Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-05-09 19:24:10 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-05-09 19:24:10 (GMT)
commite9067011b6823ae49a42dde5ee2fd08419db7ed4 (patch)
tree313d66e1a12d42729a5773238f047ce557a05f69 /po
parent5361cc2da85134bc67cfe136fb53297a90b89f85 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 650 of 655 messages translated (3 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ne.po1348
1 files changed, 719 insertions, 629 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index fd66f5f..49e12db 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -2,16 +2,12 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-02 00:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-07 08:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-09 00:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-09 21:22+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: ne\n"
@@ -22,8 +18,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3171
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3182
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
msgid "Turtle Art"
msgstr "टर्टल आर्ट"
@@ -56,7 +52,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:736
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
@@ -65,7 +61,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
@@ -93,11 +89,11 @@ msgstr "टर्टल चाप को वरिपरी सार्छ"
msgid "set xy"
msgstr "xy राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:218
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:236
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:219
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -115,8 +111,8 @@ msgstr "शीर्षक राख"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3167
-#: TurtleArt/tawindow.py:3171 TurtleArtActivity.py:611
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:585
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -128,8 +124,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3167
-#: TurtleArt/tawindow.py:3171 TurtleArtActivity.py:612
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -141,8 +137,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3167
-#: TurtleArt/tawindow.py:3171 TurtleArtActivity.py:612
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
@@ -185,7 +181,7 @@ msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइ
msgid "fill screen"
msgstr "स्क्रिन भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:264
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:279
msgid "color"
msgstr "रंग"
@@ -325,257 +321,257 @@ msgstr "न्युमरेटर सञ्चालनकर्ताको
msgid "plus"
msgstr "प्लस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:549
+#: TurtleArt/tabasics.py:550
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "दुईवटा अल्फान्युमेरिक आगतहरु जोड्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:557
+#: TurtleArt/tabasics.py:558
msgid "minus"
msgstr "घटाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:560
+#: TurtleArt/tabasics.py:561
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "माथिको संख्यात्मक आगतले तलको संख्यात्मक आगतलाई घटाउछ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:571
+#: TurtleArt/tabasics.py:572
msgid "multiply"
msgstr "गुनन्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:574
+#: TurtleArt/tabasics.py:575
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "२ वटा संख्यात्मक आगतको गुणन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:583
+#: TurtleArt/tabasics.py:584
msgid "divide"
msgstr "भाग गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:586
+#: TurtleArt/tabasics.py:587
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"माथील्लो संख्यात्मक आगतलाई (न्यूमिरेतर) तलको संख्यात्मक आगतले भाग गर "
"(डिनोमिरेतर)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:596
+#: TurtleArt/tabasics.py:597
msgid "identity"
msgstr "परिचय"
-#: TurtleArt/tabasics.py:598
+#: TurtleArt/tabasics.py:599
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "बल्क बिस्तार गर्न प्रयोग भएको सञ्चालनकर्ताको पहिचान गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:606 TurtleArt/tabasics.py:607
+#: TurtleArt/tabasics.py:607 TurtleArt/tabasics.py:608
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:611
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "मोड्युल (रेमिनदर) सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:617
+#: TurtleArt/tabasics.py:618
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:618
+#: TurtleArt/tabasics.py:619
msgid "square root"
msgstr "बर्गको रुट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:621
+#: TurtleArt/tabasics.py:622
msgid "calculates square root"
msgstr "वर्गमूल निकाल्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:628
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "random"
msgstr "जुनसुकै"
-#: TurtleArt/tabasics.py:628
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "min"
msgstr "कम्ति"
-#: TurtleArt/tabasics.py:628
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "max"
msgstr "अधिक्तम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:632
+#: TurtleArt/tabasics.py:633
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"न्युन (top) र अधिक्तम(bottom) मानहरु बिच अनियमित ढन्गले सङ्ख्या फिर्ता गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:644
+#: TurtleArt/tabasics.py:645
msgid "number"
msgstr "अंक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:645
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "गणित सञ्चालनमा संख्यात्मक आगतको प्रयोग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:652
+#: TurtleArt/tabasics.py:654
msgid "greater than"
msgstr "भन्दा ठूलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:655
+#: TurtleArt/tabasics.py:657
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत greater-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:661
+#: TurtleArt/tabasics.py:663
msgid "True"
msgstr "ठिक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:667
+#: TurtleArt/tabasics.py:669
msgid "less than"
msgstr "...भन्दा कम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:670
+#: TurtleArt/tabasics.py:673
msgid "logical less-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत less-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:675
+#: TurtleArt/tabasics.py:678
msgid "False"
msgstr "बेठिक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:681
+#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "equal"
msgstr "बराबर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:684
+#: TurtleArt/tabasics.py:688
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "युक्तिसंगत equal-to सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:690
+#: TurtleArt/tabasics.py:694
msgid "not"
msgstr "होइन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:693
+#: TurtleArt/tabasics.py:697
msgid "logical NOT operator"
msgstr "युक्तिसंगत NOT सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:699 TurtleArt/tabasics.py:702
+#: TurtleArt/tabasics.py:703 TurtleArt/tabasics.py:706
msgid "and"
msgstr "र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:703
+#: TurtleArt/tabasics.py:707
msgid "logical AND operator"
msgstr "युक्तिसंगत AND सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:710 TurtleArt/tabasics.py:713
+#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
msgid "or"
msgstr "अथवा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:714
+#: TurtleArt/tabasics.py:718
msgid "logical OR operator"
msgstr "युक्तिसंगत वा सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:723
+#: TurtleArt/tabasics.py:727
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "फ्लो सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:728
+#: TurtleArt/tabasics.py:732
msgid "wait"
msgstr "पर्ख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:732
+#: TurtleArt/tabasics.py:736
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तोकिएको समयले रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:739
+#: TurtleArt/tabasics.py:743
msgid "forever"
msgstr "सधैकोलागि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:743
+#: TurtleArt/tabasics.py:747
msgid "loops forever"
msgstr "लुप (हरु) सधैँका लागी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:750 TurtleArt/tabasics.py:754
+#: TurtleArt/tabasics.py:754 TurtleArt/tabasics.py:758
msgid "repeat"
msgstr "दोहोर्‍याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:755
+#: TurtleArt/tabasics.py:759
msgid "loops specified number of times"
msgstr "तोकिए अनुसार लुप गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:761 TurtleArt/tabasics.py:773
+#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "if"
msgstr "यदि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:761
+#: TurtleArt/tabasics.py:765
msgid "then"
msgstr "अनि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:764
+#: TurtleArt/tabasics.py:768
msgid "if then"
msgstr "इफ देन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:766
+#: TurtleArt/tabasics.py:770
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-thenसञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:773
+#: TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "then else"
msgstr "देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:777
+#: TurtleArt/tabasics.py:781
msgid "if then else"
msgstr "इफ् देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:778
+#: TurtleArt/tabasics.py:782
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-then-else सञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:786
+#: TurtleArt/tabasics.py:790
msgid "horizontal space"
msgstr "तर्सो खाली ठाँऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:787
+#: TurtleArt/tabasics.py:791
msgid "jogs stack right"
msgstr "जगहरु दायाँ थाँक लग्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:794
+#: TurtleArt/tabasics.py:798
msgid "vertical space"
msgstr "ठाडो गरि खाली ठाउँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:795
+#: TurtleArt/tabasics.py:799
msgid "jogs stack down"
msgstr "जग्सहरु तल थाँक लाग्छन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:801
+#: TurtleArt/tabasics.py:805
msgid "stop action"
msgstr "कार्य रद्द गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:804
+#: TurtleArt/tabasics.py:808
msgid "stops current action"
msgstr "हालको कार्य रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:813
+#: TurtleArt/tabasics.py:817
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "चल खण्डहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:818 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:822 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:821
+#: TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउने बटनसँग जडान गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:829
+#: TurtleArt/tabasics.py:833
msgid "store in box 1"
msgstr "बाकस १ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:833
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "संख्यात्मक मान चल १ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:840
+#: TurtleArt/tabasics.py:845
msgid "store in box 2"
msgstr "बाकस २ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:844
+#: TurtleArt/tabasics.py:850
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:851 TurtleArt/tabasics.py:852
-#: TurtleArt/tabasics.py:853
+#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
+#: TurtleArt/tabasics.py:859
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
@@ -585,158 +581,160 @@ msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्ड
msgid "text"
msgstr "पाठ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:854
+#: TurtleArt/tabasics.py:860
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
msgid "string value"
msgstr "स्ट्रिङ मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:858
+#: TurtleArt/tabasics.py:864
msgid "box 1"
msgstr "बाकस १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:861
+#: TurtleArt/tabasics.py:867
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "चल 1 (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:867
+#: TurtleArt/tabasics.py:873
msgid "box 2"
msgstr "बाकस २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:870
+#: TurtleArt/tabasics.py:876
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:877 TurtleArt/tabasics.py:887
+#: TurtleArt/tabasics.py:883 TurtleArt/tabasics.py:894
msgid "box"
msgstr "बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879 TurtleArt/tabasics.py:890
+#: TurtleArt/tabasics.py:886 TurtleArt/tabasics.py:898
msgid "my box"
msgstr "मेरो बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:881
+#: TurtleArt/tabasics.py:888
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:887
+#: TurtleArt/tabasics.py:894
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:887 taextras.py:337
+#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:354
msgid "value"
msgstr "मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:891
+#: TurtleArt/tabasics.py:899
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:899 TurtleArt/tabasics.py:901
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:928
+#: TurtleArt/tabasics.py:907 TurtleArt/tabasics.py:910
+#: TurtleArt/tabasics.py:934 TurtleArt/tabasics.py:938
msgid "action"
msgstr "कार्य"
-#: TurtleArt/tabasics.py:903
+#: TurtleArt/tabasics.py:912
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:908 TurtleArt/tabasics.py:935
+#: TurtleArt/tabasics.py:917 TurtleArt/tabasics.py:945
msgid "action 1"
msgstr "कार्य १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911
+#: TurtleArt/tabasics.py:920
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाकको प्रथम मा छ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:916 TurtleArt/tabasics.py:944
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:954
msgid "action 2"
msgstr "कार्य २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:919
+#: TurtleArt/tabasics.py:928
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:929
+#: TurtleArt/tabasics.py:939
msgid "invokes named action stack"
msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:938
+#: TurtleArt/tabasics.py:948
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:947
+#: TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:955
+#: TurtleArt/tabasics.py:965
msgid "trash"
msgstr "रद्दिटोकरी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:959
+#: TurtleArt/tabasics.py:969
msgid "empty trash"
msgstr "खाली डस्टबीन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:960
+#: TurtleArt/tabasics.py:970
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "रद्दीटोकरीको बस्तु सधैलाई मेटाउँछ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:964
+#: TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "restore all"
msgstr "सबै पूर्वावस्थामा ल्याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:965
+#: TurtleArt/tabasics.py:975
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:969
+#: TurtleArt/tabasics.py:979
msgid "clear all"
msgstr "सबै सफा गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:970
+#: TurtleArt/tabasics.py:980
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
-#: TurtleArt/taconstants.py:250 TurtleArt/taconstants.py:272
-#: TurtleArt/taconstants.py:293 TurtleArt/taconstants.py:335
-#: TurtleArt/taconstants.py:377 TurtleArt/taconstants.py:419
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:915
+#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
+#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
+#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:891
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:936
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/talogo.py:347 TurtleArtActivity.py:383 TurtleArtActivity.py:680
-#: TurtleArtActivity.py:870
+#: TurtleArt/talogo.py:347 TurtleArt/talogo.py:362 TurtleArtActivity.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1332
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArt/talogo.py:358
+#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:655
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1325
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArt/talogo.py:475
+#: TurtleArt/talogo.py:479
msgid "did not output to"
msgstr "निर्गत गरेन"
-#: TurtleArt/talogo.py:530
+#: TurtleArt/talogo.py:534
msgid "I don't know how to"
msgstr "मलाई आउँदैन कसरी गर्ने"
-#: TurtleArt/talogo.py:580
+#: TurtleArt/talogo.py:584
msgid "doesn't like"
msgstr "मनपर्दैन"
-#: TurtleArt/talogo.py:580
+#: TurtleArt/talogo.py:584
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
-#: TurtleArt/tapalette.py:94
+#: TurtleArt/tapalette.py:95
msgid "displays next palette"
msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
-#: TurtleArt/tapalette.py:95
+#: TurtleArt/tapalette.py:96
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
@@ -749,24 +747,24 @@ msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
#: TurtleArt/tautils.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:625
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:899 TurtleArt/tawindow.py:900
+#: TurtleArt/tawindow.py:908 TurtleArt/tawindow.py:909
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:910 TurtleArt/tawindow.py:1274
+#: TurtleArt/tawindow.py:919 TurtleArt/tawindow.py:1283
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:922 TurtleArt/tawindow.py:923
-#: TurtleArt/tawindow.py:1294
+#: TurtleArt/tawindow.py:931 TurtleArt/tawindow.py:932
+#: TurtleArt/tawindow.py:1303
msgid "shift"
msgstr "सिफ्ट"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3266
+#: TurtleArt/tawindow.py:3280
msgid "image"
msgstr "चित्र"
@@ -774,18 +772,18 @@ msgstr "चित्र"
msgid "presentation"
msgstr "प्रस्तुति"
-#: TurtleArtActivity.py:182 TurtleArtActivity.py:703 TurtleArtActivity.py:792
-#: TurtleArtActivity.py:817 turtleart.py:326
+#: TurtleArtActivity.py:182 TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:767
+#: TurtleArtActivity.py:792 turtleblocks.py:332
msgid "Save as HTML"
msgstr "HTMLको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:201 TurtleArtActivity.py:704 TurtleArtActivity.py:795
-#: TurtleArtActivity.py:819 turtleart.py:328
+#: TurtleArtActivity.py:201 TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:770
+#: TurtleArtActivity.py:794 turtleblocks.py:334
msgid "Save as Logo"
msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:238 TurtleArtActivity.py:702 TurtleArtActivity.py:789
-#: TurtleArtActivity.py:814 turtleart.py:324
+#: TurtleArtActivity.py:238 TurtleArtActivity.py:677 TurtleArtActivity.py:764
+#: TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:330
msgid "Save as image"
msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
@@ -793,171 +791,166 @@ msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:254 TurtleArtActivity.py:705 TurtleArtActivity.py:798
-#: TurtleArtActivity.py:822
+#: TurtleArtActivity.py:254 TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:773
+#: TurtleArtActivity.py:797
msgid "Save snapshot"
msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:295 TurtleArtActivity.py:623 TurtleArtActivity.py:755
-#: turtleart.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:295 TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:730
+#: turtleblocks.py:352
msgid "Turn off hover help"
msgstr "होबर सहयोग बन्द गर"
-#: TurtleArtActivity.py:301 turtleart.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:301 turtleblocks.py:354
msgid "Turn on hover help"
msgstr "होबर सहयोग सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:309 turtleart.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:309 turtleblocks.py:364
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:315 TurtleArtActivity.py:849 turtleart.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:315 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:366
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:347
-msgid "Hide blocks"
-msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-
-#: TurtleArtActivity.py:487
+#: TurtleArtActivity.py:461
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:491 TurtleArtActivity.py:615 TurtleArtActivity.py:751
+#: TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:726
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:551 TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:673
-#: TurtleArtActivity.py:726 turtleart.py:355
+#: TurtleArtActivity.py:525 TurtleArtActivity.py:561 TurtleArtActivity.py:647
+#: TurtleArtActivity.py:701 turtleblocks.py:361
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:556 TurtleArtActivity.py:585 TurtleArtActivity.py:674
-#: TurtleArtActivity.py:743 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:559 TurtleArtActivity.py:648
+#: TurtleArtActivity.py:718 turtleblocks.py:356
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:583 TurtleArtActivity.py:675
+#: TurtleArtActivity.py:557 TurtleArtActivity.py:649
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:672 TurtleArtActivity.py:699
-#: TurtleArtActivity.py:701 TurtleArtActivity.py:784
+#: TurtleArtActivity.py:563 TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:674
+#: TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:759
msgid "Save/Load"
msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:727 turtleart.py:353
+#: TurtleArtActivity.py:571 TurtleArtActivity.py:702 turtleblocks.py:359
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:728 turtleart.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:703 turtleblocks.py:360
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:744
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
+#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:719
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:687
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:745 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:720 turtleblocks.py:340
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:605 TurtleArtActivity.py:747 turtleart.py:336
+#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:722 turtleblocks.py:342
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:608 TurtleArtActivity.py:749
+#: TurtleArtActivity.py:582 TurtleArtActivity.py:724
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:618 TurtleArtActivity.py:753 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:592 TurtleArtActivity.py:728 turtleblocks.py:346
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:620 TurtleArtActivity.py:754 turtleart.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:729 turtleblocks.py:348
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:681
+#: TurtleArtActivity.py:620 TurtleArtActivity.py:656
msgid "Load example"
msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:860 turtleart.py:367
+#: TurtleArtActivity.py:650 TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:373
msgid "Clean"
msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:677 TurtleArtActivity.py:862 turtleart.py:368
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:832 turtleblocks.py:374
msgid "Run"
msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:864 turtleart.py:369
+#: TurtleArtActivity.py:652 TurtleArtActivity.py:834 turtleblocks.py:375
msgid "Step"
msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:867 turtleart.py:370
+#: TurtleArtActivity.py:653 TurtleArtActivity.py:837 turtleblocks.py:376
msgid "Debug"
msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:682 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:657 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "मद्दत"
-#: TurtleArtActivity.py:683 turtleart.py:371
+#: TurtleArtActivity.py:658 turtleblocks.py:377
msgid "Stop"
msgstr "रोक"
-#: TurtleArtActivity.py:706 TurtleArtActivity.py:800 TurtleArtActivity.py:825
+#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:775 TurtleArtActivity.py:800
msgid "Load project"
msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:805 TurtleArtActivity.py:830
+#: TurtleArtActivity.py:684 TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:805
msgid "Load plugin"
msgstr "पल्गइन सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:808 TurtleArtActivity.py:833
+#: TurtleArtActivity.py:685 TurtleArtActivity.py:783 TurtleArtActivity.py:808
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:850
+#: TurtleArtActivity.py:825
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:860
+#: TurtleArtActivity.py:830
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:862
+#: TurtleArtActivity.py:832
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:864
+#: TurtleArtActivity.py:834
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:868
+#: TurtleArtActivity.py:838
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "<Ctrl>d"
-#: TurtleArtActivity.py:871
+#: TurtleArtActivity.py:841
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:995 TurtleArtActivity.py:1000
-#: TurtleArtActivity.py:1067
+#: TurtleArtActivity.py:965 TurtleArtActivity.py:970 TurtleArtActivity.py:1037
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "पल्गइन इन्टल गर्न सकिएन।"
-#: TurtleArtActivity.py:1063
+#: TurtleArtActivity.py:1033
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "कृपया पल्गइन चलाउन टर्टल आर्ट पुनरारम्भ गर।"
-#: TurtleArtActivity.py:1081
+#: TurtleArtActivity.py:1051
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "पल्गइन %s पहिल्यै इन्टल भइसक्यो।"
-#: TurtleArtActivity.py:1082
+#: TurtleArtActivity.py:1052
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "के तिमी %s रिइन्टल गर्न चाहन्छौ?"
@@ -1085,7 +1078,7 @@ msgstr "थुप्रो हुने गरी x, y, z मा गतिवृ
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
-#: taextras.py:260
+#: taextras.py:281
msgid "sound"
msgstr "ध्बनि"
@@ -1378,7 +1371,7 @@ msgstr "टर्टलले देख्छ"
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "टर्टलले \"देखेको\" रंग फिर्ता गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:283
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:299
msgid "time"
msgstr "समय"
@@ -1436,33 +1429,33 @@ msgstr ""
msgid "comment"
msgstr "टिप्पणी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:458
msgid "places a comment in your code"
msgstr "तपाँइको सङ्केतमा टिप्पणी राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "print"
msgstr "प्रिन्ट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:468
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "मानलाई पर्दाको तल स्थिति खण्डमा छाप्छ"
# http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A5%E0%A4%A8_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "Python"
msgstr "पाइथन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत एकल-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1470,7 +1463,7 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sqrt(x*x "
"+ y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:502
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1478,224 +1471,224 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:513
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:550
msgid "Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:530
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "जर्नलमा रहेको tamyblock.py मोड्युलको सङ्केत चलाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
msgid "Cartesian"
msgstr "कार्टेसन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टिसन कोर्डिनेट देखिउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
msgid "polar"
msgstr "पोलार"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:576
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:582
msgid "turtle"
msgstr "कछुवा"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "आदेश गर्ने कछुवा छान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:604
msgid "turtle shell"
msgstr "कछुवाको शेल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:588
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:597
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:605
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "टर्टलमा अनुकूलन 'shell' राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:784
msgid "top"
msgstr "माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "संक्षिप्त थाँकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:609
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "bottom"
msgstr "तलतिर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:619
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
msgid "collapsed stack: click to open"
msgstr "ढलेको चाङ:खोल्नको लागि क्लिक गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:636
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "पतनएको थाक तल खण्डमा छ। खोल्न क्लिक गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:634
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
msgid "top of stack"
msgstr "थाकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:654
msgid "label"
msgstr "लेवुल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:652
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:663
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "प्रस्तुत गर्ने टेम्प्लेटहरूको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
msgid "hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाएर क्यानभास सफा बनाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
msgid "show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "लुकेका खण्डलाई पूर्वावस्थामा ल्याउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:674
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "सुगर उपकरणपट्टी लुकाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
msgid "list"
msgstr "सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:916
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:702
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "प्रस्तुति बुलेटेड सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:694
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:917
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "प्रस्तुति टेम्पलेट: बुलेटका सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको वस्तु छान (विवरण नभएका)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको बस्तु छान (विवरण समेत)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:924
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: चारवटा जर्नलको वस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:729
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:875
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:909
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "प्रस्तुती टेम्प्लेट: दुईवटा जर्नल बस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "स्क्रिनको बायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "स्क्रिनको तलपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752 taextras.py:205
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768 taextras.py:223
msgid "width"
msgstr "चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "the canvas width"
msgstr "क्यानभासको चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "स्क्रिनको दायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:787
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "स्क्रिनको माथिपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776 taextras.py:200
-#: taextras.py:206
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792 taextras.py:218
+#: taextras.py:224
msgid "height"
msgstr "उचाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
msgid "the canvas height"
msgstr "क्यानभास हाइट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:786
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
msgid "title x"
msgstr "शीर्षक x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:811
msgid "title y"
msgstr "शीर्षक y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
msgid "left x"
msgstr "बायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:813
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
msgid "top y"
msgstr "माथि y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:822
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:838
msgid "right x"
msgstr "दायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
msgid "bottom y"
msgstr "तल y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
msgid "presentation 1x1"
msgstr "प्रस्तुति १x१"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
msgid "presentation 2x1"
msgstr "प्रस्तुति 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:888
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:907
msgid "presentation 1x2"
msgstr "प्रस्तुति १x२"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:902
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
msgid "presentation 2x2"
msgstr "प्रस्तुति 2x2"
@@ -1755,33 +1748,37 @@ msgstr "अस्ट्रेलियन मुद्राहरुको प
msgid "Palette of Guaranies"
msgstr "गुआरनीजको प्यालेट"
+#: taextras.py:53
+msgid "Palette of Uruguayan Pesos"
+msgstr "उरुगुएन पेसोको प्यालेट"
+
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
-#: taextras.py:58
+#: taextras.py:59
msgid "TurtleBots"
-msgstr ""
+msgstr "टर्टलबोट्स"
-#: taextras.py:59
+#: taextras.py:60
msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
msgstr "LEDको प्रकाश-तीव्रता ० देखि २५५ भित्र समायोजित गर।"
-#: taextras.py:60
+#: taextras.py:61
msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
msgstr "ऐम्बीअन्ट प्रकाश मात्रा ० देखि १०२३ भित्रको अंकको रुपमा फिर्ता गर्छ"
-#: taextras.py:61
+#: taextras.py:62
msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
msgstr "बटन थिच्दा १ फर्काउँछ अथवा ० फर्काउँछ।"
-#: taextras.py:62
+#: taextras.py:63
msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
msgstr "ऐम्बीअन्ट प्रकाश मात्रा ० देखि १०२३ भित्रको अंकको रुपमा फिर्ता गर्छ"
-#: taextras.py:63
+#: taextras.py:64
msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
msgstr "ऐम्बीअन्ट तापमान ० देखि २५५ भित्रको अंकको रुपमा फिर्ता गर्छ"
-#: taextras.py:64
+#: taextras.py:65
msgid ""
"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
"between 0 and 255"
@@ -1789,81 +1786,81 @@ msgstr ""
"सेंसर अगाडि देखि वस्तु सम्मको दुरी ० देखि २५५ भित्रको अंकको रुपमा फिर्ता "
"गर्छ"
-#: taextras.py:66
+#: taextras.py:67
msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
msgstr "सेंसर झुकावमा निर्भर भई ० वा १ फिर्ता गर्छ"
-#: taextras.py:67
+#: taextras.py:68
msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
msgstr "सेंसरले चुंबकीय क्षेत्र पता लगाउँदा १ फिर्ता गर्छ, अथवा ० फिर्ता गर्छ।"
-#: taextras.py:68
+#: taextras.py:69
msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
msgstr "० देखि १ मा बदल्नछ, आवृत्ति कंपनमा निर्भर हुन्छ"
-#: taextras.py:69
+#: taextras.py:70
msgid "LED"
msgstr "LED"
-#: taextras.py:70
+#: taextras.py:71
msgid "button"
-msgstr ""
+msgstr "बटन"
-#: taextras.py:71
+#: taextras.py:72
msgid "grayscale"
msgstr "ग्रेस्केल"
-#: taextras.py:72
+#: taextras.py:73
msgid "ambient light"
msgstr "अ्यामबीअन्ट प्रकाश"
-#: taextras.py:73
+#: taextras.py:74
msgid "temperature"
msgstr "तापमान"
-#: taextras.py:74 taextras.py:244
+#: taextras.py:75 taextras.py:262
msgid "distance"
msgstr "दुरी"
-#: taextras.py:75 taextras.py:241
+#: taextras.py:76 taextras.py:259
msgid "tilt"
msgstr "झुकाव"
-#: taextras.py:76
+#: taextras.py:77
msgid "magnetic induction"
msgstr "चुंबकीय प्रेरण"
-#: taextras.py:77
+#: taextras.py:78
msgid "vibration"
msgstr "कंपन"
-#: taextras.py:78
+#: taextras.py:79
msgid "Butia Robot"
msgstr "बुटिया रोबट"
-#: taextras.py:79
+#: taextras.py:80
msgid "delay Butia"
msgstr "बुटिया विलम्ब गर"
-#: taextras.py:80
+#: taextras.py:81
msgid "wait for argument seconds"
msgstr "बहस सेकेन्डहरुको लागि प्रतीक्षा गर"
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
-#: taextras.py:82
+#: taextras.py:83
msgid "battery charge Butia"
msgstr "बुटियाको बैटरी चार्ज"
-#: taextras.py:83
+#: taextras.py:84
msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
msgstr "ब्याटरी चार्ज ० देखि २५५ सम्म अंकको रुपमा फिर्ता गर्छ"
#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
-#: taextras.py:85
+#: taextras.py:86
msgid "speed Butia"
msgstr "बुटियाको गति बढाऊ"
-#: taextras.py:86
+#: taextras.py:87
msgid ""
"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
@@ -1872,393 +1869,460 @@ msgstr ""
"गरेपछि"
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
-#: taextras.py:89
+#: taextras.py:90
msgid "forward Butia"
msgstr "बुटियालाई अगाडि लग"
-#: taextras.py:90
+#: taextras.py:91
msgid "move the Butia robot forward"
msgstr "बुटिया रोबटलाई अगाडि सार"
-#: taextras.py:91
+#: taextras.py:92
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr "बुटिया रोबटलाई पूर्वनिर्धारित दुरीमा अगाडि सार"
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
-#: taextras.py:93
+#: taextras.py:94
msgid "backward Butia"
msgstr "बुटियालाई पछाडि सार"
-#: taextras.py:94
+#: taextras.py:95
msgid "move the Butia robot backward"
msgstr "बुटिया रोबटलाई पछाडि सार"
-#: taextras.py:95
+#: taextras.py:96
msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr "बुटिया रोबटलाई पूर्वनिर्धारित दुरीमा पछाडि सार"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:97
+#: taextras.py:98
msgid "left Butia"
msgstr "बायाँ बुटिया"
-#: taextras.py:98
+#: taextras.py:99
msgid "turn the Butia robot at left"
msgstr "बुटिया रोबटलाई बायाँ मोड़"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
-#: taextras.py:100
+#: taextras.py:101
msgid "right Butia"
msgstr "दायाँ बुटिया"
-#: taextras.py:101
+#: taextras.py:102
msgid "turn the Butia robot at right"
msgstr "बुटिया रोबटलाई दायाँ मोड़"
-#: taextras.py:102
+#: taextras.py:103
msgid "turn Butia"
msgstr "बुटियालाई मोड़"
-#: taextras.py:103
+#: taextras.py:104
msgid "turn the Butia robot x degrees"
msgstr "बुटिया रोबटलाई x डिग्री मोड़"
-#: taextras.py:104
+#: taextras.py:105
msgid "stop Butia"
msgstr "बुटियालाई रोक"
-#: taextras.py:105
+#: taextras.py:106
msgid "stop the Butia robot"
msgstr "बुटिया रोबटलाई रोक"
-#: taextras.py:106
+#: taextras.py:107
msgid "display Butia"
msgstr "बुटिया देखाऊ"
#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:109
+#: taextras.py:110
msgid "Hello World Butia "
msgstr "हेलो वल्ड बुटिया "
-#: taextras.py:110
+#: taextras.py:111
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr "बुटिया रोबटको पाठलाई ३२-क्यारेक्टर ASCII दिस्प्लेमा छाप।"
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:112
msgid "Butia"
msgstr "बुटिया"
-#: taextras.py:115
+#: taextras.py:116
msgid "The camera was not found."
msgstr "क्यामेरा बेटेको थिएन।"
-#: taextras.py:116
+#: taextras.py:117
msgid "Error on the initialization of the camera."
msgstr "क्यामेराको आरंभीकरणमा त्रुटि"
-#: taextras.py:117
+#: taextras.py:118
msgid "FollowMe"
msgstr "मलाई अनुगमन गर"
-#: taextras.py:118
-msgid "follow a RGB color"
-msgstr "RGB रंग अनुगमन गर"
-
#: taextras.py:119
-msgid "set a threshold for a RGB color"
-msgstr "RGB रंगको लागि सीमा रेखा सेट गर"
+msgid "follow"
+msgstr "अनुगमन"
#: taextras.py:120
-msgid "follow a turtle color"
-msgstr "टर्टल रंग अनुगमन गर"
+msgid "R"
+msgstr "R"
#: taextras.py:121
-msgid "set the minimal number of pixels to follow"
-msgstr "परिणाम हेर्न न्यूनतम संख्या सेट गर"
+msgid "G"
+msgstr "G"
#: taextras.py:122
-msgid "calibrate"
-msgstr "चिन्हाङ्कन गर"
+msgid "B"
+msgstr "B"
#: taextras.py:123
-msgid "calibrate a color to follow"
-msgstr "अनुकरन गर्नको लागि एउटा रंग अङ्कित गर"
+msgid "follow a RGB color"
+msgstr "RGB रंग अनुगमन गर"
#: taextras.py:124
+msgid "threshold"
+msgstr "सीमा"
+
+#: taextras.py:125
+msgid "set a threshold for a RGB color"
+msgstr "RGB रंगको लागि सीमा रेखा सेट गर"
+
+#: taextras.py:126
+msgid "save calibration 1"
+msgstr "व्यासमापन १ सेभ गर"
+
+#: taextras.py:127
+msgid "stores a calibration in calibration 1"
+msgstr "व्यासमापन १ मा व्यासमापनलाई भण्डार गर्छ"
+
+#: taextras.py:128
+msgid "save calibration 2"
+msgstr "व्यासमापन २ सेभ गर"
+
+#: taextras.py:129
+msgid "stores a calibration in calibration 2"
+msgstr "व्यासमापन २ मा व्यासमापनलाई भण्डार गर्छ"
+
+#: taextras.py:130
+msgid "calibration"
+msgstr "व्यासमापन"
+
+#: taextras.py:131
+msgid "stores a personalized calibration"
+msgstr "व्यक्तिगत व्यासमापन भण्डार गर"
+
+#: taextras.py:132
+msgid "calibration 1"
+msgstr "व्यासमापन १"
+
+#: taextras.py:133
+msgid "return calibration 1"
+msgstr "व्यासमापन १ फिर्ता गर"
+
+#: taextras.py:134
+msgid "calibration 2"
+msgstr "व्यासमापन २"
+
+#: taextras.py:135
+msgid "return calibration 2"
+msgstr "व्यासमापन २ फिर्ता गर"
+
+#: taextras.py:136
+msgid "return a personalized calibration"
+msgstr "व्यक्तिगत व्यासमापन फिर्ता गर"
+
+#: taextras.py:137
msgid "x position"
msgstr "x स्थान"
-#: taextras.py:125
+#: taextras.py:138
msgid "return x position"
msgstr "x स्थान फिर्ता गर"
-#: taextras.py:126
+#: taextras.py:139
msgid "y position"
msgstr "y स्थान"
-#: taextras.py:127
+#: taextras.py:140
msgid "return y position"
msgstr "y स्थान फिर्ता गर"
-#: taextras.py:128
+#: taextras.py:141
msgid "pixels"
msgstr "पिक्सेलहरु"
-#: taextras.py:129
+#: taextras.py:142
msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
msgstr "सबैभन्दा ठुलो बल्बको पिक्सेलहरुको सङ्ख्या फर्काउँछ"
-#: taextras.py:133
+#: taextras.py:143
+msgid "follow a color or calibration"
+msgstr "रंग वा व्यासमापन अनुकरण गर"
+
+#: taextras.py:144
+msgid "minimum pixels"
+msgstr "न्युनत्तम पिक्सेल"
+
+#: taextras.py:145
+msgid "set the minimal number of pixels to follow"
+msgstr "परिणाम हेर्न न्यूनतम संख्या सेट गर"
+
+#: taextras.py:146
+msgid "empty calibration"
+msgstr "खाली व्यासमापन"
+
+#: taextras.py:147
+msgid "error in string convertion"
+msgstr "स्ट्रिंग सम्परिवर्तनमा त्रुटि छ"
+
+#: taextras.py:151
msgid "SumBot"
msgstr "समबोट्"
-#: taextras.py:134
+#: taextras.py:152
msgid "speed SumBot"
msgstr "सम्बोट्को गति बढाऊ"
-#: taextras.py:135
+#: taextras.py:153
msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई गति देऊ"
-#: taextras.py:136
+#: taextras.py:154
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr "चाल आदेशहरुको लागि पूर्वनिर्धारित गति सेट गर।"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:156
msgid "forward SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई अगाडि लग"
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:157
msgid "move SumBot forward"
msgstr "सम्बोट्लाई अगाडि सार"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:159
msgid "backward SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई पछाडि लग"
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:160
msgid "move SumBot backward"
msgstr "सम्बोट्लाई पछाडि सार"
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:161
msgid "stop SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई रोक"
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:162
msgid "stop the SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई रोक"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:164
msgid "left SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई बायाँ मोड़"
-#: taextras.py:147
+#: taextras.py:165
msgid "turn left the SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई बायाँ मोड़"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:149
+#: taextras.py:167
msgid "right SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई दायाँ मोड़"
-#: taextras.py:150
-#, fuzzy
+#: taextras.py:168
msgid "turn right the SumBot"
-msgstr "सम्बोट्लाई बायाँ मोड़"
+msgstr "सम्बोट्लाई दायाँ मोड़"
-#: taextras.py:151
+#: taextras.py:169
msgid "angle to center"
msgstr "केंद्र तर्फ कोण गर"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:171
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr "डोजोको केंद्र तर्फ कोण मिलाऊ"
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:172
msgid "angle to Enemy"
msgstr "शत्रु तर्फ कोण राख"
-#: taextras.py:155
+#: taextras.py:173
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr "शत्रु तर्फ कोण मिलाऊ"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:175
msgid "x coor. SumBot"
-msgstr ""
+msgstr "सम्बोट्को x निर्देशांक"
-#: taextras.py:158
+#: taextras.py:176
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr "सम्बोट्को x निर्देशांक लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:178
msgid "y coor. SumBot"
-msgstr ""
+msgstr "सम्बोट्को y निर्देशांक"
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:179
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr "सम्बोट्को य निर्देशांक लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:163
+#: taextras.py:181
msgid "x coor. Enemy"
-msgstr ""
+msgstr "सम्बोट्को शत्रुको x निर्देशांक"
-#: taextras.py:164
+#: taextras.py:182
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr "शत्रुको x निर्देशांक लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:166
+#: taextras.py:184
msgid "y coor. Enemy"
-msgstr ""
+msgstr "सम्बोट्को शत्रुको y निर्देशांक"
-#: taextras.py:167
+#: taextras.py:185
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr "शत्रुको ञ निर्देशांक लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:187
msgid "rotation SumBot"
msgstr "सम्बोट्को परिक्रमण"
-#: taextras.py:170
+#: taextras.py:188
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr "सम्बोट्को परिक्रमण लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:190
msgid "rotation Enemy"
msgstr "शत्रुको परिक्रमण"
-#: taextras.py:173
+#: taextras.py:191
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr "शत्रुको परिक्रमण लिऊ ।"
-#: taextras.py:174
+#: taextras.py:192
msgid "distance to center"
msgstr "केंद्र सम्मको दुरी"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:194
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr "डोजोको केंद्र सम्मको दुरी लिऊ ।"
-#: taextras.py:177
+#: taextras.py:195
msgid "distance to Enemy"
msgstr "शत्रुसम्मको दुरी"
-#: taextras.py:178
+#: taextras.py:196
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr "शत्रुसम्मको दुरी लिऊ ।"
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:197
msgid "update information"
msgstr "सुचना अद्यावधिक गर"
-#: taextras.py:180
+#: taextras.py:198
msgid "update information from the server"
msgstr "सर्भरबाट सुचना अद्यावधिक गर"
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:203
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "भौतिकविज्ञान खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:186
+#: taextras.py:204
msgid "start polygon"
msgstr "बहुभुज सुरु गर"
-#: taextras.py:187
+#: taextras.py:205
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr "हालको टर्टलको xy स्थानमा आधारित नयाँ बहुभुज परिभाषा गर्न सुरु गर।"
-#: taextras.py:189
+#: taextras.py:207
msgid "add point"
msgstr "बिन्दु थप"
-#: taextras.py:190
+#: taextras.py:208
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr "हालको टर्टलको xy स्थानमा आधारित हालको बहुभुजमा नयाँ बिन्दु थप ।"
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:210
msgid "end polygon"
msgstr "बहुभुज अन्त गर"
-#: taextras.py:193
+#: taextras.py:211
msgid "Define a new polygon."
msgstr "नयाँ बहुभुज परिभाषा गर।"
-#: taextras.py:194
+#: taextras.py:212
msgid "end filled polygon"
msgstr "भरेको बहुभुज अन्त गर"
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:213
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "सामान्य बहुभुज हैन"
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:214
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "नयाँ भरेको बहुभुज परिभाषा गर।"
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:215
msgid "triangle"
msgstr "त्रिभुज"
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:199
+#: taextras.py:217
msgid "base"
msgstr "सतह"
-#: taextras.py:201
+#: taextras.py:219
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr "परियोजनामा त्रिभुज वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:202
+#: taextras.py:220
msgid "circle"
msgstr "वृत्त"
-#: taextras.py:203
+#: taextras.py:221
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr "परियोजनामा वृत्त वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:222
msgid "rectangle"
msgstr "समकोण आयत"
-#: taextras.py:207
+#: taextras.py:225
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr "परियोजनामा समकोण आयत वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:226
msgid "reset"
msgstr "पुनराम्भ"
-#: taextras.py:209
+#: taextras.py:227
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr "परियोजना पुनराम्भ गर; वस्तु सुचि सफा गर।"
-#: taextras.py:210
+#: taextras.py:228
msgid "motor"
msgstr "मोटर"
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:229
msgid "torque"
msgstr "चक्रिय गति"
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:230
msgid "speed"
msgstr "गति"
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:231
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
@@ -2266,43 +2330,43 @@ msgstr ""
"मोटरको चक्रिय गति र गति ०(बन्द) देखि सकारात्मक अंकहरु सम्म फैलिएको हुन्छ; "
"मोटर हालै मात्र बनाएको वस्तुमा राखिन्छ।"
-#: taextras.py:215 taextras.py:333
+#: taextras.py:233 taextras.py:350
msgid "pin"
msgstr "पिन"
-#: taextras.py:216
+#: taextras.py:234
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr "वस्तुलाई नखस्ने गरि त्यसलाई अड्याऊ।"
-#: taextras.py:217
+#: taextras.py:235
msgid "joint"
msgstr "संयुक्त"
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:238
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
msgstr "दुईवटा वस्तुहरु साथमा जोड(हालैमात्र बनाएको वस्तु र बिन्दु x, yको वस्तु)"
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:240
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr "भौतिकविज्ञान क्रियाकलापको रुपमा परियोजनालाई पंजिकामा सेभ गर।"
-#: taextras.py:223
+#: taextras.py:241
msgid "density"
msgstr "घनत्व"
-#: taextras.py:224
+#: taextras.py:242
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr ""
"वस्तुहरुको लागि घनत्व गुण सेट गर(घनत्व कुनै पनि सकारात्मक अंक हुन सक्छ)।"
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:244
msgid "friction"
msgstr "घर्षण"
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:245
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
@@ -2311,11 +2375,11 @@ msgstr ""
"बन्द गर्छ र १ मज़बूत घर्षण हो)।"
#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:230
+#: taextras.py:248
msgid "bounciness"
msgstr "ठोक्किएर फर्कने गुण"
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:249
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
@@ -2323,11 +2387,11 @@ msgstr ""
"वस्तुहरुको लागि ठोक्किएर फर्कने गुण सेट गर( ० देखि १ सम्घम मान, जहाँ ० "
"भन्नाले शून्य उछाल र १ घेरै उत्फुल्ल हो)।"
-#: taextras.py:233
+#: taextras.py:251
msgid "dynamic"
msgstr "गतिशील शक्ति"
-#: taextras.py:234
+#: taextras.py:252
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
@@ -2335,12 +2399,11 @@ msgstr ""
"स्थानमा स्थापित हुन्छ।"
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:240
-#, fuzzy
+#: taextras.py:258
msgid "Palette of WeDo blocks"
-msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
+msgstr "WeDo खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:260
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
@@ -2349,450 +2412,477 @@ msgstr ""
"झुकाऊ,२‍‍‍‍==दायाँ झुकाऊ)"
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:246
+#: taextras.py:264
msgid "distance sensor output"
msgstr "सेन्सरको आउट्पुटको दुरी"
-#: taextras.py:247
+#: taextras.py:265
msgid "Motor A"
msgstr "मोटर A"
-#: taextras.py:248
+#: taextras.py:266
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr "मोटर Aको हालको मान फर्काउँछ"
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:267
msgid "Motor B"
msgstr "मोटर B"
-#: taextras.py:250
+#: taextras.py:268
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr "मोटर Bको हालको मान फर्काउँछ"
-#: taextras.py:251
+#: taextras.py:269
msgid "set the value for Motor A"
msgstr "मोटर Aको मान सेट गर"
-#: taextras.py:252
+#: taextras.py:270
msgid "set the value for Motor B"
msgstr "मोटर Bको मान सेट गर"
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:257
+#: taextras.py:275
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
-msgstr ""
+msgstr "मोटरहरुको LEGO NXT खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:258
+#: taextras.py:276
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
-msgstr ""
+msgstr "सेन्सरहरुको LEGO NXT खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:261
-msgid "sound sensor"
-msgstr ""
-
-#: taextras.py:262
+#: taextras.py:277
msgid "touch"
-msgstr ""
+msgstr "टच"
-#: taextras.py:263
+#: taextras.py:278
msgid "ultrasonic"
-msgstr ""
+msgstr "अल्त्रासोनिक"
-#: taextras.py:265
-#, fuzzy
+#: taextras.py:280
msgid "light"
-msgstr "दायाँ"
+msgstr "उज्यालो"
-#: taextras.py:266
+#: taextras.py:282
msgid "PORT A"
-msgstr ""
+msgstr "PORT A"
-#: taextras.py:267
+#: taextras.py:283
msgid "PORT B"
-msgstr ""
+msgstr "PORT B"
-#: taextras.py:268
+#: taextras.py:284
msgid "PORT C"
-msgstr ""
+msgstr "PORT C"
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:285
msgid "PORT 1"
-msgstr ""
+msgstr "PORT 1"
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:286
msgid "PORT 2"
-msgstr ""
+msgstr "PORT 2"
-#: taextras.py:271
+#: taextras.py:287
msgid "PORT 3"
-msgstr ""
+msgstr "PORT 2"
-#: taextras.py:272
+#: taextras.py:288
msgid "PORT 4"
-msgstr ""
+msgstr "PORT 4"
-#: taextras.py:273
+#: taextras.py:289
msgid "Please check the connection with the brick."
-msgstr ""
+msgstr "कृपया ब्रिकसगँको जडान जाच।"
-#: taextras.py:274
+#: taextras.py:290
msgid "Please check the port."
-msgstr ""
+msgstr "कृपया पोर्ट जाच।"
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:291
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
-msgstr ""
+msgstr "शक्तिको मान -१२७ देखि १२७ भित्र हुनुपर्छ।"
-#: taextras.py:276
+#: taextras.py:292
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
-msgstr ""
+msgstr "त्रुटि घट्यो: सबै जडानहरु जाच र फेरि जडान गर्न कोसिस गर।"
-#: taextras.py:277
+#: taextras.py:293
msgid "NXT found"
-msgstr ""
+msgstr "NXT भेटियो"
-#: taextras.py:278
+#: taextras.py:294
msgid "NXT not found"
-msgstr ""
+msgstr "NXT भटिएन"
-#: taextras.py:279
+#: taextras.py:295
msgid "refresh NXT"
-msgstr ""
+msgstr "NXTलाई ताजा पार"
-#: taextras.py:280
+#: taextras.py:296
msgid "Search for a connected NXT brick."
-msgstr ""
+msgstr "जडान भएको NXT ब्रिकलाई खोज।"
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:297
msgid "play tone"
-msgstr ""
+msgstr "टोन सुरु गर"
-#: taextras.py:282
-msgid "freq"
-msgstr ""
+#: taextras.py:298
+msgid "frequency"
+msgstr "आवृत्ति"
-#: taextras.py:284
-msgid "Play a tone at freq for time."
-msgstr ""
+#: taextras.py:300
+#, fuzzy
+msgid "Play a tone at frequency for time."
+msgstr "समयको लागि आवृतिमा आवाज सुरु गर।"
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:301
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
msgstr ""
+"मोटरलाई\n"
+"आवर्तन घूमाऊ"
-#: taextras.py:286
-#, fuzzy
+#: taextras.py:302
msgid "port"
-msgstr "द्वार"
+msgstr "पोर्ट"
-#: taextras.py:287
+#: taextras.py:303
msgid "power"
-msgstr ""
+msgstr "शक्ति"
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:304
msgid "turn a motor"
-msgstr ""
+msgstr "मोटरलाई घूमाऊ"
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:305
msgid ""
-"sync motors\n"
+"synchronize motors\n"
"steering"
msgstr ""
+"मोटर \n"
+"परिचालन संकालन गर"
-#: taextras.py:290
-#, fuzzy
+#: taextras.py:306
msgid "rotations"
-msgstr "रोटेशन"
+msgstr "आवर्तनहरु"
-#: taextras.py:291
-msgid "synchronize two motors"
-msgstr ""
+#: taextras.py:307
+msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
+msgstr "PORT B र PORT C मा जडान भएको दुईवटा मोटरहरु संकालन गर"
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:308
msgid "PORT A of the brick"
-msgstr ""
+msgstr "ब्रिकको PORT A"
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:309
msgid "PORT B of the brick"
-msgstr ""
+msgstr "ब्रिकको PORT B"
-#: taextras.py:294
+#: taextras.py:310
msgid "PORT C of the brick"
-msgstr ""
+msgstr "ब्रिकको PORT C"
-#: taextras.py:295
+#: taextras.py:311
msgid "start motor"
-msgstr ""
+msgstr "मोटर सुरु गर"
-#: taextras.py:296
+#: taextras.py:312
msgid "Run a motor forever."
-msgstr ""
+msgstr "मोटरलाई सधैको लागि चलाऊ।"
-#: taextras.py:297
+#: taextras.py:313
msgid "brake motor"
-msgstr ""
+msgstr "मोटरलाई ब्रेक लगाऊ"
-#: taextras.py:298
+#: taextras.py:314
msgid "Stop a specified motor."
-msgstr ""
+msgstr "उल्लेखित मोटर बन्द गर।"
-#: taextras.py:299
-msgid "PORT 1 of the brick"
-msgstr ""
+#: taextras.py:315
+msgid "reset motor"
+msgstr "मोटरलाई रिसेट गर"
-#: taextras.py:300
-msgid "color sensor"
-msgstr ""
+#: taextras.py:316
+msgid "Reset the motor counter."
+msgstr "मोटर काउन्टर रिसेट गर"
-#: taextras.py:301
-msgid "light sensor"
-msgstr ""
+#: taextras.py:317
+msgid "motor position"
+msgstr "मोटरको स्थान"
-#: taextras.py:302
-msgid "PORT 2 of the brick"
-msgstr ""
+#: taextras.py:318
+msgid "Get the motor position."
+msgstr "मोटरको स्थान प्राप्त गर।"
-#: taextras.py:303
-msgid "touch sensor"
-msgstr ""
+#: taextras.py:319
+msgid "PORT 1 of the brick"
+msgstr "ब्रिकको PORT १"
-#: taextras.py:304
-msgid "distance sensor"
-msgstr ""
+#: taextras.py:320
+msgid "PORT 2 of the brick"
+msgstr "ब्रिकको PORT २"
-#: taextras.py:305
+#: taextras.py:321
msgid "PORT 3 of the brick"
-msgstr ""
+msgstr "ब्रिकको PORT ३"
-#: taextras.py:306
-#, fuzzy
+#: taextras.py:322
+msgid "PORT 4 of the brick"
+msgstr "ब्रिकको PORT ४"
+
+#: taextras.py:323
msgid "read"
-msgstr "रातो"
+msgstr "पढ"
-#: taextras.py:307
-#, fuzzy
+#: taextras.py:324
msgid "sensor"
msgstr "संवेदक"
-#: taextras.py:308
+#: taextras.py:325
msgid "Read sensor output."
-msgstr ""
+msgstr "संवेदकको उपज पढ।"
-#: taextras.py:309
-msgid "PORT 4 of the brick"
-msgstr ""
+#: taextras.py:326
+msgid "color sensor"
+msgstr "रंगको संवेदक"
-#: taextras.py:310
-msgid "set light"
-msgstr ""
+#: taextras.py:327
+msgid "light sensor"
+msgstr "प्रकाश संवेदक"
-#: taextras.py:311
-msgid "Set color sensor light."
-msgstr ""
+#: taextras.py:328
+msgid "touch sensor"
+msgstr "टच संवेदक"
-#: taextras.py:312
-msgid "reset motor"
-msgstr ""
+#: taextras.py:329
+msgid "distance sensor"
+msgstr "दुरी संवेदक"
-#: taextras.py:313
-msgid "Reset the motor counter."
-msgstr ""
+#: taextras.py:330
+msgid "sound sensor"
+msgstr "ध्वनिको सेन्सर"
-#: taextras.py:314
-msgid "motor position"
-msgstr ""
+#: taextras.py:331
+msgid "set light"
+msgstr "प्रकाश सेट गर"
-#: taextras.py:315
-msgid "Get the motor position."
-msgstr ""
+#: taextras.py:332
+msgid "Set color sensor light."
+msgstr "अनुरुप पढ"
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:320
+#: taextras.py:337
#, fuzzy
msgid "Palette of Arduino blocks"
-msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
+msgstr "अर्दिउनो खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:321
+#: taextras.py:338
msgid "HIGH"
-msgstr ""
+msgstr "HIGH"
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:339
msgid "LOW"
-msgstr ""
+msgstr "LOW"
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:340
msgid "INPUT"
-msgstr ""
+msgstr "INPUT"
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:341
msgid "OUTPUT"
-msgstr ""
+msgstr "OUTPUT"
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:343
msgid "PWM"
-msgstr ""
+msgstr "PWM"
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:344
msgid "SERVO"
-msgstr ""
+msgstr "SERVO"
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:345
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr ""
-#: taextras.py:329
+#: taextras.py:346
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
-msgstr ""
+msgstr "ERROR: मान ० देखि २५५ सम्मको अंक हुनुपर्छ।"
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:347
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
-msgstr ""
+msgstr "ERROR: मान कि HIGH अथवा LOW हुनुपर्छ।"
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:348
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
-msgstr ""
+msgstr "ERROR: विधि कि INPUT, OUTPUT, PWM अथवा SERVO हुनुपर्छ।"
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:349
msgid "pin mode"
-msgstr ""
+msgstr "पिन विधि"
-#: taextras.py:334
+#: taextras.py:351
msgid "mode"
-msgstr ""
+msgstr "विधि"
-#: taextras.py:335
+#: taextras.py:352
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
-msgstr ""
+msgstr "पिन कार्य(INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO) छान।"
-#: taextras.py:336
+#: taextras.py:353
msgid "analog write"
-msgstr ""
+msgstr "अनुरुप लेख"
-#: taextras.py:338
+#: taextras.py:355
msgid "Write analog value in specified port."
-msgstr ""
+msgstr "उल्लेखित पोर्टमा अनुरुप मान लेख।"
-#: taextras.py:339
+#: taextras.py:356
msgid "analog read"
-msgstr ""
+msgstr "अनुरुप पढ"
-#: taextras.py:340
+#: taextras.py:357
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
msgstr ""
+"अनुरुप पोर्टबाट मान पढ। मान ० देखि १०२३ सम्मको हुन सक्छ। वोल्टेज निर्धारित "
+"गर्न Vref प्रयोग गर। USBको लागि, volt = लगभग (((read)*5)/1024)"
-#: taextras.py:342
+#: taextras.py:359
msgid "digital write"
-msgstr ""
+msgstr "डिजिटल लेख"
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:360
msgid "Write digital value to specified port."
-msgstr ""
+msgstr "उल्लेखित पोर्टमा डिजिटल मान लेख।"
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:361
msgid "digital read"
-msgstr ""
+msgstr "डिजिटल पढ"
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:362
msgid "Read value from digital port."
-msgstr ""
+msgstr "डिजिटल पोर्टबाट मान पढ।"
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:363
msgid "Set HIGH value for digital port."
-msgstr ""
+msgstr "डिजिटल पोर्टको लागि HIGH मान सेट गर।"
-#: taextras.py:347
+#: taextras.py:364
msgid "Configure Arduino port for digital input."
-msgstr ""
+msgstr "डिजिटल आगतको लागि Arduino समनुरूप गर"
-#: taextras.py:348
+#: taextras.py:365
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
-msgstr ""
+msgstr "सर्वो चलाउन Arduino समनुरूप गर।"
-#: taextras.py:349
+#: taextras.py:366
msgid "Set LOW value for digital port."
-msgstr ""
+msgstr "डिजिटल पोर्टको लागि LOW मान सेट गर।"
-#: taextras.py:350
+#: taextras.py:367
msgid "Configure Arduino port for digital output."
-msgstr ""
+msgstr "डिजिटल उत्पादको लागि Arduino समनुरूप गर"
-#: taextras.py:351
+#: taextras.py:368
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
-msgstr ""
+msgstr "PWM(pulse-width modulation)को लागि समनुरूप गर।"
-#: turtleart.py:69
+#: turtleblocks.py:79
msgid "usage is"
msgstr "प्रयोग हो"
-#: turtleart.py:228
+#: turtleblocks.py:231
msgid "No option action:"
msgstr "विकल्प नभएमा कार्य:"
-#: turtleart.py:240
+#: turtleblocks.py:246
msgid "File not found"
msgstr "फाइल भेटिएन"
-#: turtleart.py:264
+#: turtleblocks.py:270
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "कनफिगरेसन निर्देशिकामा लेख्न मिल्दैन: %s"
-#: turtleart.py:320
+#: turtleblocks.py:326
msgid "New"
msgstr "नयाँ"
-#: turtleart.py:321
+#: turtleblocks.py:327
msgid "Open"
msgstr "खोल"
-#: turtleart.py:322
+#: turtleblocks.py:328
msgid "Save"
msgstr "सेभ गर"
-#: turtleart.py:323
+#: turtleblocks.py:329
msgid "Save as"
msgstr "नाममा सेभ गर"
-#: turtleart.py:330
+#: turtleblocks.py:336
msgid "Quit"
msgstr "बन्द गर्नुहोस्"
-#: turtleart.py:331
+#: turtleblocks.py:337
msgid "File"
msgstr "फाइल"
-#: turtleart.py:338
+#: turtleblocks.py:344
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "निर्देशांक रिस्केल गर"
-#: turtleart.py:344
+#: turtleblocks.py:350
msgid "Reset block size"
msgstr "खण्ड आकार रिसेट गर"
-#: turtleart.py:362
+#: turtleblocks.py:368
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "खण्ड लुकाऊ/देखाऊ"
-#: turtleart.py:364
+#: turtleblocks.py:370
msgid "Tools"
msgstr "औजार"
-#: turtleart.py:372
+#: turtleblocks.py:378
msgid "Turtle"
msgstr "टर्टल"
-#: turtleart.py:406
+#: turtleblocks.py:412
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ। बन्द गर्नुपूर्व बचत गर्न चाहनुहुन्छ?"
-#: turtleart.py:407
+#: turtleblocks.py:413
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"
+#~ msgid "Hide blocks"
+#~ msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
+
+#~ msgid "follow a turtle color"
+#~ msgstr "टर्टल रंग अनुगमन गर"
+
+#~ msgid "calibrate"
+#~ msgstr "चिन्हाङ्कन गर"
+
+#~ msgid "calibrate a color to follow"
+#~ msgstr "अनुकरन गर्नको लागि एउटा रंग अङ्कित गर"
+
+#~ msgid "freq"
+#~ msgstr "आवृति"
+
+#~ msgid ""
+#~ "sync motors\n"
+#~ "steering"
+#~ msgstr ""
+#~ "मोटरलाई\n"
+#~ "परिचालक सनकालिन गर"
+
+#~ msgid "synchronize two motors"
+#~ msgstr "दुईवटा मोटरहरु सनकालिन गर"
+
#~ msgid "<Ctrl>b"
#~ msgstr "<Ctrl>b"