Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-06-16 01:24:41 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-06-16 01:24:41 (GMT)
commitd6440f2cff269344ecaf96e9f69ffca8ef7c2c8c (patch)
tree7a348abf8e00718b27e65204d47fdaa246a30501 /po/vi.po
parent6a2af19942eb60997a33ca03825ffd3ec30bf058 (diff)
Push many PO files
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po1093
1 files changed, 577 insertions, 516 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 4c8c511..6203d62 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-09 00:32-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-06-15 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-31 06:22+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
# Tên: không nên dịch
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3182
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3215
#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "xoá màn hình và đặt lại rùa"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
msgid "left"
msgstr "trái"
@@ -66,7 +66,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "quay rùa theo ngược chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
msgid "right"
msgstr "phải"
@@ -94,11 +94,11 @@ msgstr "chuyển rùa theo một hình cung"
msgid "set xy"
msgstr "đặt xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:236
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:238
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -116,8 +116,8 @@ msgstr "đặt hướng về"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "đặt sự hướng về của rùa (0 là hướng về đầu màn hình)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:585
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3209
+#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:609
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -129,8 +129,8 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ X hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3209
+#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:610
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -142,8 +142,8 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ Y hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3178
-#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3210
+#: TurtleArt/tawindow.py:3216 TurtleArtActivity.py:610
msgid "heading"
msgstr "tiêu đề"
@@ -187,7 +187,7 @@ msgstr "đặt kích cỡ của đường được rùa vẽ"
msgid "fill screen"
msgstr "đầy màn hình"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:279
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:284
msgid "color"
msgstr "màu"
@@ -475,7 +475,7 @@ msgid "logical OR operator"
msgstr "toán tử HOẶC lôgic"
#: TurtleArt/tabasics.py:727
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:95
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Bảng chọn toán tử luồng"
@@ -585,17 +585,17 @@ msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
#: TurtleArt/tabasics.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:196
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
msgid "text"
msgstr "văn bản"
#: TurtleArt/tabasics.py:860
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
msgid "string value"
msgstr "giá trị chuỗi"
@@ -631,7 +631,7 @@ msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
msgid "store in"
msgstr "lưu vào"
-#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:354
+#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:359
msgid "value"
msgstr "giá trị"
@@ -704,42 +704,47 @@ msgstr ""
msgid "move all blocks to trash"
msgstr ""
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1473
+#: TurtleArtActivity.py:702
+msgid "Share selected blocks"
+msgstr ""
+
#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:891
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:936
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:926
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:941
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:956
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:971
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:986
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1001
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"
-#: TurtleArt/talogo.py:347 TurtleArt/talogo.py:362 TurtleArtActivity.py:358
-#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1332
+#: TurtleArt/talogo.py:350 TurtleArt/talogo.py:365 TurtleArtActivity.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1413
msgid "Stop turtle"
msgstr "Dừng rùa"
-#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:655
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1325
+#: TurtleArt/talogo.py:361 TurtleArtActivity.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1406
msgid "Show blocks"
msgstr "Hiện khối"
-#: TurtleArt/talogo.py:479
+#: TurtleArt/talogo.py:484
msgid "did not output to"
msgstr "đã không xuất tới"
-#: TurtleArt/talogo.py:534
+#: TurtleArt/talogo.py:543
msgid "I don't know how to"
msgstr "Tôi chưa biết cách"
-#: TurtleArt/talogo.py:584
+#: TurtleArt/talogo.py:594
msgid "doesn't like"
msgstr "không thích"
-#: TurtleArt/talogo.py:584
+#: TurtleArt/talogo.py:594
msgid "as input"
msgstr "làm đầu vào"
@@ -760,211 +765,203 @@ msgid "Save..."
msgstr "lưu lại"
#: TurtleArt/tautils.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:625
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:690
msgid "click to open"
msgstr "nhấn để mở"
-#: TurtleArt/tawindow.py:908 TurtleArt/tawindow.py:909
+#: TurtleArt/tawindow.py:911 TurtleArt/tawindow.py:912
msgid "orientation"
msgstr "hướng"
-#: TurtleArt/tawindow.py:919 TurtleArt/tawindow.py:1283
+#: TurtleArt/tawindow.py:922 TurtleArt/tawindow.py:1296
msgid "next"
msgstr "tiếp"
-#: TurtleArt/tawindow.py:931 TurtleArt/tawindow.py:932
-#: TurtleArt/tawindow.py:1303
+#: TurtleArt/tawindow.py:934 TurtleArt/tawindow.py:935
+#: TurtleArt/tawindow.py:1316
msgid "shift"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:3280
+#: TurtleArt/tawindow.py:1201
+msgid "Select blocks to share"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:3314
msgid "image"
msgstr "ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:159
-msgid "presentation"
-msgstr "trình diễn"
-
-#: TurtleArtActivity.py:182 TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:767
-#: TurtleArtActivity.py:792 turtleblocks.py:332
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "Lưu dạng HTML"
-
-#: TurtleArtActivity.py:201 TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:770
-#: TurtleArtActivity.py:794 turtleblocks.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:805
+#: TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:334
msgid "Save as Logo"
msgstr "Lưu dạng Biểu hình"
-#: TurtleArtActivity.py:238 TurtleArtActivity.py:677 TurtleArtActivity.py:764
-#: TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:330
+#: TurtleArtActivity.py:240 TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:797
+#: TurtleArtActivity.py:823 turtleblocks.py:330
msgid "Save as image"
msgstr "Lưu dạng ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:246
+#: TurtleArtActivity.py:248
msgid "snapshot"
msgstr "hiện trạng"
-#: TurtleArtActivity.py:254 TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:773
-#: TurtleArtActivity.py:797
+#: TurtleArtActivity.py:256 TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:684
+#: TurtleArtActivity.py:833
msgid "Save snapshot"
msgstr "Lưu ảnh chụp"
-#: TurtleArtActivity.py:295 TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:730
+#: TurtleArtActivity.py:297 TurtleArtActivity.py:621 TurtleArtActivity.py:759
#: turtleblocks.py:352
msgid "Turn off hover help"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:301 turtleblocks.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:354
msgid "Turn on hover help"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:309 turtleblocks.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:311 turtleblocks.py:364
msgid "Show palette"
msgstr "Hiện bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:315 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:317 TurtleArtActivity.py:859 turtleblocks.py:366
msgid "Hide palette"
msgstr "Ẩn bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:461
+#: TurtleArtActivity.py:473
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Giảm toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:726
+#: TurtleArtActivity.py:477 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:755
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Tăng toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:525 TurtleArtActivity.py:561 TurtleArtActivity.py:647
-#: TurtleArtActivity.py:701 turtleblocks.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:549 TurtleArtActivity.py:585 TurtleArtActivity.py:675
+#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:361
msgid "Edit"
msgstr "Sửa"
-#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:559 TurtleArtActivity.py:648
-#: TurtleArtActivity.py:718 turtleblocks.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:554 TurtleArtActivity.py:583 TurtleArtActivity.py:676
+#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:356
msgid "View"
msgstr "Xem"
-#: TurtleArtActivity.py:557 TurtleArtActivity.py:649
+#: TurtleArtActivity.py:581 TurtleArtActivity.py:677
msgid "Project"
msgstr "Dự án"
-#: TurtleArtActivity.py:563 TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:674
-#: TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:759
+#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:674 TurtleArtActivity.py:704
+#: TurtleArtActivity.py:706 TurtleArtActivity.py:792
msgid "Save/Load"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:571 TurtleArtActivity.py:702 turtleblocks.py:359
+#: TurtleArtActivity.py:595 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:359
msgid "Copy"
msgstr "Chép"
-#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:703 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:360
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
-#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:719
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:687
+#: TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:748
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"
-#: TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:720 turtleblocks.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:340
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "Toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:722 turtleblocks.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:342
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Toạ độ cực"
-#: TurtleArtActivity.py:582 TurtleArtActivity.py:724
+#: TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:753
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Tọa độ theo hệ Mét"
-#: TurtleArtActivity.py:592 TurtleArtActivity.py:728 turtleblocks.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:346
msgid "Grow blocks"
msgstr "Khối lớn hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:729 turtleblocks.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:618 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:348
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Khối nhỏ hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:620 TurtleArtActivity.py:656
+#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:685
msgid "Load example"
msgstr "Tải ví dụ"
-#: TurtleArtActivity.py:650 TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:865 turtleblocks.py:373
msgid "Clean"
msgstr "Làm sạch"
-#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:832 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:867 turtleblocks.py:374
msgid "Run"
msgstr "Chạy"
-#: TurtleArtActivity.py:652 TurtleArtActivity.py:834 turtleblocks.py:375
+#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:869 turtleblocks.py:375
msgid "Step"
msgstr "Bước"
-#: TurtleArtActivity.py:653 TurtleArtActivity.py:837 turtleblocks.py:376
-msgid "Debug"
-msgstr "Gỡ lỗi"
-
-#: TurtleArtActivity.py:657 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:686 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"
-#: TurtleArtActivity.py:658 turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:377
msgid "Stop"
msgstr "Dừng"
-#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:775 TurtleArtActivity.py:800
+#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:808 TurtleArtActivity.py:835
msgid "Load project"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:684 TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:805
+#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:813 TurtleArtActivity.py:840
msgid "Load plugin"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:685 TurtleArtActivity.py:783 TurtleArtActivity.py:808
+#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:816 TurtleArtActivity.py:843
msgid "Load Python block"
msgstr "Tải khối Python"
+#: TurtleArtActivity.py:787
+msgid "Sharing blocks disabled"
+msgstr ""
+
# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: TurtleArtActivity.py:825
+#: TurtleArtActivity.py:860
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+p"
-#: TurtleArtActivity.py:830
+#: TurtleArtActivity.py:865
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+e"
-#: TurtleArtActivity.py:832
+#: TurtleArtActivity.py:867
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+r"
-#: TurtleArtActivity.py:834
+#: TurtleArtActivity.py:869
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+w"
-#: TurtleArtActivity.py:838
-msgid "<Ctrl>d"
-msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+d"
-
-#: TurtleArtActivity.py:841
+#: TurtleArtActivity.py:878
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+s"
-#: TurtleArtActivity.py:965 TurtleArtActivity.py:970 TurtleArtActivity.py:1037
+#: TurtleArtActivity.py:1011 TurtleArtActivity.py:1016
+#: TurtleArtActivity.py:1083
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1033
+#: TurtleArtActivity.py:1079
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1051
+#: TurtleArtActivity.py:1097
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1052
+#: TurtleArtActivity.py:1098
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr ""
@@ -1077,7 +1074,7 @@ msgstr "tải lên thất bại"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
@@ -1093,7 +1090,7 @@ msgstr "đẩy gia tốc trong x, y, z xếp thành đống"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:286
msgid "sound"
msgstr "âm thanh"
@@ -1114,7 +1111,7 @@ msgstr "âm lượng đầu vào máy vi âm"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "pitch"
msgstr "cường độ"
@@ -1123,31 +1120,31 @@ msgstr "cường độ"
msgid "microphone input pitch"
msgstr "cường độ đầu vào máy vi âm"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:147
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:161
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:174
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:188
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:150
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:164
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:177
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:191
msgid "resistance"
msgstr "điện trở"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:148
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:162
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:175
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:189
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:165
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:178
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:192
msgid "microphone input resistance"
msgstr "điện trở đầu vào máy vi âm"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:153
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:167
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:180
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:194
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:156
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:170
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:183
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:197
msgid "voltage"
msgstr "điện áp"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:154
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:168
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:181
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:195
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:157
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:171
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:184
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:198
msgid "microphone input voltage"
msgstr "điện áp đầu vào máy vi âm"
@@ -1189,280 +1186,313 @@ msgstr "Nhận dạng tần số vô tuyến"
msgid "read value from RFID device"
msgstr "đọc giá trị từ thiết bị Nhận dạng tần số vô tuyến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:99
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:102
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
msgid "while"
msgstr "trong khi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử làm-trong-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
msgid "until"
msgstr "đến khi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:114
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử làm-đến-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:120
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:121
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Bảng chọn của đối tượng phương tiện truyền thông"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
msgid "journal"
msgstr "nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:129
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "đối tượng phương tiện truyền thông Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:138
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
msgid "audio"
msgstr "âm thanh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "đối tượng âm thanh Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:150
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
msgid "video"
msgstr "hình ảnh chuyển động"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:152
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "đối tượng hình ảnh chuyển động Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:162
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
msgid "description"
msgstr "mô tả"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:164
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "trường mô tả Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
msgid "show"
msgstr "hiển thị"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:185
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:199
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "vẽ văn bản hoặc hiển thị phương tiện truyền thông từ Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
msgid "show aligned"
msgstr "hiện liên kết"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:221
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
msgid "set scale"
msgstr "đặt tỷ lệ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
msgid "sets the scale of media"
msgstr "đặt tỷ lệ của phương tiện truyền thông"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
msgid "save picture"
msgstr "lưu ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
msgid "picture name"
msgstr "tên ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "lưu một ảnh vào Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
msgid "save SVG"
msgstr "lưu SVG"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "lưu đồ họa rùa dưới dạng một tập tin SVG trong Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
msgid "scale"
msgstr "tỷ lệ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
msgid "holds current scale value"
msgstr "giữ giá trị tỷ lệ hiện thời"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
msgid "media wait"
msgstr "Chờ chạy chương trình chơi nhạc"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "đợi cho đoạn video hoặc âm thanh chạy hết"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
+msgid "media stop"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+msgid "stop video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:278
+msgid "media pause"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:280
+msgid "pause video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+msgid "media resume"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+msgid "resume playing video or audio"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:293
msgid "speak"
msgstr "Nói"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
msgid "hello"
msgstr "Chào"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "speaks text"
msgstr "Nguyên bản lời nói"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "sinewave"
msgstr "Sóng hình sin"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "duration"
msgstr "Duy trỳ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "Sử dụng sóng hình sin tai tần số, biên độ và thời gian( tính bằng giây)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:301
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
msgid "button down"
msgstr "nút xuống( trong bàn phím vi tính)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "trả về 1 nếu nhấn chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:333
msgid "mouse x"
msgstr "Tọa độ x của chuột(vói x là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "Trả về toạ độ x của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:321
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
msgid "mouse y"
msgstr "Tọa độ y của chuột(vói y là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:324
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "Trả về tọa độ y của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
msgid "query keyboard"
msgstr "truy vấn bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:334
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:356
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "yêu cầu đầu vào bàn phím (kết quả được lưu vào khối bàn phím)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:341
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
msgid "keyboard"
msgstr "bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
-msgid "holds results of query-keyboard block"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#, fuzzy
+msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "giữ kết quả của khối yêu-cầu-bàn-phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:352
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:399
msgid "read pixel"
msgstr "Đọc điểm ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:355
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:402
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Khối màu RGB theo màu mà con rùa nhìn thấy được đưa vào stack"
# Số màu rùa thấy được
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:410
msgid "turtle sees"
msgstr "Màu mà rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:365
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:412
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "trả về màu mà con rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:299
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420 taextras.py:304
msgid "time"
msgstr "Thời gian"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:376
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "Thời gian trôi qua từ khi khởi động chương trình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:432
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Bảng chọn tuỳ chọn bổ sung"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:438
msgid "push"
msgstr "đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị vào miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
msgid "show heap"
msgstr "hiện miền nhớ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:407
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "hiển thị các giá trị trong miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "empty heap"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "trống miền FILO ( vào trước, ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid "pop"
msgstr "Đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:481
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị ra miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
#, fuzzy
msgid "empty heap?"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:494
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:501
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "comment"
msgstr "ghi chú"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:458
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
msgid "places a comment in your code"
msgstr "đặt một ghi chú vào mã nguồn của bạn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
msgid "print"
msgstr "in"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:468
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "in giá trị trạng thái ở phần dưới màn hình"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+msgid "Python chr operator"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+msgid "Python int operator"
+msgstr ""
+
# Tên ngôn ngữ lập trình: đừng dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:554
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1470,7 +1500,7 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đơn biến như "
"sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1478,7 +1508,7 @@ msgstr ""
"Một phương thức lập trình: được sử dụng để thêm nhiều phương trình toán học "
"đa biến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1486,225 +1516,225 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đabiến như "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:550
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
msgid "Python block"
msgstr "Khối ngôn ngữ lập trình Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "chạy mã nguồn được tìm trong mô-đun tamyblock.py có trong Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:631
msgid "Cartesian"
msgstr "thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:639
msgid "polar"
msgstr "cực"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:576
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ cực"
# Tên: không nên dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:582
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
msgid "turtle"
msgstr "rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "chọn con rùa nào cần điều khiển"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:604
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
msgid "turtle shell"
msgstr "mai rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:597
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:605
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "đặt một chiếc mai tùy thích lên chú rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:784
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:849
msgid "top"
msgstr "trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "đầu của một đống đã thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:825
msgid "bottom"
msgstr "dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:619
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "phía dưới của một đống có thể thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
msgid "collapsed stack: click to open"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:636
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "khối dưới trong một đống đã thu gọn: nhấn để mở lại"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
msgid "top of stack"
msgstr "đầu đống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:654
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
msgid "label"
msgstr "nhãn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:718
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "đầu của một đống có thể thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:663
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:728
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Bảng chọn mẫu trình diễn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
msgid "hide blocks"
msgstr "ẩn khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:737
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "làm sạch sẽ vùng vẽ bằng cách ẩn các khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "show blocks"
msgstr "hiện khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "phục hồi các khối bị ẩn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ẩn các thanh công cụ Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "list"
msgstr "danh sách"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:702
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:767
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1002
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "trình diễn danh sách nút"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1004
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "mẫu trình diễn: danh sách chấm điểm"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:944
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (không mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:929
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (với mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:924
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:796
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:989
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 4 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:909
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:810
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:959
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:974
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 2 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "xcor bên trái màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "ycor bên dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768 taextras.py:223
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833 taextras.py:224
msgid "width"
msgstr "rộng"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
msgid "the canvas width"
msgstr "chiều rộng vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "xcor bên phải màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:787
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:852
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "ycor bên trên màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792 taextras.py:218
-#: taextras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857 taextras.py:219
+#: taextras.py:225
msgid "height"
msgstr "độ cao"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
msgid "the canvas height"
msgstr "chiều cao vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
msgid "title x"
msgstr "tiêu đề x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:811
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
msgid "title y"
msgstr "tiêu đề y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
msgid "left x"
msgstr "tọa độ x phía trái"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
msgid "top y"
msgstr "tọa độ y phía trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:838
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
msgid "right x"
msgstr "tọa độ x phía phải"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
msgid "bottom y"
msgstr "tọa độ y phía dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:927
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:942
msgid "presentation 1x1"
msgstr "trình diễn 1×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
msgid "presentation 2x1"
msgstr "trình diễn 2×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:907
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:972
msgid "presentation 1x2"
msgstr "trình diễn 1×2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:987
msgid "presentation 2x2"
msgstr "trình diễn 2×2"
@@ -1753,1042 +1783,1059 @@ msgid "Palette of Rwandan francs"
msgstr ""
#: taextras.py:50
-msgid "Palette of US currencies"
+msgid "Palette of US dollars"
msgstr ""
#: taextras.py:51
-msgid "Palette of Australian currencies"
+msgid "Palette of Australian dollars"
msgstr ""
#: taextras.py:52
-msgid "Palette of Guaranies"
+msgid "Palette of Paraguayan Guaranies"
msgstr ""
#: taextras.py:53
+msgid "Palette of Peruvian Nuevo Soles"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:54
msgid "Palette of Uruguayan Pesos"
msgstr ""
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
-#: taextras.py:59
+#: taextras.py:60
msgid "TurtleBots"
msgstr ""
-#: taextras.py:60
+#: taextras.py:61
msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
msgstr ""
-#: taextras.py:61
+#: taextras.py:62
msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
msgstr ""
-#: taextras.py:62
+#: taextras.py:63
msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
msgstr ""
-#: taextras.py:63
+#: taextras.py:64
msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
msgstr ""
-#: taextras.py:64
+#: taextras.py:65
msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
msgstr ""
-#: taextras.py:65
+#: taextras.py:66
msgid ""
"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
"between 0 and 255"
msgstr ""
-#: taextras.py:67
+#: taextras.py:68
msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
msgstr ""
-#: taextras.py:68
+#: taextras.py:69
msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
msgstr ""
-#: taextras.py:69
+#: taextras.py:70
msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:70
+#: taextras.py:71
msgid "LED"
msgstr ""
-#: taextras.py:71
+#: taextras.py:72
msgid "button"
msgstr ""
-#: taextras.py:72
+#: taextras.py:73
msgid "grayscale"
msgstr ""
-#: taextras.py:73
+#: taextras.py:74
msgid "ambient light"
msgstr ""
-#: taextras.py:74
+#: taextras.py:75
msgid "temperature"
msgstr ""
-#: taextras.py:75 taextras.py:262
+#: taextras.py:76 taextras.py:267
msgid "distance"
msgstr ""
-#: taextras.py:76 taextras.py:259
+#: taextras.py:77 taextras.py:264
msgid "tilt"
msgstr ""
-#: taextras.py:77
+#: taextras.py:78
msgid "magnetic induction"
msgstr ""
-#: taextras.py:78
+#: taextras.py:79
msgid "vibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:79
+#: taextras.py:80
msgid "Butia Robot"
msgstr ""
-#: taextras.py:80
+#: taextras.py:81
msgid "delay Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:81
+#: taextras.py:82
msgid "wait for argument seconds"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
-#: taextras.py:83
+#: taextras.py:84
msgid "battery charge Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:84
+#: taextras.py:85
msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
-#: taextras.py:86
+#: taextras.py:87
msgid "speed Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:87
+#: taextras.py:88
msgid ""
"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
-#: taextras.py:90
+#: taextras.py:91
msgid "forward Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:91
+#: taextras.py:92
msgid "move the Butia robot forward"
msgstr ""
-#: taextras.py:92
+#: taextras.py:93
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
-#: taextras.py:94
+#: taextras.py:95
msgid "backward Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:95
+#: taextras.py:96
msgid "move the Butia robot backward"
msgstr ""
-#: taextras.py:96
+#: taextras.py:97
msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:98
+#: taextras.py:99
msgid "left Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:99
+#: taextras.py:100
msgid "turn the Butia robot at left"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
-#: taextras.py:101
+#: taextras.py:102
msgid "right Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:102
+#: taextras.py:103
msgid "turn the Butia robot at right"
msgstr ""
-#: taextras.py:103
+#: taextras.py:104
msgid "turn Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:104
+#: taextras.py:105
msgid "turn the Butia robot x degrees"
msgstr ""
-#: taextras.py:105
+#: taextras.py:106
msgid "stop Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:106
+#: taextras.py:107
msgid "stop the Butia robot"
msgstr ""
-#: taextras.py:107
+#: taextras.py:108
msgid "display Butia"
msgstr ""
#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:110
+#: taextras.py:111
msgid "Hello World Butia "
msgstr ""
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:112
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr ""
-#: taextras.py:112
+#: taextras.py:113
msgid "Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:116
+#: taextras.py:117
msgid "The camera was not found."
msgstr ""
-#: taextras.py:117
+#: taextras.py:118
msgid "Error on the initialization of the camera."
msgstr ""
-#: taextras.py:118
+#: taextras.py:119
msgid "FollowMe"
msgstr ""
-#: taextras.py:119
+#: taextras.py:120
msgid "follow"
msgstr ""
-#: taextras.py:120
+#: taextras.py:121
msgid "R"
msgstr ""
-#: taextras.py:121
+#: taextras.py:122
msgid "G"
msgstr ""
-#: taextras.py:122
+#: taextras.py:123
msgid "B"
msgstr ""
-#: taextras.py:123
+#: taextras.py:124
msgid "follow a RGB color"
msgstr ""
-#: taextras.py:124
+#: taextras.py:125
msgid "threshold"
msgstr ""
-#: taextras.py:125
+#: taextras.py:126
msgid "set a threshold for a RGB color"
msgstr ""
-#: taextras.py:126
+#: taextras.py:127
msgid "save calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:127
+#: taextras.py:128
msgid "stores a calibration in calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:128
+#: taextras.py:129
msgid "save calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:129
+#: taextras.py:130
msgid "stores a calibration in calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:130
+#: taextras.py:131
msgid "calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:131
+#: taextras.py:132
msgid "stores a personalized calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:132
+#: taextras.py:133
msgid "calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:133
+#: taextras.py:134
msgid "return calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:134
+#: taextras.py:135
msgid "calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:135
+#: taextras.py:136
msgid "return calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:136
+#: taextras.py:137
msgid "return a personalized calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:137
+#: taextras.py:138
msgid "x position"
msgstr ""
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:139
msgid "return x position"
msgstr ""
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:140
msgid "y position"
msgstr ""
-#: taextras.py:140
+#: taextras.py:141
msgid "return y position"
msgstr ""
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:142
msgid "pixels"
msgstr ""
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:143
msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
msgstr ""
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:144
msgid "follow a color or calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:145
msgid "minimum pixels"
msgstr ""
-#: taextras.py:145
+#: taextras.py:146
msgid "set the minimal number of pixels to follow"
msgstr ""
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:147
msgid "empty calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:147
-msgid "error in string convertion"
+#: taextras.py:148
+msgid "error in string conversion"
msgstr ""
-#: taextras.py:151
+#: taextras.py:152
msgid "SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:152
+#: taextras.py:153
msgid "speed SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:154
msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:155
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:156
+#: taextras.py:157
msgid "forward SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:158
msgid "move SumBot forward"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:159
+#: taextras.py:160
msgid "backward SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:161
msgid "move SumBot backward"
msgstr ""
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:162
msgid "stop SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:162
+#: taextras.py:163
msgid "stop the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:164
+#: taextras.py:165
msgid "left SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:165
+#: taextras.py:166
msgid "turn left the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:167
+#: taextras.py:168
msgid "right SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:168
+#: taextras.py:169
msgid "turn right the SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:170
msgid "angle to center"
msgstr ""
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:171
+#: taextras.py:172
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr ""
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:173
msgid "angle to Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:173
+#: taextras.py:174
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:175
+#: taextras.py:176
msgid "x coor. SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:177
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:178
+#: taextras.py:179
msgid "y coor. SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:180
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:181
+#: taextras.py:182
msgid "x coor. Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:182
+#: taextras.py:183
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:184
+#: taextras.py:185
msgid "y coor. Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:186
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:187
+#: taextras.py:188
msgid "rotation SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:188
+#: taextras.py:189
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:190
+#: taextras.py:191
msgid "rotation Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:191
+#: taextras.py:192
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:193
msgid "distance to center"
msgstr ""
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:194
+#: taextras.py:195
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr ""
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:196
msgid "distance to Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:197
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:198
msgid "update information"
msgstr ""
-#: taextras.py:198
+#: taextras.py:199
msgid "update information from the server"
msgstr ""
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:203
+#: taextras.py:204
#, fuzzy
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:205
msgid "start polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:205
+#: taextras.py:206
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr ""
-#: taextras.py:207
+#: taextras.py:208
msgid "add point"
msgstr ""
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:209
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr ""
-#: taextras.py:210
+#: taextras.py:211
msgid "end polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:212
#, fuzzy
msgid "Define a new polygon."
msgstr "Định nghĩa một đa giác lồi mới"
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:213
msgid "end filled polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:214
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "Không phải là hình đa giác đơn giản"
-#: taextras.py:214
+#: taextras.py:215
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "Định nghĩa một đa giác lồi mới"
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:216
msgid "triangle"
msgstr ""
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:217
+#: taextras.py:218
msgid "base"
msgstr ""
-#: taextras.py:219
+#: taextras.py:220
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:221
msgid "circle"
msgstr ""
-#: taextras.py:221
+#: taextras.py:222
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:223
msgid "rectangle"
msgstr ""
-#: taextras.py:225
+#: taextras.py:226
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:227
msgid "reset"
msgstr ""
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:228
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr ""
-#: taextras.py:228
+#: taextras.py:229
msgid "motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:229
+#: taextras.py:230
msgid "torque"
msgstr ""
-#: taextras.py:230
+#: taextras.py:231
msgid "speed"
msgstr ""
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:232
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
msgstr ""
-#: taextras.py:233 taextras.py:350
+#: taextras.py:234 taextras.py:355
msgid "pin"
msgstr ""
-#: taextras.py:234
+#: taextras.py:235
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr ""
-#: taextras.py:235
+#: taextras.py:236
msgid "joint"
msgstr ""
-#: taextras.py:238
+#: taextras.py:239
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
msgstr ""
-#: taextras.py:240
+#: taextras.py:241
+msgid "save as Physics activity"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:242
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr ""
-#: taextras.py:241
+#. TRANS: Here, gear means a toothed wheel, as in a clock-works
+#: taextras.py:244
+msgid "gear"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:245
+msgid "Add a gear object to the project."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:246
#, fuzzy
msgid "density"
msgstr "nhận dạng"
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:247
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr ""
-#: taextras.py:244
+#: taextras.py:249
msgid "friction"
msgstr ""
-#: taextras.py:245
+#: taextras.py:250
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
msgstr ""
#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:248
+#: taextras.py:253
msgid "bounciness"
msgstr ""
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:254
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
msgstr ""
-#: taextras.py:251
+#: taextras.py:256
msgid "dynamic"
msgstr ""
-#: taextras.py:252
+#: taextras.py:257
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:258
+#: taextras.py:263
#, fuzzy
msgid "Palette of WeDo blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:260
+#: taextras.py:265
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:264
+#: taextras.py:269
msgid "distance sensor output"
msgstr ""
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:270
msgid "Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:266
+#: taextras.py:271
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:267
+#: taextras.py:272
msgid "Motor B"
msgstr ""
-#: taextras.py:268
+#: taextras.py:273
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr ""
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:274
msgid "set the value for Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:275
msgid "set the value for Motor B"
msgstr ""
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:280
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
msgstr ""
-#: taextras.py:276
+#: taextras.py:281
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
msgstr ""
-#: taextras.py:277
+#: taextras.py:282
msgid "touch"
msgstr ""
-#: taextras.py:278
+#: taextras.py:283
msgid "ultrasonic"
msgstr ""
-#: taextras.py:280
+#: taextras.py:285
#, fuzzy
msgid "light"
msgstr "phải"
-#: taextras.py:282
+#: taextras.py:287
msgid "PORT A"
msgstr ""
-#: taextras.py:283
+#: taextras.py:288
msgid "PORT B"
msgstr ""
-#: taextras.py:284
+#: taextras.py:289
msgid "PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:290
msgid "PORT 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:286
+#: taextras.py:291
msgid "PORT 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:287
+#: taextras.py:292
msgid "PORT 3"
msgstr ""
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:293
msgid "PORT 4"
msgstr ""
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:294
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:295
msgid "Please check the port."
msgstr ""
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:296
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr ""
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:297
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr ""
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:298
msgid "NXT found"
msgstr ""
-#: taextras.py:294
+#: taextras.py:299
msgid "NXT not found"
msgstr ""
-#: taextras.py:295
+#: taextras.py:300
msgid "refresh NXT"
msgstr ""
-#: taextras.py:296
+#: taextras.py:301
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:297
+#: taextras.py:302
msgid "play tone"
msgstr ""
-#: taextras.py:298
+#: taextras.py:303
msgid "frequency"
msgstr ""
-#: taextras.py:300
+#: taextras.py:305
msgid "Play a tone at frequency for time."
msgstr ""
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:306
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
msgstr ""
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:307
#, fuzzy
msgid "port"
msgstr "Cổng"
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:308
msgid "power"
msgstr ""
-#: taextras.py:304
+#: taextras.py:309
msgid "turn a motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:305
+#: taextras.py:310
msgid ""
"synchronize motors\n"
"steering"
msgstr ""
-#: taextras.py:306
+#: taextras.py:311
msgid "rotations"
msgstr ""
-#: taextras.py:307
+#: taextras.py:312
msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:308
+#: taextras.py:313
msgid "PORT A of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:309
+#: taextras.py:314
msgid "PORT B of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:310
+#: taextras.py:315
msgid "PORT C of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:311
+#: taextras.py:316
msgid "start motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:312
+#: taextras.py:317
msgid "Run a motor forever."
msgstr ""
-#: taextras.py:313
+#: taextras.py:318
msgid "brake motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:314
+#: taextras.py:319
msgid "Stop a specified motor."
msgstr ""
-#: taextras.py:315
+#: taextras.py:320
msgid "reset motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:321
msgid "Reset the motor counter."
msgstr ""
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:322
msgid "motor position"
msgstr ""
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:323
msgid "Get the motor position."
msgstr ""
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:324
msgid "PORT 1 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:320
+#: taextras.py:325
msgid "PORT 2 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:321
+#: taextras.py:326
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:327
msgid "PORT 4 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:328
#, fuzzy
msgid "read"
msgstr "đỏ"
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:329
#, fuzzy
msgid "sensor"
msgstr "Máy nhạy"
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:330
msgid "Read sensor output."
msgstr ""
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:331
msgid "color sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:332
msgid "light sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:333
msgid "touch sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:329
+#: taextras.py:334
msgid "distance sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:335
msgid "sound sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:336
msgid "set light"
msgstr ""
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:337
msgid "Set color sensor light."
msgstr ""
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:337
+#: taextras.py:342
#, fuzzy
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:338
+#: taextras.py:343
msgid "HIGH"
msgstr ""
-#: taextras.py:339
+#: taextras.py:344
msgid "LOW"
msgstr ""
-#: taextras.py:340
+#: taextras.py:345
msgid "INPUT"
msgstr ""
-#: taextras.py:341
+#: taextras.py:346
msgid "OUTPUT"
msgstr ""
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:348
msgid "PWM"
msgstr ""
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:349
msgid "SERVO"
msgstr ""
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:350
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr ""
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:351
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr ""
-#: taextras.py:347
+#: taextras.py:352
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr ""
-#: taextras.py:348
+#: taextras.py:353
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr ""
-#: taextras.py:349
+#: taextras.py:354
msgid "pin mode"
msgstr ""
-#: taextras.py:351
+#: taextras.py:356
#, fuzzy
msgid "mode"
msgstr "sửa"
-#: taextras.py:352
+#: taextras.py:357
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr ""
-#: taextras.py:353
+#: taextras.py:358
msgid "analog write"
msgstr ""
-#: taextras.py:355
+#: taextras.py:360
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:356
+#: taextras.py:361
msgid "analog read"
msgstr ""
-#: taextras.py:357
+#: taextras.py:362
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
msgstr ""
-#: taextras.py:359
+#: taextras.py:364
msgid "digital write"
msgstr ""
-#: taextras.py:360
+#: taextras.py:365
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:361
+#: taextras.py:366
msgid "digital read"
msgstr ""
-#: taextras.py:362
+#: taextras.py:367
msgid "Read value from digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:363
+#: taextras.py:368
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:364
+#: taextras.py:369
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr ""
-#: taextras.py:365
+#: taextras.py:370
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr ""
-#: taextras.py:366
+#: taextras.py:371
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:367
+#: taextras.py:372
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr ""
-#: taextras.py:368
+#: taextras.py:373
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr ""
@@ -2826,6 +2873,10 @@ msgstr "Lưu"
msgid "Save as"
msgstr "Lưu dạng"
+#: turtleblocks.py:332
+msgid "Save as HTML"
+msgstr "Lưu dạng HTML"
+
#: turtleblocks.py:336
msgid "Quit"
msgstr ""
@@ -2850,6 +2901,10 @@ msgstr "Hiện/ẩn khối"
msgid "Tools"
msgstr "Công cụ"
+#: turtleblocks.py:376
+msgid "Debug"
+msgstr "Gỡ lỗi"
+
# Tên: không nên dịch
#: turtleblocks.py:378
msgid "Turtle"
@@ -2863,6 +2918,12 @@ msgstr ""
msgid "Save project?"
msgstr ""
+#~ msgid "<Ctrl>d"
+#~ msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+d"
+
+#~ msgid "presentation"
+#~ msgstr "trình diễn"
+
#~ msgid "Hide blocks"
#~ msgstr "Ẩn khối"