Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ne.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-05-07 06:50:50 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-05-07 06:50:50 (GMT)
commite767a9ab6ea08313c9b0c8f5a9d587c247f30a52 (patch)
tree6990543bfa6c30b1782a39cc4af3ffcb13007a6a /po/ne.po
parente111e68b54bd6fac8627ebdd43bc62d722c325ee (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 545 of 638 messages translated (9 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po/ne.po')
-rw-r--r--po/ne.po730
1 files changed, 387 insertions, 343 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index 9dfb67f..fd66f5f 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-24 00:31-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-09 04:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-02 00:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-07 08:47+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: ne\n"
@@ -22,105 +22,105 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3057
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3171
#: pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
msgid "Turtle Art"
msgstr "टर्टल आर्ट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:115
+#: TurtleArt/tabasics.py:116
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "टर्टलको आदेशहरूको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:120
+#: TurtleArt/tabasics.py:121
msgid "forward"
msgstr "अगाडि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:124
+#: TurtleArt/tabasics.py:125
msgid "moves turtle forward"
msgstr "टर्टललाई अगाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:131
+#: TurtleArt/tabasics.py:132
msgid "back"
msgstr "पछाडि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:135
+#: TurtleArt/tabasics.py:136
msgid "moves turtle backward"
msgstr "टर्टललाई पछाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:143
+#: TurtleArt/tabasics.py:144
msgid "clean"
msgstr "सफा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:146
+#: TurtleArt/tabasics.py:147
msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:154
+#: TurtleArt/tabasics.py:155
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:736
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:158
+#: TurtleArt/tabasics.py:159
msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:165
+#: TurtleArt/tabasics.py:166
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:169
+#: TurtleArt/tabasics.py:170
msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको दिशामा घुमाउँछ(कोण ढिग्रीमा)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "arc"
msgstr "वृत्तखण्ड"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "angle"
msgstr "कोण"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "radius"
msgstr "त्रिज्या"
-#: TurtleArt/tabasics.py:181
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "moves turtle along an arc"
msgstr "टर्टल चाप को वरिपरी सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257
msgid "set xy"
msgstr "xy राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:218
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:218
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:219
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:219
msgid "y"
msgstr "y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:194 TurtleArt/tabasics.py:260
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid ""
"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
msgstr "टर्टललाई xcor, ycor को ठाँउमा सार्छ ; (0, 0) स्क्रिनको बिच हो."
#
-#: TurtleArt/tabasics.py:204
+#: TurtleArt/tabasics.py:205
msgid "set heading"
msgstr "शीर्षक राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:208
+#: TurtleArt/tabasics.py:209
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:560
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3167
+#: TurtleArt/tawindow.py:3171 TurtleArtActivity.py:611
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217
+#: TurtleArt/tabasics.py:218
msgid ""
"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -128,12 +128,12 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3167
+#: TurtleArt/tawindow.py:3171 TurtleArtActivity.py:612
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228
+#: TurtleArt/tabasics.py:229
msgid ""
"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -141,441 +141,441 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3167
+#: TurtleArt/tawindow.py:3171 TurtleArtActivity.py:612
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239
+#: TurtleArt/tabasics.py:240
msgid ""
"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
"block)"
msgstr ""
"र्टटलको हालको शीर्षक मान राख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:273
+#: TurtleArt/tabasics.py:274
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "कलम आदेशको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:277
+#: TurtleArt/tabasics.py:278
msgid "pen up"
msgstr "कलमले लेख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:280
+#: TurtleArt/tabasics.py:281
msgid "Turtle will not draw when moved."
msgstr "कछुवालाई सारेमा कोर्दैन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:286
+#: TurtleArt/tabasics.py:287
msgid "pen down"
msgstr "कलमले नलेख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:289
+#: TurtleArt/tabasics.py:290
msgid "Turtle will draw when moved."
msgstr "चित्र बनाउन कछुवालाई हल्लाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:295
+#: TurtleArt/tabasics.py:296
msgid "set pen size"
msgstr "कलमको परिमाण मिलाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:299
+#: TurtleArt/tabasics.py:300
msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइज सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309
+#: TurtleArt/tabasics.py:310
msgid "fill screen"
msgstr "स्क्रिन भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:399 taextras.py:260
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:264
msgid "color"
msgstr "रंग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:409
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:410
msgid "shade"
msgstr "छाया"
-#: TurtleArt/tabasics.py:313
+#: TurtleArt/tabasics.py:314
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "पृष्ठभुमि (रंग, सेड) ले भरिन्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:322
+#: TurtleArt/tabasics.py:323
msgid "pen size"
msgstr "कलमको आकार"
-#: TurtleArt/tabasics.py:323
+#: TurtleArt/tabasics.py:324
msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको तत्कालिन आकार बचत गर्छ (सङ्ख्या खण्डको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:334
+#: TurtleArt/tabasics.py:335
msgid "start fill"
msgstr "भर्न सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:336
+#: TurtleArt/tabasics.py:337
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ (अन्त्य भर्ने खण्डसगँ प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:343
+#: TurtleArt/tabasics.py:344
msgid "end fill"
msgstr "अन्त्यमा भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:345
+#: TurtleArt/tabasics.py:346
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ ( पहिलो भरिएको खण्डसँग प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:356 TurtleArt/tabasics.py:360
+#: TurtleArt/tabasics.py:357 TurtleArt/tabasics.py:361
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "कलमका रङहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:364
+#: TurtleArt/tabasics.py:365
msgid "set color"
msgstr "रंङ राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:368
+#: TurtleArt/tabasics.py:369
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको रंग सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:376
+#: TurtleArt/tabasics.py:377
msgid "set shade"
msgstr "छाया राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:380
+#: TurtleArt/tabasics.py:381
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको सेड निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:388
+#: TurtleArt/tabasics.py:389
msgid "set gray"
msgstr "खरानी रङ्ग रख।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:391
+#: TurtleArt/tabasics.py:392
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको धर्कोको छाँया निर्धारित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:400
+#: TurtleArt/tabasics.py:401
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको हाल रंग राख्छ (अंक ब्लको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:410
+#: TurtleArt/tabasics.py:411
msgid "holds current pen shade"
msgstr "अहिलेको कलमको रंग बचत गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:418
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
msgid "gray"
msgstr "खरानी रङ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:420
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr "खरानी रङ हालमा प्रयोग (यो अंक बल्क गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:425
+#: TurtleArt/tabasics.py:426
msgid "red"
msgstr "रातो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:427
msgid "orange"
msgstr "सुन्तला"
-#: TurtleArt/tabasics.py:428
+#: TurtleArt/tabasics.py:429
msgid "yellow"
msgstr "पहेलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:430
+#: TurtleArt/tabasics.py:431
msgid "green"
msgstr "हरियो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:431
+#: TurtleArt/tabasics.py:432
msgid "cyan"
msgstr "स्यान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:432
+#: TurtleArt/tabasics.py:433
msgid "blue"
msgstr "निलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:433
+#: TurtleArt/tabasics.py:434
msgid "purple"
msgstr "प्याजी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:435
+#: TurtleArt/tabasics.py:436
msgid "white"
msgstr "सेतो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:436
+#: TurtleArt/tabasics.py:437
msgid "black"
msgstr "कालो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:442
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
msgid "set text color"
msgstr "अक्षरको रंग राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:445
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले लेख्ने अक्षरको रङ निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:453
+#: TurtleArt/tabasics.py:454
msgid "set text size"
msgstr "कलमको साइज मिलाउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:456
+#: TurtleArt/tabasics.py:457
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले कोरेको अक्षरको आकार निश्चित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:540
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "न्युमरेटर सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:545
+#: TurtleArt/tabasics.py:546
msgid "plus"
msgstr "प्लस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:548
+#: TurtleArt/tabasics.py:549
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "दुईवटा अल्फान्युमेरिक आगतहरु जोड्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:556
+#: TurtleArt/tabasics.py:557
msgid "minus"
msgstr "घटाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:559
+#: TurtleArt/tabasics.py:560
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "माथिको संख्यात्मक आगतले तलको संख्यात्मक आगतलाई घटाउछ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:570
+#: TurtleArt/tabasics.py:571
msgid "multiply"
msgstr "गुनन्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:573
+#: TurtleArt/tabasics.py:574
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "२ वटा संख्यात्मक आगतको गुणन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:582
+#: TurtleArt/tabasics.py:583
msgid "divide"
msgstr "भाग गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:585
+#: TurtleArt/tabasics.py:586
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"माथील्लो संख्यात्मक आगतलाई (न्यूमिरेतर) तलको संख्यात्मक आगतले भाग गर "
"(डिनोमिरेतर)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:595
+#: TurtleArt/tabasics.py:596
msgid "identity"
msgstr "परिचय"
-#: TurtleArt/tabasics.py:597
+#: TurtleArt/tabasics.py:598
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "बल्क बिस्तार गर्न प्रयोग भएको सञ्चालनकर्ताको पहिचान गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:605 TurtleArt/tabasics.py:606
+#: TurtleArt/tabasics.py:606 TurtleArt/tabasics.py:607
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:609
+#: TurtleArt/tabasics.py:610
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "मोड्युल (रेमिनदर) सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:616
+#: TurtleArt/tabasics.py:617
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:617
+#: TurtleArt/tabasics.py:618
msgid "square root"
msgstr "बर्गको रुट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:620
+#: TurtleArt/tabasics.py:621
msgid "calculates square root"
msgstr "वर्गमूल निकाल्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:628
msgid "random"
msgstr "जुनसुकै"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:628
msgid "min"
msgstr "कम्ति"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:628
msgid "max"
msgstr "अधिक्तम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:631
+#: TurtleArt/tabasics.py:632
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"न्युन (top) र अधिक्तम(bottom) मानहरु बिच अनियमित ढन्गले सङ्ख्या फिर्ता गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:643
+#: TurtleArt/tabasics.py:644
msgid "number"
msgstr "अंक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:644
+#: TurtleArt/tabasics.py:645
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "गणित सञ्चालनमा संख्यात्मक आगतको प्रयोग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:651
+#: TurtleArt/tabasics.py:652
msgid "greater than"
msgstr "भन्दा ठूलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:654
+#: TurtleArt/tabasics.py:655
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत greater-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:660
+#: TurtleArt/tabasics.py:661
msgid "True"
msgstr "ठिक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:666
+#: TurtleArt/tabasics.py:667
msgid "less than"
msgstr "...भन्दा कम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:669
+#: TurtleArt/tabasics.py:670
msgid "logical less-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत less-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:674
+#: TurtleArt/tabasics.py:675
msgid "False"
msgstr "बेठिक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:680
+#: TurtleArt/tabasics.py:681
msgid "equal"
msgstr "बराबर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:683
+#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "युक्तिसंगत equal-to सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:689
+#: TurtleArt/tabasics.py:690
msgid "not"
msgstr "होइन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:692
+#: TurtleArt/tabasics.py:693
msgid "logical NOT operator"
msgstr "युक्तिसंगत NOT सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:698 TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:699 TurtleArt/tabasics.py:702
msgid "and"
msgstr "र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:702
+#: TurtleArt/tabasics.py:703
msgid "logical AND operator"
msgstr "युक्तिसंगत AND सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:709 TurtleArt/tabasics.py:712
+#: TurtleArt/tabasics.py:710 TurtleArt/tabasics.py:713
msgid "or"
msgstr "अथवा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:713
+#: TurtleArt/tabasics.py:714
msgid "logical OR operator"
msgstr "युक्तिसंगत वा सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:722
+#: TurtleArt/tabasics.py:723
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "फ्लो सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:727
+#: TurtleArt/tabasics.py:728
msgid "wait"
msgstr "पर्ख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:731
+#: TurtleArt/tabasics.py:732
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तोकिएको समयले रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:738
+#: TurtleArt/tabasics.py:739
msgid "forever"
msgstr "सधैकोलागि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:742
+#: TurtleArt/tabasics.py:743
msgid "loops forever"
msgstr "लुप (हरु) सधैँका लागी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
+#: TurtleArt/tabasics.py:750 TurtleArt/tabasics.py:754
msgid "repeat"
msgstr "दोहोर्‍याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:753
+#: TurtleArt/tabasics.py:755
msgid "loops specified number of times"
msgstr "तोकिए अनुसार लुप गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:771
+#: TurtleArt/tabasics.py:761 TurtleArt/tabasics.py:773
msgid "if"
msgstr "यदि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759
+#: TurtleArt/tabasics.py:761
msgid "then"
msgstr "अनि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:762
+#: TurtleArt/tabasics.py:764
msgid "if then"
msgstr "इफ देन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:764
+#: TurtleArt/tabasics.py:766
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-thenसञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:771
+#: TurtleArt/tabasics.py:773
msgid "then else"
msgstr "देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:775
+#: TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "if then else"
msgstr "इफ् देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776
+#: TurtleArt/tabasics.py:778
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-then-else सञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:784
+#: TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "horizontal space"
msgstr "तर्सो खाली ठाँऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:787
msgid "jogs stack right"
msgstr "जगहरु दायाँ थाँक लग्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:792
+#: TurtleArt/tabasics.py:794
msgid "vertical space"
msgstr "ठाडो गरि खाली ठाउँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:793
+#: TurtleArt/tabasics.py:795
msgid "jogs stack down"
msgstr "जग्सहरु तल थाँक लाग्छन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:799
+#: TurtleArt/tabasics.py:801
msgid "stop action"
msgstr "कार्य रद्द गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:802
+#: TurtleArt/tabasics.py:804
msgid "stops current action"
msgstr "हालको कार्य रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:811
+#: TurtleArt/tabasics.py:813
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "चल खण्डहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:816 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:818 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:819
+#: TurtleArt/tabasics.py:821
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउने बटनसँग जडान गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:827
+#: TurtleArt/tabasics.py:829
msgid "store in box 1"
msgstr "बाकस १ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:831
+#: TurtleArt/tabasics.py:833
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "संख्यात्मक मान चल १ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:840
msgid "store in box 2"
msgstr "बाकस २ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:842
+#: TurtleArt/tabasics.py:844
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
-#: TurtleArt/tabasics.py:851
+#: TurtleArt/tabasics.py:851 TurtleArt/tabasics.py:852
+#: TurtleArt/tabasics.py:853
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
@@ -585,113 +585,113 @@ msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्ड
msgid "text"
msgstr "पाठ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:852
+#: TurtleArt/tabasics.py:854
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
msgid "string value"
msgstr "स्ट्रिङ मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:856
+#: TurtleArt/tabasics.py:858
msgid "box 1"
msgstr "बाकस १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:859
+#: TurtleArt/tabasics.py:861
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "चल 1 (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:865
+#: TurtleArt/tabasics.py:867
msgid "box 2"
msgstr "बाकस २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:868
+#: TurtleArt/tabasics.py:870
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:875 TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:877 TurtleArt/tabasics.py:887
msgid "box"
msgstr "बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:877 TurtleArt/tabasics.py:888
+#: TurtleArt/tabasics.py:879 TurtleArt/tabasics.py:890
msgid "my box"
msgstr "मेरो बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879
+#: TurtleArt/tabasics.py:881
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:887
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885 taextras.py:333
+#: TurtleArt/tabasics.py:887 taextras.py:337
msgid "value"
msgstr "मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:889
+#: TurtleArt/tabasics.py:891
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:897 TurtleArt/tabasics.py:899
-#: TurtleArt/tabasics.py:923 TurtleArt/tabasics.py:926
+#: TurtleArt/tabasics.py:899 TurtleArt/tabasics.py:901
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:928
msgid "action"
msgstr "कार्य"
-#: TurtleArt/tabasics.py:901
+#: TurtleArt/tabasics.py:903
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:906 TurtleArt/tabasics.py:933
+#: TurtleArt/tabasics.py:908 TurtleArt/tabasics.py:935
msgid "action 1"
msgstr "कार्य १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:909
+#: TurtleArt/tabasics.py:911
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाकको प्रथम मा छ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:914 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tabasics.py:916 TurtleArt/tabasics.py:944
msgid "action 2"
msgstr "कार्य २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:917
+#: TurtleArt/tabasics.py:919
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:927
+#: TurtleArt/tabasics.py:929
msgid "invokes named action stack"
msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:936
+#: TurtleArt/tabasics.py:938
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945
+#: TurtleArt/tabasics.py:947
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:953
+#: TurtleArt/tabasics.py:955
msgid "trash"
msgstr "रद्दिटोकरी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:959
msgid "empty trash"
msgstr "खाली डस्टबीन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:958
+#: TurtleArt/tabasics.py:960
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "रद्दीटोकरीको बस्तु सधैलाई मेटाउँछ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:962
+#: TurtleArt/tabasics.py:964
msgid "restore all"
msgstr "सबै पूर्वावस्थामा ल्याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:963
+#: TurtleArt/tabasics.py:965
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:967
+#: TurtleArt/tabasics.py:969
msgid "clear all"
msgstr "सबै सफा गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:968
+#: TurtleArt/tabasics.py:970
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
@@ -707,27 +707,36 @@ msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा स
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/talogo.py:465
+#: TurtleArt/talogo.py:347 TurtleArtActivity.py:383 TurtleArtActivity.py:680
+#: TurtleArtActivity.py:870
+msgid "Stop turtle"
+msgstr "टर्टल रोक"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:358
+msgid "Show blocks"
+msgstr "खण्डहरु देखाउ"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:475
msgid "did not output to"
msgstr "निर्गत गरेन"
-#: TurtleArt/talogo.py:519
+#: TurtleArt/talogo.py:530
msgid "I don't know how to"
msgstr "मलाई आउँदैन कसरी गर्ने"
-#: TurtleArt/talogo.py:566
+#: TurtleArt/talogo.py:580
msgid "doesn't like"
msgstr "मनपर्दैन"
-#: TurtleArt/talogo.py:566
+#: TurtleArt/talogo.py:580
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
-#: TurtleArt/tapalette.py:92
+#: TurtleArt/tapalette.py:94
msgid "displays next palette"
msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
-#: TurtleArt/tapalette.py:93
+#: TurtleArt/tapalette.py:95
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
@@ -739,188 +748,220 @@ msgstr "सुरु गर..."
msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:596
+#: TurtleArt/tautils.py:592
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:849
+#: TurtleArt/tawindow.py:899 TurtleArt/tawindow.py:900
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:859 TurtleArt/tawindow.py:1181
+#: TurtleArt/tawindow.py:910 TurtleArt/tawindow.py:1274
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3153
+#: TurtleArt/tawindow.py:922 TurtleArt/tawindow.py:923
+#: TurtleArt/tawindow.py:1294
+msgid "shift"
+msgstr "सिफ्ट"
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:3266
msgid "image"
msgstr "चित्र"
-#: TurtleArtActivity.py:150
+#: TurtleArtActivity.py:159
msgid "presentation"
msgstr "प्रस्तुति"
-#: TurtleArtActivity.py:226
+#: TurtleArtActivity.py:182 TurtleArtActivity.py:703 TurtleArtActivity.py:792
+#: TurtleArtActivity.py:817 turtleart.py:326
+msgid "Save as HTML"
+msgstr "HTMLको रुपमा सेभ गर"
+
+#: TurtleArtActivity.py:201 TurtleArtActivity.py:704 TurtleArtActivity.py:795
+#: TurtleArtActivity.py:819 turtleart.py:328
+msgid "Save as Logo"
+msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
+
+#: TurtleArtActivity.py:238 TurtleArtActivity.py:702 TurtleArtActivity.py:789
+#: TurtleArtActivity.py:814 turtleart.py:324
+msgid "Save as image"
+msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
+
+#: TurtleArtActivity.py:246
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:572 turtleart.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:254 TurtleArtActivity.py:705 TurtleArtActivity.py:798
+#: TurtleArtActivity.py:822
+msgid "Save snapshot"
+msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
+
+#: TurtleArtActivity.py:295 TurtleArtActivity.py:623 TurtleArtActivity.py:755
+#: turtleart.py:346
msgid "Turn off hover help"
-msgstr ""
+msgstr "होबर सहयोग बन्द गर"
-#: TurtleArtActivity.py:284 turtleart.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:301 turtleart.py:348
msgid "Turn on hover help"
-msgstr ""
+msgstr "होबर सहयोग सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:292 turtleart.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:309 turtleart.py:358
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:298 TurtleArtActivity.py:689 turtleart.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:315 TurtleArtActivity.py:849 turtleart.py:360
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:318
-msgid "Show blocks"
-msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-
-#: TurtleArtActivity.py:308 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:692
+#: TurtleArtActivity.py:347
msgid "Hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:436
+#: TurtleArtActivity.py:487
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:440 TurtleArtActivity.py:564
+#: TurtleArtActivity.py:491 TurtleArtActivity.py:615 TurtleArtActivity.py:751
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:499 TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:355
+#: TurtleArtActivity.py:551 TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:673
+#: TurtleArtActivity.py:726 turtleart.py:355
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:503 TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:556 TurtleArtActivity.py:585 TurtleArtActivity.py:674
+#: TurtleArtActivity.py:743 turtleart.py:350
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:532
+#: TurtleArtActivity.py:583 TurtleArtActivity.py:675
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:538 TurtleArtActivity.py:632
+#: TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:672 TurtleArtActivity.py:699
+#: TurtleArtActivity.py:701 TurtleArtActivity.py:784
msgid "Save/Load"
msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:546 turtleart.py:353
+#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:727 turtleart.py:353
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:548 turtleart.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:728 turtleart.py:354
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:550
+#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:744
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:552 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:745 turtleart.py:334
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:554 turtleart.py:336
+#: TurtleArtActivity.py:605 TurtleArtActivity.py:747 turtleart.py:336
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:557
+#: TurtleArtActivity.py:608 TurtleArtActivity.py:749
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:567 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:618 TurtleArtActivity.py:753 turtleart.py:340
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:569 turtleart.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:620 TurtleArtActivity.py:754 turtleart.py:342
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:674
+#: TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:681
msgid "Load example"
msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:657 turtleart.py:324
-msgid "Save as image"
-msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
+#: TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:860 turtleart.py:367
+msgid "Clean"
+msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:660 turtleart.py:326
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "HTMLको रुपमा सेभ गर"
+#: TurtleArtActivity.py:677 TurtleArtActivity.py:862 turtleart.py:368
+msgid "Run"
+msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:662 turtleart.py:328
-msgid "Save as Logo"
-msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
+#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:864 turtleart.py:369
+msgid "Step"
+msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:665
-msgid "Save snapshot"
-msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
+#: TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:867 turtleart.py:370
+msgid "Debug"
+msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:668
+#: TurtleArtActivity.py:682 util/helpbutton.py:45
+msgid "Help"
+msgstr "मद्दत"
+
+#: TurtleArtActivity.py:683 turtleart.py:371
+msgid "Stop"
+msgstr "रोक"
+
+#: TurtleArtActivity.py:706 TurtleArtActivity.py:800 TurtleArtActivity.py:825
msgid "Load project"
msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:671
+#: TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:805 TurtleArtActivity.py:830
+msgid "Load plugin"
+msgstr "पल्गइन सुरु गर"
+
+#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:808 TurtleArtActivity.py:833
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:690
+#: TurtleArtActivity.py:850
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:693
-msgid "<Ctrl>b"
-msgstr "<Ctrl>b"
-
-#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:367
-msgid "Clean"
-msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-
-#: TurtleArtActivity.py:698
+#: TurtleArtActivity.py:860
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:700 turtleart.py:368
-msgid "Run"
-msgstr "चलाउनुहोस्"
-
-#: TurtleArtActivity.py:700
+#: TurtleArtActivity.py:862
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:702 turtleart.py:369
-msgid "Step"
-msgstr "चाल"
-
-#: TurtleArtActivity.py:702
+#: TurtleArtActivity.py:864
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:705 turtleart.py:370
-msgid "Debug"
-msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-
-#: TurtleArtActivity.py:705
+#: TurtleArtActivity.py:868
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "<Ctrl>d"
-#: TurtleArtActivity.py:707
-msgid "Stop turtle"
-msgstr "टर्टल रोक"
-
-#: TurtleArtActivity.py:708
+#: TurtleArtActivity.py:871
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
+#: TurtleArtActivity.py:995 TurtleArtActivity.py:1000
+#: TurtleArtActivity.py:1067
+msgid "Plugin could not be installed."
+msgstr "पल्गइन इन्टल गर्न सकिएन।"
+
+#: TurtleArtActivity.py:1063
+msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
+msgstr "कृपया पल्गइन चलाउन टर्टल आर्ट पुनरारम्भ गर।"
+
+#: TurtleArtActivity.py:1081
+#, python-format
+msgid "Plugin %s already installed."
+msgstr "पल्गइन %s पहिल्यै इन्टल भइसक्यो।"
+
+#: TurtleArtActivity.py:1082
+#, python-format
+msgid "Do you want to reinstall %s?"
+msgstr "के तिमी %s रिइन्टल गर्न चाहन्छौ?"
+
#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
msgid "My Turtle Art session"
msgstr "मेरो टर्टल आर्ट सेशन"
@@ -1044,6 +1085,7 @@ msgstr "थुप्रो हुने गरी x, y, z मा गतिवृ
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
+#: taextras.py:260
msgid "sound"
msgstr "ध्बनि"
@@ -1336,7 +1378,7 @@ msgstr "टर्टलले देख्छ"
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "टर्टलले \"देखेको\" रंग फिर्ता गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:279
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:283
msgid "time"
msgstr "समय"
@@ -1502,7 +1544,7 @@ msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको तल"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
msgid "collapsed stack: click to open"
-msgstr ""
+msgstr "ढलेको चाङ:खोल्नको लागि क्लिक गर"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
@@ -2224,7 +2266,7 @@ msgstr ""
"मोटरको चक्रिय गति र गति ०(बन्द) देखि सकारात्मक अंकहरु सम्म फैलिएको हुन्छ; "
"मोटर हालै मात्र बनाएको वस्तुमा राखिन्छ।"
-#: taextras.py:215 taextras.py:329
+#: taextras.py:215 taextras.py:333
msgid "pin"
msgstr "पिन"
@@ -2337,341 +2379,348 @@ msgstr "मोटर Bको मान सेट गर"
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
#: taextras.py:257
-msgid "Palette of LEGO NXT blocks"
+msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
msgstr ""
#: taextras.py:258
+msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:261
+msgid "sound sensor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:262
msgid "touch"
msgstr ""
-#: taextras.py:259
+#: taextras.py:263
msgid "ultrasonic"
msgstr ""
-#: taextras.py:261
+#: taextras.py:265
#, fuzzy
msgid "light"
msgstr "दायाँ"
-#: taextras.py:262
+#: taextras.py:266
msgid "PORT A"
msgstr ""
-#: taextras.py:263
+#: taextras.py:267
msgid "PORT B"
msgstr ""
-#: taextras.py:264
+#: taextras.py:268
msgid "PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:269
msgid "PORT 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:266
+#: taextras.py:270
msgid "PORT 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:267
+#: taextras.py:271
msgid "PORT 3"
msgstr ""
-#: taextras.py:268
+#: taextras.py:272
msgid "PORT 4"
msgstr ""
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:273
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:274
msgid "Please check the port."
msgstr ""
-#: taextras.py:271
+#: taextras.py:275
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr ""
-#: taextras.py:272
+#: taextras.py:276
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr ""
-#: taextras.py:273
+#: taextras.py:277
msgid "NXT found"
msgstr ""
-#: taextras.py:274
+#: taextras.py:278
msgid "NXT not found"
msgstr ""
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:279
msgid "refresh NXT"
msgstr ""
-#: taextras.py:276
+#: taextras.py:280
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:277
+#: taextras.py:281
msgid "play tone"
msgstr ""
-#: taextras.py:278
+#: taextras.py:282
msgid "freq"
msgstr ""
-#: taextras.py:280
+#: taextras.py:284
msgid "Play a tone at freq for time."
msgstr ""
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:285
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
msgstr ""
-#: taextras.py:282
+#: taextras.py:286
#, fuzzy
msgid "port"
msgstr "द्वार"
-#: taextras.py:283
+#: taextras.py:287
msgid "power"
msgstr ""
-#: taextras.py:284
+#: taextras.py:288
msgid "turn a motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:289
msgid ""
"sync motors\n"
"steering"
msgstr ""
-#: taextras.py:286
+#: taextras.py:290
#, fuzzy
msgid "rotations"
msgstr "रोटेशन"
-#: taextras.py:287
+#: taextras.py:291
msgid "synchronize two motors"
msgstr ""
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:292
msgid "PORT A of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:293
msgid "PORT B of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:294
msgid "PORT C of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:295
msgid "start motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:296
msgid "Run a motor forever."
msgstr ""
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:297
msgid "brake motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:294
+#: taextras.py:298
msgid "Stop a specified motor."
msgstr ""
-#: taextras.py:295
+#: taextras.py:299
msgid "PORT 1 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:296
+#: taextras.py:300
msgid "color sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:297
+#: taextras.py:301
msgid "light sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:298
+#: taextras.py:302
msgid "PORT 2 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:299
+#: taextras.py:303
msgid "touch sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:300
+#: taextras.py:304
msgid "distance sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:305
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:306
#, fuzzy
msgid "read"
msgstr "रातो"
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:307
#, fuzzy
msgid "sensor"
msgstr "संवेदक"
-#: taextras.py:304
+#: taextras.py:308
msgid "Read sensor output."
msgstr ""
-#: taextras.py:305
+#: taextras.py:309
msgid "PORT 4 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:306
+#: taextras.py:310
msgid "set light"
msgstr ""
-#: taextras.py:307
+#: taextras.py:311
msgid "Set color sensor light."
msgstr ""
-#: taextras.py:308
+#: taextras.py:312
msgid "reset motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:309
+#: taextras.py:313
msgid "Reset the motor counter."
msgstr ""
-#: taextras.py:310
+#: taextras.py:314
msgid "motor position"
msgstr ""
-#: taextras.py:311
+#: taextras.py:315
msgid "Get the motor position."
msgstr ""
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:320
#, fuzzy
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:321
msgid "HIGH"
msgstr ""
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:322
msgid "LOW"
msgstr ""
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:323
msgid "INPUT"
msgstr ""
-#: taextras.py:320
+#: taextras.py:324
msgid "OUTPUT"
msgstr ""
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:326
msgid "PWM"
msgstr ""
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:327
msgid "SERVO"
msgstr ""
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:328
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr ""
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:329
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr ""
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:330
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr ""
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:331
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr ""
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:332
msgid "pin mode"
msgstr ""
-#: taextras.py:330
-#, fuzzy
+#: taextras.py:334
msgid "mode"
-msgstr "mod"
+msgstr ""
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:335
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr ""
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:336
msgid "analog write"
msgstr ""
-#: taextras.py:334
+#: taextras.py:338
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:335
+#: taextras.py:339
msgid "analog read"
msgstr ""
-#: taextras.py:336
+#: taextras.py:340
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
msgstr ""
-#: taextras.py:338
+#: taextras.py:342
msgid "digital write"
msgstr ""
-#: taextras.py:339
+#: taextras.py:343
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:340
+#: taextras.py:344
msgid "digital read"
msgstr ""
-#: taextras.py:341
+#: taextras.py:345
msgid "Read value from digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:342
+#: taextras.py:346
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:347
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr ""
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:348
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr ""
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:349
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:350
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr ""
-#: taextras.py:347
+#: taextras.py:351
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr ""
@@ -2732,25 +2781,20 @@ msgstr "खण्ड लुकाऊ/देखाऊ"
msgid "Tools"
msgstr "औजार"
-#: turtleart.py:371
-msgid "Stop"
-msgstr "रोक"
-
#: turtleart.py:372
msgid "Turtle"
msgstr "टर्टल"
-#: turtleart.py:402
+#: turtleart.py:406
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ। बन्द गर्नुपूर्व बचत गर्न चाहनुहुन्छ?"
-#: turtleart.py:403
+#: turtleart.py:407
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"
-#: util/helpbutton.py:42
-msgid "Help"
-msgstr "मद्दत"
+#~ msgid "<Ctrl>b"
+#~ msgstr "<Ctrl>b"
#~ msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
#~ msgstr "साहयताको लागि कर्सरलाई सुन्तला रङ्गको प्यालेट माथि लानुहोस्"