Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ne.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ne.po')
-rw-r--r--po/ne.po1559
1 files changed, 838 insertions, 721 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index 487c3f6..309b411 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-15 00:32-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-16 03:16+0200\n"
-"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-01 00:30-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-06-18 05:35+0200\n"
+"Last-Translator: aman0115 <aman.maharjan@olenepal.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: ne\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,9 +17,8 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3215
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
+#: activity/activity.info:2 TurtleArt/tawindow.py:3797
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
msgid "Turtle Art"
msgstr "टर्टल आर्ट"
@@ -28,6 +27,8 @@ msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "टर्टलको आदेशहरूको प्यालेट"
#: TurtleArt/tabasics.py:121
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:711
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
msgid "forward"
msgstr "अगाडि"
@@ -52,7 +53,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
@@ -61,7 +62,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:866
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
@@ -89,11 +90,11 @@ msgstr "टर्टल चाप को वरिपरी सार्छ"
msgid "set xy"
msgstr "xy राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:261
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:238
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:262
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -111,8 +112,8 @@ msgstr "शीर्षक राख"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3209
-#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:609
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3791
+#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:538
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -124,8 +125,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3209
-#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3791
+#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:539
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -137,8 +138,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3210
-#: TurtleArt/tawindow.py:3216 TurtleArtActivity.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3792
+#: TurtleArt/tawindow.py:3798 TurtleArtActivity.py:539
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
@@ -181,11 +182,11 @@ msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइ
msgid "fill screen"
msgstr "स्क्रिन भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:284
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:370 taextras.py:311
msgid "color"
msgstr "रंग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:410
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:380
msgid "shade"
msgstr "छाया"
@@ -202,65 +203,65 @@ msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको तत्कालिन आकार बचत गर्छ (सङ्ख्या खण्डको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
#: TurtleArt/tabasics.py:335
-msgid "start fill"
-msgstr "भर्न सुरु गर"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:337
-msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
-msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ (अन्त्य भर्ने खण्डसगँ प्रयोग गरिने)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:344
-msgid "end fill"
-msgstr "अन्त्यमा भर"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:346
-msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
-msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ ( पहिलो भरिएको खण्डसँग प्रयोग गरिने)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:357 TurtleArt/tabasics.py:361
-msgid "Palette of pen colors"
-msgstr "कलमका रङहरुको प्यालेट"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:365
msgid "set color"
msgstr "रंङ राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:369
+#: TurtleArt/tabasics.py:339
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको रंग सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:377
+#: TurtleArt/tabasics.py:347
msgid "set shade"
msgstr "छाया राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:381
+#: TurtleArt/tabasics.py:351
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको सेड निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:389
+#: TurtleArt/tabasics.py:359
msgid "set gray"
msgstr "खरानी रङ्ग रख।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:392
+#: TurtleArt/tabasics.py:362
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको धर्कोको छाँया निर्धारित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:401
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको हाल रंग राख्छ (अंक ब्लको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:411
+#: TurtleArt/tabasics.py:381
msgid "holds current pen shade"
msgstr "अहिलेको कलमको रंग बचत गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:389
msgid "gray"
msgstr "खरानी रङ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:420
+#: TurtleArt/tabasics.py:390
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr "खरानी रङ हालमा प्रयोग (यो अंक बल्क गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ)"
+#: TurtleArt/tabasics.py:398
+msgid "start fill"
+msgstr "भर्न सुरु गर"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:400
+msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
+msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ (अन्त्य भर्ने खण्डसगँ प्रयोग गरिने)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:407
+msgid "end fill"
+msgstr "अन्त्यमा भर"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:409
+msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
+msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ ( पहिलो भरिएको खण्डसँग प्रयोग गरिने)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:420 TurtleArt/tabasics.py:424
+msgid "Palette of pen colors"
+msgstr "कलमका रङहरुको प्यालेट"
+
#: TurtleArt/tabasics.py:426
msgid "red"
msgstr "रातो"
@@ -413,541 +414,544 @@ msgstr "भन्दा ठूलो"
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत greater-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:663
-msgid "True"
-msgstr "ठिक"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:669
+#: TurtleArt/tabasics.py:666
msgid "less than"
msgstr "...भन्दा कम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:673
+#: TurtleArt/tabasics.py:670
msgid "logical less-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत less-than सञ्चालनकर्ता"
#: TurtleArt/tabasics.py:678
-msgid "False"
-msgstr "बेठिक"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "equal"
msgstr "बराबर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:688
+#: TurtleArt/tabasics.py:682
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "युक्तिसंगत equal-to सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:694
+#: TurtleArt/tabasics.py:688
msgid "not"
msgstr "होइन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:697
+#: TurtleArt/tabasics.py:691
msgid "logical NOT operator"
msgstr "युक्तिसंगत NOT सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:703 TurtleArt/tabasics.py:706
+#: TurtleArt/tabasics.py:697 TurtleArt/tabasics.py:700
msgid "and"
msgstr "र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:707
+#: TurtleArt/tabasics.py:701
msgid "logical AND operator"
msgstr "युक्तिसंगत AND सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
+#: TurtleArt/tabasics.py:708 TurtleArt/tabasics.py:711
msgid "or"
msgstr "अथवा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:718
+#: TurtleArt/tabasics.py:712
msgid "logical OR operator"
msgstr "युक्तिसंगत वा सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:727
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:95
+#: TurtleArt/tabasics.py:721
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "फ्लो सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:732
+#: TurtleArt/tabasics.py:726
msgid "wait"
msgstr "पर्ख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:736
+#: TurtleArt/tabasics.py:730
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तोकिएको समयले रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:743
+#: TurtleArt/tabasics.py:737
msgid "forever"
msgstr "सधैकोलागि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:747
+#: TurtleArt/tabasics.py:741
msgid "loops forever"
msgstr "लुप (हरु) सधैँका लागी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:754 TurtleArt/tabasics.py:758
+#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
msgid "repeat"
msgstr "दोहोर्‍याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759
+#: TurtleArt/tabasics.py:753
msgid "loops specified number of times"
msgstr "तोकिए अनुसार लुप गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:777
+#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
msgid "if"
msgstr "यदि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:765
+#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
msgid "then"
msgstr "अनि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:768
+#: TurtleArt/tabasics.py:762
msgid "if then"
msgstr "इफ देन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:770
+#: TurtleArt/tabasics.py:764
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-thenसञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:777
-msgid "then else"
-msgstr "देन एल्स"
+#: TurtleArt/tabasics.py:772
+msgid "else"
+msgstr "नत्र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:781
+#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:784
msgid "if then else"
msgstr "इफ् देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:782
+#: TurtleArt/tabasics.py:777 TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-then-else सञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:790
+#: TurtleArt/tabasics.py:794
msgid "horizontal space"
msgstr "तर्सो खाली ठाँऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:791
+#: TurtleArt/tabasics.py:795
msgid "jogs stack right"
msgstr "जगहरु दायाँ थाँक लग्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:798
+#: TurtleArt/tabasics.py:802
msgid "vertical space"
msgstr "ठाडो गरि खाली ठाउँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:799
+#: TurtleArt/tabasics.py:803
msgid "jogs stack down"
msgstr "जग्सहरु तल थाँक लाग्छन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:805
+#: TurtleArt/tabasics.py:809
msgid "stop action"
msgstr "कार्य रद्द गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:808
+#: TurtleArt/tabasics.py:812
msgid "stops current action"
msgstr "हालको कार्य रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:817
+#: TurtleArt/tabasics.py:821
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "चल खण्डहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:822 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:826 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:825
+#: TurtleArt/tabasics.py:829
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउने बटनसँग जडान गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:833
+#: TurtleArt/tabasics.py:836 TurtleArt/tabasics.py:837
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:223
+msgid "text"
+msgstr "पाठ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:839
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
+msgid "string value"
+msgstr "स्ट्रिङ मान"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:843 TurtleArt/tabasics.py:846
+#: TurtleArt/tabasics.py:854 TurtleArt/tabasics.py:858
+#: TurtleArt/tawindow.py:1247 TurtleArt/tawindow.py:1324
+#: TurtleArt/tawindow.py:4041
+msgid "action"
+msgstr "कार्य"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:848
+msgid "top of nameable action stack"
+msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:859 TurtleArt/tawindow.py:4055
+msgid "invokes named action stack"
+msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:866
msgid "store in box 1"
msgstr "बाकस १ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:871
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "संख्यात्मक मान चल १ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:845
+#: TurtleArt/tabasics.py:879
msgid "store in box 2"
msgstr "बाकस २ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:850
+#: TurtleArt/tabasics.py:884
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
-#: TurtleArt/tabasics.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:196
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
-msgid "text"
-msgstr "पाठ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:860
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
-msgid "string value"
-msgstr "स्ट्रिङ मान"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:864
+#: TurtleArt/tabasics.py:892
msgid "box 1"
msgstr "बाकस १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:867
+#: TurtleArt/tabasics.py:895
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "चल 1 (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:873
+#: TurtleArt/tabasics.py:902
msgid "box 2"
msgstr "बाकस २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:876
+#: TurtleArt/tabasics.py:905
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:883 TurtleArt/tabasics.py:894
-msgid "box"
-msgstr "बाकस"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:886 TurtleArt/tabasics.py:898
-msgid "my box"
-msgstr "मेरो बाकस"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:888
-msgid "named variable (numeric value)"
-msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:894
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tabasics.py:925
+msgid "box"
+msgstr "बाकस"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109 taextras.py:396
msgid "value"
msgstr "मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:899
+#: TurtleArt/tabasics.py:915 TurtleArt/tabasics.py:928
+#: TurtleArt/tawindow.py:1251 TurtleArt/tawindow.py:4070
+#: TurtleArt/tawindow.py:4100
+msgid "my box"
+msgstr "मेरो बाकस"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:916 TurtleArt/tawindow.py:4114
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:907 TurtleArt/tabasics.py:910
-#: TurtleArt/tabasics.py:934 TurtleArt/tabasics.py:938
-msgid "action"
-msgstr "कार्य"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:912
-msgid "top of nameable action stack"
-msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
+#: TurtleArt/tabasics.py:931 TurtleArt/tawindow.py:4084
+msgid "named variable (numeric value)"
+msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:917 TurtleArt/tabasics.py:945
+#: TurtleArt/tabasics.py:938 TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "action 1"
msgstr "कार्य १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:920
+#: TurtleArt/tabasics.py:941
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाकको प्रथम मा छ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:954
+#: TurtleArt/tabasics.py:947 TurtleArt/tabasics.py:967
msgid "action 2"
msgstr "कार्य २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928
+#: TurtleArt/tabasics.py:950
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:939
-msgid "invokes named action stack"
-msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:948
+#: TurtleArt/tabasics.py:960
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:970
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:965
+#: TurtleArt/tabasics.py:978
msgid "trash"
msgstr "रद्दिटोकरी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:969
+#: TurtleArt/tabasics.py:982
msgid "empty trash"
msgstr "खाली डस्टबीन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:970
+#: TurtleArt/tabasics.py:983
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "रद्दीटोकरीको बस्तु सधैलाई मेटाउँछ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:974
+#: TurtleArt/tabasics.py:987
msgid "restore all"
msgstr "सबै पूर्वावस्थामा ल्याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:975
+#: TurtleArt/tabasics.py:988
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:979
+#: TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "clear all"
msgstr "सबै सफा गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:980
+#: TurtleArt/tabasics.py:993
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1473
-#: TurtleArtActivity.py:702
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1763
+#: TurtleArtActivity.py:633
msgid "Share selected blocks"
msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
-#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
-#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
-#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:926
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:941
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:956
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:971
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:986
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1001
+#: TurtleArt/taconstants.py:241 TurtleArt/taconstants.py:263
+#: TurtleArt/taconstants.py:284 TurtleArt/taconstants.py:326
+#: TurtleArt/taconstants.py:368 TurtleArt/taconstants.py:410
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:951
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/talogo.py:350 TurtleArt/talogo.py:365 TurtleArtActivity.py:361
-#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:877
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1413
+#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:613
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1454
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArt/talogo.py:361 TurtleArtActivity.py:683
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1406
+#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:289 TurtleArtActivity.py:614
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1447
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArt/talogo.py:484
+#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:293 TurtleArtActivity.py:791
+msgid "Hide blocks"
+msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:492
msgid "did not output to"
msgstr "निर्गत गरेन"
-#: TurtleArt/talogo.py:543
+#: TurtleArt/talogo.py:551
msgid "I don't know how to"
msgstr "मलाई आउँदैन कसरी गर्ने"
-#: TurtleArt/talogo.py:594
+#: TurtleArt/talogo.py:602
msgid "doesn't like"
msgstr "मनपर्दैन"
-#: TurtleArt/talogo.py:594
+#: TurtleArt/talogo.py:602
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
-#: TurtleArt/tapalette.py:95
+#: TurtleArt/tapalette.py:96
msgid "displays next palette"
msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
-#: TurtleArt/tapalette.py:96
+#: TurtleArt/tapalette.py:97
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
-#: TurtleArt/tautils.py:177
+#: TurtleArt/tautils.py:191
msgid "Load..."
msgstr "सुरु गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:187
+#: TurtleArt/tautils.py:201
msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:690
+#: TurtleArt/tautils.py:473
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:911 TurtleArt/tawindow.py:912
+#: TurtleArt/tawindow.py:965 TurtleArt/tawindow.py:966
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:922 TurtleArt/tawindow.py:1296
+#: TurtleArt/tawindow.py:976 TurtleArt/tawindow.py:1396
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:934 TurtleArt/tawindow.py:935
-#: TurtleArt/tawindow.py:1316
+#: TurtleArt/tawindow.py:988 TurtleArt/tawindow.py:989
+#: TurtleArt/tawindow.py:1416
msgid "shift"
msgstr "सिफ्ट"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1201
+#: TurtleArt/tawindow.py:1265
msgid "Select blocks to share"
msgstr "खण्डहरु अंश छान"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3314
+#: TurtleArt/tawindow.py:3896
msgid "image"
msgstr "चित्र"
-#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:805
-#: TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:132 TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:730
+#: TurtleArtActivity.py:750 turtleblocks.py:333
msgid "Save as Logo"
msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:240 TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:797
-#: TurtleArtActivity.py:823 turtleblocks.py:330
+#: TurtleArtActivity.py:169 TurtleArtActivity.py:638 TurtleArtActivity.py:727
+#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:331
msgid "Save as image"
msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:248
+#: TurtleArtActivity.py:177
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:256 TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:684
-#: TurtleArtActivity.py:833
+#: TurtleArtActivity.py:185 TurtleArtActivity.py:572 TurtleArtActivity.py:615
+#: TurtleArtActivity.py:753
msgid "Save snapshot"
msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:297 TurtleArtActivity.py:621 TurtleArtActivity.py:759
-#: turtleblocks.py:352
+#: TurtleArtActivity.py:226 TurtleArtActivity.py:550 TurtleArtActivity.py:689
+#: turtleblocks.py:351
msgid "Turn off hover help"
msgstr "होबर सहयोग बन्द गर"
-#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:232 turtleblocks.py:353
msgid "Turn on hover help"
msgstr "होबर सहयोग सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:311 turtleblocks.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:240 turtleblocks.py:363
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:317 TurtleArtActivity.py:859 turtleblocks.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:246 TurtleArtActivity.py:779 turtleblocks.py:365
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:473
+#: TurtleArtActivity.py:400
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:477 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:755
+#: TurtleArtActivity.py:404 TurtleArtActivity.py:542 TurtleArtActivity.py:685
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:549 TurtleArtActivity.py:585 TurtleArtActivity.py:675
-#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:476 TurtleArtActivity.py:512 TurtleArtActivity.py:607
+#: TurtleArtActivity.py:660 turtleblocks.py:360
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:554 TurtleArtActivity.py:583 TurtleArtActivity.py:676
-#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:481 TurtleArtActivity.py:510 TurtleArtActivity.py:608
+#: TurtleArtActivity.py:677 turtleblocks.py:355
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:581 TurtleArtActivity.py:677
+#: TurtleArtActivity.py:508 TurtleArtActivity.py:609
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:674 TurtleArtActivity.py:704
-#: TurtleArtActivity.py:706 TurtleArtActivity.py:792
+#: TurtleArtActivity.py:514 TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:635
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:722
msgid "Save/Load"
msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:595 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:359
+#: TurtleArtActivity.py:522 TurtleArtActivity.py:661 turtleblocks.py:358
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:524 TurtleArtActivity.py:662 turtleblocks.py:359
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:748
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
+#: TurtleArtActivity.py:526
+#, fuzzy
+msgid "Restore blocks from trash"
+msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
+
+#: TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:678
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:777
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:679 turtleblocks.py:339
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:532 TurtleArtActivity.py:681 turtleblocks.py:341
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:753
+#: TurtleArtActivity.py:535 TurtleArtActivity.py:683
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:545 TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:345
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:618 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:547 TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:347
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:685
+#: TurtleArtActivity.py:576 TurtleArtActivity.py:616
msgid "Load example"
msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:865 turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:610 TurtleArtActivity.py:785 turtleblocks.py:372
msgid "Clean"
msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:867 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:787 turtleblocks.py:373
msgid "Run"
msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:869 turtleblocks.py:375
+#: TurtleArtActivity.py:612 TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:374
msgid "Step"
msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:686 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:617 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "मद्दत"
-#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:618 turtleblocks.py:376
msgid "Stop"
msgstr "रोक"
-#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:808 TurtleArtActivity.py:835
+#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:733 TurtleArtActivity.py:755
msgid "Load project"
msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:813 TurtleArtActivity.py:840
+#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:738 TurtleArtActivity.py:760
msgid "Load plugin"
msgstr "पल्गइन सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:816 TurtleArtActivity.py:843
+#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:741 TurtleArtActivity.py:763
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:787
+#: TurtleArtActivity.py:717
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:860
+#: TurtleArtActivity.py:780
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:865
+#: TurtleArtActivity.py:785
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:867
+#: TurtleArtActivity.py:787
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:869
+#: TurtleArtActivity.py:789
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:878
+#: TurtleArtActivity.py:792
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:1011 TurtleArtActivity.py:1016
-#: TurtleArtActivity.py:1083
+#: TurtleArtActivity.py:927 TurtleArtActivity.py:932 TurtleArtActivity.py:999
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "पल्गइन इन्टल गर्न सकिएन।"
-#: TurtleArtActivity.py:1079
+#: TurtleArtActivity.py:995
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "कृपया पल्गइन चलाउन टर्टल आर्ट पुनरारम्भ गर।"
-#: TurtleArtActivity.py:1097
+#: TurtleArtActivity.py:1013
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "पल्गइन %s पहिल्यै इन्टल भइसक्यो।"
-#: TurtleArtActivity.py:1098
+#: TurtleArtActivity.py:1014
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "के तिमी %s रिइन्टल गर्न चाहन्छौ?"
@@ -1057,434 +1061,452 @@ msgstr "अप्लोड गर्न सकेन"
#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:49
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:57
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:329
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:55
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:62
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:56
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:63
msgid "acceleration"
msgstr "गतिवृद्धि"
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:57
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:64
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:58
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:65
msgid "push acceleration in x, y, z to heap"
msgstr "थुप्रो हुने गरी x, y, z मा गतिवृद्धि थिच"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
-#: taextras.py:286
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98 pysamples/grecord.py:205
+#: taextras.py:313
msgid "sound"
msgstr "ध्बनि"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:84
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:99
msgid "raw microphone input signal"
msgstr "कच्चा माइक्रोफोनको आगत संकेत"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:89
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:104
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
msgid "loudness"
msgstr "चर्कोपन"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:91
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:106
msgid "microphone input volume"
msgstr "माइक्रोफोन आयातको भोल्युम"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "pitch"
msgstr "पिच"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:120
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:128
msgid "microphone input pitch"
msgstr "माइक्रोफोन आगत पिच"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:150
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:164
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:177
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:191
-msgid "resistance"
-msgstr "प्रतिबन्ध"
-
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:165
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:178
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:192
+msgid "resistance"
+msgstr "प्रतिबन्ध"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:152
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:166
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:179
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:193
msgid "microphone input resistance"
msgstr "माइक्रोफोनको आगत प्रतिरोध"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:156
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:170
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:183
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:197
-msgid "voltage"
-msgstr "भोल्टेज"
-
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:157
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:171
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:184
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:198
+msgid "voltage"
+msgstr "भोल्टेज"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:158
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:172
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:185
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:199
msgid "microphone input voltage"
msgstr "माइक्रोफोनको आयात भोल्युम"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:79
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:97
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:110
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:55
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:62
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:61
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
+msgid "Palette of media objects"
+msgstr "मिडिया वस्तुहरुको प्यालेट"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:73
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:86
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:105
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:118
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:56
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:63
msgid "brightness"
msgstr "चम्किलोपन"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:68
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:75
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:107
msgid "light level detected by camera"
msgstr "क्यामेराले पत्तालगाएको प्रकाशको मात्रा"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:80
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:111
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:88
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:120
msgid "Average RGB color from camera is pushed to the stack"
msgstr "क्यामेराबाट आएको औसत RGB रंग थाकमा पन्छाइन्छ"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:91
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:123
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:132
msgid "camera output"
msgstr "क्यामेराको निर्गत"
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:57
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:64
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:58
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:65
msgid "light level detected by light sensor"
msgstr "प्रकाश सेंसरद्वारा पता लगाएको प्रकाश मात्रा"
-#: plugins/rfid/rfid.py:91 plugins/rfid/rfid.py:99
+#: plugins/rfid/rfid.py:92 plugins/rfid/rfid.py:100
msgid "RFID"
msgstr "RFID"
-#: plugins/rfid/rfid.py:92 plugins/rfid/rfid.py:100
+#: plugins/rfid/rfid.py:93 plugins/rfid/rfid.py:101
msgid "read value from RFID device"
msgstr "RFID यन्त्रबाट मान पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
msgid "while"
msgstr "एकैछिन पछि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:107
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"अंक प्यालेटबाट boolean सञ्चालनकर्ता प्रयोग गर्ने do-while-True सञ्चालनकर्ता"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:116
msgid "until"
msgstr "नभएसम्म"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:114
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:117
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"do-until-True सञ्चालनकर्ता जुनले अंकहरु प्यालेटदैखि बुलियन सञ्चालनकर्ता "
"चलाउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:121
-msgid "Palette of media objects"
-msgstr "मिडिया वस्तुहरुको प्यालेट"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+msgid "top"
+msgstr "माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
+msgid "top of a collapsible stack"
+msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको माथि"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
msgid "journal"
msgstr "पंजिका"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:129
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "सुगर जर्नल मिडिया वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
msgid "audio"
msgstr "श्रव्य"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "सुगर जर्नल श्रव्य वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
msgid "video"
msgstr "भिडियो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "सुगर जर्नल भिडियो वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
msgid "description"
msgstr "वर्णन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "सुगर पंजिका वर्णन फाँट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
msgid "show"
msgstr "देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:199
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "पंजिकामा रहेको पाठ वा मिडिया देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:207
msgid "show aligned"
msgstr "पङ्क्तिबद्धरुपमा देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
msgid "set scale"
msgstr "छाया राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
msgid "sets the scale of media"
msgstr "मिडियाको स्केल निर्धारित गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "save picture"
msgstr "तस्बिर सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
msgid "picture name"
msgstr "तस्विरको नाम"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:248
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "सुगर जर्नलमा तस्विर सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
msgid "save SVG"
msgstr "SVG सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:259
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "टर्टल ग्राफिकलाई SVG बनाई सुगर जर्नलमा सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:266
msgid "scale"
msgstr "स्केल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
msgid "holds current scale value"
msgstr "हालको स्केल मान राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:275
msgid "media wait"
msgstr "मिडिया रोक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:277
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "हालको भिडियो वा आवाज समाप्त हुन कुर्नुहोस्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
msgid "media stop"
msgstr "मिडिया बन्द गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
msgid "stop video or audio"
msgstr "बन्द गर भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:278
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:290
msgid "media pause"
msgstr "मिडिया रोक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:280
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:292
msgid "pause video or audio"
msgstr "रोक भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
msgid "media resume"
msgstr "मिडिया पुनरारम्भ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
msgid "resume playing video or audio"
msgstr "पुनरारम्भ सुरु गरन् भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:293
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
msgid "speak"
msgstr "बोल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
msgid "hello"
msgstr "हेलो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:308
msgid "speaks text"
msgstr "पाठ बोल्छ"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "sinewave"
msgstr "साइनतरङ्ग"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "duration"
msgstr "अन्तराल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "साइनतरङ्गलाई आवृत्ति, कोणाङ्क र अन्तरालमा ( सेकेन्डमा) देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:347
msgid "button down"
msgstr "बटन तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:333
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#, fuzzy
+msgid "returns True if mouse button is pressed"
+msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
msgid "mouse x"
msgstr "माउस x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:360
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "माउसको x निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
msgid "mouse y"
msgstr "माउस y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:370
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "माउसको y निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:378
msgid "query keyboard"
msgstr "क्वेरी कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:356
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:380
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "कुञ्जीपाटीको लाई क्वेरी आगत (परिणामहरु कुञ्जीपाटीको बल्कमा छ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
msgid "keyboard"
msgstr "कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
-#, fuzzy
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
-msgstr "क्वेरी-कुञ्जीपाटी खण्डको परिणाम राख्छ।"
+msgstr "क्वेरी-कुञ्जीपाटी खण्डको परिणामहरु ASCII को रुपमा राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:399
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
msgid "read pixel"
msgstr "पिक्सेल पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:402
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:426
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "कछुवा मुनिको RGB कलर थाँक मुनि फिर्ता जान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:410
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
msgid "turtle sees"
msgstr "टर्टलले देख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:412
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:436
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "टर्टलले \"देखेको\" रंग फिर्ता गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420 taextras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444 taextras.py:332
msgid "time"
msgstr "समय"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "कार्यक्रम सुरु भएदेखिको बितेको समय(सेकेन्ड मा)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:432
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
msgid "Palette of extra options"
msgstr "अतिरिक्त विकल्प भएको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:438
+#. TRANS: push adds a new item to the program stack
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "push"
msgstr "धकाल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा धकेल्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
msgid "show heap"
msgstr "हिप देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:479
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा देखाँउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
msgid "empty heap"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:492
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap) मेटाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
+#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "pop"
msgstr "पप्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:481
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap)को मान पप गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
msgid "empty heap?"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:494
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:520
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "थाक खाली भए True फिर्ता र्गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:501
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
msgid "comment"
msgstr "टिप्पणी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:531
msgid "places a comment in your code"
msgstr "तपाँइको सङ्केतमा टिप्पणी राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
msgid "print"
msgstr "प्रिन्ट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "मानलाई पर्दाको तल स्थिति खण्डमा छाप्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:551
msgid "Python chr operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
msgid "Python int operator"
msgstr ""
# http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A5%E0%A4%A8_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:554
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:580
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
msgid "Python"
msgstr "पाइथन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत एकल-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1492,7 +1514,7 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sqrt(x*x "
"+ y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1500,224 +1522,218 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "जर्नलमा रहेको tamyblock.py मोड्युलको सङ्केत चलाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:631
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
msgid "Cartesian"
msgstr "कार्टेसन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टिसन कोर्डिनेट देखिउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:639
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
msgid "polar"
msgstr "पोलार"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "turtle"
msgstr "कछुवा"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "आदेश गर्ने कछुवा छान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
msgid "turtle shell"
msgstr "कछुवाको शेल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:688
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "टर्टलमा अनुकूलन 'shell' राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:849
-msgid "top"
-msgstr "माथि"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:704
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "संक्षिप्त थाँकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:825
-msgid "bottom"
-msgstr "तलतिर"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
-msgid "bottom of a collapsible stack"
-msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको तल"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
-msgid "collapsed stack: click to open"
-msgstr "ढलेको चाङ:खोल्नको लागि क्लिक गर"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
-msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
-msgstr "पतनएको थाक तल खण्डमा छ। खोल्न क्लिक गर"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
+msgid "load"
+msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
-msgid "top of stack"
-msgstr "थाकको माथि"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#, fuzzy
+msgid "loads a block"
+msgstr "मेरो ब्लाक सुरु गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
-msgid "label"
-msgstr "लेवुल"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#, fuzzy
+msgid "setxy"
+msgstr "xy राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:718
-msgid "top of a collapsible stack"
-msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको माथि"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+msgid "palette"
+msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:728
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+msgid "selects a palette"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:753
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "प्रस्तुत गर्ने टेम्प्लेटहरूको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:737
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाएर क्यानभास सफा बनाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:769
msgid "show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "लुकेका खण्डलाई पूर्वावस्थामा ल्याउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "सुगर उपकरणपट्टी लुकाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
msgid "list"
msgstr "सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:767
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1002
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1027
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "प्रस्तुति बुलेटेड सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1004
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1029
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "प्रस्तुति टेम्पलेट: बुलेटका सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:944
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:807
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:969
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको वस्तु छान (विवरण नभएका)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:929
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:814
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:954
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको बस्तु छान (विवरण समेत)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:796
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:989
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1014
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: चारवटा जर्नलको वस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:810
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:959
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:974
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:835
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:984
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:999
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "प्रस्तुती टेम्प्लेट: दुईवटा जर्नल बस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "स्क्रिनको बायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
+msgid "bottom"
+msgstr "तलतिर"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:853
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "स्क्रिनको तलपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833 taextras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:858 taextras.py:247
msgid "width"
msgstr "चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
msgid "the canvas width"
msgstr "क्यानभासको चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "स्क्रिनको दायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:852
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "स्क्रिनको माथिपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857 taextras.py:219
-#: taextras.py:225
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882 taextras.py:242
+#: taextras.py:248
msgid "height"
msgstr "उचाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
msgid "the canvas height"
msgstr "क्यानभास हाइट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
msgid "title x"
msgstr "शीर्षक x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
msgid "title y"
msgstr "शीर्षक y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
msgid "left x"
msgstr "बायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:919
msgid "top y"
msgstr "माथि y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:928
msgid "right x"
msgstr "दायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
msgid "bottom y"
msgstr "तल y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:927
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:942
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:952
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:967
msgid "presentation 1x1"
msgstr "प्रस्तुति १x१"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:982
msgid "presentation 2x1"
msgstr "प्रस्तुति 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:972
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:997
msgid "presentation 1x2"
msgstr "प्रस्तुति १x२"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:987
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1012
msgid "presentation 2x2"
msgstr "प्रस्तुति 2x2"
@@ -1851,11 +1867,11 @@ msgstr "अ्यामबीअन्ट प्रकाश"
msgid "temperature"
msgstr "तापमान"
-#: taextras.py:76 taextras.py:267
+#: taextras.py:76 taextras.py:292
msgid "distance"
msgstr "दुरी"
-#: taextras.py:77 taextras.py:264
+#: taextras.py:77 taextras.py:289
msgid "tilt"
msgstr "झुकाव"
@@ -1872,12 +1888,12 @@ msgid "Butia Robot"
msgstr "बुटिया रोबट"
#: taextras.py:81
-msgid "delay Butia"
-msgstr "बुटिया विलम्ब गर"
+msgid "refresh Butia"
+msgstr ""
#: taextras.py:82
-msgid "wait for argument seconds"
-msgstr "बहस सेकेन्डहरुको लागि प्रतीक्षा गर"
+msgid "refresh the state of the Butia palette and blocks"
+msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
#: taextras.py:84
@@ -1894,8 +1910,9 @@ msgid "speed Butia"
msgstr "बुटियाको गति बढाऊ"
#: taextras.py:88
+#, fuzzy
msgid ""
-"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
+"set the speed of the Butia motors to a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
msgstr ""
"बुटिया मोटरको गति ० देखि १०२३ सम्म मानको रुपमा सेट गर, एउटा बहसद्वारा पास "
@@ -1914,28 +1931,29 @@ msgstr "बुटिया रोबटलाई अगाडि सार"
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr "बुटिया रोबटलाई पूर्वनिर्धारित दुरीमा अगाडि सार"
-#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
#: taextras.py:95
+msgid "left Butia"
+msgstr "बायाँ बुटिया"
+
+#: taextras.py:96
+#, fuzzy
+msgid "turn the Butia robot to the left"
+msgstr "बुटिया रोबटलाई बायाँ मोड़"
+
+#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
+#: taextras.py:98
msgid "backward Butia"
msgstr "बुटियालाई पछाडि सार"
-#: taextras.py:96
+#: taextras.py:99
msgid "move the Butia robot backward"
msgstr "बुटिया रोबटलाई पछाडि सार"
-#: taextras.py:97
+#: taextras.py:100
msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr "बुटिया रोबटलाई पूर्वनिर्धारित दुरीमा पछाडि सार"
-#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:99
-msgid "left Butia"
-msgstr "बायाँ बुटिया"
-
-#: taextras.py:100
-msgid "turn the Butia robot at left"
-msgstr "बुटिया रोबटलाई बायाँ मोड़"
-
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
#: taextras.py:102
msgid "right Butia"
@@ -1965,12 +1983,12 @@ msgstr "बुटिया रोबटलाई रोक"
msgid "display Butia"
msgstr "बुटिया देखाऊ"
-#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
-#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:109
msgid "Hello World Butia "
msgstr "हेलो वल्ड बुटिया "
+#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
+#. The len must be 32 characters/spaces.
#: taextras.py:112
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr "बुटिया रोबटको पाठलाई ३२-क्यारेक्टर ASCII दिस्प्लेमा छाप।"
@@ -1980,382 +1998,440 @@ msgid "Butia"
msgstr "बुटिया"
#: taextras.py:117
-msgid "The camera was not found."
-msgstr "क्यामेरा बेटेको थिएन।"
+#, fuzzy
+msgid "Error on initialization of the camera"
+msgstr "क्यामेराको आरंभीकरणमा त्रुटि"
#: taextras.py:118
-msgid "Error on the initialization of the camera."
-msgstr "क्यामेराको आरंभीकरणमा त्रुटि"
+msgid "No camera was found"
+msgstr ""
#: taextras.py:119
+msgid "Error stopping camera"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:120
+msgid "Error starting camera"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: The "mask" is used to restrict processing to a region in the image
+#: taextras.py:122
+msgid "Error making mask"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:123
msgid "FollowMe"
msgstr "मलाई अनुगमन गर"
-#: taextras.py:120
+#: taextras.py:124
msgid "follow"
msgstr "अनुगमन"
-#: taextras.py:121
-msgid "R"
-msgstr "R"
-
-#: taextras.py:122
+#. TRANS: Green component of a color
+#: taextras.py:126
msgid "G"
msgstr "G"
-#: taextras.py:123
+#. TRANS: Red component of a color
+#: taextras.py:128
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
+#. TRANS: Blue component of a color
+#: taextras.py:130
msgid "B"
msgstr "B"
-#: taextras.py:124
+#: taextras.py:131
msgid "follow a RGB color"
msgstr "RGB रंग अनुगमन गर"
-#: taextras.py:125
+#: taextras.py:132
msgid "threshold"
msgstr "सीमा"
-#: taextras.py:126
+#: taextras.py:133
msgid "set a threshold for a RGB color"
msgstr "RGB रंगको लागि सीमा रेखा सेट गर"
-#: taextras.py:127
+#. TRANS: the calibration can be saved for later use
+#: taextras.py:135
msgid "save calibration 1"
msgstr "व्यासमापन १ सेभ गर"
-#: taextras.py:128
+#: taextras.py:136
msgid "stores a calibration in calibration 1"
msgstr "व्यासमापन १ मा व्यासमापनलाई भण्डार गर्छ"
-#: taextras.py:129
+#. TRANS: the calibration can be saved for later use
+#: taextras.py:138
msgid "save calibration 2"
msgstr "व्यासमापन २ सेभ गर"
-#: taextras.py:130
+#: taextras.py:139
msgid "stores a calibration in calibration 2"
msgstr "व्यासमापन २ मा व्यासमापनलाई भण्डार गर्छ"
-#: taextras.py:131
+#. TRANS: the calibration is used to match an RGB color to a target
+#: taextras.py:141
msgid "calibration"
msgstr "व्यासमापन"
-#: taextras.py:132
+#: taextras.py:142
msgid "stores a personalized calibration"
msgstr "व्यक्तिगत व्यासमापन भण्डार गर"
-#: taextras.py:133
+#: taextras.py:143
msgid "calibration 1"
msgstr "व्यासमापन १"
-#: taextras.py:134
+#: taextras.py:144
msgid "return calibration 1"
msgstr "व्यासमापन १ फिर्ता गर"
-#: taextras.py:135
+#: taextras.py:145
msgid "calibration 2"
msgstr "व्यासमापन २"
-#: taextras.py:136
+#: taextras.py:146
msgid "return calibration 2"
msgstr "व्यासमापन २ फिर्ता गर"
-#: taextras.py:137
+#: taextras.py:147
msgid "return a personalized calibration"
msgstr "व्यक्तिगत व्यासमापन फिर्ता गर"
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:148
msgid "x position"
msgstr "x स्थान"
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:149
msgid "return x position"
msgstr "x स्थान फिर्ता गर"
-#: taextras.py:140
+#: taextras.py:150
msgid "y position"
msgstr "y स्थान"
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:151
msgid "return y position"
msgstr "y स्थान फिर्ता गर"
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:152
msgid "pixels"
msgstr "पिक्सेलहरु"
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:153
msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
msgstr "सबैभन्दा ठुलो बल्बको पिक्सेलहरुको सङ्ख्या फर्काउँछ"
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:154
msgid "follow a color or calibration"
msgstr "रंग वा व्यासमापन अनुकरण गर"
-#: taextras.py:145
+#: taextras.py:155
msgid "minimum pixels"
msgstr "न्युनत्तम पिक्सेल"
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:156
msgid "set the minimal number of pixels to follow"
msgstr "परिणाम हेर्न न्यूनतम संख्या सेट गर"
-#: taextras.py:147
+#: taextras.py:157
+msgid "camera mode"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:158
+msgid "set the color mode of the camera: RGB, YUV, or HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:159
+msgid "RGB"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:160
+msgid "set the color mode of the camera to RGB"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:161
+msgid "YUV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:162
+msgid "set the color mode of the camera to YUV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:163
+msgid "HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:164
+msgid "set the color mode of the camera to HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:165
msgid "empty calibration"
msgstr "खाली व्यासमापन"
-#: taextras.py:148
+#: taextras.py:166
msgid "error in string conversion"
msgstr "स्ट्रिंग सम्परिवर्तनमा त्रुटि छ"
-#: taextras.py:152
+#. TRANS: SumBot is a robot programmed for "Sumo wrestling"
+#: taextras.py:171
msgid "SumBot"
msgstr "समबोट्"
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:172
msgid "speed SumBot"
msgstr "सम्बोट्को गति बढाऊ"
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:173
msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई गति देऊ"
-#: taextras.py:155
+#: taextras.py:174
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr "चाल आदेशहरुको लागि पूर्वनिर्धारित गति सेट गर।"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:176
msgid "forward SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई अगाडि लग"
-#: taextras.py:158
+#: taextras.py:177
msgid "move SumBot forward"
msgstr "सम्बोट्लाई अगाडि सार"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:179
msgid "backward SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई पछाडि लग"
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:180
msgid "move SumBot backward"
msgstr "सम्बोट्लाई पछाडि सार"
-#: taextras.py:162
+#: taextras.py:181
msgid "stop SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई रोक"
-#: taextras.py:163
+#: taextras.py:182
msgid "stop the SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई रोक"
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:165
+#: taextras.py:184
msgid "left SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई बायाँ मोड़"
-#: taextras.py:166
+#: taextras.py:185
msgid "turn left the SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई बायाँ मोड़"
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:168
+#: taextras.py:187
msgid "right SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई दायाँ मोड़"
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:188
msgid "turn right the SumBot"
msgstr "सम्बोट्लाई दायाँ मोड़"
-#: taextras.py:170
+#. TRANS: The angle to the center is the angle SumBot must turn to
+#. face the center of the playing field
+#: taextras.py:191
msgid "angle to center"
msgstr "केंद्र तर्फ कोण गर"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:193
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr "डोजोको केंद्र तर्फ कोण मिलाऊ"
-#: taextras.py:173
+#. TRANS: The angle to the center is the angle SumBot must turn to
+#. face the Enemy (opponent)
+#: taextras.py:196
msgid "angle to Enemy"
msgstr "शत्रु तर्फ कोण राख"
-#: taextras.py:174
+#: taextras.py:197
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr "शत्रु तर्फ कोण मिलाऊ"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:199
msgid "x coor. SumBot"
msgstr "सम्बोट्को x निर्देशांक"
-#: taextras.py:177
+#: taextras.py:200
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr "सम्बोट्को x निर्देशांक लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:202
msgid "y coor. SumBot"
msgstr "सम्बोट्को y निर्देशांक"
-#: taextras.py:180
+#: taextras.py:203
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr "सम्बोट्को य निर्देशांक लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:182
+#: taextras.py:205
msgid "x coor. Enemy"
msgstr "सम्बोट्को शत्रुको x निर्देशांक"
-#: taextras.py:183
+#: taextras.py:206
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr "शत्रुको x निर्देशांक लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:208
msgid "y coor. Enemy"
msgstr "सम्बोट्को शत्रुको y निर्देशांक"
-#: taextras.py:186
+#: taextras.py:209
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr "शत्रुको ञ निर्देशांक लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:188
+#: taextras.py:211
msgid "rotation SumBot"
msgstr "सम्बोट्को परिक्रमण"
-#: taextras.py:189
+#: taextras.py:212
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr "सम्बोट्को परिक्रमण लिऊ ।"
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:191
+#: taextras.py:214
msgid "rotation Enemy"
msgstr "शत्रुको परिक्रमण"
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:215
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr "शत्रुको परिक्रमण लिऊ ।"
-#: taextras.py:193
+#: taextras.py:216
msgid "distance to center"
msgstr "केंद्र सम्मको दुरी"
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:218
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr "डोजोको केंद्र सम्मको दुरी लिऊ ।"
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:219
msgid "distance to Enemy"
msgstr "शत्रुसम्मको दुरी"
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:220
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr "शत्रुसम्मको दुरी लिऊ ।"
-#: taextras.py:198
+#: taextras.py:221
msgid "update information"
msgstr "सुचना अद्यावधिक गर"
-#: taextras.py:199
+#: taextras.py:222
msgid "update information from the server"
msgstr "सर्भरबाट सुचना अद्यावधिक गर"
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:227
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "भौतिकविज्ञान खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:205
+#: taextras.py:228
msgid "start polygon"
msgstr "बहुभुज सुरु गर"
-#: taextras.py:206
+#: taextras.py:229
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr "हालको टर्टलको xy स्थानमा आधारित नयाँ बहुभुज परिभाषा गर्न सुरु गर।"
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:231
msgid "add point"
msgstr "बिन्दु थप"
-#: taextras.py:209
+#: taextras.py:232
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr "हालको टर्टलको xy स्थानमा आधारित हालको बहुभुजमा नयाँ बिन्दु थप ।"
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:234
msgid "end polygon"
msgstr "बहुभुज अन्त गर"
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:235
msgid "Define a new polygon."
msgstr "नयाँ बहुभुज परिभाषा गर।"
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:236
msgid "end filled polygon"
msgstr "भरेको बहुभुज अन्त गर"
-#: taextras.py:214
+#: taextras.py:237
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "सामान्य बहुभुज हैन"
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:238
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "नयाँ भरेको बहुभुज परिभाषा गर।"
-#: taextras.py:216
+#: taextras.py:239
msgid "triangle"
msgstr "त्रिभुज"
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:218
+#: taextras.py:241
msgid "base"
msgstr "सतह"
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:243
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr "परियोजनामा त्रिभुज वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:221
+#: taextras.py:244
msgid "circle"
msgstr "वृत्त"
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:245
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr "परियोजनामा वृत्त वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:223
+#: taextras.py:246
msgid "rectangle"
msgstr "समकोण आयत"
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:249
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr "परियोजनामा समकोण आयत वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:250
msgid "reset"
msgstr "पुनराम्भ"
-#: taextras.py:228
+#: taextras.py:251
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr "परियोजना पुनराम्भ गर; वस्तु सुचि सफा गर।"
-#: taextras.py:229
+#: taextras.py:252
msgid "motor"
msgstr "मोटर"
-#: taextras.py:230
+#. TRANS: torque as in engine torque
+#: taextras.py:254
msgid "torque"
msgstr "चक्रिय गति"
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:255
msgid "speed"
msgstr "गति"
-#: taextras.py:232
+#: taextras.py:256
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
@@ -2363,57 +2439,57 @@ msgstr ""
"मोटरको चक्रिय गति र गति ०(बन्द) देखि सकारात्मक अंकहरु सम्म फैलिएको हुन्छ; "
"मोटर हालै मात्र बनाएको वस्तुमा राखिन्छ।"
-#: taextras.py:234 taextras.py:355
+#: taextras.py:258 taextras.py:392
msgid "pin"
msgstr "पिन"
-#: taextras.py:235
+#: taextras.py:259
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr "वस्तुलाई नखस्ने गरि त्यसलाई अड्याऊ।"
-#: taextras.py:236
+#: taextras.py:260
msgid "joint"
msgstr "संयुक्त"
-#: taextras.py:239
+#: taextras.py:263
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
msgstr "दुईवटा वस्तुहरु साथमा जोड(हालैमात्र बनाएको वस्तु र बिन्दु x, yको वस्तु)"
-#: taextras.py:241
+#: taextras.py:265
msgid "save as Physics activity"
msgstr ""
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:266
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr "भौतिकविज्ञान क्रियाकलापको रुपमा परियोजनालाई पंजिकामा सेभ गर।"
#. TRANS: Here, gear means a toothed wheel, as in a clock-works
-#: taextras.py:244
+#: taextras.py:268
msgid "gear"
msgstr ""
-#: taextras.py:245
+#: taextras.py:269
#, fuzzy
msgid "Add a gear object to the project."
msgstr "परियोजनामा वृत्त वस्तु थप ।"
-#: taextras.py:246
+#: taextras.py:270
msgid "density"
msgstr "घनत्व"
-#: taextras.py:247
+#: taextras.py:271
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr ""
"वस्तुहरुको लागि घनत्व गुण सेट गर(घनत्व कुनै पनि सकारात्मक अंक हुन सक्छ)।"
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:273
msgid "friction"
msgstr "घर्षण"
-#: taextras.py:250
+#: taextras.py:274
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
@@ -2421,12 +2497,12 @@ msgstr ""
"वस्तुहरुको लागि घर्षण गुण सेट गर( ० देखि १ सम्घम मान, जहाँ ० ले घर्षणलाई "
"बन्द गर्छ र १ मज़बूत घर्षण हो)।"
-#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:253
+#. TRANS: bounciness is coefficient of restitution
+#: taextras.py:277
msgid "bounciness"
msgstr "ठोक्किएर फर्कने गुण"
-#: taextras.py:254
+#: taextras.py:278
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
@@ -2434,11 +2510,12 @@ msgstr ""
"वस्तुहरुको लागि ठोक्किएर फर्कने गुण सेट गर( ० देखि १ सम्घम मान, जहाँ ० "
"भन्नाले शून्य उछाल र १ घेरै उत्फुल्ल हो)।"
-#: taextras.py:256
+#. TRANS: dynamic here means moving vs in a fixed position
+#: taextras.py:281
msgid "dynamic"
msgstr "गतिशील शक्ति"
-#: taextras.py:257
+#: taextras.py:282
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
@@ -2446,11 +2523,11 @@ msgstr ""
"स्थानमा स्थापित हुन्छ।"
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:263
+#: taextras.py:288
msgid "Palette of WeDo blocks"
msgstr "WeDo खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:290
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
@@ -2459,128 +2536,132 @@ msgstr ""
"झुकाऊ,२‍‍‍‍==दायाँ झुकाऊ)"
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:294
msgid "distance sensor output"
msgstr "सेन्सरको आउट्पुटको दुरी"
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:295
msgid "Motor A"
msgstr "मोटर A"
-#: taextras.py:271
+#: taextras.py:296
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr "मोटर Aको हालको मान फर्काउँछ"
-#: taextras.py:272
+#: taextras.py:297
msgid "Motor B"
msgstr "मोटर B"
-#: taextras.py:273
+#: taextras.py:298
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr "मोटर Bको हालको मान फर्काउँछ"
-#: taextras.py:274
+#: taextras.py:299
msgid "set the value for Motor A"
msgstr "मोटर Aको मान सेट गर"
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:300
msgid "set the value for Motor B"
msgstr "मोटर Bको मान सेट गर"
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:280
+#: taextras.py:305
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
msgstr "मोटरहरुको LEGO NXT खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:306
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
msgstr "सेन्सरहरुको LEGO NXT खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:282
+#. TRANS: touch sensor (implemented as a button)
+#: taextras.py:308
msgid "touch"
msgstr "टच"
-#: taextras.py:283
+#. TRANS: distance sensor (implemented using ultrasonics)
+#: taextras.py:310
msgid "ultrasonic"
msgstr "अल्त्रासोनिक"
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:312
msgid "light"
msgstr "उज्यालो"
-#: taextras.py:287
+#: taextras.py:314
msgid "PORT A"
msgstr "PORT A"
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:315
msgid "PORT B"
msgstr "PORT B"
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:316
msgid "PORT C"
msgstr "PORT C"
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:317
msgid "PORT 1"
msgstr "PORT 1"
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:318
msgid "PORT 2"
msgstr "PORT 2"
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:319
msgid "PORT 3"
msgstr "PORT 2"
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:320
msgid "PORT 4"
msgstr "PORT 4"
-#: taextras.py:294
+#. TRANS: The brick is the NXT controller
+#: taextras.py:322
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr "कृपया ब्रिकसगँको जडान जाच।"
-#: taextras.py:295
+#: taextras.py:323
msgid "Please check the port."
msgstr "कृपया पोर्ट जाच।"
-#: taextras.py:296
+#: taextras.py:324
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr "शक्तिको मान -१२७ देखि १२७ भित्र हुनुपर्छ।"
-#: taextras.py:297
+#: taextras.py:325
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr "त्रुटि घट्यो: सबै जडानहरु जाच र फेरि जडान गर्न कोसिस गर।"
-#: taextras.py:298
+#: taextras.py:326
msgid "NXT found"
msgstr "NXT भेटियो"
-#: taextras.py:299
+#: taextras.py:327
msgid "NXT not found"
msgstr "NXT भटिएन"
-#: taextras.py:300
+#: taextras.py:328
msgid "refresh NXT"
msgstr "NXTलाई ताजा पार"
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:329
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr "जडान भएको NXT ब्रिकलाई खोज।"
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:330
msgid "play tone"
msgstr "टोन सुरु गर"
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:331
msgid "frequency"
msgstr "आवृत्ति"
-#: taextras.py:305
+#: taextras.py:333
msgid "Play a tone at frequency for time."
msgstr "समयको लागि आवृतिमा आवाज सुरु गर।"
-#: taextras.py:306
+#. TRANS: turn is the action and rotations is quantity of turns
+#: taextras.py:335
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
@@ -2588,19 +2669,19 @@ msgstr ""
"मोटरलाई\n"
"आवर्तन घूमाऊ"
-#: taextras.py:307
+#: taextras.py:336
msgid "port"
msgstr "पोर्ट"
-#: taextras.py:308
+#: taextras.py:337
msgid "power"
msgstr "शक्ति"
-#: taextras.py:309
+#: taextras.py:338
msgid "turn a motor"
msgstr "मोटरलाई घूमाऊ"
-#: taextras.py:310
+#: taextras.py:339
msgid ""
"synchronize motors\n"
"steering"
@@ -2608,185 +2689,199 @@ msgstr ""
"मोटर \n"
"परिचालन संकालन गर"
-#: taextras.py:311
+#: taextras.py:340
msgid "rotations"
msgstr "आवर्तनहरु"
-#: taextras.py:312
+#: taextras.py:341
msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
msgstr "PORT B र PORT C मा जडान भएको दुईवटा मोटरहरु संकालन गर"
-#: taextras.py:313
+#: taextras.py:342
msgid "PORT A of the brick"
msgstr "ब्रिकको PORT A"
-#: taextras.py:314
+#: taextras.py:343
msgid "PORT B of the brick"
msgstr "ब्रिकको PORT B"
-#: taextras.py:315
+#: taextras.py:344
msgid "PORT C of the brick"
msgstr "ब्रिकको PORT C"
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:345
msgid "start motor"
msgstr "मोटर सुरु गर"
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:346
msgid "Run a motor forever."
msgstr "मोटरलाई सधैको लागि चलाऊ।"
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:347
msgid "brake motor"
msgstr "मोटरलाई ब्रेक लगाऊ"
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:348
msgid "Stop a specified motor."
msgstr "उल्लेखित मोटर बन्द गर।"
-#: taextras.py:320
+#. TRANS: reset is used to reset the counter associated with the motor
+#: taextras.py:350
msgid "reset motor"
msgstr "मोटरलाई रिसेट गर"
-#: taextras.py:321
+#: taextras.py:351
msgid "Reset the motor counter."
msgstr "मोटर काउन्टर रिसेट गर"
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:352
msgid "motor position"
msgstr "मोटरको स्थान"
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:353
msgid "Get the motor position."
msgstr "मोटरको स्थान प्राप्त गर।"
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:354
msgid "PORT 1 of the brick"
msgstr "ब्रिकको PORT १"
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:355
msgid "PORT 2 of the brick"
msgstr "ब्रिकको PORT २"
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:356
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr "ब्रिकको PORT ३"
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:357
msgid "PORT 4 of the brick"
msgstr "ब्रिकको PORT ४"
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:358
msgid "read"
msgstr "पढ"
-#: taextras.py:329
+#: taextras.py:359
msgid "sensor"
msgstr "संवेदक"
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:360
msgid "Read sensor output."
msgstr "संवेदकको उपज पढ।"
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:361
msgid "color sensor"
msgstr "रंगको संवेदक"
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:362
msgid "light sensor"
msgstr "प्रकाश संवेदक"
-#: taextras.py:333
+#: taextras.py:363
msgid "touch sensor"
msgstr "टच संवेदक"
-#: taextras.py:334
+#: taextras.py:364
msgid "distance sensor"
msgstr "दुरी संवेदक"
-#: taextras.py:335
+#: taextras.py:365
msgid "sound sensor"
msgstr "ध्वनिको सेन्सर"
-#: taextras.py:336
+#. TRANS: set light is used to set the light level associated with
+#. the color sensor (which can emit light as well as sense it)
+#: taextras.py:368
msgid "set light"
msgstr "प्रकाश सेट गर"
-#: taextras.py:337
+#: taextras.py:369
msgid "Set color sensor light."
msgstr "अनुरुप पढ"
+#. TRANS: the battery level is the charge level of the brick
+#: taextras.py:371
+msgid "battery level"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:372
+msgid "Get battery level of brick."
+msgstr ""
+
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:342
+#: taextras.py:377
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "TRANS:अर्दिउनो खण्डहरुको प्यालेट"
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:378
msgid "HIGH"
msgstr "HIGH"
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:379
msgid "LOW"
msgstr "LOW"
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:380
msgid "INPUT"
msgstr "INPUT"
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:381
msgid "OUTPUT"
msgstr "OUTPUT"
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:348
+#: taextras.py:383
msgid "PWM"
msgstr "PWM"
-#: taextras.py:349
+#: taextras.py:384
msgid "SERVO"
msgstr "SERVO"
-#: taextras.py:350
+#: taextras.py:385
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr "ERROR: अर्दिनो र पोर्टको सङ्ख्या जाच।"
-#: taextras.py:351
+#: taextras.py:386
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr "ERROR: मान ० देखि २५५ सम्मको अंक हुनुपर्छ।"
-#: taextras.py:352
+#: taextras.py:387
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr "ERROR: मान कि HIGH अथवा LOW हुनुपर्छ।"
-#: taextras.py:353
+#: taextras.py:388
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr "ERROR: विधि कि INPUT, OUTPUT, PWM अथवा SERVO हुनुपर्छ।"
-#: taextras.py:354
+#. TRANS: pin mode is used to specify the mode (INPUT, OUTPUT, etc)
+#. in which an I/O pin is being used.
+#: taextras.py:391
msgid "pin mode"
msgstr "पिन विधि"
-#: taextras.py:356
+#: taextras.py:393
msgid "mode"
msgstr "विधि"
-#: taextras.py:357
+#: taextras.py:394
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr "पिन कार्य(INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO) छान।"
-#: taextras.py:358
+#: taextras.py:395
msgid "analog write"
msgstr "अनुरुप लेख"
-#: taextras.py:360
+#: taextras.py:397
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr "उल्लेखित पोर्टमा अनुरुप मान लेख।"
-#: taextras.py:361
+#: taextras.py:398
msgid "analog read"
msgstr "अनुरुप पढ"
-#: taextras.py:362
+#: taextras.py:399
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
@@ -2794,123 +2889,155 @@ msgstr ""
"अनुरुप पोर्टबाट मान पढ। मान ० देखि १०२३ सम्मको हुन सक्छ। वोल्टेज निर्धारित "
"गर्न Vref प्रयोग गर। USBको लागि, volt = लगभग (((read)*5)/1024)"
-#: taextras.py:364
+#: taextras.py:401
msgid "digital write"
msgstr "डिजिटल लेख"
-#: taextras.py:365
+#: taextras.py:402
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr "उल्लेखित पोर्टमा डिजिटल मान लेख।"
-#: taextras.py:366
+#: taextras.py:403
msgid "digital read"
msgstr "डिजिटल पढ"
-#: taextras.py:367
+#: taextras.py:404
msgid "Read value from digital port."
msgstr "डिजिटल पोर्टबाट मान पढ।"
-#: taextras.py:368
+#: taextras.py:405
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr "डिजिटल पोर्टको लागि HIGH मान सेट गर।"
-#: taextras.py:369
+#: taextras.py:406
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr "डिजिटल आगतको लागि Arduino समनुरूप गर"
-#: taextras.py:370
+#: taextras.py:407
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr "सर्वो चलाउन Arduino समनुरूप गर।"
-#: taextras.py:371
+#: taextras.py:408
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr "डिजिटल पोर्टको लागि LOW मान सेट गर।"
-#: taextras.py:372
+#: taextras.py:409
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr "डिजिटल उत्पादको लागि Arduino समनुरूप गर"
-#: taextras.py:373
+#: taextras.py:410
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr "PWM(pulse-width modulation)को लागि समनुरूप गर।"
-#: turtleblocks.py:79
+#: turtleblocks.py:80
msgid "usage is"
msgstr "प्रयोग हो"
-#: turtleblocks.py:231
+#: turtleblocks.py:232
msgid "No option action:"
msgstr "विकल्प नभएमा कार्य:"
-#: turtleblocks.py:246
+#: turtleblocks.py:247
msgid "File not found"
msgstr "फाइल भेटिएन"
-#: turtleblocks.py:270
+#: turtleblocks.py:271
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "कनफिगरेसन निर्देशिकामा लेख्न मिल्दैन: %s"
-#: turtleblocks.py:326
+#: turtleblocks.py:327
msgid "New"
msgstr "नयाँ"
-#: turtleblocks.py:327
+#: turtleblocks.py:328
msgid "Open"
msgstr "खोल"
-#: turtleblocks.py:328
+#: turtleblocks.py:329
msgid "Save"
msgstr "सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:329
+#: turtleblocks.py:330
msgid "Save as"
msgstr "नाममा सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:332
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "HTMLको रुपमा सेभ गर"
-
-#: turtleblocks.py:336
+#: turtleblocks.py:335
msgid "Quit"
msgstr "बन्द गर्नुहोस्"
-#: turtleblocks.py:337
+#: turtleblocks.py:336
msgid "File"
msgstr "फाइल"
-#: turtleblocks.py:344
+#: turtleblocks.py:343
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "निर्देशांक रिस्केल गर"
-#: turtleblocks.py:350
+#: turtleblocks.py:349
msgid "Reset block size"
msgstr "खण्ड आकार रिसेट गर"
-#: turtleblocks.py:368
+#: turtleblocks.py:367
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "खण्ड लुकाऊ/देखाऊ"
-#: turtleblocks.py:370
+#: turtleblocks.py:369
msgid "Tools"
msgstr "औजार"
-#: turtleblocks.py:376
+#: turtleblocks.py:375
msgid "Debug"
msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: turtleblocks.py:378
+#: turtleblocks.py:377
msgid "Turtle"
msgstr "टर्टल"
-#: turtleblocks.py:412
+#: turtleblocks.py:411
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ। बन्द गर्नुपूर्व बचत गर्न चाहनुहुन्छ?"
-#: turtleblocks.py:413
+#: turtleblocks.py:412
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"
+#~ msgid "delay Butia"
+#~ msgstr "बुटिया विलम्ब गर"
+
+#~ msgid "wait for argument seconds"
+#~ msgstr "बहस सेकेन्डहरुको लागि प्रतीक्षा गर"
+
+#~ msgid "The camera was not found."
+#~ msgstr "क्यामेरा बेटेको थिएन।"
+
+#~ msgid "then else"
+#~ msgstr "देन एल्स"
+
+#~ msgid "bottom of a collapsible stack"
+#~ msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको तल"
+
+#~ msgid "collapsed stack: click to open"
+#~ msgstr "ढलेको चाङ:खोल्नको लागि क्लिक गर"
+
+#~ msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
+#~ msgstr "पतनएको थाक तल खण्डमा छ। खोल्न क्लिक गर"
+
+#~ msgid "top of stack"
+#~ msgstr "थाकको माथि"
+
+#~ msgid "label"
+#~ msgstr "लेवुल"
+
+#~ msgid "True"
+#~ msgstr "ठिक"
+
+#~ msgid "False"
+#~ msgstr "बेठिक"
+
+#~ msgid "Save as HTML"
+#~ msgstr "HTMLको रुपमा सेभ गर"
+
#~ msgid "<Ctrl>d"
#~ msgstr "<Ctrl>d"
@@ -2926,9 +3053,6 @@ msgstr "परियोजना सेभ गर?"
#~ msgid "presentation"
#~ msgstr "प्रस्तुति"
-#~ msgid "Hide blocks"
-#~ msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-
#~ msgid "follow a turtle color"
#~ msgstr "टर्टल रंग अनुगमन गर"
@@ -3146,10 +3270,6 @@ msgstr "परियोजना सेभ गर?"
#~ msgid "name"
#~ msgstr "नाम"
-#, fuzzy
-#~ msgid "load my block"
-#~ msgstr "मेरो ब्लाक सुरु गर"
-
#~ msgid "stack 2"
#~ msgstr "चाङ्ग २"
@@ -3159,9 +3279,6 @@ msgstr "परियोजना सेभ गर?"
#~ msgid "Keyboard"
#~ msgstr "किबोर्ड"
-#~ msgid "else"
-#~ msgstr "नत्र"
-
#~ msgid "My Blocks"
#~ msgstr "मेरो ब्लाकहरु"