turtleblocks.py:396
msgid "Tools"
msgstr "औजार"
-#: turtleblocks.py:401
+#: turtleblocks.py:402
msgid "Debug"
msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: turtleblocks.py:403
+#: turtleblocks.py:404
msgid "Turtle"
msgstr "टर्टल"
-#: turtleblocks.py:437
+#: turtleblocks.py:407
+msgid "About..."
+msgstr ""
+
+#: turtleblocks.py:447
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ। बन्द गर्नुपूर्व बचत गर्न चाहनुहुन्छ?"
-#: turtleblocks.py:438
+#: turtleblocks.py:448
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"
@@ -2796,9 +2828,6 @@ msgstr "परियोजना सेभ गर?"
#~ msgid "Import project from the Journal"
#~ msgstr "पंजिकाबाट परियोजना आयात गर"
-#~ msgid "turtle blocks"
-#~ msgstr "टर्टल खण्डहरू"
-
#~ msgid "Butia battery charge"
#~ msgstr "बुटिया ब्याटरी चार्ज"