Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/hy.po')
-rw-r--r--po/hy.po643
1 files changed, 333 insertions, 310 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 3c23be7..ba2ed7a 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 00:30-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-27 14:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-23 15:08+0200\n"
"Last-Translator: anush.mkrtchyan <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -18,18 +18,25 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
# Turtle Art` Կրիայի Արվեստը -դանդաղ,համբերությամբ սովորելու համար
-#: activity/activity.info:2 TurtleArt/tawindow.py:3797
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
+#. TRANS: "name" option from activity.info file
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
+#. TRANS: "summary" option from activity.info file
+#. TRANS: "description" option from activity.info file
+msgid ""
+"A Logo-inspired turtle that draws colorful pictures with snap-together "
+"visual programming blocks"
+msgstr ""
+
#: TurtleArt/tabasics.py:116
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "Կրիայի հրահանգների պահոց"
#: TurtleArt/tabasics.py:121
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:711
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
msgid "forward"
msgstr "Առաջ"
@@ -54,7 +61,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "Մաքրում է էկրանը և ելման դիրքի բերում կրիային"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
msgid "left"
msgstr "Ձախ"
@@ -63,7 +70,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "Կրիային շրջում է ժամացույցի սլաքին հակառակ (անկյունն` աստիճանով)"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:866
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:878
msgid "right"
msgstr "Աջ"
@@ -115,8 +122,8 @@ msgstr ""
"էկրանի վերին մասը):"
# xcor - x -ի դիրքացույցը
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3791
-#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:538
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3811
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 TurtleArtActivity.py:538
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -129,8 +136,8 @@ msgstr ""
"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
# ycor- y-ի դիրքացույցը
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3791
-#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3811
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 TurtleArtActivity.py:539
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -142,8 +149,8 @@ msgstr ""
"Պահում է կրիայի ընթացիկ y դիրքացույցի արժեքը (կարող է գործածվել թվային արժեք "
"պարունակող մասնիկի փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3792
-#: TurtleArt/tawindow.py:3798 TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3812
+#: TurtleArt/tawindow.py:3818 TurtleArtActivity.py:539
msgid "heading"
msgstr "ուղղություն"
@@ -159,413 +166,415 @@ msgstr ""
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "Գրչի հրահանգների պահոց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:278
-msgid "pen up"
-msgstr "գրիչը վեր"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:281
-msgid "Turtle will not draw when moved."
-msgstr "Շարժելիս Կրիան չի նկարի:"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:287
-msgid "pen down"
-msgstr "գրիչը վար"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:290
-msgid "Turtle will draw when moved."
-msgstr "Շարժելիս` Կրիան կնկարի:"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:296
-msgid "set pen size"
-msgstr "Սահմանել գրչի չափսը"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:300
-msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
-msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի չափսը"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:310
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
msgid "fill screen"
msgstr "լցնել էկրանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:370 taextras.py:311
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
+#: TurtleArt/tabasics.py:340 taextras.py:311
msgid "color"
msgstr "գույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:380
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:291
+#: TurtleArt/tabasics.py:350
msgid "shade"
msgstr "Երանգ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:314
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:295
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "Լցնում է հետին պլանը (գույն, երանգ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:323
-msgid "pen size"
-msgstr "Գրչի չափս"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:324
-msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
-msgstr ""
-"Պահում է գրչի ներկայիս չափսը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
-"մասնիկի փոխարեն):"
+#: TurtleArt/tabasics.py:291 TurtleArt/tabasics.py:359
+msgid "gray"
+msgstr "մոխրագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:335
+#: TurtleArt/tabasics.py:305
msgid "set color"
msgstr "Սահմանել գույնը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:339
+#: TurtleArt/tabasics.py:309
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գույնը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:347
+#: TurtleArt/tabasics.py:317
msgid "set shade"
msgstr "Սահմանել երանգը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:351
+#: TurtleArt/tabasics.py:321
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գուներանգը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:329
msgid "set gray"
msgstr "Սահմանել գորշ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:362
+#: TurtleArt/tabasics.py:332
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի գորշի (մոխրագույնի)մակարդակը:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:371
+#: TurtleArt/tabasics.py:341
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"Պահում է գրչի ընթացիկ գույնը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
"մասնիկների փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:381
+#: TurtleArt/tabasics.py:351
msgid "holds current pen shade"
msgstr "Պահում է գրչի ներկայիս գուներանգը:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:389
-msgid "gray"
-msgstr "մոխրագույն"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:390
+#: TurtleArt/tabasics.py:360
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"Պահում է ընթացիկ մոխրագույնի մակարդակը  (կարող է օգտագործվել թվային արժեք "
"պարունակող մասնիկների փոխարեն):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:398
+#: TurtleArt/tabasics.py:368
+msgid "pen up"
+msgstr "գրիչը վեր"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
+msgid "Turtle will not draw when moved."
+msgstr "Շարժելիս Կրիան չի նկարի:"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:377
+msgid "pen down"
+msgstr "գրիչը վար"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:380
+msgid "Turtle will draw when moved."
+msgstr "Շարժելիս` Կրիան կնկարի:"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:386
+msgid "set pen size"
+msgstr "Սահմանել գրչի չափսը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:390
+msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
+msgstr "Սահմանում է կրիայի գծած գծի չափսը"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:400
msgid "start fill"
msgstr "Սկսել լցումը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:400
+#: TurtleArt/tabasics.py:402
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr ""
"Սկսում է գծագրել գունավոր մակերեսով բազմանկյուն(օգտագործվում է \"ավարտել "
"լցումը\" մասնիկով):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:407
+#: TurtleArt/tabasics.py:409
msgid "end fill"
msgstr "ավարտել լցումը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:409
+#: TurtleArt/tabasics.py:411
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr ""
"Ավարտում է գունավոր մակերեսով բազմանկյան գծագրումը (օգտագործվում է \"Սկսել "
"գունալցումը\" մասնիկների հետ):"
-#: TurtleArt/tabasics.py:420 TurtleArt/tabasics.py:424
+#: TurtleArt/tabasics.py:418
+msgid "pen size"
+msgstr "Գրչի չափս"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
+msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"Պահում է գրչի ներկայիս չափսը (կարող է օգտագործվել թվային արժեք պարունակող "
+"մասնիկի փոխարեն):"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:434 TurtleArt/tabasics.py:438
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "Գրչածայրի գույների ներկապնակը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:440
msgid "red"
msgstr "կարմիր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:427
+#: TurtleArt/tabasics.py:441
msgid "orange"
msgstr "նարնջագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:429
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
msgid "yellow"
msgstr "դեղին"
-#: TurtleArt/tabasics.py:431
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
msgid "green"
msgstr "կանաչ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:432
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "cyan"
msgstr "երկնագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:433
+#: TurtleArt/tabasics.py:447
msgid "blue"
msgstr "կապույտ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:434
+#: TurtleArt/tabasics.py:448
msgid "purple"
msgstr "բոսոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:436
+#: TurtleArt/tabasics.py:450
msgid "white"
msgstr "սպիտակ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:437
+#: TurtleArt/tabasics.py:451
msgid "black"
msgstr "սև"
-#: TurtleArt/tabasics.py:443
+#: TurtleArt/tabasics.py:457
msgid "set text color"
msgstr "Սահմանել տեքստի գույնը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:446
+#: TurtleArt/tabasics.py:460
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի գույնը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:454
+#: TurtleArt/tabasics.py:468
msgid "set text size"
msgstr "Սահմանել տեքստի չափը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:457
+#: TurtleArt/tabasics.py:471
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "Սահմանում է կրիայի մուտքագրած տեքստի չափսը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:540
+#: TurtleArt/tabasics.py:554
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "Թվային օպերատորների պահոց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:546
+#: TurtleArt/tabasics.py:560
msgid "plus"
msgstr "գումարել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:550
+#: TurtleArt/tabasics.py:564
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "Ավելացնում է երկու տառաթվային ներմուծում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:558
+#: TurtleArt/tabasics.py:572
msgid "minus"
msgstr "հանել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:575
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "Վերին թվային ներմուծումից հանում է ստորին թվային ներմուծումը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:572
+#: TurtleArt/tabasics.py:586
msgid "multiply"
msgstr "բազմապատկել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:575
+#: TurtleArt/tabasics.py:589
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "բազմապատկում է երկու թվային ներմուծումները"
-#: TurtleArt/tabasics.py:584
+#: TurtleArt/tabasics.py:598
msgid "divide"
msgstr "բաժանել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:587
+#: TurtleArt/tabasics.py:601
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"բաժանում է վերին թվային արժեքը(համարիչը ) ստորին թվային արժեքի (հայտարարը "
")վրա :"
-#: TurtleArt/tabasics.py:597
+#: TurtleArt/tabasics.py:611
msgid "identity"
msgstr "ինքնություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:599
+#: TurtleArt/tabasics.py:613
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "Մասնիկներն ընդլայնելու համար կիրառվող ինքնության օպերատորը:"
# Մոդուլ
-#: TurtleArt/tabasics.py:607 TurtleArt/tabasics.py:608
+#: TurtleArt/tabasics.py:621 TurtleArt/tabasics.py:622
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:611
+#: TurtleArt/tabasics.py:625
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "Մոդուլային օպերատոր(մնացորդային)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:618
+#: TurtleArt/tabasics.py:632
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:619
+#: TurtleArt/tabasics.py:633
msgid "square root"
msgstr "քառակուսի արմատ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:622
+#: TurtleArt/tabasics.py:636
msgid "calculates square root"
msgstr "հաշվում է քառակուսի արմատը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "random"
msgstr "պատահական"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "min"
msgstr "նվազագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "max"
msgstr "առավելագույն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:633
+#: TurtleArt/tabasics.py:647
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"Վերադարձնում է նվազագույն (վերին) եւ առավելագույն(ստորին)արժեքների միջեւ "
"պատահական որևէ թիվ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:645
+#: TurtleArt/tabasics.py:659
msgid "number"
msgstr "թիվ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:660
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "Մաթեմատիկական օպերատորներում օգտագործվում է որպես թվային ներմուծում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:654
+#: TurtleArt/tabasics.py:668
msgid "greater than"
msgstr "մեծ է քան"
-#: TurtleArt/tabasics.py:657
+#: TurtleArt/tabasics.py:671
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "տրամաբանական greater-than/մեծ է քան /օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:666
+#: TurtleArt/tabasics.py:680
msgid "less than"
msgstr "փոքր է քան"
-#: TurtleArt/tabasics.py:670
+#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "logical less-than operator"
msgstr "տրամաբանական less-than /փոքր է քան/ օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:678
+#: TurtleArt/tabasics.py:692
msgid "equal"
msgstr "հավասար"
-#: TurtleArt/tabasics.py:682
+#: TurtleArt/tabasics.py:696
msgid "logical equal-to operator"
msgstr " տրամաբանական equal-to/հավասար է/օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:688
+#: TurtleArt/tabasics.py:702
msgid "not"
msgstr "ոչ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:691
+#: TurtleArt/tabasics.py:705
msgid "logical NOT operator"
msgstr "տրամաբանական ՈՉ օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:697 TurtleArt/tabasics.py:700
+#: TurtleArt/tabasics.py:711 TurtleArt/tabasics.py:714
msgid "and"
msgstr "և"
-#: TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:715
msgid "logical AND operator"
msgstr "տրամաբանական AND /և/օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:708 TurtleArt/tabasics.py:711
+#: TurtleArt/tabasics.py:722 TurtleArt/tabasics.py:725
msgid "or"
msgstr "կամ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:712
+#: TurtleArt/tabasics.py:726
msgid "logical OR operator"
msgstr "տրամաբանական OR /կամ/ օպերատոր"
-#: TurtleArt/tabasics.py:721
+#: TurtleArt/tabasics.py:735
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Հոսքի օպերատորների պահոցը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:726
+#: TurtleArt/tabasics.py:740
msgid "wait"
msgstr "սպասել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:730
+#: TurtleArt/tabasics.py:744
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "Ծրագրի գործարկման ընթացքը կասեցնում է սահմանված որոշակի վայրկյաններով:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:737
+#: TurtleArt/tabasics.py:751
msgid "forever"
msgstr "Անդադար"
-#: TurtleArt/tabasics.py:741
+#: TurtleArt/tabasics.py:755
msgid "loops forever"
msgstr "կրկնել անընդմեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
+#: TurtleArt/tabasics.py:762 TurtleArt/tabasics.py:766
msgid "repeat"
msgstr "կրկնել"
-#: TurtleArt/tabasics.py:753
+#: TurtleArt/tabasics.py:767
msgid "loops specified number of times"
msgstr "Կրկնել սահմանված անգամներ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:773 TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "if"
msgstr "եթե"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:773 TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "then"
msgstr "ապա"
-#: TurtleArt/tabasics.py:762
+#: TurtleArt/tabasics.py:776
msgid "if then"
msgstr "եթե ..."
-#: TurtleArt/tabasics.py:764
+#: TurtleArt/tabasics.py:778
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "Եթե-ապա օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
-#: TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "else"
msgstr "այլապես"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:784
+#: TurtleArt/tabasics.py:790 TurtleArt/tabasics.py:798
msgid "if then else"
msgstr "եթե ուրեմն մեկ այլ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:777 TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:791 TurtleArt/tabasics.py:799
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "եթե-ապա-կամ օպերատորը, որը բուլյան օպերատորներ է օգտագործում Թվապնակից"
-#: TurtleArt/tabasics.py:794
+#: TurtleArt/tabasics.py:808
msgid "horizontal space"
msgstr "Հորիզոնական տարածություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:795
+#: TurtleArt/tabasics.py:809
msgid "jogs stack right"
msgstr "Ագուցված մասնիկների շարանը հրվում է դեպի աջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:802
+#: TurtleArt/tabasics.py:816
msgid "vertical space"
msgstr "Ուղղահայաց տարածություն"
-#: TurtleArt/tabasics.py:803
+#: TurtleArt/tabasics.py:817
msgid "jogs stack down"
msgstr "Ագուցված մասնիկների շարանը քաշում է դեպի վար:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:809
+#: TurtleArt/tabasics.py:823
msgid "stop action"
msgstr "Կանգնեցնել գործողությունը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:812
+#: TurtleArt/tabasics.py:826
msgid "stops current action"
msgstr "Կանգնեցնում է ընթացիկ գործողությունը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:821
+#: TurtleArt/tabasics.py:835
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Փոփոխականներով մասնիկների պահոց"
-#: TurtleArt/tabasics.py:826 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:840 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "Մեկնարկ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:829
+#: TurtleArt/tabasics.py:843
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "Գործողությունը կապում է գործիքաշարի գործարկման կոճակներին"
-#: TurtleArt/tabasics.py:836 TurtleArt/tabasics.py:837
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:850 TurtleArt/tabasics.py:851
+#: TurtleArt/tabasics.py:852
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
@@ -575,138 +584,138 @@ msgstr "Գործողությունը կապում է գործիքաշարի գո
msgid "text"
msgstr "Տեքստ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:839
+#: TurtleArt/tabasics.py:853
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
msgid "string value"
msgstr "Տողի արժեքը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:843 TurtleArt/tabasics.py:846
-#: TurtleArt/tabasics.py:854 TurtleArt/tabasics.py:858
-#: TurtleArt/tawindow.py:1247 TurtleArt/tawindow.py:1324
-#: TurtleArt/tawindow.py:4041
+#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:860
+#: TurtleArt/tabasics.py:868 TurtleArt/tabasics.py:872
+#: TurtleArt/tawindow.py:1250 TurtleArt/tawindow.py:1328
+#: TurtleArt/tawindow.py:1341 TurtleArt/tawindow.py:4061
msgid "action"
msgstr "Գործողություն"
# կույտի-ագուցված մասնիկների շարան
-#: TurtleArt/tabasics.py:848
+#: TurtleArt/tabasics.py:862
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "Անվանակոչվող գործողությունների կույտի ամենվերին մասը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:859 TurtleArt/tawindow.py:4055
+#: TurtleArt/tabasics.py:873 TurtleArt/tawindow.py:4075
msgid "invokes named action stack"
msgstr "Կանչում է անվանակոչված գործողությունների ագուցված մասնիկների շարանը:"
-#: TurtleArt/tabasics.py:866
+#: TurtleArt/tabasics.py:880
msgid "store in box 1"
msgstr "Պահեստավորել տուփ 1-ի մեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:871
+#: TurtleArt/tabasics.py:885
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "Թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 1-ում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879
+#: TurtleArt/tabasics.py:893
msgid "store in box 2"
msgstr "Պահել տուփ 2-ի մեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:884
+#: TurtleArt/tabasics.py:898
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "Թվային արժեքը պահում է Փոփոխական 2-ում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:892
+#: TurtleArt/tabasics.py:906
msgid "box 1"
msgstr "տուփ 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:895
+#: TurtleArt/tabasics.py:909
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Փոփոխական 1  ( թվային արժեքը )"
-#: TurtleArt/tabasics.py:902
+#: TurtleArt/tabasics.py:916
msgid "box 2"
msgstr "տուփ 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:905
+#: TurtleArt/tabasics.py:919
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Փոփոխական 2  ( թվային արժեքը )"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4129
msgid "store in"
msgstr "պահել ... մեջ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tabasics.py:925
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:939
msgid "box"
msgstr "Տուփ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109 taextras.py:396
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4129 taextras.py:396
msgid "value"
msgstr "Արժեք"
-#: TurtleArt/tabasics.py:915 TurtleArt/tabasics.py:928
-#: TurtleArt/tawindow.py:1251 TurtleArt/tawindow.py:4070
-#: TurtleArt/tawindow.py:4100
+#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tawindow.py:1254 TurtleArt/tawindow.py:4090
+#: TurtleArt/tawindow.py:4120
msgid "my box"
msgstr "Իմ տուփը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:916 TurtleArt/tawindow.py:4114
+#: TurtleArt/tabasics.py:930 TurtleArt/tawindow.py:4134
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "Թվային արժեքը պահում է անվանակոչված փոփոխականում"
-#: TurtleArt/tabasics.py:931 TurtleArt/tawindow.py:4084
+#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4104
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "Անվանված փոփոխական (թվային արժեքը)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:938 TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:952 TurtleArt/tabasics.py:971
msgid "action 1"
msgstr "Գործողություն 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:941
+#: TurtleArt/tabasics.py:955
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "1 գործողության շարանի վերին մասը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:947 TurtleArt/tabasics.py:967
+#: TurtleArt/tabasics.py:961 TurtleArt/tabasics.py:981
msgid "action 2"
msgstr "Գործողություն 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:950
+#: TurtleArt/tabasics.py:964
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "2 գործողության մասնիկաշարանի վերին մասը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:960
+#: TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "Կանչում է Գործողություն 1 մասնիկների շարանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:970
+#: TurtleArt/tabasics.py:984
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "Կանչում է Գործողություն 2 շարանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:978
+#: TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "trash"
msgstr "Խոտան"
-#: TurtleArt/tabasics.py:982
+#: TurtleArt/tabasics.py:996
msgid "empty trash"
msgstr "Դատարկել աղբամանը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:983
+#: TurtleArt/tabasics.py:997
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "Անվերադարձ ջնջում է աղբամանի պարունակությունը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:987
+#: TurtleArt/tabasics.py:1001
msgid "restore all"
msgstr "Վերականգնել բոլորը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:988
+#: TurtleArt/tabasics.py:1002
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "Վերականգնել աղբարկղից բոլոր մասնիկները"
-#: TurtleArt/tabasics.py:992
+#: TurtleArt/tabasics.py:1006
msgid "clear all"
msgstr "Ջնջել բոլորը"
-#: TurtleArt/tabasics.py:993
+#: TurtleArt/tabasics.py:1007
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "Բոլոր մասնիկները տեղափոխել աղբարկղ"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1763
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1783
#: TurtleArtActivity.py:633
msgid "Share selected blocks"
msgstr "Կիսել ընտրված մասնիկներն ընկերոջ հետ:"
@@ -714,26 +723,26 @@ msgstr "Կիսել ընտրված մասնիկներն ընկերոջ հետ:"
#: TurtleArt/taconstants.py:241 TurtleArt/taconstants.py:263
#: TurtleArt/taconstants.py:284 TurtleArt/taconstants.py:326
#: TurtleArt/taconstants.py:368 TurtleArt/taconstants.py:410
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:951
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:963
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:978
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:993
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1008
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1023
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1038
msgid "Title"
msgstr "Վերնագիր"
#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:613
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1473
msgid "Stop turtle"
msgstr "Կանգնեցնել Կրիային"
-#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:289 TurtleArtActivity.py:614
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1447
+#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:288 TurtleArtActivity.py:614
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1466
msgid "Show blocks"
msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
-#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:293 TurtleArtActivity.py:791
+#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:292 TurtleArtActivity.py:791
msgid "Hide blocks"
msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
@@ -771,29 +780,29 @@ msgid "Save..."
msgstr "Պահպանել..."
#: TurtleArt/tautils.py:473
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:713
msgid "click to open"
msgstr "Քլիք` բացելու համար"
# Ուղղվածություն
-#: TurtleArt/tawindow.py:965 TurtleArt/tawindow.py:966
+#: TurtleArt/tawindow.py:968 TurtleArt/tawindow.py:969
msgid "orientation"
msgstr "Դիրք"
-#: TurtleArt/tawindow.py:976 TurtleArt/tawindow.py:1396
+#: TurtleArt/tawindow.py:979 TurtleArt/tawindow.py:1413
msgid "next"
msgstr "Հաջորդ"
-#: TurtleArt/tawindow.py:988 TurtleArt/tawindow.py:989
-#: TurtleArt/tawindow.py:1416
+#: TurtleArt/tawindow.py:991 TurtleArt/tawindow.py:992
+#: TurtleArt/tawindow.py:1433
msgid "shift"
msgstr "Տեղափոխել"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1265
+#: TurtleArt/tawindow.py:1268
msgid "Select blocks to share"
msgstr "Ընտրել համատեղ օգտագործվելիք մասնիկները:"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3896
+#: TurtleArt/tawindow.py:3916
msgid "image"
msgstr "Պատկեր"
@@ -873,7 +882,7 @@ msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "Վերականգնել աղբարկղից բոլոր մասնիկները"
#: TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:678
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:777
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"
@@ -1087,7 +1096,7 @@ msgstr "Վերբեռնումը ձախողվեց"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:57
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:329
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Սենսորային մասնիկների պահոց"
@@ -1228,8 +1237,8 @@ msgstr ""
"օպերատորներ"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:886
msgid "top"
msgstr "գագաթ"
@@ -1372,172 +1381,178 @@ msgstr "Արտաբերել տեքստ"
msgid "sinewave"
msgstr "Սինուսոիդ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+msgid "amplitude"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
msgid "duration"
msgstr "Տևողություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:320
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr ""
"Վերարտադրում է Սինուսոիդն ըստ հաճախականության, տատանումների մեծության ու "
"տևողության /վրկ/:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:347
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:337
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
msgid "button down"
msgstr "Կոճակը սեղմել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:340
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "Վերադարձնում է 1, եթե կոճակը սեղմված է:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:351
msgid "returns True if mouse button is pressed"
msgstr "Վերադարձնում է 1, եթե կոճակը սեղմված է:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:358
msgid "mouse x"
msgstr "Մկնիկի սլաքի X-ը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:360
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "Վերականգնում է մկնիկի սլաքի x դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:368
msgid "mouse y"
msgstr "Մկնիկի սլաքի y դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:370
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "վերրականգնում է մկնիկի սլաքի y դիրքացույցը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:378
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:379
msgid "query keyboard"
msgstr "հարցում ստեղնաշարի վերաբերյալ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:380
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:381
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr ""
"Հարցում՝ ստեղնաշարով ներմուծման համար (արդյունքները պահվում են ստեղնաշարի "
"բլոկում)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
msgid "keyboard"
msgstr "ստեղնաշար"
# ASCII - American Standard Code for Information Interchange /Տեղեկության Փոխանակման Ամերիկյան Ստանդարտ Կոդ
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:392
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "Պահում է ստեղնաշարի բլոկի հարցման արդյունքները որպես ASCII."
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:424
msgid "read pixel"
msgstr "կարդալ փիքսելը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:426
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr ""
"RGB (կարմիր, կանաչ,կապույտ)գույնը կրիայի տակ տեղափոխված է դեպի մասնիկների "
"կույտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:435
msgid "turtle sees"
msgstr "կրիան տեսնում է"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:436
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:437
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "վերադարձնում է այն գույնը, որ կրիան ներկայիս \"տեսնում է\""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444 taextras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:445 taextras.py:332
msgid "time"
msgstr "ժամանակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:448
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "ծրագրի սկզբից մինչև հիմա անցած ժամանակ (վայկյաններով)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Լրացուցիչ ընտրությունների պահոցը"
#. TRANS: push adds a new item to the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "push"
msgstr "հրում"
# FILO:First-in; Last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr ""
"Ավելացնում է արժեքը FILO կույտին (առաջինը` ներս, վերջինը` դուրս սկզբունքով)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid "show heap"
msgstr "ցուցադրել կույտը"
# FILO:First-in, Last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:479
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "Ցույց է տալիս արժեքները FILO-ում (առաջինը ներս, վերջինը դուրս կույտ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:490
msgid "empty heap"
msgstr "Դատարկել կույտը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:492
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "Դատարկում է FILO(առաջինը ներս-վերջինը դուրս կույտը)"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:504
msgid "pop"
msgstr "Հանել"
# FILO: first-in;last-out
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "Ցրում է FILO-ի (առաջինը ներս,վերջինը դուրս կույտ) արժեքը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
msgid "empty heap?"
msgstr "Դատարկե՞լ մասնիկների շարանը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:520
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:522
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:532
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "Վերականգնում է իրականը, եթե մասնիկների շարանը /կույտը/ դատարկ է:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:539
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
msgid "comment"
msgstr "Մեկնաբանություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:531
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
msgid "places a comment in your code"
msgstr "Մեկնաբանություն է տեղադրում է Ձեր կոդում:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
msgid "print"
msgstr "տպել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "Արժեքը տպում է էկրանի ստորին մասում գտնվող կարգավիճակի բլոկում:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:551
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
msgid "Python chr operator"
msgstr "«Պիթոնի» chr օպերատոր"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
msgid "Python int operator"
msgstr "«Պիթոնի» int օպերատոր"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:580
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:579
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
msgid "Python"
msgstr "\"Պիթոն\""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1545,7 +1560,7 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ մեկ փոփոխականով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x),ավելացնելու համար:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1553,7 +1568,7 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմակի փոփոխականներով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sqrt(x*x+y*y),ավելացնելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1561,222 +1576,226 @@ msgstr ""
"Ծրագրավորվող բլոկ. օգտագործվում է բարդ բազմակի փոփոխականներով մաթեմատիկական "
"հավասարումներ, օրինակ՝ sin(x+y+z),ավելացնելու համար"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:622
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:638
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
msgid "Python block"
msgstr "Python -ի ծրագրավորման մասնիկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:640
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:656
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "Գործարկում է Մատյանի tamyblock.py մոդուլում առկա կոդը:"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
msgid "Cartesian"
msgstr "Դեկարտյան"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:671
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "Ցուցադրում է դեկարտյան դիրքացույցները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "polar"
msgstr "բևեռային"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "Ցուցադրում է բևեռային դիրքացույցները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:756
msgid "turtle"
msgstr "Կրիա"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "Ընտրել, թե որ կրիային է տրվում հրահանգը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:707
msgid "turtle shell"
msgstr "կրիայի զրահը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:688
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "կրիային հատուկ 'զրահ' հագցնել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:704
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:716
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "Փլուզված շարանի վերին մասը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:721
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
msgid "load"
msgstr "բեռնել"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
msgid "loads a block"
msgstr "բեռնում է մասնիկը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
msgid "setxy"
msgstr "Սահմանել xy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
msgid "palette"
msgstr "պահոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:757
msgid "selects a palette"
msgstr "ընտրում է պահոցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:753
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:765
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Ներկայացման նմուշների պահոց"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:772
msgid "hide blocks"
msgstr "Թաքցնել մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "Մաքրում է կտավը՝ թաքցնելով մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:769
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
msgid "show blocks"
msgstr "Ցուցադրել մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "Վերականգնում է թաքնված մասնիկները"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "Թաքցնում է Sugar գործիքաշարերը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
msgid "list"
msgstr "Ցուցակ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1027
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1039
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "Ներկայացում պարբերանշված ցուցակով"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1029
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:812
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "Ներկայացման նմուշ.Կետերի ցանկ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:807
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:969
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:819
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "Ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (առանց նկարագրության)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:814
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:954
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "Ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի օբյեկտ (նկարագրությամբ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1014
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "Ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի չորս օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:835
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:984
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:999
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "ներկայացման նմուշ. ընտրել Մատյանի երկու օբյեկտ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "էկրանի ձախ մասի x դիրքացույցը"
# ստորին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
msgid "bottom"
msgstr "Ստորին մաս"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:853
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:865
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "էկրանի ստորին մասի y դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:858 taextras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870 taextras.py:247
msgid "width"
msgstr "լայնք"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
msgid "the canvas width"
msgstr "կտավի լայնությունը"
# xcor -x դիրքացույցը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:881
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "էկրանի աջ մասի xcor-ը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "էկրանի վերին մասի ycor-ը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882 taextras.py:242
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894 taextras.py:242
#: taextras.py:248
msgid "height"
msgstr "բարձրություն"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
msgid "the canvas height"
msgstr "կտավի բարձրությունը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:904
msgid "title x"
msgstr "Վերնագրի x դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:913
msgid "title y"
msgstr "Վերնագրի y դիրքացույցը"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
msgid "left x"
msgstr "Ձախակողմյան x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:919
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:931
msgid "top y"
msgstr "Վերին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:928
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:940
msgid "right x"
msgstr "Աջակողմյան x"
# ստորին մասը
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:949
msgid "bottom y"
msgstr "Ստորին y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:952
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:967
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:964
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:979
msgid "presentation 1x1"
msgstr "Ներկայացում 1x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:982
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:994
msgid "presentation 2x1"
msgstr "Ներկայացում 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:997
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1009
msgid "presentation 1x2"
msgstr "Ներկայացում 1x2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1012
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1024
msgid "presentation 2x2"
msgstr "Ներկայացում 2x2"
+#: pysamples/forward_push.py:45
+msgid "push destination rgb value to heap"
+msgstr ""
+
#: pysamples/grecord.py:215
msgid "stop"
msgstr "Կանգնեցնել"
@@ -1789,6 +1808,10 @@ msgstr "վերարտադրել"
msgid "save"
msgstr "պահել"
+#: pysamples/journal-stats.py:78
+msgid "other"
+msgstr ""
+
# լրիվ շրջադարձ
#: pysamples/uturn.py:24
msgid "uturn"