Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-08-02 07:02:46 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-08-02 07:02:46 (GMT)
commitebc08ac8e386f7a582e6a89f45e839b640dd78f2 (patch)
tree559fda51f00a90ca51e7364785766296e554fadc /po
parentba302f85422bbb49822030df8eab839e36207030 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 431 of 431 messages translated (0 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/hy.po210
1 files changed, 109 insertions, 101 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 236d74f..1d77150 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-07-18 00:30-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-07-24 14:11+0200\n"
-"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-07-26 00:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-08-02 09:01+0200\n"
+"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -169,14 +169,14 @@ msgstr "լցնել էկրանը"
#: TurtleArt/tabasics.py:313 TurtleArt/tabasics.py:326
#: TurtleArt/tabasics.py:384
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1092
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1093
msgid "color"
msgstr "գույն"
#: TurtleArt/tabasics.py:313 TurtleArt/tabasics.py:327
#: TurtleArt/tabasics.py:397
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1088
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1093
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1089
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1094
msgid "shade"
msgstr "Երանգ"
@@ -185,8 +185,8 @@ msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "Լցնում է հետին պլանը (գույն, երանգ)"
#: TurtleArt/tabasics.py:327 TurtleArt/tabasics.py:409
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1089
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1094
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1090
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1095
msgid "gray"
msgstr "մոխրագույն"
@@ -586,7 +586,7 @@ msgstr "Տողի արժեքը"
#: TurtleArt/tabasics.py:917 TurtleArt/tabasics.py:921
#: TurtleArt/tawindow.py:1449 TurtleArt/tawindow.py:1546
#: TurtleArt/tawindow.py:1559 TurtleArt/tawindow.py:2178
-#: TurtleArt/tawindow.py:4507
+#: TurtleArt/tawindow.py:4513
msgid "action"
msgstr "Գործողություն"
@@ -595,7 +595,7 @@ msgstr "Գործողություն"
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "Անվանակոչվող գործողությունների կույտի ամենվերին մասը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:922 TurtleArt/tawindow.py:4521
+#: TurtleArt/tabasics.py:922 TurtleArt/tawindow.py:4527
msgid "invokes named action stack"
msgstr "Կանչում է անվանակոչված գործողությունների ագուցված մասնիկների շարանը:"
@@ -631,7 +631,7 @@ msgstr "տուփ 2"
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Փոփոխական 2  ( թվային արժեքը )"
-#: TurtleArt/tabasics.py:976 TurtleArt/tawindow.py:4571
+#: TurtleArt/tabasics.py:976 TurtleArt/tawindow.py:4581
msgid "store in"
msgstr "պահել ... մեջ"
@@ -639,22 +639,22 @@ msgstr "պահել ... մեջ"
msgid "box"
msgstr "Տուփ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:976 TurtleArt/tawindow.py:4571
+#: TurtleArt/tabasics.py:976 TurtleArt/tawindow.py:4581
msgid "value"
msgstr "Արժեք"
#: TurtleArt/tabasics.py:980 TurtleArt/tabasics.py:995
#: TurtleArt/tawindow.py:1453 TurtleArt/tawindow.py:1585
-#: TurtleArt/tawindow.py:2182 TurtleArt/tawindow.py:4534
-#: TurtleArt/tawindow.py:4562
+#: TurtleArt/tawindow.py:2182 TurtleArt/tawindow.py:4542
+#: TurtleArt/tawindow.py:4572
msgid "my box"
msgstr "Իմ տուփը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:981 TurtleArt/tawindow.py:4576
+#: TurtleArt/tabasics.py:981 TurtleArt/tawindow.py:4586
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "Թվային արժեքը պահում է անվանակոչված փոփոխականում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:998 TurtleArt/tawindow.py:4548
+#: TurtleArt/tabasics.py:998 TurtleArt/tawindow.py:4556
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "Անվանված փոփոխական (թվային արժեքը)"
@@ -711,27 +711,27 @@ msgid "move all blocks to trash"
msgstr "Բոլոր մասնիկները տեղափոխել աղբարկղ"
#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:2156
-#: TurtleArtActivity.py:769
+#: TurtleArtActivity.py:775
msgid "Share selected blocks"
msgstr "Կիսել ընտրված մասնիկներն ընկերոջ հետ:"
-#: TurtleArt/taconstants.py:208 TurtleArt/taconstants.py:230
-#: TurtleArt/taconstants.py:251 TurtleArt/taconstants.py:293
-#: TurtleArt/taconstants.py:335 TurtleArt/taconstants.py:377
+#: TurtleArt/taconstants.py:209 TurtleArt/taconstants.py:231
+#: TurtleArt/taconstants.py:252 TurtleArt/taconstants.py:294
+#: TurtleArt/taconstants.py:336 TurtleArt/taconstants.py:378
msgid "Title"
msgstr "Վերնագիր"
-#: TurtleArt/talogo.py:374 TurtleArtActivity.py:749
+#: TurtleArt/talogo.py:374 TurtleArtActivity.py:755
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1437
msgid "Stop turtle"
msgstr "Կանգնեցնել Կրիային"
-#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:378 TurtleArtActivity.py:750
+#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:383 TurtleArtActivity.py:756
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1428
msgid "Show blocks"
msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
-#: TurtleArt/talogo.py:388 TurtleArtActivity.py:382 TurtleArtActivity.py:1035
+#: TurtleArt/talogo.py:388 TurtleArtActivity.py:387 TurtleArtActivity.py:1041
msgid "Hide blocks"
msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
@@ -743,12 +743,12 @@ msgstr "չի արտածում ... վրա"
msgid "I don't know how to"
msgstr "Ես չգիտեմ, թե ինչպես"
-#: TurtleArt/talogo.py:629
+#: TurtleArt/talogo.py:630
msgid "doesn't like"
msgstr "Չի հավանում"
# Որպես մուտք
-#: TurtleArt/talogo.py:630
+#: TurtleArt/talogo.py:631
msgid "as input"
msgstr "Որպես ներածում"
@@ -798,8 +798,8 @@ msgstr ""
msgid "Select blocks to share"
msgstr "Ընտրել համատեղ օգտագործվելիք մասնիկները:"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1630 TurtleArtActivity.py:650
-#: TurtleArtActivity.py:799 turtleblocks.py:404
+#: TurtleArt/tawindow.py:1630 TurtleArtActivity.py:656
+#: TurtleArtActivity.py:805 turtleblocks.py:412
msgid "Save stack"
msgstr "Պահպանել գրապահոցը"
@@ -817,7 +817,7 @@ msgid "Overwrite stack"
msgstr "Վերագրանցել գրապահոցը"
#: TurtleArt/tawindow.py:1669 TurtleArt/tawindow.py:1677
-#: TurtleArt/tawindow.py:1686 TurtleArtActivity.py:652 turtleblocks.py:406
+#: TurtleArt/tawindow.py:1686 TurtleArtActivity.py:658 turtleblocks.py:414
msgid "Delete stack"
msgstr "Ջնջել գրապահոցը"
@@ -825,198 +825,198 @@ msgstr "Ջնջել գրապահոցը"
msgid "Really delete stack?"
msgstr "Իսկապես նջնե՞լ գրապահոցը"
-#: TurtleArt/tawindow.py:4359
+#: TurtleArt/tawindow.py:4362
msgid "image"
msgstr "Պատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:195 TurtleArtActivity.py:775 TurtleArtActivity.py:958
-#: TurtleArtActivity.py:994 turtleblocks.py:378
+#: TurtleArtActivity.py:200 TurtleArtActivity.py:781 TurtleArtActivity.py:964
+#: TurtleArtActivity.py:1000 turtleblocks.py:386
msgid "Save as Logo"
msgstr "Պահել որպես Տարբերանշան"
-#: TurtleArtActivity.py:252 TurtleArtActivity.py:774 TurtleArtActivity.py:955
-#: TurtleArtActivity.py:991 turtleblocks.py:376
+#: TurtleArtActivity.py:257 TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:961
+#: TurtleArtActivity.py:997 turtleblocks.py:384
msgid "Save as image"
msgstr "Պահել որպես պատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:260
+#: TurtleArtActivity.py:265
msgid "snapshot"
msgstr "ճեպապատկեր"
-#: TurtleArtActivity.py:268 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:751
-#: TurtleArtActivity.py:964 TurtleArtActivity.py:997
+#: TurtleArtActivity.py:273 TurtleArtActivity.py:715 TurtleArtActivity.py:757
+#: TurtleArtActivity.py:970 TurtleArtActivity.py:1003
msgid "Save snapshot"
msgstr "Պահպանել ճեպապատկերը"
-#: TurtleArtActivity.py:313 TurtleArtActivity.py:675 TurtleArtActivity.py:826
+#: TurtleArtActivity.py:318 TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:832
msgid "Turn off hover help"
msgstr "Կասեցնել տատանվող օգնությունը"
-#: TurtleArtActivity.py:321 turtleblocks.py:397
+#: TurtleArtActivity.py:326 turtleblocks.py:405
msgid "Turn on hover help"
msgstr "Միացնել տատանվող օգնությունը"
-#: TurtleArtActivity.py:330 turtleblocks.py:411
+#: TurtleArtActivity.py:335 turtleblocks.py:419
msgid "Show palette"
msgstr "Ցուցադրել պահոցը"
-#: TurtleArtActivity.py:336 TurtleArtActivity.py:1023 turtleblocks.py:413
+#: TurtleArtActivity.py:341 TurtleArtActivity.py:1029 turtleblocks.py:421
msgid "Hide palette"
msgstr "Թաքցնել պահոցը"
-#: TurtleArtActivity.py:503
+#: TurtleArtActivity.py:509
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի նվազեցում"
-#: TurtleArtActivity.py:507 TurtleArtActivity.py:666 TurtleArtActivity.py:822
+#: TurtleArtActivity.py:513 TurtleArtActivity.py:672 TurtleArtActivity.py:828
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Փոխել դիրքացույցները դեպի մեծացում"
-#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:743
-#: TurtleArtActivity.py:796 turtleblocks.py:408
+#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:749
+#: TurtleArtActivity.py:802 turtleblocks.py:416
msgid "Edit"
msgstr "Խմբագրել"
-#: TurtleArtActivity.py:602 TurtleArtActivity.py:631 TurtleArtActivity.py:744
-#: TurtleArtActivity.py:814 turtleblocks.py:399
+#: TurtleArtActivity.py:608 TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:750
+#: TurtleArtActivity.py:820 turtleblocks.py:407
msgid "View"
msgstr "Տեսքը"
-#: TurtleArtActivity.py:629 TurtleArtActivity.py:745
+#: TurtleArtActivity.py:635 TurtleArtActivity.py:751
msgid "Project"
msgstr "Նախագիծ"
-#: TurtleArtActivity.py:635 TurtleArtActivity.py:742 TurtleArtActivity.py:771
-#: TurtleArtActivity.py:773 TurtleArtActivity.py:950
+#: TurtleArtActivity.py:641 TurtleArtActivity.py:748 TurtleArtActivity.py:777
+#: TurtleArtActivity.py:779 TurtleArtActivity.py:956
msgid "Save/Load"
msgstr "Պահել / Բեռնել"
-#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:797 turtleblocks.py:402
+#: TurtleArtActivity.py:649 TurtleArtActivity.py:803 turtleblocks.py:410
msgid "Copy"
msgstr "Պատճենել"
-#: TurtleArtActivity.py:645 TurtleArtActivity.py:798 turtleblocks.py:403
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:804 turtleblocks.py:411
msgid "Paste"
msgstr "Փակցնել"
-#: TurtleArtActivity.py:647
+#: TurtleArtActivity.py:653
msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "Վերականգնել աղբարկղից բոլոր մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:655 TurtleArtActivity.py:815
+#: TurtleArtActivity.py:661 TurtleArtActivity.py:821
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"
-#: TurtleArtActivity.py:658 TurtleArtActivity.py:816 turtleblocks.py:384
+#: TurtleArtActivity.py:664 TurtleArtActivity.py:822 turtleblocks.py:392
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "Դեկարտյան դիրքացուցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:660 TurtleArtActivity.py:818 turtleblocks.py:386
+#: TurtleArtActivity.py:666 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:394
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Բևեռային դիրքացույցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:663 TurtleArtActivity.py:820
+#: TurtleArtActivity.py:669 TurtleArtActivity.py:826
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Մետրային դիրքացույցներ"
-#: TurtleArtActivity.py:669 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:390
+#: TurtleArtActivity.py:675 TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:398
msgid "Grow blocks"
msgstr "Մեծացնել մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:672 TurtleArtActivity.py:825 turtleblocks.py:392
+#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:831 turtleblocks.py:400
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Փոքրացնել մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:696 TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:752
-#: TurtleArtActivity.py:968
+#: TurtleArtActivity.py:702 TurtleArtActivity.py:719 TurtleArtActivity.py:758
+#: TurtleArtActivity.py:974
msgid "Load example"
msgstr "Բեռնման օրինակ"
-#: TurtleArtActivity.py:746 TurtleArtActivity.py:1029 turtleblocks.py:420
+#: TurtleArtActivity.py:752 TurtleArtActivity.py:1035 turtleblocks.py:428
msgid "Clean"
msgstr "Մաքրել"
-#: TurtleArtActivity.py:747 TurtleArtActivity.py:1031 turtleblocks.py:421
+#: TurtleArtActivity.py:753 TurtleArtActivity.py:1037 turtleblocks.py:429
msgid "Run"
msgstr "Գործարկել"
-#: TurtleArtActivity.py:748 TurtleArtActivity.py:1033 turtleblocks.py:422
+#: TurtleArtActivity.py:754 TurtleArtActivity.py:1039 turtleblocks.py:430
msgid "Step"
msgstr "Քայլ"
-#: TurtleArtActivity.py:753 turtleblocks.py:429 util/helpbutton.py:44
+#: TurtleArtActivity.py:759 turtleblocks.py:437 util/helpbutton.py:44
msgid "Help"
msgstr "Օգնություն"
-#: TurtleArtActivity.py:754 turtleblocks.py:424
+#: TurtleArtActivity.py:760 turtleblocks.py:432
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"
-#: TurtleArtActivity.py:776 TurtleArtActivity.py:977 TurtleArtActivity.py:999
-#: turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:782 TurtleArtActivity.py:983 TurtleArtActivity.py:1005
+#: turtleblocks.py:381
msgid "Load project"
msgstr "Բեռնել նախագիծը"
# Load plugin
-#: TurtleArtActivity.py:779 TurtleArtActivity.py:982 TurtleArtActivity.py:1004
+#: TurtleArtActivity.py:785 TurtleArtActivity.py:988 TurtleArtActivity.py:1010
msgid "Load plugin"
msgstr "Բեռնել օժանդակ հավելումը"
-#: TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:985 TurtleArtActivity.py:1007
+#: TurtleArtActivity.py:786 TurtleArtActivity.py:991 TurtleArtActivity.py:1013
msgid "Load Python block"
msgstr "Ներբեռնել «Python» ծրագրի մասնիկները"
-#: TurtleArtActivity.py:927
+#: TurtleArtActivity.py:933
msgid "Palettes"
msgstr "Պահոց"
-#: TurtleArtActivity.py:945
+#: TurtleArtActivity.py:951
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr "Ընդհանուր օգտագործման մասնիկները կասեցված են:"
-#: TurtleArtActivity.py:974 turtleblocks.py:372
+#: TurtleArtActivity.py:980 turtleblocks.py:380
msgid "Open"
msgstr "Բացել"
-#: TurtleArtActivity.py:1024
+#: TurtleArtActivity.py:1030
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:1029
+#: TurtleArtActivity.py:1035
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:1031
+#: TurtleArtActivity.py:1037
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:1033
+#: TurtleArtActivity.py:1039
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:1036
+#: TurtleArtActivity.py:1042
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:1197 TurtleArtActivity.py:1202
-#: TurtleArtActivity.py:1282
+#: TurtleArtActivity.py:1203 TurtleArtActivity.py:1208
+#: TurtleArtActivity.py:1288
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "Հավելման բեռնումը չկայացավ"
# Հավելում - plugin
-#: TurtleArtActivity.py:1278
+#: TurtleArtActivity.py:1284
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr ""
"Խնդրվումէ վերամեկնարկել Turtle Art /Կրիայի/ ծրագիրը` հավելումն օգտագործելու "
"համար:"
-#: TurtleArtActivity.py:1296
+#: TurtleArtActivity.py:1302
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "%s հավելումն արդեն ներդրված է:"
-#: TurtleArtActivity.py:1297
+#: TurtleArtActivity.py:1303
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "Ցանկանո՞ւմ եք վերբեռնել %s:"
@@ -1812,7 +1812,7 @@ msgstr "Աջակողմյան x"
msgid "bottom y"
msgstr "Ստորին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:967
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:968
msgid "Palette of user-defined operators"
msgstr "օգտագործողի կողմից ընտրված շահագորժողի գունապնակներ"
@@ -1871,77 +1871,85 @@ msgstr "Շրջադարձ U տառի ձևով"
msgid "turns the turtle 180 degrees"
msgstr "շրջում է կրիային 180 աստիճանով"
-#: turtleblocks.py:90
+#: turtleblocks.py:91
msgid "usage is"
msgstr "Կիրառումը"
-#: turtleblocks.py:256
+#: turtleblocks.py:260
msgid "No option action:"
msgstr "Առանց գործողության այլընտրանքի"
# Ֆայլը չի գտնվել
-#: turtleblocks.py:271
+#: turtleblocks.py:275
msgid "File not found"
msgstr "Ֆայլը չի գտնվել"
-#: turtleblocks.py:295
+#: turtleblocks.py:299
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "Կազմաձևի գրացուցակը գրելի չէ. %s"
-#: turtleblocks.py:371
+#: turtleblocks.py:375
msgid "New"
msgstr "Նոր"
-#: turtleblocks.py:374
+#: turtleblocks.py:376
+msgid "Show sample projects"
+msgstr "Ցուցադրել օրինակ -նախագծերը"
+
+#: turtleblocks.py:378
+msgid "Hide sample projects"
+msgstr "Թաքցնել օրինակ-նախագծերը"
+
+#: turtleblocks.py:382
msgid "Save"
msgstr "Պահել"
-#: turtleblocks.py:375
+#: turtleblocks.py:383
msgid "Save as"
msgstr "Պահել որպես"
-#: turtleblocks.py:380
+#: turtleblocks.py:388
msgid "Quit"
msgstr "Դուրս գալ"
-#: turtleblocks.py:381
+#: turtleblocks.py:389
msgid "File"
msgstr "Ֆայլ"
-#: turtleblocks.py:388
+#: turtleblocks.py:396
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "Փոխել դիրքացույցների սանդղակը"
-#: turtleblocks.py:394
+#: turtleblocks.py:402
msgid "Reset block size"
msgstr "Վերականգնել մասնիկների չափսը"
-#: turtleblocks.py:415
+#: turtleblocks.py:423
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Ցուցադրել/թաքցնել մասնիկները"
-#: turtleblocks.py:417
+#: turtleblocks.py:425
msgid "Tools"
msgstr "Գործիքներ"
-#: turtleblocks.py:423
+#: turtleblocks.py:431
msgid "Debug"
msgstr "Զտել"
-#: turtleblocks.py:425
+#: turtleblocks.py:433
msgid "Turtle"
msgstr "Կրիա"
-#: turtleblocks.py:428
+#: turtleblocks.py:436
msgid "About..."
msgstr "... մասին"
-#: turtleblocks.py:467
+#: turtleblocks.py:475
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "Դուք չպահպանված աշխատանք ունեք: Ցանկանու՞մ եք պահպանել այն:"
-#: turtleblocks.py:469
+#: turtleblocks.py:477
msgid "Save project?"
msgstr "Պահպանե՞լ նախագիծը"