Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ne.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ne.po')
-rw-r--r--po/ne.po646
1 files changed, 334 insertions, 312 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index ec33802..ba90097 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -6,9 +6,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 00:30-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 10:23+0200\n"
-"Last-Translator: prabhat <prabhat.bhattarai@olenepal.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-27 14:55-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-27 10:56+0200\n"
+"Last-Translator: aman0115 <aman.maharjan@olenepal.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: ne\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,18 +17,25 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-#: activity/activity.info:2 TurtleArt/tawindow.py:3797
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
+#. TRANS: "name" option from activity.info file
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
msgid "Turtle Art"
msgstr "टर्टल आर्ट"
+#. TRANS: "summary" option from activity.info file
+#. TRANS: "description" option from activity.info file
+msgid ""
+"A Logo-inspired turtle that draws colorful pictures with snap-together "
+"visual programming blocks"
+msgstr ""
+
#: TurtleArt/tabasics.py:116
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "टर्टलको आदेशहरूको प्यालेट"
#: TurtleArt/tabasics.py:121
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:711
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
msgid "forward"
msgstr "अगाडि"
@@ -53,7 +60,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
@@ -62,7 +69,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:866
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:878
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
@@ -112,8 +119,8 @@ msgstr "शीर्षक राख"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3791
-#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:538
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3811
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 TurtleArtActivity.py:538
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -125,8 +132,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3791
-#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3811
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 TurtleArtActivity.py:539
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -138,8 +145,8 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3792
-#: TurtleArt/tawindow.py:3798 TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3812
+#: TurtleArt/tawindow.py:3818 TurtleArtActivity.py:539
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
@@ -154,401 +161,403 @@ msgstr ""
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "कलम आदेशको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:278
-msgid "pen up"
-msgstr "कलमले लेख"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:281
-msgid "Turtle will not draw when moved."
-msgstr "कछुवालाई सारेमा कोर्दैन"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:287
-msgid "pen down"
-msgstr "कलमले नलेख"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:290
-msgid "Turtle will draw when moved."
-msgstr "चित्र बनाउन कछुवालाई हल्लाऊ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:296
-msgid "set pen size"
-msgstr "कलमको परिमाण मिलाऊ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:300
-msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
-msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइज सेट गर्छ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:310
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
msgid "fill screen"
msgstr "स्क्रिन भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:370 taextras.py:311
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
+#: TurtleArt/tabasics.py:340 taextras.py:311
msgid "color"
msgstr "रंग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:380
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:291
+#: TurtleArt/tabasics.py:350
msgid "shade"
msgstr "छाया"
-#: TurtleArt/tabasics.py:314
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:295
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "पृष्ठभुमि (रंग, सेड) ले भरिन्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:323
-msgid "pen size"
-msgstr "कलमको आकार"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:324
-msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
-msgstr "पेनको तत्कालिन आकार बचत गर्छ (सङ्ख्या खण्डको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
+#: TurtleArt/tabasics.py:291 TurtleArt/tabasics.py:359
+msgid "gray"
+msgstr "खरानी रङ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:335
+#: TurtleArt/tabasics.py:305
msgid "set color"
msgstr "रंङ राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:339
+#: TurtleArt/tabasics.py:309
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको रंग सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:347
+#: TurtleArt/tabasics.py:317
msgid "set shade"
msgstr "छाया राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:351
+#: TurtleArt/tabasics.py:321
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको सेड निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:329
msgid "set gray"
msgstr "खरानी रङ्ग रख।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:362
+#: TurtleArt/tabasics.py:332
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको धर्कोको छाँया निर्धारित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:371
+#: TurtleArt/tabasics.py:341
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको हाल रंग राख्छ (अंक ब्लको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:381
+#: TurtleArt/tabasics.py:351
msgid "holds current pen shade"
msgstr "अहिलेको कलमको रंग बचत गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:389
-msgid "gray"
-msgstr "खरानी रङ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:390
+#: TurtleArt/tabasics.py:360
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr "खरानी रङ हालमा प्रयोग (यो अंक बल्क गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:398
+#: TurtleArt/tabasics.py:368
+msgid "pen up"
+msgstr "कलमले लेख"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
+msgid "Turtle will not draw when moved."
+msgstr "कछुवालाई सारेमा कोर्दैन"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:377
+msgid "pen down"
+msgstr "कलमले नलेख"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:380
+msgid "Turtle will draw when moved."
+msgstr "चित्र बनाउन कछुवालाई हल्लाऊ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:386
+msgid "set pen size"
+msgstr "कलमको परिमाण मिलाऊ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:390
+msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
+msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइज सेट गर्छ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:400
msgid "start fill"
msgstr "भर्न सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:400
+#: TurtleArt/tabasics.py:402
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ (अन्त्य भर्ने खण्डसगँ प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:407
+#: TurtleArt/tabasics.py:409
msgid "end fill"
msgstr "अन्त्यमा भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:409
+#: TurtleArt/tabasics.py:411
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ ( पहिलो भरिएको खण्डसँग प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:420 TurtleArt/tabasics.py:424
+#: TurtleArt/tabasics.py:418
+msgid "pen size"
+msgstr "कलमको आकार"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
+msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+msgstr "पेनको तत्कालिन आकार बचत गर्छ (सङ्ख्या खण्डको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:434 TurtleArt/tabasics.py:438
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "कलमका रङहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:440
msgid "red"
msgstr "रातो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:427
+#: TurtleArt/tabasics.py:441
msgid "orange"
msgstr "सुन्तला"
-#: TurtleArt/tabasics.py:429
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
msgid "yellow"
msgstr "पहेलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:431
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
msgid "green"
msgstr "हरियो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:432
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "cyan"
msgstr "स्यान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:433
+#: TurtleArt/tabasics.py:447
msgid "blue"
msgstr "निलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:434
+#: TurtleArt/tabasics.py:448
msgid "purple"
msgstr "प्याजी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:436
+#: TurtleArt/tabasics.py:450
msgid "white"
msgstr "सेतो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:437
+#: TurtleArt/tabasics.py:451
msgid "black"
msgstr "कालो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:443
+#: TurtleArt/tabasics.py:457
msgid "set text color"
msgstr "अक्षरको रंग राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:446
+#: TurtleArt/tabasics.py:460
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले लेख्ने अक्षरको रङ निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:454
+#: TurtleArt/tabasics.py:468
msgid "set text size"
msgstr "कलमको साइज मिलाउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:457
+#: TurtleArt/tabasics.py:471
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले कोरेको अक्षरको आकार निश्चित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:540
+#: TurtleArt/tabasics.py:554
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "न्युमरेटर सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:546
+#: TurtleArt/tabasics.py:560
msgid "plus"
msgstr "प्लस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:550
+#: TurtleArt/tabasics.py:564
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "दुईवटा अल्फान्युमेरिक आगतहरु जोड्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:558
+#: TurtleArt/tabasics.py:572
msgid "minus"
msgstr "घटाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:575
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "माथिको संख्यात्मक आगतले तलको संख्यात्मक आगतलाई घटाउछ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:572
+#: TurtleArt/tabasics.py:586
msgid "multiply"
msgstr "गुनन्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:575
+#: TurtleArt/tabasics.py:589
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "२ वटा संख्यात्मक आगतको गुणन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:584
+#: TurtleArt/tabasics.py:598
msgid "divide"
msgstr "भाग गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:587
+#: TurtleArt/tabasics.py:601
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"माथील्लो संख्यात्मक आगतलाई (न्यूमिरेतर) तलको संख्यात्मक आगतले भाग गर "
"(डिनोमिरेतर)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:597
+#: TurtleArt/tabasics.py:611
msgid "identity"
msgstr "परिचय"
-#: TurtleArt/tabasics.py:599
+#: TurtleArt/tabasics.py:613
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "बल्क बिस्तार गर्न प्रयोग भएको सञ्चालनकर्ताको पहिचान गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:607 TurtleArt/tabasics.py:608
+#: TurtleArt/tabasics.py:621 TurtleArt/tabasics.py:622
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:611
+#: TurtleArt/tabasics.py:625
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "मोड्युल (रेमिनदर) सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:618
+#: TurtleArt/tabasics.py:632
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:619
+#: TurtleArt/tabasics.py:633
msgid "square root"
msgstr "बर्गको रुट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:622
+#: TurtleArt/tabasics.py:636
msgid "calculates square root"
msgstr "वर्गमूल निकाल्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "random"
msgstr "जुनसुकै"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "min"
msgstr "कम्ति"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "max"
msgstr "अधिक्तम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:633
+#: TurtleArt/tabasics.py:647
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"न्युन (top) र अधिक्तम(bottom) मानहरु बिच अनियमित ढन्गले सङ्ख्या फिर्ता गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:645
+#: TurtleArt/tabasics.py:659
msgid "number"
msgstr "अंक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:660
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "गणित सञ्चालनमा संख्यात्मक आगतको प्रयोग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:654
+#: TurtleArt/tabasics.py:668
msgid "greater than"
msgstr "भन्दा ठूलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:657
+#: TurtleArt/tabasics.py:671
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत greater-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:666
+#: TurtleArt/tabasics.py:680
msgid "less than"
msgstr "...भन्दा कम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:670
+#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "logical less-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत less-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:678
+#: TurtleArt/tabasics.py:692
msgid "equal"
msgstr "बराबर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:682
+#: TurtleArt/tabasics.py:696
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "युक्तिसंगत equal-to सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:688
+#: TurtleArt/tabasics.py:702
msgid "not"
msgstr "होइन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:691
+#: TurtleArt/tabasics.py:705
msgid "logical NOT operator"
msgstr "युक्तिसंगत NOT सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:697 TurtleArt/tabasics.py:700
+#: TurtleArt/tabasics.py:711 TurtleArt/tabasics.py:714
msgid "and"
msgstr "र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:715
msgid "logical AND operator"
msgstr "युक्तिसंगत AND सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:708 TurtleArt/tabasics.py:711
+#: TurtleArt/tabasics.py:722 TurtleArt/tabasics.py:725
msgid "or"
msgstr "अथवा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:712
+#: TurtleArt/tabasics.py:726
msgid "logical OR operator"
msgstr "युक्तिसंगत वा सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:721
+#: TurtleArt/tabasics.py:735
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "फ्लो सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:726
+#: TurtleArt/tabasics.py:740
msgid "wait"
msgstr "पर्ख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:730
+#: TurtleArt/tabasics.py:744
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तोकिएको समयले रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:737
+#: TurtleArt/tabasics.py:751
msgid "forever"
msgstr "सधैकोलागि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:741
+#: TurtleArt/tabasics.py:755
msgid "loops forever"
msgstr "लुप (हरु) सधैँका लागी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
+#: TurtleArt/tabasics.py:762 TurtleArt/tabasics.py:766
msgid "repeat"
msgstr "दोहोर्‍याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:753
+#: TurtleArt/tabasics.py:767
msgid "loops specified number of times"
msgstr "तोकिए अनुसार लुप गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:773 TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "if"
msgstr "यदि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:773 TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "then"
msgstr "अनि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:762
+#: TurtleArt/tabasics.py:776
msgid "if then"
msgstr "इफ देन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:764
+#: TurtleArt/tabasics.py:778
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-thenसञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "else"
msgstr "नत्र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:784
+#: TurtleArt/tabasics.py:790 TurtleArt/tabasics.py:798
msgid "if then else"
msgstr "इफ् देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:777 TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:791 TurtleArt/tabasics.py:799
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-then-else सञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:794
+#: TurtleArt/tabasics.py:808
msgid "horizontal space"
msgstr "तर्सो खाली ठाँऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:795
+#: TurtleArt/tabasics.py:809
msgid "jogs stack right"
msgstr "जगहरु दायाँ थाँक लग्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:802
+#: TurtleArt/tabasics.py:816
msgid "vertical space"
msgstr "ठाडो गरि खाली ठाउँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:803
+#: TurtleArt/tabasics.py:817
msgid "jogs stack down"
msgstr "जग्सहरु तल थाँक लाग्छन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:809
+#: TurtleArt/tabasics.py:823
msgid "stop action"
msgstr "कार्य रद्द गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:812
+#: TurtleArt/tabasics.py:826
msgid "stops current action"
msgstr "हालको कार्य रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:821
+#: TurtleArt/tabasics.py:835
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "चल खण्डहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:826 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:840 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:829
+#: TurtleArt/tabasics.py:843
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउने बटनसँग जडान गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:836 TurtleArt/tabasics.py:837
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:850 TurtleArt/tabasics.py:851
+#: TurtleArt/tabasics.py:852
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
@@ -558,137 +567,137 @@ msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउन
msgid "text"
msgstr "पाठ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:839
+#: TurtleArt/tabasics.py:853
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
msgid "string value"
msgstr "स्ट्रिङ मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:843 TurtleArt/tabasics.py:846
-#: TurtleArt/tabasics.py:854 TurtleArt/tabasics.py:858
-#: TurtleArt/tawindow.py:1247 TurtleArt/tawindow.py:1324
-#: TurtleArt/tawindow.py:4041
+#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:860
+#: TurtleArt/tabasics.py:868 TurtleArt/tabasics.py:872
+#: TurtleArt/tawindow.py:1250 TurtleArt/tawindow.py:1328
+#: TurtleArt/tawindow.py:1341 TurtleArt/tawindow.py:4061
msgid "action"
msgstr "कार्य"
-#: TurtleArt/tabasics.py:848
+#: TurtleArt/tabasics.py:862
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:859 TurtleArt/tawindow.py:4055
+#: TurtleArt/tabasics.py:873 TurtleArt/tawindow.py:4075
msgid "invokes named action stack"
msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:866
+#: TurtleArt/tabasics.py:880
msgid "store in box 1"
msgstr "बाकस १ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:871
+#: TurtleArt/tabasics.py:885
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "संख्यात्मक मान चल १ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879
+#: TurtleArt/tabasics.py:893
msgid "store in box 2"
msgstr "बाकस २ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:884
+#: TurtleArt/tabasics.py:898
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:892
+#: TurtleArt/tabasics.py:906
msgid "box 1"
msgstr "बाकस १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:895
+#: TurtleArt/tabasics.py:909
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "चल 1 (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:902
+#: TurtleArt/tabasics.py:916
msgid "box 2"
msgstr "बाकस २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:905
+#: TurtleArt/tabasics.py:919
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4129
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tabasics.py:925
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:939
msgid "box"
msgstr "बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109 taextras.py:396
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4129 taextras.py:396
msgid "value"
msgstr "मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:915 TurtleArt/tabasics.py:928
-#: TurtleArt/tawindow.py:1251 TurtleArt/tawindow.py:4070
-#: TurtleArt/tawindow.py:4100
+#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tawindow.py:1254 TurtleArt/tawindow.py:4090
+#: TurtleArt/tawindow.py:4120
msgid "my box"
msgstr "मेरो बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:916 TurtleArt/tawindow.py:4114
+#: TurtleArt/tabasics.py:930 TurtleArt/tawindow.py:4134
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:931 TurtleArt/tawindow.py:4084
+#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4104
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:938 TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:952 TurtleArt/tabasics.py:971
msgid "action 1"
msgstr "कार्य १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:941
+#: TurtleArt/tabasics.py:955
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाकको प्रथम मा छ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:947 TurtleArt/tabasics.py:967
+#: TurtleArt/tabasics.py:961 TurtleArt/tabasics.py:981
msgid "action 2"
msgstr "कार्य २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:950
+#: TurtleArt/tabasics.py:964
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:960
+#: TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:970
+#: TurtleArt/tabasics.py:984
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:978
+#: TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "trash"
msgstr "रद्दिटोकरी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:982
+#: TurtleArt/tabasics.py:996
msgid "empty trash"
msgstr "खाली डस्टबीन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:983
+#: TurtleArt/tabasics.py:997
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "रद्दीटोकरीको बस्तु सधैलाई मेटाउँछ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:987
+#: TurtleArt/tabasics.py:1001
msgid "restore all"
msgstr "सबै पूर्वावस्थामा ल्याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:988
+#: TurtleArt/tabasics.py:1002
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:992
+#: TurtleArt/tabasics.py:1006
msgid "clear all"
msgstr "सबै सफा गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:993
+#: TurtleArt/tabasics.py:1007
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1763
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1783
#: TurtleArtActivity.py:633
msgid "Share selected blocks"
msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
@@ -696,26 +705,26 @@ msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
#: TurtleArt/taconstants.py:241 TurtleArt/taconstants.py:263
#: TurtleArt/taconstants.py:284 TurtleArt/taconstants.py:326
#: TurtleArt/taconstants.py:368 TurtleArt/taconstants.py:410
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:951
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:963
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:978
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:993
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1008
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1023
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1038
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:613
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1473
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:289 TurtleArtActivity.py:614
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1447
+#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:288 TurtleArtActivity.py:614
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1466
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:293 TurtleArtActivity.py:791
+#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:292 TurtleArtActivity.py:791
msgid "Hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
@@ -752,28 +761,28 @@ msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
#: TurtleArt/tautils.py:473
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:713
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:965 TurtleArt/tawindow.py:966
+#: TurtleArt/tawindow.py:968 TurtleArt/tawindow.py:969
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:976 TurtleArt/tawindow.py:1396
+#: TurtleArt/tawindow.py:979 TurtleArt/tawindow.py:1413
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:988 TurtleArt/tawindow.py:989
-#: TurtleArt/tawindow.py:1416
+#: TurtleArt/tawindow.py:991 TurtleArt/tawindow.py:992
+#: TurtleArt/tawindow.py:1433
msgid "shift"
msgstr "सिफ्ट"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1265
+#: TurtleArt/tawindow.py:1268
msgid "Select blocks to share"
msgstr "खण्डहरु अंश छान"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3896
+#: TurtleArt/tawindow.py:3916
msgid "image"
msgstr "चित्र"
@@ -849,12 +858,11 @@ msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
#: TurtleArtActivity.py:526
-#, fuzzy
msgid "Restore blocks from trash"
-msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
+msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता गर"
#: TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:678
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:777
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
@@ -1063,7 +1071,7 @@ msgstr "अप्लोड गर्न सकेन"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:57
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:329
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
@@ -1201,8 +1209,8 @@ msgstr ""
"चलाउछ"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:886
msgid "top"
msgstr "माथि"
@@ -1343,170 +1351,176 @@ msgstr "पाठ बोल्छ"
msgid "sinewave"
msgstr "साइनतरङ्ग"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+msgid "amplitude"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
msgid "duration"
msgstr "अन्तराल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:320
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "साइनतरङ्गलाई आवृत्ति, कोणाङ्क र अन्तरालमा ( सेकेन्डमा) देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:347
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:337
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
msgid "button down"
msgstr "बटन तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:340
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:351
#, fuzzy
msgid "returns True if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:358
msgid "mouse x"
msgstr "माउस x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:360
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "माउसको x निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:368
msgid "mouse y"
msgstr "माउस y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:370
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "माउसको y निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:378
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:379
msgid "query keyboard"
msgstr "क्वेरी कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:380
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:381
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "कुञ्जीपाटीको लाई क्वेरी आगत (परिणामहरु कुञ्जीपाटीको बल्कमा छ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
msgid "keyboard"
msgstr "कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:392
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "क्वेरी-कुञ्जीपाटी खण्डको परिणामहरु ASCII को रुपमा राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:424
msgid "read pixel"
msgstr "पिक्सेल पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:426
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "कछुवा मुनिको RGB कलर थाँक मुनि फिर्ता जान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:435
msgid "turtle sees"
msgstr "टर्टलले देख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:436
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:437
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "टर्टलले \"देखेको\" रंग फिर्ता गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444 taextras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:445 taextras.py:332
msgid "time"
msgstr "समय"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:448
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "कार्यक्रम सुरु भएदेखिको बितेको समय(सेकेन्ड मा)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
msgid "Palette of extra options"
msgstr "अतिरिक्त विकल्प भएको प्यालेट"
#. TRANS: push adds a new item to the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "push"
msgstr "धकाल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा धकेल्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid "show heap"
msgstr "हिप देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:479
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा देखाँउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:490
msgid "empty heap"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:492
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap) मेटाउँछ"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:504
msgid "pop"
msgstr "पप्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap)को मान पप गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
msgid "empty heap?"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:520
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:522
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:532
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "थाक खाली भए True फिर्ता र्गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:539
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
msgid "comment"
msgstr "टिप्पणी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:531
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
msgid "places a comment in your code"
msgstr "तपाँइको सङ्केतमा टिप्पणी राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
msgid "print"
msgstr "प्रिन्ट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "मानलाई पर्दाको तल स्थिति खण्डमा छाप्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:551
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
msgid "Python chr operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
msgid "Python int operator"
msgstr ""
# http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A5%E0%A4%A8_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:580
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:579
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
msgid "Python"
msgstr "पाइथन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत एकल-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1514,7 +1528,7 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sqrt(x*x "
"+ y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1522,221 +1536,225 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:622
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:638
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
msgid "Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:640
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:656
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "जर्नलमा रहेको tamyblock.py मोड्युलको सङ्केत चलाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
msgid "Cartesian"
msgstr "कार्टेसन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:671
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टिसन कोर्डिनेट देखिउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "polar"
msgstr "पोलार"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:756
msgid "turtle"
msgstr "कछुवा"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "आदेश गर्ने कछुवा छान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:707
msgid "turtle shell"
msgstr "कछुवाको शेल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:688
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "टर्टलमा अनुकूलन 'shell' राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:704
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:716
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "संक्षिप्त थाँकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:721
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
msgid "load"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
#, fuzzy
msgid "loads a block"
msgstr "मेरो ब्लाक सुरु गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
#, fuzzy
msgid "setxy"
msgstr "xy राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
msgid "palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:757
msgid "selects a palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:753
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:765
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "प्रस्तुत गर्ने टेम्प्लेटहरूको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:772
msgid "hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाएर क्यानभास सफा बनाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:769
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
msgid "show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "लुकेका खण्डलाई पूर्वावस्थामा ल्याउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "सुगर उपकरणपट्टी लुकाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
msgid "list"
msgstr "सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1027
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1039
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "प्रस्तुति बुलेटेड सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1029
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:812
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "प्रस्तुति टेम्पलेट: बुलेटका सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:807
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:969
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:819
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको वस्तु छान (विवरण नभएका)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:814
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:954
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको बस्तु छान (विवरण समेत)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1014
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: चारवटा जर्नलको वस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:835
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:984
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:999
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "प्रस्तुती टेम्प्लेट: दुईवटा जर्नल बस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "स्क्रिनको बायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
msgid "bottom"
msgstr "तलतिर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:853
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:865
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "स्क्रिनको तलपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:858 taextras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870 taextras.py:247
msgid "width"
msgstr "चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
msgid "the canvas width"
msgstr "क्यानभासको चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:881
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "स्क्रिनको दायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "स्क्रिनको माथिपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882 taextras.py:242
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894 taextras.py:242
#: taextras.py:248
msgid "height"
msgstr "उचाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
msgid "the canvas height"
msgstr "क्यानभास हाइट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:904
msgid "title x"
msgstr "शीर्षक x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:913
msgid "title y"
msgstr "शीर्षक y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
msgid "left x"
msgstr "बायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:919
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:931
msgid "top y"
msgstr "माथि y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:928
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:940
msgid "right x"
msgstr "दायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:949
msgid "bottom y"
msgstr "तल y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:952
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:967
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:964
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:979
msgid "presentation 1x1"
msgstr "प्रस्तुति १x१"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:982
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:994
msgid "presentation 2x1"
msgstr "प्रस्तुति 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:997
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1009
msgid "presentation 1x2"
msgstr "प्रस्तुति १x२"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1012
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1024
msgid "presentation 2x2"
msgstr "प्रस्तुति 2x2"
+#: pysamples/forward_push.py:45
+msgid "push destination rgb value to heap"
+msgstr ""
+
#: pysamples/grecord.py:215
msgid "stop"
msgstr "रोक"
@@ -1749,6 +1767,10 @@ msgstr "खेल"
msgid "save"
msgstr "सेभ गर"
+#: pysamples/journal-stats.py:78
+msgid "other"
+msgstr ""
+
#: pysamples/uturn.py:24
msgid "uturn"
msgstr "यूमोड"