Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-07-10 18:51:52 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-07-10 18:51:52 (GMT)
commit02ef26b84617fc520308184c11d492fc85fbb2df (patch)
tree68cfcfcb89e6d69f4b1dacf32c804c4b35c14dce /po
parentd1644f0fd980c864f94ad8b16db11d448111e69b (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user Jasmine.: 638 of 670 messages translated (1 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/hy.po8
1 files changed, 4 insertions, 4 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 804302f..13487f4 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-27 00:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-10 04:33+0200\n"
-"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-10 20:51+0200\n"
+"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr "առաջ"
#: TurtleArt/tabasics.py:125
msgid "moves turtle forward"
-msgstr "շարժում է կրիան առաջ"
+msgstr "Շարժում է կրիան առաջ"
#: TurtleArt/tabasics.py:132
msgid "back"
@@ -2629,7 +2629,7 @@ msgstr "Խնդրեմ, ստուգե՛ք մուտքը"
#: taextras.py:307
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
-msgstr "Հզորության արժեքը պետք է լինի -127 և 127 -ի միջև:"
+msgstr "Հզորության արժեքը պետք է լինի -127 և 127 -ի միջև:"
#: taextras.py:308
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."