Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-02-16 19:36:25 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-02-16 19:36:25 (GMT)
commitdfb98f34501a9ddc59965417815f2c29dc70435d (patch)
tree0d22b51c15a84f022d28a0fe61292227d712b235 /po
parentcbaa48e5e611030402c92839c514dd80cf0debcc (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 422 of 597 messages translated (37 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/hy.po3232
1 files changed, 1935 insertions, 1297 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 9de1d8d..89663fe 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-29 09:03-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-16 00:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-15 20:44+0200\n"
"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -22,717 +22,922 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
# Turtle Art` Կրիայի Արվեստը -դանդաղ,համբերությամբ սովորելու համար
-#: activity/activity.info:2 turtleart.py:272 pysamples/grecord.py:205
-#: TurtleArt/tawindow.py:1568 TurtleArt/tawindow.py:2793
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:127 TurtleArt/taexporthtml.py:129
+#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:1747
+#: TurtleArt/tawindow.py:3055 pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
-#: turtleart.py:68
-msgid "usage is"
-msgstr "օգտագործում"
+#: TurtleArt/tabasics.py:115
+msgid "Palette of turtle commands"
+msgstr "Կրիայի հրահանգների պահոց"
-#: turtleart.py:212
-msgid "No option action:"
-msgstr "Առանց գործողության այլընտրանքի"
+#: TurtleArt/tabasics.py:120
+msgid "forward"
+msgstr "առաջ"
-# Ֆայլը չի գտնվել
-#: turtleart.py:224
-msgid "File not found"
-msgstr "Ֆայլը չի գտնվել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:124
+msgid "moves turtle forward"
+msgstr "շարժում է կրիան առաջ"
-#: turtleart.py:248
-#, python-format
-msgid "Configuration directory not writable: %s"
-msgstr "Կազմաձևի գրացուցակը գրելի չէ. %s"
+#: TurtleArt/tabasics.py:131
+msgid "back"
+msgstr "հետ"
-#: turtleart.py:304
-msgid "New"
-msgstr "Նոր"
+#: TurtleArt/tabasics.py:135
+msgid "moves turtle backward"
+msgstr "շարժում է կրիային հետ"
-#: turtleart.py:305
-msgid "Open"
-msgstr "Բացել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:143
+msgid "clean"
+msgstr "մաքրել"
-#: turtleart.py:306
-msgid "Save"
-msgstr "Պահել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:146
+msgid "clears the screen and reset the turtle"
+msgstr "մաքրում է էկրանը և ելման դիրքի բերում կրիային"
-#: turtleart.py:307
-msgid "Save as"
-msgstr "Պահել որպես"
+#: TurtleArt/tabasics.py:154
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+msgid "left"
+msgstr "ձախ"
-#: turtleart.py:308 TurtleArtActivity.py:604
-msgid "Save as image"
-msgstr "Պահել որպես պատկեր"
+#: TurtleArt/tabasics.py:158
+msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
+msgstr "Կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքին հակառակ (անկյունն` աստիճանով)"
-#: turtleart.py:310 TurtleArtActivity.py:607
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "Պահել որպես HTML"
+#: TurtleArt/tabasics.py:165
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+msgid "right"
+msgstr "աջ"
-#: turtleart.py:312 TurtleArtActivity.py:609
-msgid "Save as Logo"
-msgstr "Պահել որպես Պատկերանշան"
+#: TurtleArt/tabasics.py:169
+msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
+msgstr "Կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ (անկյունն`աստիճաններով)"
-#: turtleart.py:314
-msgid "Quit"
-msgstr "Ավարտել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:177
+msgid "arc"
+msgstr "Աղեղ"
-#: turtleart.py:315
-msgid "File"
-msgstr "Ֆայլ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:177
+msgid "angle"
+msgstr "անկյուն"
-#: turtleart.py:318 TurtleArtActivity.py:539
-msgid "Cartesian coordinates"
-msgstr "Դեկարտյան դիրքացուցներ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:177
+msgid "radius"
+msgstr "շարավիղ"
-#: turtleart.py:320 TurtleArtActivity.py:541
-msgid "Polar coordinates"
-msgstr "Բևեռային դիրքացույցներ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:181
+msgid "moves turtle along an arc"
+msgstr "շարժում է կրիային աղեղի երկայնությամբ"
-#: turtleart.py:322
-msgid "Rescale coordinates"
-msgstr "Փոխել դիրքացույցների սնադղակը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
+msgid "set xy"
+msgstr "Սահմանել xy"
-#: turtleart.py:324 TurtleArtActivity.py:554
-msgid "Grow blocks"
-msgstr "Մեծացնել մասնիկները"
+#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:218
+msgid "x"
+msgstr "x"
-#: turtleart.py:326 TurtleArtActivity.py:556
-msgid "Shrink blocks"
-msgstr "Փոքրացնել մասնիկները"
+#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:219
+msgid "y"
+msgstr "y"
-#: turtleart.py:328
-msgid "Reset block size"
-msgstr "Վերականգնել մասնիկների չափսը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:194 TurtleArt/tabasics.py:260
+msgid ""
+"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
+msgstr "Տեղափոխում է կրիային xcor, ycor դիրք; (0, 0)-ն էկրանի կենտրոնն է:"
-#: turtleart.py:330 TurtleArtActivity.py:469 TurtleArtActivity.py:518
-msgid "View"
-msgstr "Տեսքը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:204
+msgid "set heading"
+msgstr "սահմանել ուղղությունը"
-#: turtleart.py:333 TurtleArtActivity.py:533
-msgid "Copy"
-msgstr "Պատճենել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:208
+msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
+msgstr ""
+"Սահմանում է կրիայի գլխի ուղղությունը (ելման կետում`0 դիրքում,նայում է դեպի "
+"էկրանի վերին մասը):"
-#: turtleart.py:334 TurtleArtActivity.py:535
-msgid "Paste"
-msgstr "Փակցնել"
+# xcor - x -ի դիրքացույցը
+#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3051
+#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:542
+msgid "xcor"
+msgstr "xcor"
-#: turtleart.py:335 TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:520
-msgid "Edit"
-msgstr "Խմբագրել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:217
+msgid ""
+"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
+"number block)"
+msgstr ""
+"Պահում է կրիայի ընթացիկ x դիրքացույցի արժեքը (կարող է գործածվել թվային արժեք "
+"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: turtleart.py:338 TurtleArtActivity.py:244
-msgid "Show palette"
-msgstr "Ցուցադրել պահոցը"
+# ycor- y-ի դիրքացույցը
+#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3051
+#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
+msgid "ycor"
+msgstr "ycor"
-#: turtleart.py:340 TurtleArtActivity.py:250 TurtleArtActivity.py:629
-msgid "Hide palette"
-msgstr "Թաքցնել պահոցը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:228
+msgid ""
+"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
+"number block)"
+msgstr ""
+"Պահում է կրիայի ընթացիկ y դիրքացույցի արժեքը (կարող է գործածվել թվային արժեք "
+"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: turtleart.py:342
-msgid "Show/hide blocks"
-msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել մասնիկները"
+#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3051
+#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
+msgid "heading"
+msgstr "ուղղություն"
-#: turtleart.py:344
-msgid "Tools"
-msgstr "Գործիքներ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:239
+msgid ""
+"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
+"block)"
+msgstr ""
+"Պահում է կրիայի գլխի ուղղության առկա արժեքը (կարող է օգտագործվել թվային "
+"արժեք պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: turtleart.py:347 TurtleArtActivity.py:638
-msgid "Clean"
-msgstr "Մաքրել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:273
+msgid "Palette of pen commands"
+msgstr "Գրչի հրահանգների պահոց"
-#: turtleart.py:348 TurtleArtActivity.py:640
-msgid "Run"
-msgstr "Գործարկել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:277
+msgid "pen up"
+msgstr "գրիչը վեր"
-#: turtleart.py:349 TurtleArtActivity.py:642
-msgid "Step"
-msgstr "Քայլ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:280
+msgid "Turtle will not draw when moved."
+msgstr "Շարժելիս Կրիան չի նկարի:"
-#: turtleart.py:350 TurtleArtActivity.py:644
-msgid "Debug"
-msgstr "Զտել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:286
+msgid "pen down"
+msgstr "գրիչը վար"
-#: turtleart.py:351
-msgid "Stop"
-msgstr "Կանգ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:289
+msgid "Turtle will draw when moved."
+msgstr "Շարժելիս` Կրիան կնկարի:"
-#: turtleart.py:352
-msgid "Turtle"
-msgstr "Կրիա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:295
+msgid "set pen size"
+msgstr "Սահմանել գրչի չափսը"
-#: turtleart.py:382
-msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
-msgstr "Դուք չպահպանված աշխատանք ունեք:Ցանկանու՞մ եք պահպանել այն:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:299
+msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
+msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի չափսը"
-#: turtleart.py:383
-msgid "Save project?"
-msgstr "Պահպանե՞լ նախագիծը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:309
+msgid "fill screen"
+msgstr "լցնել էկրանը"
-#: TurtleArtActivity.py:125
-msgid "presentation"
-msgstr "Ներկայացում"
+#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:399 taextras.py:260
+msgid "color"
+msgstr "գույն"
-#: TurtleArtActivity.py:196
-msgid "snapshot"
-msgstr "ճեպապատկեր"
+#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:409
+msgid "shade"
+msgstr "Երանգ"
-#: TurtleArtActivity.py:257 TurtleArtActivity.py:270
-msgid "Show blocks"
-msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
+#: TurtleArt/tabasics.py:313
+msgid "fills the background with (color, shade)"
+msgstr "Լցնում է հետին պլանը (գույն ,երանգ)"
-#: TurtleArtActivity.py:260 TurtleArtActivity.py:278 TurtleArtActivity.py:632
-msgid "Hide blocks"
-msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
+#: TurtleArt/tabasics.py:322
+msgid "pen size"
+msgstr "գրչի չափս"
-#: TurtleArtActivity.py:398
-msgid "Rescale coordinates down"
-msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի նվազեցում"
+#: TurtleArt/tabasics.py:323
+msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"Պահում է գրչի ներկայիս չափսը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
+"մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArtActivity.py:402 TurtleArtActivity.py:551
-msgid "Rescale coordinates up"
-msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի մեծացում"
+#: TurtleArt/tabasics.py:334
+msgid "start fill"
+msgstr "Սկսել լցումը"
-#: TurtleArtActivity.py:476 TurtleArtActivity.py:524
-msgid "Help"
-msgstr "Օգնություն"
+#: TurtleArt/tabasics.py:336
+msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
+msgstr ""
+"Սկսում է գծագրել գունավոր մակերեսով բազմանկյուն(օգտագործվում է \"ավարտել "
+"լցումը\" մասնիկով):"
-#: TurtleArtActivity.py:497 TurtleArtActivity.py:623
-msgid "Load example"
-msgstr "Բեռնման օրինակ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:343
+msgid "end fill"
+msgstr "ավարտել լցումը"
-#: TurtleArtActivity.py:516
-msgid "Project"
-msgstr "Նախագիծ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:345
+msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
+msgstr ""
+"Ավարտում է գունավոր մակերեսով բազմանկյան գծագրումը (օգտագործվում է \"Սկսել "
+"գունալցումը\" մասնիկների հետ):"
-#: TurtleArtActivity.py:522
-msgid "Import/Export"
-msgstr "Ներմուծել/Արտահանել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:356 TurtleArt/tabasics.py:360
+msgid "Palette of pen colors"
+msgstr "Գրչածայրի գույների ներկապնակը"
-#: TurtleArtActivity.py:537
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Էկրանի չափով"
+#: TurtleArt/tabasics.py:364
+msgid "set color"
+msgstr "Սահմանել գույնը"
-#: TurtleArtActivity.py:544
-msgid "Metric coordinates"
-msgstr "Մետրային դիրքացույցներ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:368
+msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
+msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գույնը"
-# xcor - x -ի դիրքացույցը
-#: TurtleArtActivity.py:547 TurtleArt/tawindow.py:2789
-#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArt/tabasics.py:216
-msgid "xcor"
-msgstr "xcor"
+#: TurtleArt/tabasics.py:376
+msgid "set shade"
+msgstr "Սահմանել երանգը"
-# ycor- y-ի դիրքացույցը
-#: TurtleArtActivity.py:548 TurtleArt/tawindow.py:2789
-#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArt/tabasics.py:227
-msgid "ycor"
-msgstr "ycor"
+#: TurtleArt/tabasics.py:380
+msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
+msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գուներանգը"
-#: TurtleArtActivity.py:548 TurtleArt/tawindow.py:2789
-#: TurtleArt/tawindow.py:2793 TurtleArt/tabasics.py:238
-msgid "heading"
-msgstr "ուղղություն"
+#: TurtleArt/tabasics.py:388
+msgid "set gray"
+msgstr "Սահմանել գորշ"
-#: TurtleArtActivity.py:574 TurtleArtActivity.py:578
-msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
-msgstr "Օգնությանը կանչելու համար սլաքը շարժել նարնջագույն պահոցի վրայով:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:391
+msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
+msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գորշի (մոխրագույնի)մակարդակը:"
-#: TurtleArtActivity.py:612
-msgid "Save snapshot"
-msgstr "Պահպանել ճեպապատկերը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:400
+msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"Պահում է գրչի ընթացիկ գույնը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
+"մասնիկների փոխարեն):"
-#: TurtleArtActivity.py:616
-msgid "Import project from the Journal"
-msgstr "Ներմուծել նախագիծը Մատյանից"
+#: TurtleArt/tabasics.py:410
+msgid "holds current pen shade"
+msgstr "Պահում է գրչի ներկայիս գուներանգը:"
-#: TurtleArtActivity.py:619
-msgid "Load Python block"
-msgstr "Ներբեռնել «Python» ծրագրի մասնիկները"
+#: TurtleArt/tabasics.py:418
+msgid "gray"
+msgstr "մոխրագույն"
-#: TurtleArtActivity.py:630
-msgid "<Ctrl>p"
-msgstr "<Ctrl>p"
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
+msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"Պահում է ընթացիկ մոխրագույնի մակարդակը  (կարող է օգտագործվել թվային արժեք "
+"պարունակող մասնիկների փոխարեն):"
-#: TurtleArtActivity.py:633
-msgid "<Ctrl>b"
-msgstr "<Ctrl>b"
+#: TurtleArt/tabasics.py:425
+msgid "red"
+msgstr "կարմիր"
-#: TurtleArtActivity.py:638
-msgid "<Ctrl>e"
-msgstr "<Ctrl>e"
+#: TurtleArt/tabasics.py:426
+msgid "orange"
+msgstr "նարնջագույն"
-#: TurtleArtActivity.py:640
-msgid "<Ctrl>r"
-msgstr "<Ctrl>r"
+#: TurtleArt/tabasics.py:428
+msgid "yellow"
+msgstr "դեղին"
-#: TurtleArtActivity.py:642
-msgid "<Ctrl>w"
-msgstr "<Ctrl>w"
+#: TurtleArt/tabasics.py:430
+msgid "green"
+msgstr "կանաչ"
-#: TurtleArtActivity.py:644
-msgid "<Ctrl>d"
-msgstr "<Ctrl>d"
+#: TurtleArt/tabasics.py:431
+msgid "cyan"
+msgstr "երկնագույն"
-#: TurtleArtActivity.py:646
-msgid "Stop turtle"
-msgstr "Կանգնեցնել Կրիային"
+#: TurtleArt/tabasics.py:432
+msgid "blue"
+msgstr "կապույտ"
-#: TurtleArtActivity.py:647
-msgid "<Ctrl>s"
-msgstr "<Ctrl>s"
+#: TurtleArt/tabasics.py:433
+msgid "purple"
+msgstr "բոսոր"
-#: taextras.py:36
-msgid "Turtle Art Mini"
-msgstr "Կրիայի Արվեստ /TortugArte/ Մինի"
+#: TurtleArt/tabasics.py:435
+msgid "white"
+msgstr "սպիտակ"
-#: taextras.py:40
-msgid "Turtle Confusion"
-msgstr "Կրիայի շփոթմունք"
+#: TurtleArt/tabasics.py:436
+msgid "black"
+msgstr "սև"
-#: taextras.py:41
-msgid "Select a challenge"
-msgstr "Ընտրել մի առաջադրանք - մարտահրավեր"
+#: TurtleArt/tabasics.py:442
+msgid "set text color"
+msgstr "Սահմանել տեքստի գույնը"
-#: taextras.py:47
-msgid "Palette of Mexican pesos"
-msgstr "Մեքսիկական պեսոյի պահոց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
+msgid "sets color of text drawn by the turtle"
+msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի գույնը"
-#: taextras.py:48
-msgid "Palette of Colombian pesos"
-msgstr "Կոլումբիական պեսոյի պահոց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:453
+msgid "set text size"
+msgstr "Սահմանել տեքստի չափը"
-#: taextras.py:49
-msgid "Palette of Rwandan francs"
-msgstr "Ռուանդական ֆրանկի պահոց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:456
+msgid "sets size of text drawn by the turtle"
+msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի չափսը"
-#: taextras.py:50
-msgid "Palette of US currencies"
-msgstr "ԱՄՆ -ի արժույթի պահոց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:539
+msgid "Palette of numeric operators"
+msgstr "Թվային օպերատորների պահոց"
-#: taextras.py:51
-msgid "Palette of Australian currencies"
-msgstr "Ավստրալիական արժույթի պահոց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:545
+msgid "plus"
+msgstr "գումարել"
-#: taextras.py:52
-msgid "Palette of Guaranies"
-msgstr "Գուարանիի պահոց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:548
+msgid "adds two alphanumeric inputs"
+msgstr "Ավելացնում է երկու տառաթվային ներմուծում"
-#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
-#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
-#: taextras.py:58
-msgid "Turtle Art Butia"
-msgstr "Կրիայի Արվեստ Բութիա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:556
+msgid "minus"
+msgstr "հանել"
-# ԼԱԴ - Լույս արձակող դիոդ
-#: taextras.py:59
-msgid "Adjust LED intensity between 0 and 255."
-msgstr "Կարգավորել ԼԱԴ ուժգնությունը 0 -ի և 255 - ի միջև:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:559
+msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
+msgstr "Վերին թվային ներմուծումից հանում է ստորին թվային ներմուծումը"
-#: taextras.py:60
+#: TurtleArt/tabasics.py:570
+msgid "multiply"
+msgstr "բազմապատկել"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:573
+msgid "multiplies two numeric inputs"
+msgstr "բազմապատկում է երկու թվային ներմուծումները"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:582
+msgid "divide"
+msgstr "բաժանել"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:585
msgid ""
-"Returns the object gray level encountered him as a number between 0 and 1023."
-msgstr "Վերադարձնում է առարկայի գորշ գույնի մակարդակը` 0-ի և 1023-ի միջև:"
+"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
+msgstr ""
+"բաժանում է վերին թվային արժեքը(համարիչը ) ստորին թվային արժեքի (հայտարարը "
+")վրա :"
-#: taextras.py:62
-msgid "Returns 1 when the button is press and 0 otherwise."
-msgstr "Դարձնում է 1, երբ կոճակը սեղմած է, հակառակ դեպքում` 0"
+#: TurtleArt/tabasics.py:595
+msgid "identity"
+msgstr "ինքնություն"
-#: taextras.py:63
-msgid "Returns the ambient light level as a number between 0 and 1023."
-msgstr "Դարձնում է միջավայրի լույսի մակարդակը 0 -ի և 1023- ի միջև եղած թիվ:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:597
+msgid "identity operator used for extending blocks"
+msgstr "Մասնիկներն ընդլայնելու համար կիրառվող ինքնության օպերատորը:"
-#: taextras.py:64
-msgid "Returns the ambient temperature as a number between 0 and 255."
-msgstr "Միջավայրի ջերմությունը դարձնում է թիվ` 0 -ի և 255- ի միջև:"
+# Մոդուլ
+#: TurtleArt/tabasics.py:605 TurtleArt/tabasics.py:606
+msgid "mod"
+msgstr "mod"
-#: taextras.py:65
-msgid ""
-"Returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
-"between 0 and 255."
+#: TurtleArt/tabasics.py:609
+msgid "modular (remainder) operator"
+msgstr "Մոդուլային օպերատոր(մնացորդային)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:616
+msgid "√"
+msgstr "√"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:617
+msgid "square root"
+msgstr "քառակուսի արմատ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:620
+msgid "calculates square root"
+msgstr "հաշվում է քառակուսի արմատը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:627
+msgid "random"
+msgstr "պատահական"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:627
+msgid "min"
+msgstr "նվազագույն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:627
+msgid "max"
+msgstr "առավելագույն"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:631
+msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
-"Սենսորի առջև եղած առարկայի հեռավորությունը դարձնում է թիվ` 0 -ի և 255- ի "
-"միջև"
+"Վերադարձնում է նվազագույն (վերին) եւ առավելագույն(ստորին)արժեքների միջեւ "
+"պատահական որևէ թիվ"
-#: taextras.py:67
-msgid "Returns 0 or 1 depending on the sensor inclination."
-msgstr "Կախված սենսորի հակվածությունից` դարձնում է 0 կամ 1"
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
+msgid "number"
+msgstr "թիվ"
-#: taextras.py:68
-msgid "Returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise."
+#: TurtleArt/tabasics.py:644
+msgid "used as numeric input in mathematic operators"
+msgstr "Մաթեմատիկական օպերատորներում օգտագործվում է որպես թվային ներմուծում"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:651
+msgid "greater than"
+msgstr "մեծ է քան"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:654
+msgid "logical greater-than operator"
+msgstr "տրամաբանական greater-than/մեծ է քան /օպերատոր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:660
+msgid "True"
msgstr ""
-"Դարձնում է 1, երբ սենսորը հայտնաբերում է մագնիսական դաշտ, իսկ հակառակ "
-"դեպքում` 0"
-#: taextras.py:69
-msgid "Switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration."
-msgstr "Տատանվում է 0 -ից 1, հաճախականությունը կախված է տատանումից"
+#: TurtleArt/tabasics.py:666
+msgid "less than"
+msgstr "փոքր է քան"
-# Լուսարձակման Դիոդ
-#: taextras.py:70
-msgid "LED"
-msgstr "ԼԱԴ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:669
+msgid "logical less-than operator"
+msgstr "տրամաբանական less-than /փոքր է քան/ օպերատոր"
-#: taextras.py:71
-msgid "pushbutton"
-msgstr "միացման կոճակ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:674
+msgid "False"
+msgstr ""
-#: taextras.py:72
-msgid "grayscale"
-msgstr "գորշի սանդղակ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:680
+msgid "equal"
+msgstr "հավասար"
-#: taextras.py:73
-msgid "ambient light"
-msgstr "սենյակային լույսը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:683
+msgid "logical equal-to operator"
+msgstr " տրամաբանական equal-to/հավասար է/օպերատոր"
-#: taextras.py:74
-msgid "temperature"
-msgstr "ջերմաստիճանը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:689
+msgid "not"
+msgstr "ոչ"
-#: taextras.py:75
-msgid "distance"
-msgstr "հեռավորություն"
+#: TurtleArt/tabasics.py:692
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "տրամաբանական ՈՉ օպերատոր"
-#: taextras.py:76
-msgid "tilt"
-msgstr "թեքություն"
+#: TurtleArt/tabasics.py:698 TurtleArt/tabasics.py:701
+msgid "and"
+msgstr "և"
-#: taextras.py:77
-msgid "magnetic induction"
-msgstr "մագնիսական ինդուկցիա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:702
+msgid "logical AND operator"
+msgstr "տրամաբանական AND /և/օպերատոր"
-#: taextras.py:78
-msgid "vibration"
-msgstr "տատանում"
+#: TurtleArt/tabasics.py:709 TurtleArt/tabasics.py:712
+msgid "or"
+msgstr "կամ"
-#: taextras.py:79
-msgid "Butia Robot"
-msgstr "Բութիա Ռոբոտ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:713
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "տրամաբանական OR /կամ/ օպերատոր"
-#: taextras.py:80
-msgid "delay Butia"
-msgstr "Բութիա ուշացում"
+#: TurtleArt/tabasics.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
+msgid "Palette of flow operators"
+msgstr "Հոսքի օպերատորների պահոցը"
-#: taextras.py:81
-msgid "wait for argument seconds"
-msgstr "Սպասեք փաստարկի վայրկյաններին"
+#: TurtleArt/tabasics.py:727
+msgid "wait"
+msgstr "սպասել"
-#: taextras.py:82
-msgid "Butia battery charge"
-msgstr "Բութիա մարտկոցի լիցքավորում"
+#: TurtleArt/tabasics.py:731
+msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
+msgstr "Ծրագրի գործարկման ընթացքը կասեցնում է սահմանված որոշակի վայրկյաններով:"
-#: taextras.py:83
-msgid "Returns the battery charge as a number between 0 and 255."
-msgstr "Մարտկոցի լիցքավորումը վերածում է 0-ից 255-ի միջև ընկած թվի"
+#: TurtleArt/tabasics.py:738
+msgid "forever"
+msgstr "Անդադար"
-#: taextras.py:84
-msgid "Butia speed"
-msgstr "Բութիայի արագությունը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:742
+msgid "loops forever"
+msgstr "կրկնել անընդմեջ"
-#: taextras.py:85
-msgid ""
-"Set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
-"an argument."
-msgstr ""
-"Բութիայի շարժիչի արագությունը ներկայացնել որպես 0-ից 1023-ի միջև ընկած "
-"արժեք, որպես փաստարկ:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
+msgid "repeat"
+msgstr "կրկնել"
-#: taextras.py:87
-msgid "forward Butia"
-msgstr "Առաջ տանել Բութիան"
+#: TurtleArt/tabasics.py:753
+msgid "loops specified number of times"
+msgstr "Կրկնել սահմանված անգամներ"
-#: taextras.py:88
-msgid "Move the Butia robot forward."
-msgstr "Բութիա ռոբոտը շարժել դեպի առաջ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:771
+msgid "if"
+msgstr "եթե"
-#: taextras.py:89
-msgid "forward distance"
-msgstr "առաջ փոխանցել հեռավորությունը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:759
+msgid "then"
+msgstr "ապա"
-#: taextras.py:90
-msgid "Move the Butia robot forward a predefined distance."
-msgstr "Տեղափոխել Բութիա ռոբոտը առաջ` նախապես սահմանված հեռավորության վրա:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:762
+msgid "if then"
+msgstr "եթե ..."
-#: taextras.py:91
-msgid "backward Butia"
-msgstr "Բութիան` հետ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:764
+msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr "եթե-ապա օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
-#: taextras.py:92 taextras.py:96 taextras.py:98 taextras.py:102
-msgid "Move the Butia robot backward."
-msgstr "Շարժել Բութիա ռոբոտը դեպի ետ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:771
+msgid "then else"
+msgstr "ապա այլապես"
-#: taextras.py:93
-msgid "backward distance"
-msgstr "հետադարձ հեռավորությունը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:775
+msgid "if then else"
+msgstr "եթե ուրեմն մեկ այլ"
-#: taextras.py:94
-msgid "Move the Butia robot backward a predefined distance."
-msgstr "Տեղափոխել Բութիա ռոբոտը ետ` նախապես սահմանված հեռավորության վրա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:776
+msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr "եթե-ապա-կամ օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
-#: taextras.py:95
-msgid "left Butia"
-msgstr "Ձախ Բութիա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:784
+msgid "horizontal space"
+msgstr "հրիզոնական տարածություն"
-#: taextras.py:97
-msgid "right Butia"
-msgstr "աջ Բութիա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:785
+msgid "jogs stack right"
+msgstr "Կույտը /ագուցված մասնիկների շարանը/հրվում է դեպի աջ"
-#: taextras.py:99
-msgid "Turn x degrees"
-msgstr "Շրջել x աստիճան"
+#: TurtleArt/tabasics.py:792
+msgid "vertical space"
+msgstr "ուղղահայաց տարածություն"
-#: taextras.py:100
-msgid "Turn the Butia robot x degrees."
-msgstr "Շրջել Բութիա ռոբոտը x աստիճան"
+#: TurtleArt/tabasics.py:793
+msgid "jogs stack down"
+msgstr "Կույտը /ագուցված մասնիկների շարանը/քաշում է դեպի վար:"
-#: taextras.py:101
-msgid "stop Butia"
-msgstr "կանգնեցնել Բութիան"
+#: TurtleArt/tabasics.py:799
+msgid "stop action"
+msgstr "Կանգնեցնել գործողությունը"
-#: taextras.py:103
-msgid "print Butia"
-msgstr "տպագրել Բութիան"
+#: TurtleArt/tabasics.py:802
+msgid "stops current action"
+msgstr "Կանգնեցնում է ընթացիկ գործողությունը"
-# ASCII - American Standard Code for Information Interchange - Ութ բայթանոց տեքստի /լատինատառ/ համար մշակված կոդ:
-#: taextras.py:104
-msgid "Print text in Butia robot 32-character ASCII display."
-msgstr "Ցուցադրվում է 32- նշաններից բաղկացած տեքստ ASCII լուսապաստառի վրա:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:811
+msgid "Palette of variable blocks"
+msgstr "Փոփոխականներով մասնիկների պահոց"
-#: taextras.py:105
-msgid "Butia"
-msgstr "Բութիա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:816 pysamples/grecord.py:213
+msgid "start"
+msgstr "մեկնարկ"
-#: taextras.py:109
-msgid "The camera was not found."
-msgstr "Տեսախցիկը չի հայտնաբերվել:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:819
+msgid "connects action to toolbar run buttons"
+msgstr "Գործողությունը կապում է գործիքաշարի գործարկման կոճակներին"
-#: taextras.py:110
-msgid "Error on the initialization of the camera."
-msgstr "Տեսախցիկի վերամեկնարկման գործողությունը ձախողվեց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:827
+msgid "store in box 1"
+msgstr "պահեստավորել տուփ 1-ի մեջ"
-#: taextras.py:111
-msgid "FollowMe"
-msgstr "Հետևիր ինձ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:831
+msgid "stores numeric value in Variable 1"
+msgstr "թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 1-ում"
-# Կարմիր, Կանաչ, Կապույտ
-#: taextras.py:112
-msgid "follow a RGB color"
-msgstr "հետևել ԿԿԿ գույներին"
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
+msgid "store in box 2"
+msgstr "պահել տուփ 2-ի մեջ"
-#: taextras.py:113
-msgid "follow a turtle color"
-msgstr "հետևել կրիայի գույնին"
+#: TurtleArt/tabasics.py:842
+msgid "stores numeric value in Variable 2"
+msgstr "թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 2-ում"
-#: taextras.py:114
-msgid "calibrate a color to follow"
-msgstr "Սահմանել այն գույնի տրամաչափը, որին պետք է հետևեք"
+#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
+#: TurtleArt/tabasics.py:851
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:172
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
+msgid "text"
+msgstr "տեքստ"
-#: taextras.py:115
-#: taextras.py:116
-msgid "x position"
-msgstr "Դիրքն x -ի վրա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:852
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+msgid "string value"
+msgstr "Տողի արժեքը"
-#: taextras.py:116
-#: taextras.py:117
-msgid "return x position"
-msgstr "վերադարնալ x դիրքին"
+#: TurtleArt/tabasics.py:856
+msgid "box 1"
+msgstr "տուփ 1"
-#: taextras.py:117
-#: taextras.py:118
-msgid "y position"
-msgstr "Դիրքն y - ի վրա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:859
+msgid "Variable 1 (numeric value)"
+msgstr "Փոփոխական 1  ( թվային արժեքը )"
-#: taextras.py:118
-#: taextras.py:119
-msgid "return y position"
-msgstr "վերադարնալ y դիրքին"
+#: TurtleArt/tabasics.py:865
+msgid "box 2"
+msgstr "տուփ 2"
-#: taextras.py:122
-#: taextras.py:123
-msgid "Sumo Butia"
-msgstr "Սումո Բութիա"
+#: TurtleArt/tabasics.py:868
+msgid "Variable 2 (numeric value)"
+msgstr "Փոփոխական 2  ( թվային արժեքը )"
-#: taextras.py:123
-#: taextras.py:124
-msgid "submit speed​​"
-msgstr "Ներմուծել արագությունը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:875 TurtleArt/tabasics.py:885
+msgid "box"
+msgstr "տուփ"
-#: taextras.py:124
-msgid "Send speeds the robot."
-msgstr "Փոխանցել արագությունը ռոբոտին:"
+#: TurtleArt/tabasics.py:877 TurtleArt/tabasics.py:888
+msgid "my box"
+msgstr "իմ տուփը"
-#: taextras.py:125
-#: taextras.py:126
-msgid "set speed"
-msgstr "սահմանել արագությունը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:879
+msgid "named variable (numeric value)"
+msgstr "անվանված փոփոխական ( թվային արժեքը )"
-#: taextras.py:126
-#: taextras.py:127
-msgid "Set the default speed for the movement commands."
-msgstr "Սահմանել նախնական արագությունը`տեղաշարժման հրահանգների համար"
+#: TurtleArt/tabasics.py:885
+msgid "store in"
+msgstr "պահել ... մեջ"
-#: taextras.py:127
-#: taextras.py:128
-msgid "move"
-msgstr "Շարժել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:885
+msgid "value"
+msgstr "արժեք"
-#: taextras.py:128 TurtleArt/tabasics.py:131
-msgid "back"
-msgstr "հետ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:889
+msgid "stores numeric value in named variable"
+msgstr "թվային արժեքը պահում է անվանակոչված փոփոխականում"
-#: taextras.py:129 pysamples/grecord.py:215
-msgid "stop"
-msgstr "Կանգնեցնել"
+#: TurtleArt/tabasics.py:897 TurtleArt/tabasics.py:899
+#: TurtleArt/tabasics.py:923 TurtleArt/tabasics.py:926
+msgid "action"
+msgstr "գործողություն"
-#: taextras.py:130
-#: taextras.py:131
-msgid "turn left"
-msgstr "Շրջվել դեպի ձախ"
+# կույտի-ագուցված մասնիկների շարան
+#: TurtleArt/tabasics.py:901
+msgid "top of nameable action stack"
+msgstr "անվանակոչվող գործողությունների կույտի ամենվերին մասը"
-#: taextras.py:131
-#: taextras.py:132
-msgid "turn right"
-msgstr "Շրջվել դեպի աջ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:906 TurtleArt/tabasics.py:933
+msgid "action 1"
+msgstr "գործողություն 1"
-#: taextras.py:132
-#: taextras.py:133
-msgid "angle to center"
-msgstr "անկյունից դեպի կենտրոն"
+#: TurtleArt/tabasics.py:909
+msgid "top of Action 1 stack"
+msgstr "1 գործողության շարանի վերին մասը"
-# dojo - բեմն է կամ խաղահրապարակը
-#. TRANS: dojo is the playing field
-#: taextras.py:134
-#: taextras.py:135
-msgid "Get the angle to the center of the dojo."
-msgstr "Անկյունը հասցնում է dojo- ի կենտրոնին"
+#: TurtleArt/tabasics.py:914 TurtleArt/tabasics.py:942
+msgid "action 2"
+msgstr "գործողություն 2"
-#: taextras.py:135
-#: taextras.py:136
-msgid "angle to the opponent"
-msgstr "հակադիր անկյուն"
+#: TurtleArt/tabasics.py:917
+msgid "top of Action 2 stack"
+msgstr "2 գործողության մասնիկաշարանի վերին մասը"
-#: taextras.py:136
-#: taextras.py:137
-msgid "Get the angle to the center of the opponent."
-msgstr "Կենտրոնից հասնել հակադիր անկյունին"
+#: TurtleArt/tabasics.py:927
+msgid "invokes named action stack"
+msgstr "կանչում է անվանակոչված գործողությունների ագուցված մասնիկների շարանը:"
-#: taextras.py:137
-#: taextras.py:138
-msgid "x coor."
-msgstr "x դիրքացույց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:936
+msgid "invokes Action 1 stack"
+msgstr "Կանչում է Գործողություն 1 մասնիկների շարանը"
-#: taextras.py:138
-#: taextras.py:139
-msgid "Get the x coordinate of the robot."
-msgstr "Պարզել ռոբոտի x դիրքացույցը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:945
+msgid "invokes Action 2 stack"
+msgstr "Կանչում է Գործողություն 2 կույտը /շարանը/"
-#: taextras.py:139
-#: taextras.py:140
-msgid "y coor."
-msgstr "y դիրքացույց"
+#: TurtleArt/tabasics.py:953
+msgid "trash"
+msgstr "խոտան"
-#: taextras.py:140
-#: taextras.py:141
-msgid "Get the y coordinate of the robot."
-msgstr "Պարզել ռոբոտի y դիրքացույցը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:957
+msgid "empty trash"
+msgstr "դատարկել աղբը"
-#: taextras.py:141
-#: taextras.py:142
-msgid "opponent x coor."
-msgstr "Հակառակ կողմի x դիրքացույցը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:958
+msgid "permanently deletes items in trash"
+msgstr "անվերադարձ ջնջում է աղբամանի պարունակությունը"
-#: taextras.py:142
-#: taextras.py:143
-msgid "Get the x coordinate of the opponent."
-msgstr "Պարզել հակառակ կողմի x դիրքացույցը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:962
+msgid "restore all"
+msgstr "վերականգնել բոլորը"
-#: taextras.py:143
-#: taextras.py:144
-msgid "opponent y coor."
-msgstr "Հակառակ կողմի y դիրքացույցը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:963
+msgid "restore all blocks from trash"
+msgstr "վերականգնել աղբարկղից բոլոր մասնիկները"
-#: taextras.py:144
-#: taextras.py:145
-msgid "Get the y coordinate of the opponent."
-msgstr "Պարզել հակառակ կողմի y դիրքացույցը"
+#: TurtleArt/tabasics.py:967
+msgid "clear all"
+msgstr "Ջնջել բոլորը"
-#: taextras.py:145
-#: taextras.py:146
-msgid "rotation"
-msgstr "պտույտ"
+#: TurtleArt/tabasics.py:968
+msgid "move all blocks to trash"
+msgstr "բոլոր մասնիկները տեղափոխել աղբարկղ"
-#: taextras.py:146
-#: taextras.py:147
-msgid "Get SumBot rotation."
-msgstr "Ձեռք բերել «SumBot» -ի պտույտը"
+#: TurtleArt/taconstants.py:250 TurtleArt/taconstants.py:272
+#: TurtleArt/taconstants.py:293 TurtleArt/taconstants.py:335
+#: TurtleArt/taconstants.py:377 TurtleArt/taconstants.py:419
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:868
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:896
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
+msgid "Title"
+msgstr "վերնագիր"
-#: taextras.py:147
-#: taextras.py:148
-msgid "opponent rotation"
-msgstr "Հակառակ կողմի պտույտը"
+#: TurtleArt/talogo.py:465
+msgid "did not output to"
+msgstr "չի արտածում ... վրա"
-#: taextras.py:148
-#: taextras.py:149
-msgid "Get the rotation of the opponent."
-msgstr "Հասնում է հակառակ կողմի պտույտին"
+#: TurtleArt/talogo.py:519
+msgid "I don't know how to"
+msgstr "Ես չգիտեմ, թե ինչպես"
-#: taextras.py:149
-#: taextras.py:150
-msgid "distance to center"
-msgstr "հեռավորություն կենտրոնից"
+#: TurtleArt/talogo.py:566
+msgid "doesn't like"
+msgstr "չի հավանում"
-#. TRANS: dojo is the playing field
-#: taextras.py:151
-#: taextras.py:152
-msgid "Get the distance to the center of the dojo."
-msgstr "Պարզել հեռավորություն «dojo» -ի կենտրոնից"
+#: TurtleArt/talogo.py:566
+msgid "as input"
+msgstr "Որպես ներածում"
-#: taextras.py:152
-#: taextras.py:153
-msgid "distance to opponent"
-msgstr "Հեռավորություն մինչև հակառակորդը"
+#: TurtleArt/tapalette.py:84
+msgid "displays next palette"
+msgstr "ցույց է տալիս մյուս պահոցը"
-#: taextras.py:153
-#: taextras.py:154
-msgid "Get the distance to the opponent."
-msgstr "Պարզել հեռավորությունը մինչև հակառակորդը"
+#: TurtleArt/tapalette.py:85
+msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
+msgstr "Փոխում է մասնիկների պահոցի դիրքը"
-#: taextras.py:154
-#: taextras.py:155
-msgid "update information"
-msgstr "արդիականացնել տեղեկությունը"
+#: TurtleArt/tautils.py:177
+msgid "Load..."
+msgstr "Բեռնում..."
-#: taextras.py:155
-#: taextras.py:156
-msgid "Update information from the server."
-msgstr "Արդիականացնել տեղեկությունը` սերվերից"
+#: TurtleArt/tautils.py:187
+msgid "Save..."
+msgstr "Պահպանել..."
-#: pysamples/grecord.py:205 plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97
-msgid "sound"
-msgstr "Հնչյուն"
+#: TurtleArt/tautils.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+msgid "click to open"
+msgstr "Քլիք` բացելու համար"
-#: pysamples/grecord.py:213 TurtleArt/tabasics.py:801
-msgid "start"
-msgstr "մեկնարկ"
+#: TurtleArt/tawindow.py:837 TurtleArt/tawindow.py:838
+msgid "orientation"
+msgstr "դիրք"
-#: pysamples/grecord.py:217
-msgid "play"
-msgstr "վերարտադրել"
+#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:1164
+msgid "next"
+msgstr "հաջորդ"
-#: pysamples/grecord.py:219
-msgid "save"
-msgstr "պահել"
+#: TurtleArt/tawindow.py:3146
+msgid "image"
+msgstr "պատկեր"
-# լրիվ շրջադարձ
-#: pysamples/uturn.py:24
-msgid "uturn"
-msgstr "Շրջադարձ U տառի ձևով"
+#: TurtleArtActivity.py:147
+msgid "presentation"
+msgstr "Ներկայացում"
-#: pysamples/uturn.py:26
-msgid "make a uturn"
-msgstr "Կատարել լրիվ շրջադարձ U տառի ձևով"
+#: TurtleArtActivity.py:223
+msgid "snapshot"
+msgstr "ճեպապատկեր"
+
+#: TurtleArtActivity.py:271 turtleart.py:354
+msgid "Show palette"
+msgstr "Ցուցադրել պահոցը"
+
+#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:682 turtleart.py:356
+msgid "Hide palette"
+msgstr "Թաքցնել պահոցը"
+
+#: TurtleArtActivity.py:284 TurtleArtActivity.py:297
+msgid "Show blocks"
+msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
+
+#: TurtleArtActivity.py:287 TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:685
+msgid "Hide blocks"
+msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
+
+#: TurtleArtActivity.py:415
+msgid "Rescale coordinates down"
+msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի նվազեցում"
+
+#: TurtleArtActivity.py:419 TurtleArtActivity.py:546
+msgid "Rescale coordinates up"
+msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի մեծացում"
+
+#: TurtleArtActivity.py:478 TurtleArtActivity.py:516 turtleart.py:351
+msgid "Edit"
+msgstr "Խմբագրել"
+
+#: TurtleArtActivity.py:482 TurtleArtActivity.py:514 turtleart.py:346
+msgid "View"
+msgstr "Տեսքը"
+
+#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:520
+msgid "Help"
+msgstr "Օգնություն"
+
+#: TurtleArtActivity.py:512
+msgid "Project"
+msgstr "Նախագիծ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:518 TurtleArtActivity.py:625
+msgid "Save/Load"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:528 turtleart.py:349
+msgid "Copy"
+msgstr "Պատճենել"
+
+#: TurtleArtActivity.py:530 turtleart.py:350
+msgid "Paste"
+msgstr "Փակցնել"
+
+#: TurtleArtActivity.py:532
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Էկրանի չափով"
+
+#: TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:334
+msgid "Cartesian coordinates"
+msgstr "Դեկարտյան դիրքացուցներ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:336
+msgid "Polar coordinates"
+msgstr "Բևեռային դիրքացույցներ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:539
+msgid "Metric coordinates"
+msgstr "Մետրային դիրքացույցներ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:549 turtleart.py:340
+msgid "Grow blocks"
+msgstr "Մեծացնել մասնիկները"
+
+#: TurtleArtActivity.py:551 turtleart.py:342
+msgid "Shrink blocks"
+msgstr "Փոքրացնել մասնիկները"
+
+#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:667
+msgid "Load example"
+msgstr "Բեռնման օրինակ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:593 TurtleArtActivity.py:597
+msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
+msgstr "Օգնությանը կանչելու համար սլաքը շարժել նարնջագույն պահոցի վրայով:"
+
+#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:650 turtleart.py:324
+msgid "Save as image"
+msgstr "Պահել որպես պատկեր"
+
+#: TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:653 turtleart.py:326
+msgid "Save as HTML"
+msgstr "Պահել որպես HTML"
+
+#: TurtleArtActivity.py:636 TurtleArtActivity.py:655 turtleart.py:328
+msgid "Save as Logo"
+msgstr "Պահել որպես Պատկերանշան"
+
+#: TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:658
+msgid "Save snapshot"
+msgstr "Պահպանել ճեպապատկերը"
+
+#: TurtleArtActivity.py:641 TurtleArtActivity.py:661
+msgid "Load project"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:664
+msgid "Load Python block"
+msgstr "Ներբեռնել «Python» ծրագրի մասնիկները"
+
+#: TurtleArtActivity.py:683
+msgid "<Ctrl>p"
+msgstr "<Ctrl>p"
+
+#: TurtleArtActivity.py:686
+msgid "<Ctrl>b"
+msgstr "<Ctrl>b"
+
+#: TurtleArtActivity.py:691 turtleart.py:363
+msgid "Clean"
+msgstr "Մաքրել"
+
+#: TurtleArtActivity.py:691
+msgid "<Ctrl>e"
+msgstr "<Ctrl>e"
+
+#: TurtleArtActivity.py:693 turtleart.py:364
+msgid "Run"
+msgstr "Գործարկել"
+
+#: TurtleArtActivity.py:693
+msgid "<Ctrl>r"
+msgstr "<Ctrl>r"
+
+#: TurtleArtActivity.py:695 turtleart.py:365
+msgid "Step"
+msgstr "Քայլ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:695
+msgid "<Ctrl>w"
+msgstr "<Ctrl>w"
+
+#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:366
+msgid "Debug"
+msgstr "Զտել"
+
+#: TurtleArtActivity.py:698
+msgid "<Ctrl>d"
+msgstr "<Ctrl>d"
+
+#: TurtleArtActivity.py:700
+msgid "Stop turtle"
+msgstr "Կանգնեցնել Կրիային"
+
+#: TurtleArtActivity.py:701
+msgid "<Ctrl>s"
+msgstr "<Ctrl>s"
#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
msgid "My Turtle Art session"
@@ -762,31 +967,31 @@ msgstr "Կոնֆիգուրացիա"
msgid "Neighborhood"
msgstr "Հարևաններ"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:288
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:292
msgid "Nickname"
msgstr "Մականուն"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:290
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:294
msgid "Account ID"
msgstr "Հաշվի Ինքնության անունը"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:292
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:296
msgid "Server"
msgstr "Սերվեր"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:294
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:298
msgid "Port"
msgstr "Դարպաս"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:296
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:300
msgid "Password"
msgstr "Գաղտնաբառ"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:298
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:302
msgid "Register"
msgstr "Գրանցում"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:300
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:304
msgid "Colors"
msgstr "Գույներ"
@@ -838,39 +1043,114 @@ msgstr "Մուտքը չհաջողվեց"
msgid "Failed to upload!"
msgstr "Վերբեռնումը չհաջողվեց"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:58 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:269
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:49
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:294
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:69
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:81
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:112
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:55
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:62
+msgid "acceleration"
+msgstr "արագացում"
+
+# Կույտ կարող է նշանակել ագուցված մասնիկների շարք
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:57
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:64
+msgid "push acceleration in x, y, z to heap"
+msgstr "արագությունը x, y, z առանցքների վրա`դնել կույտի մեջ"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
+msgid "sound"
+msgstr "Հնչյուն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98
+msgid "raw microphone input signal"
+msgstr "Միկրոֆոնի մուտքային ազդանշան"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:89
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:104
+msgid "loudness"
+msgstr "ձայնի ուժգնություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
+msgid "microphone input volume"
+msgstr "միկրոֆոն ներմուծման ուժգնություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+msgid "pitch"
+msgstr "հաճախականություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
+msgid "microphone input pitch"
+msgstr "Միկրոֆոնի ներմուծման տոնը"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:147
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:161
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:174
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:188
+msgid "resistance"
+msgstr "դիմադրություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:148
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:162
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:175
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:189
+msgid "microphone input resistance"
+msgstr "միկրոֆոնի մուտքային դիմադրաղականություն"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:153
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:167
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:180
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:194
+msgid "voltage"
+msgstr "լարում"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:154
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:168
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:181
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:195
+msgid "microphone input voltage"
+msgstr "Միկրոֆոնի մուտքի լարումը"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:79
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:97
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:110
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:55
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:62
msgid "brightness"
msgstr "Պայծառություն"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:70
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:101
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:68
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
msgid "light level detected by camera"
msgstr "Տեսախցիկի միջոցով հայտնաբերված լույսի մակարդակը"
# RGB-ԿԿԿ. Կարմիր,Կանաչ,Կապույտ
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:82
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:113
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:80
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:111
msgid "Average RGB color from camera is pushed to the stack"
msgstr "RGB-ի միջին գույնը ուղարկվում է դեպի կույտ"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:93
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:125
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:91
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:123
msgid "camera output"
msgstr "Տեսախցիկի տված պատկեր"
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:57
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:64
+msgid "light level detected by light sensor"
+msgstr "Լույսի սենսորով հայտնաբերված լույսի մակարդակը"
+
#: plugins/rfid/rfid.py:91 plugins/rfid/rfid.py:99
msgid "RFID"
msgstr "RFID (ռադիո հաճախականությունների ճանաչում)"
@@ -879,253 +1159,292 @@ msgstr "RFID (ռադիո հաճախականությունների ճանաչու
msgid "read value from RFID device"
msgstr "Ընթերցել արժեքը RFID(ռադիո հաճախականությունների ճանաչման)սարքից"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
-#: TurtleArt/tabasics.py:707
-msgid "Palette of flow operators"
-msgstr "Հոսքի օպերատորների պահոցը"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:99
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:102
msgid "while"
msgstr "մինչ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"կատարիր-քանի դեռ-Ճիշտ օպերատորը, որն օգտագործում է Թվապնակի բուլյան "
"օպերատորներ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
msgid "until"
msgstr "մինչ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:111
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"Կատարիր-մինչեւ-Ճիշտ օպերատորը, որն օգտագործում է Թվապնակի բուլյան "
"օպերատորներ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:118
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:120
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Լրատվամիջոցի առարկաների պահոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
msgid "journal"
msgstr "Մատյան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:125
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "Sugar Մատյանի լրատվամիջոցի առարկան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:135
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:137
msgid "audio"
msgstr "աուդիո"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:137
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "Sugar Մատյանի Աուդիո օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:147
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:149
msgid "video"
msgstr "վիդեո"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:149
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "Sugar-ի Մատյանի տեսգրության առարկան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:159
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:161
msgid "description"
msgstr "Նկարագրություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:161
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "Sugar Մատյանի նկարագրության դաշտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:170
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:171
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:172
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:179
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:192
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:207
-#: TurtleArt/tabasics.py:834 TurtleArt/tabasics.py:835
-#: TurtleArt/tabasics.py:836
-msgid "text"
-msgstr "տեքստ"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
-#: TurtleArt/tabasics.py:837
-msgid "string value"
-msgstr "Տողի արժեքը"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:178
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:206
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:180
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
msgid "show"
msgstr "ցուցադրել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:184
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:197
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:212
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "Մատյանից բերում է տեքստ կամ` ցուցադրության միջոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:191
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
msgid "show aligned"
msgstr "ցուցադրել հավասարեցված"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:218
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:220
msgid "set scale"
msgstr "Սահմանել սանդղակը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:224
msgid "sets the scale of media"
msgstr "Սահմանում է ԶԼՄ միջոցների սանդղակը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:229
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:231
msgid "save picture"
msgstr "պահպանել պատկերը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:231
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:242
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
msgid "picture name"
msgstr "պատկերի անվանումը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "Նկարը պահում է Sugar-ի Մատյանում"
-# SVG-Scalable Vector Graphics
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:240
+# SVG-Scalable Vector Graphics
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:242
msgid "save SVG"
msgstr "պահպանել SVG"
# SVG -Scalable Vector Graphics
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "Կրիայի գծագիրը Sugar-ի Մատյանում պահում է որպես SVG ֆայլ:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:250
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:252
msgid "scale"
msgstr "սանդղակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
msgid "holds current scale value"
msgstr "պահում է ներկայիս սանդղակի արժեքը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:259
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:261
msgid "media wait"
msgstr "սպասել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:261
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "Սպասեք մինչև ընթացիկ տեսա կամ ձայնագրությունն ավարտվի:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
+msgid "speak"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
+msgid "hello"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+msgid "speaks text"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: pitch, duration, amplitude
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+msgid "sinewave"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+msgid "duration"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:284
+msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
+msgid "button down"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:302
+msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:309
+msgid "mouse x"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:312
+msgid "returns mouse x coordinate"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
+msgid "mouse y"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
+msgid "returns mouse y coordinate"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
msgid "query keyboard"
msgstr "հարցում ստեղնաշարի վերաբերյալ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:276
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr ""
"Հարցում՝ ստեղնաշարով ներմուծման համար (արդյունքները պահվում են ստեղնաշարի "
"բլոկում)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
msgid "keyboard"
msgstr "ստեղնաշար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
msgid "holds results of query-keyboard block"
msgstr "պահում է հարցման արդյունքները - ստեղնաշարի բլոկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:294
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
msgid "read pixel"
msgstr "կարդալ փիքսելը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:353
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr ""
"RGB (կարմիր, կանաչ,կապույտ)գույնը կրիայի տակ տեղափոխված է դեպի մասնիկների "
"կույտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
msgid "turtle sees"
msgstr "կրիան տեսնում է"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "վերադարձնում է այն գույնը, որ կրիան ներկայիս \"տեսնում է\""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:315
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371 taextras.py:279
msgid "time"
msgstr "ժամանակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:318
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "ծրագրի սկզբից մինչև հիմա անցած ժամանակ (վայկյաններով)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:327
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:383
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Լրացուցիչ ընտրությունների պահոցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
msgid "push"
msgstr "հրում"
# FILO:First-in; Last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:335
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr ""
"Ավելացնում է արժեքը FILO կույտին (առաջինը` ներս, վերջինը` դուրս սկզբունքով)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:401
msgid "show heap"
msgstr "ցուցադրել կույտը"
# FILO:First-in, Last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "Ցույց է տալիս արժեքները FILO-ում (առաջինը ներս, վերջինը դուրս կույտ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:358
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:414
msgid "empty heap"
msgstr "Դատարկել կույտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "Դատարկում է FILO(առաջինը ներս-վերջինը դուրս կույտը)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
msgid "pop"
msgstr "Հանել"
-# FILO: first-in;last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:375
+# FILO: first-in;last-out
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:431
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "Ցրում է FILO-ի (առաջինը ներս,վերջինը դուրս կույտ) արժեքը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#, fuzzy
+msgid "empty heap?"
+msgstr "Դատարկել կույտը"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+msgid "returns True if heap is empty"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:453
msgid "comment"
msgstr "Մեկնաբանություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
msgid "places a comment in your code"
msgstr "Մեկնաբանություն է տեղադրում է Ձեր կոդում:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:460
msgid "print"
msgstr "տպել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:397
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "Արժեքը տպում է էկրանի ստորին մասում գտնվող կարգավիճակի բլոկում:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:405
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:471
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
msgid "Python"
msgstr "\"Պիթոն\""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:408
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1133,7 +1452,7 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ մեկ փոփոխականով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x),ավելացնելու համար:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1141,7 +1460,7 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմակի փոփոխականներով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sqrt(x*x+y*y),ավելացնելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:433
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1149,963 +1468,1303 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմակի փոփոխականներով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x+y+z),ավելացնելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:459
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:540
msgid "Python block"
msgstr "Python -ի ծրագրավորման մասնիկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:446
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:461
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:512
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:542
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "Գործարկում է Մատյանի tamyblock.py մոդուլում առկա կոդը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
msgid "Cartesian"
msgstr "Դեկարտյան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:557
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "Ցուցադրում է դեկարտյան դիրքացույցները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:497
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
msgid "polar"
msgstr "բևեռային"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:565
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "Ցուցադրում է բևեռային դիրքացույցները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
msgid "turtle"
msgstr "Կրիա"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "Ընտրել, թե որ կրիային է տրվում հրահանգը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:526
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
msgid "turtle shell"
msgstr "կրիայի զրահը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:593
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "կրիային հատուկ 'զրահ' հագցնել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:532
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:697
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "top"
msgstr "գագաթ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "Փլուզված կույտի վերին մասը"
# ստորին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:540
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
msgid "bottom"
msgstr "Ստորին մաս"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "Փլուզվող կույտի ստորին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "Ստորին բլոկը փլուզված կույտ է. սեղմել,որ բացվի"
# Մասնիկների շարքի վերին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:557
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:569
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:623
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
msgid "top of stack"
msgstr "Շեղջի վերին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
msgid "label"
msgstr "պիտակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:632
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "Փլուզվող կույտի վերին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:575
-#: TurtleArt/tautils.py:590
-msgid "click to open"
-msgstr "Քլիք` բացելու համար"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:649
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Ներկայացման նմուշների պահոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:587
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
msgid "hide blocks"
msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:655
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "Մաքրում է կտավը՝ թաքցնելով մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
msgid "show blocks"
msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "վերականգնում է թաքնված մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
-msgid "full screen"
-msgstr "էկրանի չափով"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "թաքցնում է Sugar գործիքաշարերը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:678
msgid "list"
msgstr "Ցուցակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "Ներկայացում պարբերանշված ցուցակով"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:623
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "Ներկայացման նմուշ.Կետերի ցանկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:630
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:790
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:856
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (առանց նկարագրության)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (նկարագրությամբ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:832
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի չորս օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:818
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:884
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի երկու օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
-#: TurtleArt/tabasics.py:154
-msgid "left"
-msgstr "ձախ"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:668
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "էկրանի ձախ մասի x դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:676
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "էկրանի ստորին մասի y դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747 taextras.py:205
msgid "width"
msgstr "լայնք"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:750
msgid "the canvas width"
msgstr "կտավի լայնությունը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
-#: TurtleArt/tabasics.py:165
-msgid "right"
-msgstr "աջ"
-
# xcor -x դիրքացույցը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:758
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "էկրանի աջ մասի xcor-ը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:766
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "էկրանի վերին մասի ycor-ը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:705
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771 taextras.py:200
+#: taextras.py:206
msgid "height"
msgstr "բարձրություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "the canvas height"
msgstr "կտավի բարձրությունը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
msgid "title x"
msgstr "վերնագրի x դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:790
msgid "title y"
msgstr "վերնագրի y դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:799
msgid "left x"
msgstr "Ձախակողմյան x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
msgid "top y"
msgstr "Վերին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:751
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
msgid "right x"
msgstr "Աջակողմյան x"
# ստորին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
msgid "bottom y"
msgstr "Ստորին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:816
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:830
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
-#: TurtleArt/taconstants.py:251 TurtleArt/taconstants.py:273
-#: TurtleArt/taconstants.py:294 TurtleArt/taconstants.py:336
-#: TurtleArt/taconstants.py:378 TurtleArt/taconstants.py:420
-msgid "Title"
-msgstr "վերնագիր"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:855
msgid "presentation 1x1"
msgstr "ներկայացում 1x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
msgid "presentation 2x1"
msgstr "ներկայացում 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:883
msgid "presentation 1x2"
msgstr "ներկայացում 1x2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
msgid "presentation 2x2"
msgstr "ներկայացում 2x2"
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:57
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:64
-msgid "light level detected by light sensor"
-msgstr "Լույսի սենսորով հայտնաբերված լույսի մակարդակը"
+#: pysamples/grecord.py:215
+msgid "stop"
+msgstr "Կանգնեցնել"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98
-msgid "raw microphone input signal"
-msgstr "Միկրոֆոնի մուտքային ազդանշան"
+#: pysamples/grecord.py:217
+msgid "play"
+msgstr "վերարտադրել"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:89
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:104
-msgid "loudness"
-msgstr "ձայնի ուժգնություն"
+#: pysamples/grecord.py:219
+msgid "save"
+msgstr "պահել"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
-msgid "microphone input volume"
-msgstr "միկրոֆոն ներմուծման ուժգնություն"
+# լրիվ շրջադարձ
+#: pysamples/uturn.py:24
+msgid "uturn"
+msgstr "Շրջադարձ U տառի ձևով"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-msgid "pitch"
-msgstr "հաճախականություն"
+#: pysamples/uturn.py:26
+msgid "make a uturn"
+msgstr "Կատարել լրիվ շրջադարձ U տառի ձևով"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
-msgid "microphone input pitch"
-msgstr "Միկրոֆոնի ներմուծման տոնը"
+#: taextras.py:36
+msgid "Turtle Art Mini"
+msgstr "Կրիայի Արվեստ /TortugArte/ Մինի"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:145
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:159
-msgid "resistance"
-msgstr "դիմադրություն"
+#: taextras.py:40
+msgid "Turtle Confusion"
+msgstr "Կրիայի շփոթմունք"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:146
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:160
-msgid "microphone input resistance"
-msgstr "միկրոֆոնի մուտքային դիմադրաղականություն"
+#: taextras.py:41
+msgid "Select a challenge"
+msgstr "Ընտրել մի առաջադրանք - մարտահրավեր"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:166
-msgid "voltage"
-msgstr "լարում"
+#: taextras.py:47
+msgid "Palette of Mexican pesos"
+msgstr "Մեքսիկական պեսոյի պահոց"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:152
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:167
-msgid "microphone input voltage"
-msgstr "Միկրոֆոնի մուտքի լարումը"
+#: taextras.py:48
+msgid "Palette of Colombian pesos"
+msgstr "Կոլումբիական պեսոյի պահոց"
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:55
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:62
-msgid "acceleration"
-msgstr "արագացում"
+#: taextras.py:49
+msgid "Palette of Rwandan francs"
+msgstr "Ռուանդական ֆրանկի պահոց"
-# Կույտ կարող է նշանակել ագուցված մասնիկների շարք
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:57
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:64
-msgid "push acceleration in x, y, z to heap"
-msgstr "արագությունը x, y, z առանցքների վրա`դնել կույտի մեջ"
+#: taextras.py:50
+msgid "Palette of US currencies"
+msgstr "ԱՄՆ -ի արժույթի պահոց"
-#: TurtleArt/tapalette.py:83
-msgid "displays next palette"
-msgstr "ցույց է տալիս մյուս պահոցը"
+#: taextras.py:51
+msgid "Palette of Australian currencies"
+msgstr "Ավստրալիական արժույթի պահոց"
-#: TurtleArt/tapalette.py:84
-msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
-msgstr "Փոխում է մասնիկների պահոցի դիրքը"
+#: taextras.py:52
+msgid "Palette of Guaranies"
+msgstr "Գուարանիի պահոց"
-#: TurtleArt/tawindow.py:748 TurtleArt/tawindow.py:749
-msgid "orientation"
-msgstr "դիրք"
+#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
+#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
+#: taextras.py:58
+msgid "Turtle Art Butia"
+msgstr "Կրիայի Արվեստ Բութիա"
-#: TurtleArt/tawindow.py:759 TurtleArt/tawindow.py:1022
-msgid "next"
-msgstr "հաջորդ"
+# ԼԱԴ - Լույս արձակող դիոդ
+#: taextras.py:59
+#, fuzzy
+msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
+msgstr "Կարգավորել ԼԱԴ ուժգնությունը 0 -ի և 255 - ի միջև:"
-#: TurtleArt/tawindow.py:2885
-msgid "image"
-msgstr "պատկեր"
+#: taextras.py:60
+#, fuzzy
+msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
+msgstr "Դարձնում է միջավայրի լույսի մակարդակը 0 -ի և 1023- ի միջև եղած թիվ:"
-#: TurtleArt/tautils.py:173
-msgid "Load..."
-msgstr "Բեռնում..."
+#: taextras.py:61
+#, fuzzy
+msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
+msgstr "Դարձնում է 1, երբ կոճակը սեղմած է, հակառակ դեպքում` 0"
-#: TurtleArt/tautils.py:182
-msgid "Save..."
-msgstr "Պահպանել..."
+#: taextras.py:62
+#, fuzzy
+msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
+msgstr "Դարձնում է միջավայրի լույսի մակարդակը 0 -ի և 1023- ի միջև եղած թիվ:"
-#: TurtleArt/talogo.py:417
-msgid "did not output to"
-msgstr "չի արտածում ... վրա"
+#: taextras.py:63
+#, fuzzy
+msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
+msgstr "Միջավայրի ջերմությունը դարձնում է թիվ` 0 -ի և 255- ի միջև:"
-#: TurtleArt/talogo.py:466
-msgid "I don't know how to"
-msgstr "Ես չգիտեմ, թե ինչպես"
+#: taextras.py:64
+#, fuzzy
+msgid ""
+"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
+"between 0 and 255"
+msgstr ""
+"Սենսորի առջև եղած առարկայի հեռավորությունը դարձնում է թիվ` 0 -ի և 255- ի "
+"միջև"
-#: TurtleArt/talogo.py:512
-msgid "doesn't like"
-msgstr "չի հավանում"
+#: taextras.py:66
+#, fuzzy
+msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
+msgstr "Կախված սենսորի հակվածությունից` դարձնում է 0 կամ 1"
-#: TurtleArt/talogo.py:512
-msgid "as input"
-msgstr "Որպես ներածում"
+#: taextras.py:67
+#, fuzzy
+msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
+msgstr ""
+"Դարձնում է 1, երբ սենսորը հայտնաբերում է մագնիսական դաշտ, իսկ հակառակ "
+"դեպքում` 0"
-#: TurtleArt/tabasics.py:115
-msgid "Palette of turtle commands"
-msgstr "Կրիայի հրահանգների պահոց"
+#: taextras.py:68
+#, fuzzy
+msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
+msgstr "Տատանվում է 0 -ից 1, հաճախականությունը կախված է տատանումից"
-#: TurtleArt/tabasics.py:120
-msgid "forward"
-msgstr "առաջ"
+# Լուսարձակման Դիոդ
+#: taextras.py:69
+msgid "LED"
+msgstr "ԼԱԴ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:124
-msgid "moves turtle forward"
-msgstr "շարժում է կրիան առաջ"
+#: taextras.py:70
+msgid "pushbutton"
+msgstr "միացման կոճակ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:135
-msgid "moves turtle backward"
-msgstr "շարժում է կրիային հետ"
+#: taextras.py:71
+msgid "grayscale"
+msgstr "գորշի սանդղակ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:143
-msgid "clean"
-msgstr "մաքրել"
+#: taextras.py:72
+msgid "ambient light"
+msgstr "սենյակային լույսը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:146
-msgid "clears the screen and reset the turtle"
-msgstr "մաքրում է էկրանը և ելման դիրքի բերում կրիային"
+#: taextras.py:73
+msgid "temperature"
+msgstr "ջերմաստիճանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:158
-msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
-msgstr "Կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքին հակառակ (անկյունն` աստիճանով)"
+#: taextras.py:74 taextras.py:244
+msgid "distance"
+msgstr "հեռավորություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:169
-msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
-msgstr "Կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ (անկյունն`աստիճաններով)"
+#: taextras.py:75 taextras.py:241
+msgid "tilt"
+msgstr "թեքություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
-msgid "arc"
-msgstr "Աղեղ"
+#: taextras.py:76
+msgid "magnetic induction"
+msgstr "մագնիսական ինդուկցիա"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
-msgid "angle"
-msgstr "անկյուն"
+#: taextras.py:77
+msgid "vibration"
+msgstr "տատանում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
-msgid "radius"
-msgstr "շարավիղ"
+#: taextras.py:78
+msgid "Butia Robot"
+msgstr "Բութիա Ռոբոտ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:181
-msgid "moves turtle along an arc"
-msgstr "շարժում է կրիային աղեղի երկայնությամբ"
+#: taextras.py:79
+msgid "delay Butia"
+msgstr "Բութիա ուշացում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
-msgid "set xy"
-msgstr "Սահմանել xy"
+#: taextras.py:80
+msgid "wait for argument seconds"
+msgstr "Սպասեք փաստարկի վայրկյաններին"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
-msgid "x"
-msgstr "x"
+#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
+#: taextras.py:82
+msgid "battery charge Butia"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
-msgid "y"
-msgstr "y"
+#: taextras.py:83
+#, fuzzy
+msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
+msgstr "Մարտկոցի լիցքավորումը վերածում է 0-ից 255-ի միջև ընկած թվի"
-#: TurtleArt/tabasics.py:194 TurtleArt/tabasics.py:260
+#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
+#: taextras.py:85
+msgid "speed Butia"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:86
+#, fuzzy
msgid ""
-"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
-msgstr "Տեղափոխում է կրիային xcor, ycor դիրք; (0, 0)-ն էկրանի կենտրոնն է:"
+"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
+"an argument"
+msgstr ""
+"Բութիայի շարժիչի արագությունը ներկայացնել որպես 0-ից 1023-ի միջև ընկած "
+"արժեք, որպես փաստարկ:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:204
-msgid "set heading"
-msgstr "սահմանել ուղղությունը"
+#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
+#: taextras.py:89
+msgid "forward Butia"
+msgstr "Առաջ տանել Բութիան"
-#: TurtleArt/tabasics.py:208
-msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
+#: taextras.py:90
+#, fuzzy
+msgid "move the Butia robot forward"
+msgstr "Բութիա ռոբոտը շարժել դեպի առաջ"
+
+#: taextras.py:91
+#, fuzzy
+msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
+msgstr "Տեղափոխել Բութիա ռոբոտը առաջ` նախապես սահմանված հեռավորության վրա:"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
+#: taextras.py:93
+msgid "backward Butia"
+msgstr "Բութիան` հետ"
+
+#: taextras.py:94
+#, fuzzy
+msgid "move the Butia robot backward"
+msgstr "Շարժել Բութիա ռոբոտը դեպի ետ"
+
+#: taextras.py:95
+#, fuzzy
+msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
+msgstr "Տեղափոխել Բութիա ռոբոտը ետ` նախապես սահմանված հեռավորության վրա"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
+#: taextras.py:97
+msgid "left Butia"
+msgstr "Ձախ Բութիա"
+
+#: taextras.py:98
+msgid "turn the Butia robot at left"
msgstr ""
-"Սահմանում է կրիայի գլխի ուղղությունը (ելման կետում`0 դիրքում,նայում է դեպի "
-"էկրանի վերին մասը):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217
-msgid ""
-"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
-"number block)"
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
+#: taextras.py:100
+msgid "right Butia"
+msgstr "աջ Բութիա"
+
+#: taextras.py:101
+msgid "turn the Butia robot at right"
msgstr ""
-"Պահում է կրիայի ընթացիկ x դիրքացույցի արժեքը (կարող է գործածվել թվային արժեք "
-"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228
-msgid ""
-"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
-"number block)"
+#: taextras.py:102
+msgid "turn Butia"
msgstr ""
-"Պահում է կրիայի ընթացիկ y դիրքացույցի արժեքը (կարող է գործածվել թվային արժեք "
-"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239
-msgid ""
-"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
-"block)"
+#: taextras.py:103
+#, fuzzy
+msgid "turn the Butia robot x degrees"
+msgstr "Շրջել Բութիա ռոբոտը x աստիճան"
+
+#: taextras.py:104
+msgid "stop Butia"
+msgstr "կանգնեցնել Բութիան"
+
+#: taextras.py:105
+msgid "stop the Butia robot"
msgstr ""
-"Պահում է կրիայի գլխի ուղղության առկա արժեքը (կարող է օգտագործվել թվային "
-"արժեք պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:273
-msgid "Palette of pen commands"
-msgstr "Գրչի հրահանգների պահոց"
+#: taextras.py:106
+#, fuzzy
+msgid "display Butia"
+msgstr "Բութիա ուշացում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:277
-msgid "pen up"
-msgstr "գրիչը վեր"
+#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
+#. The len must be 32 characters/spaces.
+#: taextras.py:109
+msgid "Hello World Butia "
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:280
-msgid "Turtle will not draw when moved."
-msgstr "Շարժելիս Կրիան չի նկարի:"
+# ASCII - American Standard Code for Information Interchange - Ութ բայթանոց տեքստի /լատինատառ/ համար մշակված կոդ:
+#: taextras.py:110
+#, fuzzy
+msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
+msgstr "Ցուցադրվում է 32- նշաններից բաղկացած տեքստ ASCII լուսապաստառի վրա:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:286
-msgid "pen down"
-msgstr "գրիչը վար"
+#: taextras.py:111
+msgid "Butia"
+msgstr "Բութիա"
-#: TurtleArt/tabasics.py:289
-msgid "Turtle will draw when moved."
-msgstr "Շարժելիս` Կրիան կնկարի:"
+#: taextras.py:115
+msgid "The camera was not found."
+msgstr "Տեսախցիկը չի հայտնաբերվել:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:295
-msgid "set pen size"
-msgstr "Սահմանել գրչի չափսը"
+#: taextras.py:116
+msgid "Error on the initialization of the camera."
+msgstr "Տեսախցիկի վերամեկնարկման գործողությունը ձախողվեց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:299
-msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի չափսը"
+#: taextras.py:117
+msgid "FollowMe"
+msgstr "Հետևիր ինձ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309
-msgid "fill screen"
-msgstr "լցնել էկրանը"
+# Կարմիր, Կանաչ, Կապույտ
+#: taextras.py:118
+msgid "follow a RGB color"
+msgstr "հետևել ԿԿԿ գույներին"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:394
-msgid "color"
-msgstr "գույն"
+#: taextras.py:119
+msgid "set a threshold for a RGB color"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:404
-msgid "shade"
-msgstr "Երանգ"
+#: taextras.py:120
+msgid "follow a turtle color"
+msgstr "հետևել կրիայի գույնին"
-#: TurtleArt/tabasics.py:313
-msgid "fills the background with (color, shade)"
-msgstr "Լցնում է հետին պլանը (գույն ,երանգ)"
+#: taextras.py:121
+msgid "set the minimal number of pixels to follow"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:322
-msgid "pen size"
-msgstr "գրչի չափս"
+#: taextras.py:122
+msgid "calibrate"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:323
-msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+#: taextras.py:123
+msgid "calibrate a color to follow"
+msgstr "Սահմանել այն գույնի տրամաչափը, որին պետք է հետևեք"
+
+#: taextras.py:124
+msgid "x position"
+msgstr "Դիրքն x -ի վրա"
+
+#: taextras.py:125
+msgid "return x position"
+msgstr "վերադարնալ x դիրքին"
+
+#: taextras.py:126
+msgid "y position"
+msgstr "Դիրքն y - ի վրա"
+
+#: taextras.py:127
+msgid "return y position"
+msgstr "վերադարնալ y դիրքին"
+
+#: taextras.py:128
+msgid "pixels"
msgstr ""
-"Պահում է գրչի ներկայիս չափսը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
-"մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:334
-msgid "start fill"
-msgstr "Սկսել լցումը"
+#: taextras.py:129
+msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:336
-msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
+#: taextras.py:133
+msgid "SumBot"
msgstr ""
-"Սկսում է գծագրել գունավոր մակերեսով բազմանկյուն(օգտագործվում է \"ավարտել "
-"լցումը\" մասնիկով):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:343
-msgid "end fill"
-msgstr "ավարտել լցումը"
+#: taextras.py:134
+msgid "speed SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:345
-msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
+#: taextras.py:135
+msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr ""
-"Ավարտում է գունավոր մակերեսով բազմանկյան գծագրումը (օգտագործվում է \"Սկսել "
-"գունալցումը\" մասնիկների հետ):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:355
-msgid "Palette of pen colors"
-msgstr "Գրչածայրի գույների ներկապնակը"
+#: taextras.py:136
+#, fuzzy
+msgid "set the default speed for the movement commands"
+msgstr "Սահմանել նախնական արագությունը`տեղաշարժման հրահանգների համար"
-#: TurtleArt/tabasics.py:359
-msgid "set color"
-msgstr "Սահմանել գույնը"
+#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
+#: taextras.py:138
+msgid "forward SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:363
-msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գույնը"
+#: taextras.py:139
+msgid "move SumBot forward"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:371
-msgid "set shade"
-msgstr "Սահմանել երանգը"
+#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
+#: taextras.py:141
+msgid "backward SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:375
-msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գուներանգը"
+#: taextras.py:142
+msgid "move SumBot backward"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:383
-msgid "set gray"
-msgstr "Սահմանել գորշ"
+#: taextras.py:143
+msgid "stop SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:386
-msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գորշի (մոխրագույնի)մակարդակը:"
+#: taextras.py:144
+msgid "stop the SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:395
-msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
+#: taextras.py:146
+msgid "left SumBot"
msgstr ""
-"Պահում է գրչի ընթացիկ գույնը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
-"մասնիկների փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:405
-msgid "holds current pen shade"
-msgstr "Պահում է գրչի ներկայիս գուներանգը:"
+#: taextras.py:147
+msgid "turn left the SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:413
-msgid "gray"
-msgstr "մոխրագույն"
+#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
+#: taextras.py:149
+msgid "right SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:414
-msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
+#: taextras.py:150
+msgid "turn right the SumBot"
msgstr ""
-"Պահում է ընթացիկ մոխրագույնի մակարդակը  (կարող է օգտագործվել թվային արժեք "
-"պարունակող մասնիկների փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:434
-msgid "set text color"
-msgstr "Սահմանել տեքստի գույնը"
+#: taextras.py:151
+msgid "angle to center"
+msgstr "անկյունից դեպի կենտրոն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:437
-msgid "sets color of text drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի գույնը"
+# dojo - բեմն է կամ խաղահրապարակը
+#. TRANS: dohyo is the playing field
+#: taextras.py:153
+#, fuzzy
+msgid "get the angle to the center of the dohyo"
+msgstr "Անկյունը հասցնում է dojo- ի կենտրոնին"
-#: TurtleArt/tabasics.py:445
-msgid "set text size"
-msgstr "Սահմանել տեքստի չափը"
+#: taextras.py:154
+msgid "angle to Enemy"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:448
-msgid "sets size of text drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի չափսը"
+#: taextras.py:155
+msgid "get the angle to the Enemy"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:531
-msgid "Palette of numeric operators"
-msgstr "Թվային օպերատորների պահոց"
+#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
+#: taextras.py:157
+msgid "x coor. SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:537
-msgid "plus"
-msgstr "գումարել"
+#: taextras.py:158
+#, fuzzy
+msgid "get the x coordinate of the SumBot"
+msgstr "Պարզել ռոբոտի x դիրքացույցը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:540
-msgid "adds two alphanumeric inputs"
-msgstr "Ավելացնում է երկու տառաթվային ներմուծում"
+#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
+#: taextras.py:160
+msgid "y coor. SumBot"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:548
-msgid "minus"
-msgstr "հանել"
+#: taextras.py:161
+#, fuzzy
+msgid "get the y coordinate of the SumBot"
+msgstr "Պարզել ռոբոտի y դիրքացույցը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:551
-msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
-msgstr "Վերին թվային ներմուծումից հանում է ստորին թվային ներմուծումը"
+#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
+#: taextras.py:163
+msgid "x coor. Enemy"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:562
-msgid "multiply"
-msgstr "բազմապատկել"
+#: taextras.py:164
+#, fuzzy
+msgid "get the x coordinate of the Enemy"
+msgstr "Պարզել ռոբոտի x դիրքացույցը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:565
-msgid "multiplies two numeric inputs"
-msgstr "բազմապատկում է երկու թվային ներմուծումները"
+#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
+#: taextras.py:166
+msgid "y coor. Enemy"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:574
-msgid "divide"
-msgstr "բաժանել"
+#: taextras.py:167
+#, fuzzy
+msgid "get the y coordinate of the Enemy"
+msgstr "Պարզել ռոբոտի y դիրքացույցը"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
+#: taextras.py:169
+msgid "rotation SumBot"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:170
+msgid "get the rotation of the Sumbot"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
+#: taextras.py:172
+msgid "rotation Enemy"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:173
+#, fuzzy
+msgid "get the rotation of the Enemy"
+msgstr "Հասնում է հակառակ կողմի պտույտին"
+
+#: taextras.py:174
+msgid "distance to center"
+msgstr "հեռավորություն կենտրոնից"
+
+#. TRANS: dohyo is the playing field
+#: taextras.py:176
+#, fuzzy
+msgid "get the distance to the center of the dohyo"
+msgstr "Պարզել հեռավորություն «dojo» -ի կենտրոնից"
+
+#: taextras.py:177
+msgid "distance to Enemy"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:178
+#, fuzzy
+msgid "get the distance to the Enemy"
+msgstr "Պարզել հեռավորությունը մինչև հակառակորդը"
+
+#: taextras.py:179
+msgid "update information"
+msgstr "արդիականացնել տեղեկությունը"
+
+#: taextras.py:180
+#, fuzzy
+msgid "update information from the server"
+msgstr "Արդիականացնել տեղեկությունը` սերվերից"
+
+#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
+#: taextras.py:185
+#, fuzzy
+msgid "Palette of physics blocks"
+msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
+
+#: taextras.py:186
+msgid "start polygon"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:187
+msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:577
+#: taextras.py:189
+msgid "add point"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:190
msgid ""
-"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
+"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
+"position."
msgstr ""
-"բաժանում է վերին թվային արժեքը(համարիչը ) ստորին թվային արժեքի (հայտարարը "
-")վրա :"
-#: TurtleArt/tabasics.py:587
-msgid "identity"
+#: taextras.py:192
+msgid "end polygon"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:193
+msgid "Define a new polygon."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:194
+msgid "end filled polygon"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:195
+msgid "Not a simple polygon"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:196
+msgid "Define a new filled polygon."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:197
+msgid "triangle"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: base of a triangle
+#: taextras.py:199
+msgid "base"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:201
+msgid "Add a triangle object to the project."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:202
+msgid "circle"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:203
+msgid "Add a circle object to the project."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:204
+msgid "rectangle"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:207
+msgid "Add a rectangle object to the project."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:208
+msgid "reset"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:209
+msgid "Reset the project; clear the object list."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:210
+msgid "motor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:211
+msgid "torque"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:212
+msgid "speed"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:213
+msgid ""
+"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
+"placed on the most recent object created."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:215
+msgid "pin"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:216
+msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:217
+msgid "joint"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:220
+msgid ""
+"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
+"point x, y)."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:222
+msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:223
+#, fuzzy
+msgid "density"
msgstr "ինքնություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:589
-msgid "identity operator used for extending blocks"
-msgstr "Մասնիկներն ընդլայնելու համար կիրառվող ինքնության օպերատորը:"
+#: taextras.py:224
+msgid ""
+"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
+msgstr ""
-# Մոդուլ
-#: TurtleArt/tabasics.py:597 TurtleArt/tabasics.py:598
-msgid "mod"
-msgstr "mod"
+#: taextras.py:226
+msgid "friction"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:601
-msgid "modular (remainder) operator"
-msgstr "Մոդուլային օպերատոր(մնացորդային)"
+#: taextras.py:227
+msgid ""
+"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
+"friction off and 1 is strong friction)."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:608
-msgid "√"
-msgstr "√"
+#. TRANS: bounciness is restitution
+#: taextras.py:230
+msgid "bounciness"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:609
-msgid "square root"
-msgstr "քառակուսի արմատ"
+#: taextras.py:231
+msgid ""
+"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
+"no bounce and 1 is very bouncy)."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:612
-msgid "calculates square root"
-msgstr "հաշվում է քառակուսի արմատը"
+#: taextras.py:233
+msgid "dynamic"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:619
-msgid "random"
-msgstr "պատահական"
+#: taextras.py:234
+msgid ""
+"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:619
-msgid "min"
-msgstr "նվազագույն"
+#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
+#: taextras.py:240
+#, fuzzy
+msgid "Palette of WeDo blocks"
+msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:619
-msgid "max"
-msgstr "առավելագույն"
+#: taextras.py:242
+msgid ""
+"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
+"tilt left, 2 == tilt right)"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:623
-msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
+#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
+#: taextras.py:246
+msgid "distance sensor output"
msgstr ""
-"Վերադարձնում է նվազագույն (վերին) եւ առավելագույն(ստորին)արժեքների միջեւ "
-"պատահական որևէ թիվ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:635
-msgid "number"
-msgstr "թիվ"
+#: taextras.py:247
+msgid "Motor A"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:636
-msgid "used as numeric input in mathematic operators"
-msgstr "Մաթեմատիկական օպերատորներում օգտագործվում է որպես թվային ներմուծում"
+#: taextras.py:248
+msgid "returns the current value of Motor A"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:643
-msgid "greater than"
-msgstr "մեծ է քան"
+#: taextras.py:249
+msgid "Motor B"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
-msgid "logical greater-than operator"
-msgstr "տրամաբանական greater-than/մեծ է քան /օպերատոր"
+#: taextras.py:250
+msgid "returns the current value of Motor B"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:654
-msgid "less than"
-msgstr "փոքր է քան"
+#: taextras.py:251
+msgid "set the value for Motor A"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:657
-msgid "logical less-than operator"
-msgstr "տրամաբանական less-than /փոքր է քան/ օպերատոր"
+#: taextras.py:252
+msgid "set the value for Motor B"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:665
-msgid "equal"
-msgstr "հավասար"
+#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
+#: taextras.py:257
+msgid "Palette of LEGO NXT blocks"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:668
-msgid "logical equal-to operator"
-msgstr " տրամաբանական equal-to/հավասար է/օպերատոր"
+#: taextras.py:258
+msgid "touch"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:674
-msgid "not"
-msgstr "ոչ"
+#: taextras.py:259
+msgid "ultrasonic"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:677
-msgid "logical NOT operator"
-msgstr "տրամաբանական ՈՉ օպերատոր"
+#: taextras.py:261
+#, fuzzy
+msgid "light"
+msgstr "աջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:683 TurtleArt/tabasics.py:686
-msgid "and"
-msgstr "և"
+#: taextras.py:262
+msgid "PORT A"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:687
-msgid "logical AND operator"
-msgstr "տրամաբանական AND /և/օպերատոր"
+#: taextras.py:263
+msgid "PORT B"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:694 TurtleArt/tabasics.py:697
-msgid "or"
-msgstr "կամ"
+#: taextras.py:264
+msgid "PORT C"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:698
-msgid "logical OR operator"
-msgstr "տրամաբանական OR /կամ/ օպերատոր"
+#: taextras.py:265
+msgid "PORT 1"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:712
-msgid "wait"
-msgstr "սպասել"
+#: taextras.py:266
+msgid "PORT 2"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:716
-msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
-msgstr "Ծրագրի գործարկման ընթացքը կասեցնում է սահմանված որոշակի վայրկյաններով:"
+#: taextras.py:267
+msgid "PORT 3"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:723
-msgid "forever"
-msgstr "Անդադար"
+#: taextras.py:268
+msgid "PORT 4"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:727
-msgid "loops forever"
-msgstr "կրկնել անընդմեջ"
+#: taextras.py:269
+msgid "Please check the connection with the brick."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:733 TurtleArt/tabasics.py:737
-msgid "repeat"
-msgstr "կրկնել"
+#: taextras.py:270
+msgid "Please check the port."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:738
-msgid "loops specified number of times"
-msgstr "Կրկնել սահմանված անգամներ"
+#: taextras.py:271
+msgid "The value of power must be between -127 to 127."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:744 TurtleArt/tabasics.py:756
-msgid "if"
-msgstr "եթե"
+#: taextras.py:272
+msgid "An error has ocurred: check all and try reconect."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:744
-msgid "then"
-msgstr "ապա"
+#: taextras.py:273
+msgid "NXT found"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:747
-msgid "if then"
-msgstr "եթե ..."
+#: taextras.py:274
+msgid "NXT not found"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:749
-msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
-msgstr "եթե-ապա օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
+#: taextras.py:275
+msgid "refresh NXT"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:756
-msgid "then else"
-msgstr "ապա այլապես"
+#: taextras.py:276
+msgid "Search for a connected NXT brick."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:760
-msgid "if then else"
-msgstr "եթե ուրեմն մեկ այլ"
+#: taextras.py:277
+msgid "play tone"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:761
-msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
-msgstr "եթե-ապա-կամ օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
+#: taextras.py:278
+msgid "freq"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:769
-msgid "horizontal space"
-msgstr "հրիզոնական տարածություն"
+#: taextras.py:280
+msgid "Play a tone at freq for time."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:770
-msgid "jogs stack right"
-msgstr "Կույտը /ագուցված մասնիկների շարանը/հրվում է դեպի աջ"
+#: taextras.py:281
+msgid ""
+"turn motor\n"
+"rotations"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:777
-msgid "vertical space"
-msgstr "ուղղահայաց տարածություն"
+#: taextras.py:282
+#, fuzzy
+msgid "port"
+msgstr "Դարպաս"
-#: TurtleArt/tabasics.py:778
-msgid "jogs stack down"
-msgstr "Կույտը /ագուցված մասնիկների շարանը/քաշում է դեպի վար:"
+#: taextras.py:283
+msgid "power"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:784
-msgid "stop action"
-msgstr "Կանգնեցնել գործողությունը"
+#: taextras.py:284
+msgid "turn a motor"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:787
-msgid "stops current action"
-msgstr "Կանգնեցնում է ընթացիկ գործողությունը"
+#: taextras.py:285
+msgid ""
+"sync motors\n"
+"steering"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:796
-msgid "Palette of variable blocks"
-msgstr "Փոփոխականներով մասնիկների պահոց"
+#: taextras.py:286
+#, fuzzy
+msgid "rotations"
+msgstr "պտույտ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:804
-msgid "connects action to toolbar run buttons"
-msgstr "Գործողությունը կապում է գործիքաշարի գործարկման կոճակներին"
+#: taextras.py:287
+msgid "synchronize two motors"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:812
-msgid "store in box 1"
-msgstr "պահեստավորել տուփ 1-ի մեջ"
+#: taextras.py:288
+msgid "PORT A of the brick"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:816
-msgid "stores numeric value in Variable 1"
-msgstr "թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 1-ում"
+#: taextras.py:289
+msgid "PORT B of the brick"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:823
-msgid "store in box 2"
-msgstr "պահել տուփ 2-ի մեջ"
+#: taextras.py:290
+msgid "PORT C of the brick"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:827
-msgid "stores numeric value in Variable 2"
-msgstr "թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 2-ում"
+#: taextras.py:291
+msgid "start motor"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:841
-msgid "box 1"
-msgstr "տուփ 1"
+#: taextras.py:292
+msgid "Run a motor forever."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:844
-msgid "Variable 1 (numeric value)"
-msgstr "Փոփոխական 1  ( թվային արժեքը )"
+#: taextras.py:293
+msgid "brake motor"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:850
-msgid "box 2"
-msgstr "տուփ 2"
+#: taextras.py:294
+msgid "Stop a specified motor."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:853
-msgid "Variable 2 (numeric value)"
-msgstr "Փոփոխական 2  ( թվային արժեքը )"
+#: taextras.py:295
+msgid "PORT 1 of the brick"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:860 TurtleArt/tabasics.py:870
-msgid "box"
-msgstr "տուփ"
+#: taextras.py:296
+msgid "color sensor"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:862 TurtleArt/tabasics.py:873
-msgid "my box"
-msgstr "իմ տուփը"
+#: taextras.py:297
+msgid "light sensor"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:864
-msgid "named variable (numeric value)"
-msgstr "անվանված փոփոխական ( թվային արժեքը )"
+#: taextras.py:298
+msgid "PORT 2 of the brick"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:870
-msgid "store in"
-msgstr "պահել ... մեջ"
+#: taextras.py:299
+msgid "touch sensor"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:870
-msgid "value"
-msgstr "արժեք"
+#: taextras.py:300
+msgid "distance sensor"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:874
-msgid "stores numeric value in named variable"
-msgstr "թվային արժեքը պահում է անվանակոչված փոփոխականում"
+#: taextras.py:301
+msgid "PORT 3 of the brick"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:882 TurtleArt/tabasics.py:884
-#: TurtleArt/tabasics.py:908 TurtleArt/tabasics.py:911
-msgid "action"
-msgstr "գործողություն"
+#: taextras.py:302
+#, fuzzy
+msgid "read"
+msgstr "կարմիր"
-# կույտի-ագուցված մասնիկների շարան
-#: TurtleArt/tabasics.py:886
-msgid "top of nameable action stack"
-msgstr "անվանակոչվող գործողությունների կույտի ամենվերին մասը"
+#: taextras.py:303
+#, fuzzy
+msgid "sensor"
+msgstr "սենսորներ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:891 TurtleArt/tabasics.py:918
-msgid "action 1"
-msgstr "գործողություն 1"
+#: taextras.py:304
+msgid "Read sensor output."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:894
-msgid "top of Action 1 stack"
-msgstr "1 գործողության շարանի վերին մասը"
+#: taextras.py:305
+msgid "PORT 4 of the brick"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:899 TurtleArt/tabasics.py:927
-msgid "action 2"
-msgstr "գործողություն 2"
+#: taextras.py:306
+msgid "set light"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:902
-msgid "top of Action 2 stack"
-msgstr "2 գործողության մասնիկաշարանի վերին մասը"
+#: taextras.py:307
+msgid "Set color sensor light."
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:912
-msgid "invokes named action stack"
-msgstr "կանչում է անվանակոչված գործողությունների ագուցված մասնիկների շարանը:"
+#: turtleart.py:69
+msgid "usage is"
+msgstr "օգտագործում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:921
-msgid "invokes Action 1 stack"
-msgstr "Կանչում է Գործողություն 1 մասնիկների շարանը"
+#: turtleart.py:228
+msgid "No option action:"
+msgstr "Առանց գործողության այլընտրանքի"
-#: TurtleArt/tabasics.py:930
-msgid "invokes Action 2 stack"
-msgstr "Կանչում է Գործողություն 2 կույտը /շարանը/"
+# Ֆայլը չի գտնվել
+#: turtleart.py:240
+msgid "File not found"
+msgstr "Ֆայլը չի գտնվել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:938
-msgid "trash"
-msgstr "խոտան"
+#: turtleart.py:264
+#, python-format
+msgid "Configuration directory not writable: %s"
+msgstr "Կազմաձևի գրացուցակը գրելի չէ. %s"
-#: TurtleArt/tabasics.py:942
-msgid "empty trash"
-msgstr "դատարկել աղբը"
+#: turtleart.py:320
+msgid "New"
+msgstr "Նոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:943
-msgid "permanently deletes items in trash"
-msgstr "անվերադարձ ջնջում է աղբամանի պարունակությունը"
+#: turtleart.py:321
+msgid "Open"
+msgstr "Բացել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:947
-msgid "restore all"
-msgstr "վերականգնել բոլորը"
+#: turtleart.py:322
+msgid "Save"
+msgstr "Պահել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:948
-msgid "restore all blocks from trash"
-msgstr "վերականգնել աղբարկղից բոլոր մասնիկները"
+#: turtleart.py:323
+msgid "Save as"
+msgstr "Պահել որպես"
-#: TurtleArt/tabasics.py:952
-msgid "clear all"
-msgstr "Ջնջել բոլորը"
+#: turtleart.py:330
+msgid "Quit"
+msgstr "Ավարտել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:953
-msgid "move all blocks to trash"
-msgstr "բոլոր մասնիկները տեղափոխել աղբարկղ"
+#: turtleart.py:331
+msgid "File"
+msgstr "Ֆայլ"
+
+#: turtleart.py:338
+msgid "Rescale coordinates"
+msgstr "Փոխել դիրքացույցների սնադղակը"
+
+#: turtleart.py:344
+msgid "Reset block size"
+msgstr "Վերականգնել մասնիկների չափսը"
+
+#: turtleart.py:358
+msgid "Show/hide blocks"
+msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել մասնիկները"
+
+#: turtleart.py:360
+msgid "Tools"
+msgstr "Գործիքներ"
+
+#: turtleart.py:367
+msgid "Stop"
+msgstr "Կանգ"
+
+#: turtleart.py:368
+msgid "Turtle"
+msgstr "Կրիա"
+
+#: turtleart.py:398
+msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
+msgstr "Դուք չպահպանված աշխատանք ունեք:Ցանկանու՞մ եք պահպանել այն:"
+
+#: turtleart.py:399
+msgid "Save project?"
+msgstr "Պահպանե՞լ նախագիծը"
+
+#~ msgid "Import/Export"
+#~ msgstr "Ներմուծել/Արտահանել"
+
+#~ msgid "Import project from the Journal"
+#~ msgstr "Ներմուծել նախագիծը Մատյանից"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Returns the object gray level encountered him as a number between 0 and 1023."
+#~ msgstr "Վերադարձնում է առարկայի գորշ գույնի մակարդակը` 0-ի և 1023-ի միջև:"
+
+#~ msgid "Butia battery charge"
+#~ msgstr "Բութիա մարտկոցի լիցքավորում"
+
+#~ msgid "Butia speed"
+#~ msgstr "Բութիայի արագությունը"
+
+#~ msgid "forward distance"
+#~ msgstr "առաջ փոխանցել հեռավորությունը"
+
+#~ msgid "backward distance"
+#~ msgstr "հետադարձ հեռավորությունը"
+
+#~ msgid "Turn x degrees"
+#~ msgstr "Շրջել x աստիճան"
+
+#~ msgid "print Butia"
+#~ msgstr "տպագրել Բութիան"
+
+#~ msgid "Sumo Butia"
+#~ msgstr "Սումո Բութիա"
+
+#~ msgid "submit speed​​"
+#~ msgstr "Ներմուծել արագությունը"
+
+#~ msgid "Send speeds the robot."
+#~ msgstr "Փոխանցել արագությունը ռոբոտին:"
+
+#~ msgid "set speed"
+#~ msgstr "սահմանել արագությունը"
+
+#~ msgid "move"
+#~ msgstr "Շարժել"
+
+#~ msgid "turn left"
+#~ msgstr "Շրջվել դեպի ձախ"
+
+#~ msgid "turn right"
+#~ msgstr "Շրջվել դեպի աջ"
+
+#~ msgid "angle to the opponent"
+#~ msgstr "հակադիր անկյուն"
+
+#~ msgid "Get the angle to the center of the opponent."
+#~ msgstr "Կենտրոնից հասնել հակադիր անկյունին"
+
+#~ msgid "x coor."
+#~ msgstr "x դիրքացույց"
+
+#~ msgid "y coor."
+#~ msgstr "y դիրքացույց"
+
+#~ msgid "opponent x coor."
+#~ msgstr "Հակառակ կողմի x դիրքացույցը"
+
+#~ msgid "Get the x coordinate of the opponent."
+#~ msgstr "Պարզել հակառակ կողմի x դիրքացույցը"
+
+#~ msgid "opponent y coor."
+#~ msgstr "Հակառակ կողմի y դիրքացույցը"
+
+#~ msgid "Get the y coordinate of the opponent."
+#~ msgstr "Պարզել հակառակ կողմի y դիրքացույցը"
+
+#~ msgid "Get SumBot rotation."
+#~ msgstr "Ձեռք բերել «SumBot» -ի պտույտը"
+
+#~ msgid "opponent rotation"
+#~ msgstr "Հակառակ կողմի պտույտը"
+
+#~ msgid "distance to opponent"
+#~ msgstr "Հեռավորություն մինչև հակառակորդը"
+
+#~ msgid "full screen"
+#~ msgstr "էկրանի չափով"
#~ msgid "stack"
#~ msgstr "օպերատիվ հիշողության փաթեթ"
-msgid "yellow"
-msgstr "դեղին"
-
#~ msgid " "
#~ msgstr " "
-msgid "cyan"
-msgstr "երկնագույն"
-
-msgid "blue"
-msgstr "կապույտ"
-
#~ msgid " clean "
#~ msgstr " մաքրել "
@@ -2115,9 +2774,6 @@ msgstr "կապույտ"
#~ msgid "write"
#~ msgstr "գրել"
-msgid "green"
-msgstr "կանաչ"
-
#~ msgid "restore last"
#~ msgstr "վերականգնել վերջինը"
@@ -2126,27 +2782,15 @@ msgstr "կանաչ"
#~ "ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ մաթեմատիկական հավասարումներ, օրինակ՝ "
#~ "sin(x) ավելացնելու համար"
-msgid "orange"
-msgstr "նարնջագույն"
-
#~ msgid "blocks"
#~ msgstr "կապաններ"
#~ msgid "text size"
#~ msgstr "տեքստի չափս"
-msgid "red"
-msgstr "կարմիր"
-
-#~ msgid "sensors"
-#~ msgstr "սենսորներ"
-
#~ msgid "sensor input resistance"
#~ msgstr "դիմադրություն սենսորային ներմուծմանը"
-msgid "white"
-msgstr "սպիտակ"
-
#~ msgid "holds current text color (can be used in place of a number block)"
#~ msgstr ""
#~ "պահում է տեքստի ընթացիկ գույնը (կարող է օգտագործվել թվային բլոկի փոխարեն)"
@@ -2160,9 +2804,6 @@ msgstr "սպիտակ"
#~ msgid "portfolio"
#~ msgstr "թղթապայուսակ"
-msgid "black"
-msgstr "սև"
-
#~ msgid "restores most recent blocks from trash"
#~ msgstr "աղբարկղից վերականգնում է ամենավերջին բլոկները"
@@ -2184,9 +2825,6 @@ msgstr "սև"
#~ msgid "Trashcan"
#~ msgstr "Axbaman"
-msgid "purple"
-msgstr "բոսոր"
-
#~ msgid "pen"
#~ msgstr "գրիչ"