Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po1510
1 files changed, 804 insertions, 706 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 6203d62..306b10d 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-15 00:32-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-01 00:30-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-31 06:22+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -22,9 +22,8 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
# Tên: không nên dịch
-#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3215
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
+#: activity/activity.info:2 TurtleArt/tawindow.py:3797
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
@@ -33,6 +32,8 @@ msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "Bảng chọn lệnh rùa"
#: TurtleArt/tabasics.py:121
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:711
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
msgid "forward"
msgstr "tiếp"
@@ -57,7 +58,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "xoá màn hình và đặt lại rùa"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
msgid "left"
msgstr "trái"
@@ -66,7 +67,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "quay rùa theo ngược chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:866
msgid "right"
msgstr "phải"
@@ -94,11 +95,11 @@ msgstr "chuyển rùa theo một hình cung"
msgid "set xy"
msgstr "đặt xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:261
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:238
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:262
msgid "y"
msgstr "y"
@@ -116,8 +117,8 @@ msgstr "đặt hướng về"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "đặt sự hướng về của rùa (0 là hướng về đầu màn hình)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3209
-#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:609
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3791
+#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:538
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -129,8 +130,8 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ X hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3209
-#: TurtleArt/tawindow.py:3215 TurtleArtActivity.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3791
+#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:539
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -142,8 +143,8 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ Y hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3210
-#: TurtleArt/tawindow.py:3216 TurtleArtActivity.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3792
+#: TurtleArt/tawindow.py:3798 TurtleArtActivity.py:539
msgid "heading"
msgstr "tiêu đề"
@@ -187,11 +188,11 @@ msgstr "đặt kích cỡ của đường được rùa vẽ"
msgid "fill screen"
msgstr "đầy màn hình"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:284
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:370 taextras.py:311
msgid "color"
msgstr "màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:410
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:380
msgid "shade"
msgstr "sắc màu"
@@ -209,69 +210,69 @@ msgstr ""
"giữ kích cỡ bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
#: TurtleArt/tabasics.py:335
-msgid "start fill"
-msgstr "bắt đầu lấp đầy"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:337
-msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
-msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:344
-msgid "end fill"
-msgstr ""
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:346
-#, fuzzy
-msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
-msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:357 TurtleArt/tabasics.py:361
-msgid "Palette of pen colors"
-msgstr "Bảng chọn màu sắc bút"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:365
msgid "set color"
msgstr "đặt màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:369
+#: TurtleArt/tabasics.py:339
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "thiết lập màu sắc cho đường do rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:377
+#: TurtleArt/tabasics.py:347
msgid "set shade"
msgstr "Tô bóng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:381
+#: TurtleArt/tabasics.py:351
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "đặt sắc màu của đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:389
+#: TurtleArt/tabasics.py:359
msgid "set gray"
msgstr "tô xám"
-#: TurtleArt/tabasics.py:392
+#: TurtleArt/tabasics.py:362
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "tô xám đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:401
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "giữ màu bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:411
+#: TurtleArt/tabasics.py:381
msgid "holds current pen shade"
msgstr "giữ sắc màu bút hiện thời"
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:389
msgid "gray"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:420
+#: TurtleArt/tabasics.py:390
#, fuzzy
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"giữ giá trị tỷ lệ hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
+#: TurtleArt/tabasics.py:398
+msgid "start fill"
+msgstr "bắt đầu lấp đầy"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:400
+msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
+msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:407
+msgid "end fill"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:409
+#, fuzzy
+msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
+msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:420 TurtleArt/tabasics.py:424
+msgid "Palette of pen colors"
+msgstr "Bảng chọn màu sắc bút"
+
#: TurtleArt/tabasics.py:426
msgid "red"
msgstr "đỏ"
@@ -426,542 +427,545 @@ msgstr "lớn hơn"
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "toán tử lớn-hơn lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:663
-msgid "True"
-msgstr ""
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:669
+#: TurtleArt/tabasics.py:666
msgid "less than"
msgstr "nhỏ hơn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:673
+#: TurtleArt/tabasics.py:670
msgid "logical less-than operator"
msgstr "toán tử nhỏ hơn lôgic"
#: TurtleArt/tabasics.py:678
-msgid "False"
-msgstr ""
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "equal"
msgstr "bằng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:688
+#: TurtleArt/tabasics.py:682
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "toán tử bằng-với lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:694
+#: TurtleArt/tabasics.py:688
msgid "not"
msgstr "không phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:697
+#: TurtleArt/tabasics.py:691
msgid "logical NOT operator"
msgstr "toán tử KHÔNG_PHẢI lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:703 TurtleArt/tabasics.py:706
+#: TurtleArt/tabasics.py:697 TurtleArt/tabasics.py:700
msgid "and"
msgstr "và"
-#: TurtleArt/tabasics.py:707
+#: TurtleArt/tabasics.py:701
msgid "logical AND operator"
msgstr "toán tử VÀ lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
+#: TurtleArt/tabasics.py:708 TurtleArt/tabasics.py:711
msgid "or"
msgstr "hoặc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:718
+#: TurtleArt/tabasics.py:712
msgid "logical OR operator"
msgstr "toán tử HOẶC lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:727
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:95
+#: TurtleArt/tabasics.py:721
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Bảng chọn toán tử luồng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:732
+#: TurtleArt/tabasics.py:726
msgid "wait"
msgstr "đợi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:736
+#: TurtleArt/tabasics.py:730
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "tạm dừng thực hiện chương trình trong một số giây đưa ra"
-#: TurtleArt/tabasics.py:743
+#: TurtleArt/tabasics.py:737
msgid "forever"
msgstr "hẳn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:747
+#: TurtleArt/tabasics.py:741
msgid "loops forever"
msgstr "lặp lại vô hạn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:754 TurtleArt/tabasics.py:758
+#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
msgid "repeat"
msgstr "lặp lại"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759
+#: TurtleArt/tabasics.py:753
msgid "loops specified number of times"
msgstr "lặp lại một số lần được ghi rõ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:777
+#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
msgid "if"
msgstr "nếu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:765
+#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
msgid "then"
msgstr "thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:768
+#: TurtleArt/tabasics.py:762
msgid "if then"
msgstr "nếu thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:770
+#: TurtleArt/tabasics.py:764
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử nếu-thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:777
-msgid "then else"
+#: TurtleArt/tabasics.py:772
+msgid "else"
msgstr "không thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:781
+#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:784
msgid "if then else"
msgstr "nếu thì không thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:782
+#: TurtleArt/tabasics.py:777 TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử nếu-thì-không_thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:790
+#: TurtleArt/tabasics.py:794
msgid "horizontal space"
msgstr "khoảng nằm ngang"
-#: TurtleArt/tabasics.py:791
+#: TurtleArt/tabasics.py:795
msgid "jogs stack right"
msgstr "đẩy nhẹ đống qua phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:798
+#: TurtleArt/tabasics.py:802
msgid "vertical space"
msgstr "khoảng nằm dọc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:799
+#: TurtleArt/tabasics.py:803
msgid "jogs stack down"
msgstr "đẩy nhẹ đống xuống dưới"
-#: TurtleArt/tabasics.py:805
+#: TurtleArt/tabasics.py:809
msgid "stop action"
msgstr "dừng hành vi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:808
+#: TurtleArt/tabasics.py:812
msgid "stops current action"
msgstr "dừng hành vi đang làm"
-#: TurtleArt/tabasics.py:817
+#: TurtleArt/tabasics.py:821
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Bảng chọn khối biến đổi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:822 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:826 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "đầu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:825
+#: TurtleArt/tabasics.py:829
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "kết nối hành vi đến nút chạy thanh công cụ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:833
+#: TurtleArt/tabasics.py:836 TurtleArt/tabasics.py:837
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:223
+msgid "text"
+msgstr "văn bản"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:839
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
+msgid "string value"
+msgstr "giá trị chuỗi"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:843 TurtleArt/tabasics.py:846
+#: TurtleArt/tabasics.py:854 TurtleArt/tabasics.py:858
+#: TurtleArt/tawindow.py:1247 TurtleArt/tawindow.py:1324
+#: TurtleArt/tawindow.py:4041
+msgid "action"
+msgstr "hành vi"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:848
+msgid "top of nameable action stack"
+msgstr "đầu của đống hành vi có thể đặt tên"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:859 TurtleArt/tawindow.py:4055
+msgid "invokes named action stack"
+msgstr "gọi đống hành vi đặt tên"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:866
msgid "store in box 1"
msgstr "lưu vào hộp 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:871
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:845
+#: TurtleArt/tabasics.py:879
msgid "store in box 2"
msgstr "lưu vào hộp 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:850
+#: TurtleArt/tabasics.py:884
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
-#: TurtleArt/tabasics.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:196
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
-msgid "text"
-msgstr "văn bản"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:860
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
-msgid "string value"
-msgstr "giá trị chuỗi"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:864
+#: TurtleArt/tabasics.py:892
msgid "box 1"
msgstr "hộp 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:867
+#: TurtleArt/tabasics.py:895
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Biến 1 (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:873
+#: TurtleArt/tabasics.py:902
msgid "box 2"
msgstr "hộp 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:876
+#: TurtleArt/tabasics.py:905
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Biến 2 (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:883 TurtleArt/tabasics.py:894
-msgid "box"
-msgstr "hộp"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:886 TurtleArt/tabasics.py:898
-msgid "my box"
-msgstr "hộp mình"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:888
-msgid "named variable (numeric value)"
-msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:894
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109
msgid "store in"
msgstr "lưu vào"
-#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tabasics.py:925
+msgid "box"
+msgstr "hộp"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109 taextras.py:396
msgid "value"
msgstr "giá trị"
-#: TurtleArt/tabasics.py:899
+#: TurtleArt/tabasics.py:915 TurtleArt/tabasics.py:928
+#: TurtleArt/tawindow.py:1251 TurtleArt/tawindow.py:4070
+#: TurtleArt/tawindow.py:4100
+msgid "my box"
+msgstr "hộp mình"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:916 TurtleArt/tawindow.py:4114
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong biến đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:907 TurtleArt/tabasics.py:910
-#: TurtleArt/tabasics.py:934 TurtleArt/tabasics.py:938
-msgid "action"
-msgstr "hành vi"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:912
-msgid "top of nameable action stack"
-msgstr "đầu của đống hành vi có thể đặt tên"
+#: TurtleArt/tabasics.py:931 TurtleArt/tawindow.py:4084
+msgid "named variable (numeric value)"
+msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:917 TurtleArt/tabasics.py:945
+#: TurtleArt/tabasics.py:938 TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "action 1"
msgstr "hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:920
+#: TurtleArt/tabasics.py:941
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "đầu của đống Hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:954
+#: TurtleArt/tabasics.py:947 TurtleArt/tabasics.py:967
msgid "action 2"
msgstr "hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928
+#: TurtleArt/tabasics.py:950
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "đầu của đống Hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:939
-msgid "invokes named action stack"
-msgstr "gọi đống hành vi đặt tên"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:948
+#: TurtleArt/tabasics.py:960
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "gọi đống Hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:970
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "gọi đống Hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:965
+#: TurtleArt/tabasics.py:978
msgid "trash"
msgstr "thùng rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:969
+#: TurtleArt/tabasics.py:982
msgid "empty trash"
msgstr "đổ rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:970
+#: TurtleArt/tabasics.py:983
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "xoá hoàn toàn các mục trong thùng rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:974
+#: TurtleArt/tabasics.py:987
msgid "restore all"
msgstr "phục hồi tất cả"
-#: TurtleArt/tabasics.py:975
+#: TurtleArt/tabasics.py:988
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
-#: TurtleArt/tabasics.py:979
+#: TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "clear all"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:980
+#: TurtleArt/tabasics.py:993
msgid "move all blocks to trash"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1473
-#: TurtleArtActivity.py:702
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1763
+#: TurtleArtActivity.py:633
msgid "Share selected blocks"
msgstr ""
-#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
-#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
-#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:926
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:941
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:956
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:971
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:986
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1001
+#: TurtleArt/taconstants.py:241 TurtleArt/taconstants.py:263
+#: TurtleArt/taconstants.py:284 TurtleArt/taconstants.py:326
+#: TurtleArt/taconstants.py:368 TurtleArt/taconstants.py:410
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:951
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"
-#: TurtleArt/talogo.py:350 TurtleArt/talogo.py:365 TurtleArtActivity.py:361
-#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:877
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1413
+#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:613
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1454
msgid "Stop turtle"
msgstr "Dừng rùa"
-#: TurtleArt/talogo.py:361 TurtleArtActivity.py:683
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1406
+#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:289 TurtleArtActivity.py:614
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1447
msgid "Show blocks"
msgstr "Hiện khối"
-#: TurtleArt/talogo.py:484
+#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:293 TurtleArtActivity.py:791
+msgid "Hide blocks"
+msgstr "Ẩn khối"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:492
msgid "did not output to"
msgstr "đã không xuất tới"
-#: TurtleArt/talogo.py:543
+#: TurtleArt/talogo.py:551
msgid "I don't know how to"
msgstr "Tôi chưa biết cách"
-#: TurtleArt/talogo.py:594
+#: TurtleArt/talogo.py:602
msgid "doesn't like"
msgstr "không thích"
-#: TurtleArt/talogo.py:594
+#: TurtleArt/talogo.py:602
msgid "as input"
msgstr "làm đầu vào"
-#: TurtleArt/tapalette.py:95
+#: TurtleArt/tapalette.py:96
msgid "displays next palette"
msgstr "hiển thị bảng chọn kế tiếp"
-#: TurtleArt/tapalette.py:96
+#: TurtleArt/tapalette.py:97
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "thay đổi hướng của bảng chọn khối"
-#: TurtleArt/tautils.py:177
+#: TurtleArt/tautils.py:191
msgid "Load..."
msgstr "tải xuống"
-#: TurtleArt/tautils.py:187
+#: TurtleArt/tautils.py:201
msgid "Save..."
msgstr "lưu lại"
-#: TurtleArt/tautils.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:690
+#: TurtleArt/tautils.py:473
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
msgid "click to open"
msgstr "nhấn để mở"
-#: TurtleArt/tawindow.py:911 TurtleArt/tawindow.py:912
+#: TurtleArt/tawindow.py:965 TurtleArt/tawindow.py:966
msgid "orientation"
msgstr "hướng"
-#: TurtleArt/tawindow.py:922 TurtleArt/tawindow.py:1296
+#: TurtleArt/tawindow.py:976 TurtleArt/tawindow.py:1396
msgid "next"
msgstr "tiếp"
-#: TurtleArt/tawindow.py:934 TurtleArt/tawindow.py:935
-#: TurtleArt/tawindow.py:1316
+#: TurtleArt/tawindow.py:988 TurtleArt/tawindow.py:989
+#: TurtleArt/tawindow.py:1416
msgid "shift"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1201
+#: TurtleArt/tawindow.py:1265
msgid "Select blocks to share"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:3314
+#: TurtleArt/tawindow.py:3896
msgid "image"
msgstr "ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:805
-#: TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:132 TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:730
+#: TurtleArtActivity.py:750 turtleblocks.py:333
msgid "Save as Logo"
msgstr "Lưu dạng Biểu hình"
-#: TurtleArtActivity.py:240 TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:797
-#: TurtleArtActivity.py:823 turtleblocks.py:330
+#: TurtleArtActivity.py:169 TurtleArtActivity.py:638 TurtleArtActivity.py:727
+#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:331
msgid "Save as image"
msgstr "Lưu dạng ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:248
+#: TurtleArtActivity.py:177
msgid "snapshot"
msgstr "hiện trạng"
-#: TurtleArtActivity.py:256 TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:684
-#: TurtleArtActivity.py:833
+#: TurtleArtActivity.py:185 TurtleArtActivity.py:572 TurtleArtActivity.py:615
+#: TurtleArtActivity.py:753
msgid "Save snapshot"
msgstr "Lưu ảnh chụp"
-#: TurtleArtActivity.py:297 TurtleArtActivity.py:621 TurtleArtActivity.py:759
-#: turtleblocks.py:352
+#: TurtleArtActivity.py:226 TurtleArtActivity.py:550 TurtleArtActivity.py:689
+#: turtleblocks.py:351
msgid "Turn off hover help"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:232 turtleblocks.py:353
msgid "Turn on hover help"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:311 turtleblocks.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:240 turtleblocks.py:363
msgid "Show palette"
msgstr "Hiện bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:317 TurtleArtActivity.py:859 turtleblocks.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:246 TurtleArtActivity.py:779 turtleblocks.py:365
msgid "Hide palette"
msgstr "Ẩn bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:473
+#: TurtleArtActivity.py:400
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Giảm toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:477 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:755
+#: TurtleArtActivity.py:404 TurtleArtActivity.py:542 TurtleArtActivity.py:685
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Tăng toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:549 TurtleArtActivity.py:585 TurtleArtActivity.py:675
-#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:361
+#: TurtleArtActivity.py:476 TurtleArtActivity.py:512 TurtleArtActivity.py:607
+#: TurtleArtActivity.py:660 turtleblocks.py:360
msgid "Edit"
msgstr "Sửa"
-#: TurtleArtActivity.py:554 TurtleArtActivity.py:583 TurtleArtActivity.py:676
-#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:481 TurtleArtActivity.py:510 TurtleArtActivity.py:608
+#: TurtleArtActivity.py:677 turtleblocks.py:355
msgid "View"
msgstr "Xem"
-#: TurtleArtActivity.py:581 TurtleArtActivity.py:677
+#: TurtleArtActivity.py:508 TurtleArtActivity.py:609
msgid "Project"
msgstr "Dự án"
-#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:674 TurtleArtActivity.py:704
-#: TurtleArtActivity.py:706 TurtleArtActivity.py:792
+#: TurtleArtActivity.py:514 TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:635
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:722
msgid "Save/Load"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:595 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:359
+#: TurtleArtActivity.py:522 TurtleArtActivity.py:661 turtleblocks.py:358
msgid "Copy"
msgstr "Chép"
-#: TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:524 TurtleArtActivity.py:662 turtleblocks.py:359
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
-#: TurtleArtActivity.py:599 TurtleArtActivity.py:748
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
+#: TurtleArtActivity.py:526
+#, fuzzy
+msgid "Restore blocks from trash"
+msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
+
+#: TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:678
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:777
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"
-#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:679 turtleblocks.py:339
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "Toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:532 TurtleArtActivity.py:681 turtleblocks.py:341
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Toạ độ cực"
-#: TurtleArtActivity.py:606 TurtleArtActivity.py:753
+#: TurtleArtActivity.py:535 TurtleArtActivity.py:683
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Tọa độ theo hệ Mét"
-#: TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:545 TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:345
msgid "Grow blocks"
msgstr "Khối lớn hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:618 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:547 TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:347
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Khối nhỏ hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:685
+#: TurtleArtActivity.py:576 TurtleArtActivity.py:616
msgid "Load example"
msgstr "Tải ví dụ"
-#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:865 turtleblocks.py:373
+#: TurtleArtActivity.py:610 TurtleArtActivity.py:785 turtleblocks.py:372
msgid "Clean"
msgstr "Làm sạch"
-#: TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:867 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:787 turtleblocks.py:373
msgid "Run"
msgstr "Chạy"
-#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:869 turtleblocks.py:375
+#: TurtleArtActivity.py:612 TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:374
msgid "Step"
msgstr "Bước"
-#: TurtleArtActivity.py:686 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:617 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "Trợ giúp"
-#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:618 turtleblocks.py:376
msgid "Stop"
msgstr "Dừng"
-#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:808 TurtleArtActivity.py:835
+#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:733 TurtleArtActivity.py:755
msgid "Load project"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:813 TurtleArtActivity.py:840
+#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:738 TurtleArtActivity.py:760
msgid "Load plugin"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:816 TurtleArtActivity.py:843
+#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:741 TurtleArtActivity.py:763
msgid "Load Python block"
msgstr "Tải khối Python"
-#: TurtleArtActivity.py:787
+#: TurtleArtActivity.py:717
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr ""
# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: TurtleArtActivity.py:860
+#: TurtleArtActivity.py:780
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+p"
-#: TurtleArtActivity.py:865
+#: TurtleArtActivity.py:785
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+e"
-#: TurtleArtActivity.py:867
+#: TurtleArtActivity.py:787
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+r"
-#: TurtleArtActivity.py:869
+#: TurtleArtActivity.py:789
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+w"
-#: TurtleArtActivity.py:878
+#: TurtleArtActivity.py:792
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+s"
-#: TurtleArtActivity.py:1011 TurtleArtActivity.py:1016
-#: TurtleArtActivity.py:1083
+#: TurtleArtActivity.py:927 TurtleArtActivity.py:932 TurtleArtActivity.py:999
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1079
+#: TurtleArtActivity.py:995
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1097
+#: TurtleArtActivity.py:1013
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:1098
+#: TurtleArtActivity.py:1014
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr ""
@@ -1072,427 +1076,446 @@ msgstr "tải lên thất bại"
#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:49
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:57
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:329
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:55
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:62
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:56
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:63
msgid "acceleration"
msgstr "gia tốc"
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:57
-#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:64
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:58
+#: plugins/accelerometer/accelerometer.py:65
msgid "push acceleration in x, y, z to heap"
msgstr "đẩy gia tốc trong x, y, z xếp thành đống"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
-#: taextras.py:286
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98 pysamples/grecord.py:205
+#: taextras.py:313
msgid "sound"
msgstr "âm thanh"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:84
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:99
msgid "raw microphone input signal"
msgstr "tín hiệu thô đầu vào máy vi âm"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:89
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:104
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
msgid "loudness"
msgstr "độ lớn"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:90
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:105
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:91
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:106
msgid "microphone input volume"
msgstr "âm lượng đầu vào máy vi âm"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "pitch"
msgstr "cường độ"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:120
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:128
msgid "microphone input pitch"
msgstr "cường độ đầu vào máy vi âm"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:150
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:164
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:177
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:191
-msgid "resistance"
-msgstr "điện trở"
-
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:151
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:165
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:178
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:192
+msgid "resistance"
+msgstr "điện trở"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:152
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:166
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:179
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:193
msgid "microphone input resistance"
msgstr "điện trở đầu vào máy vi âm"
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:156
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:170
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:183
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:197
-msgid "voltage"
-msgstr "điện áp"
-
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:157
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:171
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:184
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:198
+msgid "voltage"
+msgstr "điện áp"
+
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:158
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:172
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:185
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:199
msgid "microphone input voltage"
msgstr "điện áp đầu vào máy vi âm"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:79
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:97
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:110
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:55
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:62
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:61
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
+msgid "Palette of media objects"
+msgstr "Bảng chọn của đối tượng phương tiện truyền thông"
+
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:73
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:86
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:105
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:118
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:56
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:63
msgid "brightness"
msgstr "độ sáng"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:68
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:75
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:107
msgid "light level detected by camera"
msgstr "mức độ ánh sáng được phát hiện bởi máy ảnh"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:80
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:111
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:88
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:120
msgid "Average RGB color from camera is pushed to the stack"
msgstr "màu sắc Trung bình RGB từ máy ảnh được đẩy vào ngăp xếp"
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:91
-#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:123
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:99
+#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:132
msgid "camera output"
msgstr "đầu ra máy ảnh"
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:57
-#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:64
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:58
+#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:65
msgid "light level detected by light sensor"
msgstr "mức độ ánh sáng được phát hiện bởi bộ cảm biến ánh sáng"
# http://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification
-#: plugins/rfid/rfid.py:91 plugins/rfid/rfid.py:99
+#: plugins/rfid/rfid.py:92 plugins/rfid/rfid.py:100
msgid "RFID"
msgstr "Nhận dạng tần số vô tuyến"
-#: plugins/rfid/rfid.py:92 plugins/rfid/rfid.py:100
+#: plugins/rfid/rfid.py:93 plugins/rfid/rfid.py:101
msgid "read value from RFID device"
msgstr "đọc giá trị từ thiết bị Nhận dạng tần số vô tuyến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
msgid "while"
msgstr "trong khi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:107
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử làm-trong-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:116
msgid "until"
msgstr "đến khi"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:114
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:117
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử làm-đến-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:121
-msgid "Palette of media objects"
-msgstr "Bảng chọn của đối tượng phương tiện truyền thông"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+msgid "top"
+msgstr "trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
+msgid "top of a collapsible stack"
+msgstr "đầu của một đống có thể thu gọn"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
msgid "journal"
msgstr "nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:129
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "đối tượng phương tiện truyền thông Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
msgid "audio"
msgstr "âm thanh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "đối tượng âm thanh Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
msgid "video"
msgstr "hình ảnh chuyển động"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "đối tượng hình ảnh chuyển động Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
msgid "description"
msgstr "mô tả"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "trường mô tả Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
msgid "show"
msgstr "hiển thị"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:199
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "vẽ văn bản hoặc hiển thị phương tiện truyền thông từ Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:207
msgid "show aligned"
msgstr "hiện liên kết"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
msgid "set scale"
msgstr "đặt tỷ lệ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
msgid "sets the scale of media"
msgstr "đặt tỷ lệ của phương tiện truyền thông"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "save picture"
msgstr "lưu ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
msgid "picture name"
msgstr "tên ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:248
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "lưu một ảnh vào Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
msgid "save SVG"
msgstr "lưu SVG"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:259
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "lưu đồ họa rùa dưới dạng một tập tin SVG trong Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:266
msgid "scale"
msgstr "tỷ lệ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
msgid "holds current scale value"
msgstr "giữ giá trị tỷ lệ hiện thời"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:275
msgid "media wait"
msgstr "Chờ chạy chương trình chơi nhạc"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:277
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "đợi cho đoạn video hoặc âm thanh chạy hết"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
msgid "media stop"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
msgid "stop video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:278
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:290
msgid "media pause"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:280
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:292
msgid "pause video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
msgid "media resume"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
msgid "resume playing video or audio"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:293
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
msgid "speak"
msgstr "Nói"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
msgid "hello"
msgstr "Chào"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:308
msgid "speaks text"
msgstr "Nguyên bản lời nói"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "sinewave"
msgstr "Sóng hình sin"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
msgid "duration"
msgstr "Duy trỳ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "Sử dụng sóng hình sin tai tần số, biên độ và thời gian( tính bằng giây)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:347
msgid "button down"
msgstr "nút xuống( trong bàn phím vi tính)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "trả về 1 nếu nhấn chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:333
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#, fuzzy
+msgid "returns True if mouse button is pressed"
+msgstr "trả về 1 nếu nhấn chuột"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
msgid "mouse x"
msgstr "Tọa độ x của chuột(vói x là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:360
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "Trả về toạ độ x của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
msgid "mouse y"
msgstr "Tọa độ y của chuột(vói y là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:370
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "Trả về tọa độ y của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:378
msgid "query keyboard"
msgstr "truy vấn bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:356
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:380
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "yêu cầu đầu vào bàn phím (kết quả được lưu vào khối bàn phím)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
msgid "keyboard"
msgstr "bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
#, fuzzy
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "giữ kết quả của khối yêu-cầu-bàn-phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:399
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
msgid "read pixel"
msgstr "Đọc điểm ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:402
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:426
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Khối màu RGB theo màu mà con rùa nhìn thấy được đưa vào stack"
# Số màu rùa thấy được
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:410
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
msgid "turtle sees"
msgstr "Màu mà rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:412
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:436
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "trả về màu mà con rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420 taextras.py:304
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444 taextras.py:332
msgid "time"
msgstr "Thời gian"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "Thời gian trôi qua từ khi khởi động chương trình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:432
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Bảng chọn tuỳ chọn bổ sung"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:438
+#. TRANS: push adds a new item to the program stack
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "push"
msgstr "đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị vào miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
msgid "show heap"
msgstr "hiện miền nhớ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:479
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "hiển thị các giá trị trong miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
msgid "empty heap"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:492
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "trống miền FILO ( vào trước, ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
+#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "pop"
msgstr "Đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:481
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị ra miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:491
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
#, fuzzy
msgid "empty heap?"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:494
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:520
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:501
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
msgid "comment"
msgstr "ghi chú"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:505
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:531
msgid "places a comment in your code"
msgstr "đặt một ghi chú vào mã nguồn của bạn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
msgid "print"
msgstr "in"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "in giá trị trạng thái ở phần dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:551
msgid "Python chr operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
msgid "Python int operator"
msgstr ""
# Tên ngôn ngữ lập trình: đừng dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:554
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:580
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1500,7 +1523,7 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đơn biến như "
"sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1508,7 +1531,7 @@ msgstr ""
"Một phương thức lập trình: được sử dụng để thêm nhiều phương trình toán học "
"đa biến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1516,225 +1539,219 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đabiến như "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "Python block"
msgstr "Khối ngôn ngữ lập trình Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "chạy mã nguồn được tìm trong mô-đun tamyblock.py có trong Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:631
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
msgid "Cartesian"
msgstr "thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:639
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
msgid "polar"
msgstr "cực"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ cực"
# Tên: không nên dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "turtle"
msgstr "rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:651
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "chọn con rùa nào cần điều khiển"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
msgid "turtle shell"
msgstr "mai rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:688
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "đặt một chiếc mai tùy thích lên chú rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:849
-msgid "top"
-msgstr "trên"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:704
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "đầu của một đống đã thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:825
-msgid "bottom"
-msgstr "dưới"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:684
-msgid "bottom of a collapsible stack"
-msgstr "phía dưới của một đống có thể thu gọn"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:692
-msgid "collapsed stack: click to open"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
+msgid "load"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
-msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
-msgstr "khối dưới trong một đống đã thu gọn: nhấn để mở lại"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
-msgid "top of stack"
-msgstr "đầu đống"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#, fuzzy
+msgid "loads a block"
+msgstr "nạp khối của mình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
-msgid "label"
-msgstr "nhãn"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#, fuzzy
+msgid "setxy"
+msgstr "đặt xy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:718
-msgid "top of a collapsible stack"
-msgstr "đầu của một đống có thể thu gọn"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+msgid "palette"
+msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:728
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+msgid "selects a palette"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:753
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Bảng chọn mẫu trình diễn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "hide blocks"
msgstr "ẩn khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:737
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "làm sạch sẽ vùng vẽ bằng cách ẩn các khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:769
msgid "show blocks"
msgstr "hiện khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "phục hồi các khối bị ẩn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ẩn các thanh công cụ Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
msgid "list"
msgstr "danh sách"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:767
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1002
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1027
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "trình diễn danh sách nút"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:775
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1004
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1029
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "mẫu trình diễn: danh sách chấm điểm"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:944
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:807
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:969
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (không mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:929
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:814
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:954
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (với mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:796
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:989
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1014
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 4 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:803
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:810
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:959
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:974
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:835
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:984
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:999
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 2 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "xcor bên trái màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
+msgid "bottom"
+msgstr "dưới"
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:853
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "ycor bên dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833 taextras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:858 taextras.py:247
msgid "width"
msgstr "rộng"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
msgid "the canvas width"
msgstr "chiều rộng vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:844
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "xcor bên phải màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:852
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "ycor bên trên màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857 taextras.py:219
-#: taextras.py:225
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882 taextras.py:242
+#: taextras.py:248
msgid "height"
msgstr "độ cao"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
msgid "the canvas height"
msgstr "chiều cao vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
msgid "title x"
msgstr "tiêu đề x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
msgid "title y"
msgstr "tiêu đề y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
msgid "left x"
msgstr "tọa độ x phía trái"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:919
msgid "top y"
msgstr "tọa độ y phía trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:928
msgid "right x"
msgstr "tọa độ x phía phải"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
msgid "bottom y"
msgstr "tọa độ y phía dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:927
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:942
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:952
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:967
msgid "presentation 1x1"
msgstr "trình diễn 1×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:982
msgid "presentation 2x1"
msgstr "trình diễn 2×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:972
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:997
msgid "presentation 1x2"
msgstr "trình diễn 1×2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:987
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1012
msgid "presentation 2x2"
msgstr "trình diễn 2×2"
@@ -1866,11 +1883,11 @@ msgstr ""
msgid "temperature"
msgstr ""
-#: taextras.py:76 taextras.py:267
+#: taextras.py:76 taextras.py:292
msgid "distance"
msgstr ""
-#: taextras.py:77 taextras.py:264
+#: taextras.py:77 taextras.py:289
msgid "tilt"
msgstr ""
@@ -1887,11 +1904,11 @@ msgid "Butia Robot"
msgstr ""
#: taextras.py:81
-msgid "delay Butia"
+msgid "refresh Butia"
msgstr ""
#: taextras.py:82
-msgid "wait for argument seconds"
+msgid "refresh the state of the Butia palette and blocks"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
@@ -1910,7 +1927,7 @@ msgstr ""
#: taextras.py:88
msgid ""
-"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
+"set the speed of the Butia motors to a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
msgstr ""
@@ -1927,26 +1944,26 @@ msgstr ""
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr ""
-#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
+#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
#: taextras.py:95
-msgid "backward Butia"
+msgid "left Butia"
msgstr ""
#: taextras.py:96
-msgid "move the Butia robot backward"
+msgid "turn the Butia robot to the left"
msgstr ""
-#: taextras.py:97
-msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
+#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
+#: taextras.py:98
+msgid "backward Butia"
msgstr ""
-#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
#: taextras.py:99
-msgid "left Butia"
+msgid "move the Butia robot backward"
msgstr ""
#: taextras.py:100
-msgid "turn the Butia robot at left"
+msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
@@ -1978,12 +1995,12 @@ msgstr ""
msgid "display Butia"
msgstr ""
-#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
-#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:109
msgid "Hello World Butia "
msgstr ""
+#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
+#. The len must be 32 characters/spaces.
#: taextras.py:112
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr ""
@@ -1993,940 +2010,1027 @@ msgid "Butia"
msgstr ""
#: taextras.py:117
-msgid "The camera was not found."
+msgid "Error on initialization of the camera"
msgstr ""
#: taextras.py:118
-msgid "Error on the initialization of the camera."
+msgid "No camera was found"
msgstr ""
#: taextras.py:119
-msgid "FollowMe"
+msgid "Error stopping camera"
msgstr ""
#: taextras.py:120
-msgid "follow"
+msgid "Error starting camera"
msgstr ""
-#: taextras.py:121
-msgid "R"
+#. TRANS: The "mask" is used to restrict processing to a region in the image
+#: taextras.py:122
+msgid "Error making mask"
msgstr ""
-#: taextras.py:122
+#: taextras.py:123
+msgid "FollowMe"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:124
+msgid "follow"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: Green component of a color
+#: taextras.py:126
msgid "G"
msgstr ""
-#: taextras.py:123
+#. TRANS: Red component of a color
+#: taextras.py:128
+msgid "R"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: Blue component of a color
+#: taextras.py:130
msgid "B"
msgstr ""
-#: taextras.py:124
+#: taextras.py:131
msgid "follow a RGB color"
msgstr ""
-#: taextras.py:125
+#: taextras.py:132
msgid "threshold"
msgstr ""
-#: taextras.py:126
+#: taextras.py:133
msgid "set a threshold for a RGB color"
msgstr ""
-#: taextras.py:127
+#. TRANS: the calibration can be saved for later use
+#: taextras.py:135
msgid "save calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:128
+#: taextras.py:136
msgid "stores a calibration in calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:129
+#. TRANS: the calibration can be saved for later use
+#: taextras.py:138
msgid "save calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:130
+#: taextras.py:139
msgid "stores a calibration in calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:131
+#. TRANS: the calibration is used to match an RGB color to a target
+#: taextras.py:141
msgid "calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:132
+#: taextras.py:142
msgid "stores a personalized calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:133
+#: taextras.py:143
msgid "calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:134
+#: taextras.py:144
msgid "return calibration 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:135
+#: taextras.py:145
msgid "calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:136
+#: taextras.py:146
msgid "return calibration 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:137
+#: taextras.py:147
msgid "return a personalized calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:148
msgid "x position"
msgstr ""
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:149
msgid "return x position"
msgstr ""
-#: taextras.py:140
+#: taextras.py:150
msgid "y position"
msgstr ""
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:151
msgid "return y position"
msgstr ""
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:152
msgid "pixels"
msgstr ""
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:153
msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
msgstr ""
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:154
msgid "follow a color or calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:145
+#: taextras.py:155
msgid "minimum pixels"
msgstr ""
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:156
msgid "set the minimal number of pixels to follow"
msgstr ""
-#: taextras.py:147
+#: taextras.py:157
+msgid "camera mode"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:158
+msgid "set the color mode of the camera: RGB, YUV, or HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:159
+msgid "RGB"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:160
+msgid "set the color mode of the camera to RGB"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:161
+msgid "YUV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:162
+msgid "set the color mode of the camera to YUV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:163
+msgid "HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:164
+msgid "set the color mode of the camera to HSV"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:165
msgid "empty calibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:148
+#: taextras.py:166
msgid "error in string conversion"
msgstr ""
-#: taextras.py:152
+#. TRANS: SumBot is a robot programmed for "Sumo wrestling"
+#: taextras.py:171
msgid "SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:172
msgid "speed SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:173
msgid "submit the speed to the SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:155
+#: taextras.py:174
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:176
msgid "forward SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:158
+#: taextras.py:177
msgid "move SumBot forward"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:179
msgid "backward SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:180
msgid "move SumBot backward"
msgstr ""
-#: taextras.py:162
+#: taextras.py:181
msgid "stop SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:163
+#: taextras.py:182
msgid "stop the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:165
+#: taextras.py:184
msgid "left SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:166
+#: taextras.py:185
msgid "turn left the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:168
+#: taextras.py:187
msgid "right SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:188
msgid "turn right the SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:170
+#. TRANS: The angle to the center is the angle SumBot must turn to
+#. face the center of the playing field
+#: taextras.py:191
msgid "angle to center"
msgstr ""
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:193
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr ""
-#: taextras.py:173
+#. TRANS: The angle to the center is the angle SumBot must turn to
+#. face the Enemy (opponent)
+#: taextras.py:196
msgid "angle to Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:174
+#: taextras.py:197
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:199
msgid "x coor. SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:177
+#: taextras.py:200
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:202
msgid "y coor. SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:180
+#: taextras.py:203
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:182
+#: taextras.py:205
msgid "x coor. Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:183
+#: taextras.py:206
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:208
msgid "y coor. Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:186
+#: taextras.py:209
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:188
+#: taextras.py:211
msgid "rotation SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:189
+#: taextras.py:212
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:191
+#: taextras.py:214
msgid "rotation Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:215
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:193
+#: taextras.py:216
msgid "distance to center"
msgstr ""
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:218
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr ""
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:219
msgid "distance to Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:220
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:198
+#: taextras.py:221
msgid "update information"
msgstr ""
-#: taextras.py:199
+#: taextras.py:222
msgid "update information from the server"
msgstr ""
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:227
#, fuzzy
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:205
+#: taextras.py:228
msgid "start polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:206
+#: taextras.py:229
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr ""
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:231
msgid "add point"
msgstr ""
-#: taextras.py:209
+#: taextras.py:232
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr ""
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:234
msgid "end polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:235
#, fuzzy
msgid "Define a new polygon."
msgstr "Định nghĩa một đa giác lồi mới"
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:236
msgid "end filled polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:214
+#: taextras.py:237
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "Không phải là hình đa giác đơn giản"
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:238
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "Định nghĩa một đa giác lồi mới"
-#: taextras.py:216
+#: taextras.py:239
msgid "triangle"
msgstr ""
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:218
+#: taextras.py:241
msgid "base"
msgstr ""
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:243
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:221
+#: taextras.py:244
msgid "circle"
msgstr ""
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:245
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:223
+#: taextras.py:246
msgid "rectangle"
msgstr ""
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:249
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:250
msgid "reset"
msgstr ""
-#: taextras.py:228
+#: taextras.py:251
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr ""
-#: taextras.py:229
+#: taextras.py:252
msgid "motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:230
+#. TRANS: torque as in engine torque
+#: taextras.py:254
msgid "torque"
msgstr ""
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:255
msgid "speed"
msgstr ""
-#: taextras.py:232
+#: taextras.py:256
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
msgstr ""
-#: taextras.py:234 taextras.py:355
+#: taextras.py:258 taextras.py:392
msgid "pin"
msgstr ""
-#: taextras.py:235
+#: taextras.py:259
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr ""
-#: taextras.py:236
+#: taextras.py:260
msgid "joint"
msgstr ""
-#: taextras.py:239
+#: taextras.py:263
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
msgstr ""
-#: taextras.py:241
+#: taextras.py:265
msgid "save as Physics activity"
msgstr ""
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:266
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr ""
#. TRANS: Here, gear means a toothed wheel, as in a clock-works
-#: taextras.py:244
+#: taextras.py:268
msgid "gear"
msgstr ""
-#: taextras.py:245
+#: taextras.py:269
msgid "Add a gear object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:246
+#: taextras.py:270
#, fuzzy
msgid "density"
msgstr "nhận dạng"
-#: taextras.py:247
+#: taextras.py:271
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr ""
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:273
msgid "friction"
msgstr ""
-#: taextras.py:250
+#: taextras.py:274
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
msgstr ""
-#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:253
+#. TRANS: bounciness is coefficient of restitution
+#: taextras.py:277
msgid "bounciness"
msgstr ""
-#: taextras.py:254
+#: taextras.py:278
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
msgstr ""
-#: taextras.py:256
+#. TRANS: dynamic here means moving vs in a fixed position
+#: taextras.py:281
msgid "dynamic"
msgstr ""
-#: taextras.py:257
+#: taextras.py:282
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:263
+#: taextras.py:288
#, fuzzy
msgid "Palette of WeDo blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:290
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:294
msgid "distance sensor output"
msgstr ""
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:295
msgid "Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:271
+#: taextras.py:296
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:272
+#: taextras.py:297
msgid "Motor B"
msgstr ""
-#: taextras.py:273
+#: taextras.py:298
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr ""
-#: taextras.py:274
+#: taextras.py:299
msgid "set the value for Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:300
msgid "set the value for Motor B"
msgstr ""
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:280
+#: taextras.py:305
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
msgstr ""
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:306
msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
msgstr ""
-#: taextras.py:282
+#. TRANS: touch sensor (implemented as a button)
+#: taextras.py:308
msgid "touch"
msgstr ""
-#: taextras.py:283
+#. TRANS: distance sensor (implemented using ultrasonics)
+#: taextras.py:310
msgid "ultrasonic"
msgstr ""
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:312
#, fuzzy
msgid "light"
msgstr "phải"
-#: taextras.py:287
+#: taextras.py:314
msgid "PORT A"
msgstr ""
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:315
msgid "PORT B"
msgstr ""
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:316
msgid "PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:317
msgid "PORT 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:318
msgid "PORT 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:319
msgid "PORT 3"
msgstr ""
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:320
msgid "PORT 4"
msgstr ""
-#: taextras.py:294
+#. TRANS: The brick is the NXT controller
+#: taextras.py:322
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:295
+#: taextras.py:323
msgid "Please check the port."
msgstr ""
-#: taextras.py:296
+#: taextras.py:324
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr ""
-#: taextras.py:297
+#: taextras.py:325
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr ""
-#: taextras.py:298
+#: taextras.py:326
msgid "NXT found"
msgstr ""
-#: taextras.py:299
+#: taextras.py:327
msgid "NXT not found"
msgstr ""
-#: taextras.py:300
+#: taextras.py:328
msgid "refresh NXT"
msgstr ""
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:329
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:330
msgid "play tone"
msgstr ""
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:331
msgid "frequency"
msgstr ""
-#: taextras.py:305
+#: taextras.py:333
msgid "Play a tone at frequency for time."
msgstr ""
-#: taextras.py:306
+#. TRANS: turn is the action and rotations is quantity of turns
+#: taextras.py:335
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
msgstr ""
-#: taextras.py:307
+#: taextras.py:336
#, fuzzy
msgid "port"
msgstr "Cổng"
-#: taextras.py:308
+#: taextras.py:337
msgid "power"
msgstr ""
-#: taextras.py:309
+#: taextras.py:338
msgid "turn a motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:310
+#: taextras.py:339
msgid ""
"synchronize motors\n"
"steering"
msgstr ""
-#: taextras.py:311
+#: taextras.py:340
msgid "rotations"
msgstr ""
-#: taextras.py:312
+#: taextras.py:341
msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:313
+#: taextras.py:342
msgid "PORT A of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:314
+#: taextras.py:343
msgid "PORT B of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:315
+#: taextras.py:344
msgid "PORT C of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:345
msgid "start motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:346
msgid "Run a motor forever."
msgstr ""
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:347
msgid "brake motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:348
msgid "Stop a specified motor."
msgstr ""
-#: taextras.py:320
+#. TRANS: reset is used to reset the counter associated with the motor
+#: taextras.py:350
msgid "reset motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:321
+#: taextras.py:351
msgid "Reset the motor counter."
msgstr ""
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:352
msgid "motor position"
msgstr ""
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:353
msgid "Get the motor position."
msgstr ""
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:354
msgid "PORT 1 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:355
msgid "PORT 2 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:356
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:357
msgid "PORT 4 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:358
#, fuzzy
msgid "read"
msgstr "đỏ"
-#: taextras.py:329
+#: taextras.py:359
#, fuzzy
msgid "sensor"
msgstr "Máy nhạy"
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:360
msgid "Read sensor output."
msgstr ""
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:361
msgid "color sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:362
msgid "light sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:333
+#: taextras.py:363
msgid "touch sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:334
+#: taextras.py:364
msgid "distance sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:335
+#: taextras.py:365
msgid "sound sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:336
+#. TRANS: set light is used to set the light level associated with
+#. the color sensor (which can emit light as well as sense it)
+#: taextras.py:368
msgid "set light"
msgstr ""
-#: taextras.py:337
+#: taextras.py:369
msgid "Set color sensor light."
msgstr ""
+#. TRANS: the battery level is the charge level of the brick
+#: taextras.py:371
+msgid "battery level"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:372
+msgid "Get battery level of brick."
+msgstr ""
+
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:342
+#: taextras.py:377
#, fuzzy
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:378
msgid "HIGH"
msgstr ""
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:379
msgid "LOW"
msgstr ""
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:380
msgid "INPUT"
msgstr ""
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:381
msgid "OUTPUT"
msgstr ""
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:348
+#: taextras.py:383
msgid "PWM"
msgstr ""
-#: taextras.py:349
+#: taextras.py:384
msgid "SERVO"
msgstr ""
-#: taextras.py:350
+#: taextras.py:385
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr ""
-#: taextras.py:351
+#: taextras.py:386
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr ""
-#: taextras.py:352
+#: taextras.py:387
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr ""
-#: taextras.py:353
+#: taextras.py:388
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr ""
-#: taextras.py:354
+#. TRANS: pin mode is used to specify the mode (INPUT, OUTPUT, etc)
+#. in which an I/O pin is being used.
+#: taextras.py:391
msgid "pin mode"
msgstr ""
-#: taextras.py:356
+#: taextras.py:393
#, fuzzy
msgid "mode"
msgstr "sửa"
-#: taextras.py:357
+#: taextras.py:394
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr ""
-#: taextras.py:358
+#: taextras.py:395
msgid "analog write"
msgstr ""
-#: taextras.py:360
+#: taextras.py:397
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:361
+#: taextras.py:398
msgid "analog read"
msgstr ""
-#: taextras.py:362
+#: taextras.py:399
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
msgstr ""
-#: taextras.py:364
+#: taextras.py:401
msgid "digital write"
msgstr ""
-#: taextras.py:365
+#: taextras.py:402
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:366
+#: taextras.py:403
msgid "digital read"
msgstr ""
-#: taextras.py:367
+#: taextras.py:404
msgid "Read value from digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:368
+#: taextras.py:405
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:369
+#: taextras.py:406
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr ""
-#: taextras.py:370
+#: taextras.py:407
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr ""
-#: taextras.py:371
+#: taextras.py:408
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:372
+#: taextras.py:409
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr ""
-#: taextras.py:373
+#: taextras.py:410
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:79
+#: turtleblocks.py:80
msgid "usage is"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:231
+#: turtleblocks.py:232
msgid "No option action:"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:246
+#: turtleblocks.py:247
msgid "File not found"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:270
+#: turtleblocks.py:271
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:326
+#: turtleblocks.py:327
msgid "New"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:327
+#: turtleblocks.py:328
msgid "Open"
msgstr "Mở"
-#: turtleblocks.py:328
+#: turtleblocks.py:329
msgid "Save"
msgstr "Lưu"
-#: turtleblocks.py:329
+#: turtleblocks.py:330
#, fuzzy
msgid "Save as"
msgstr "Lưu dạng"
-#: turtleblocks.py:332
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "Lưu dạng HTML"
-
-#: turtleblocks.py:336
+#: turtleblocks.py:335
msgid "Quit"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:337
+#: turtleblocks.py:336
msgid "File"
msgstr "Tập tin"
-#: turtleblocks.py:344
+#: turtleblocks.py:343
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "Đặt lại tỷ lệ toạ độ"
-#: turtleblocks.py:350
+#: turtleblocks.py:349
msgid "Reset block size"
msgstr "Đặt lại kích cỡ khối"
-#: turtleblocks.py:368
+#: turtleblocks.py:367
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Hiện/ẩn khối"
-#: turtleblocks.py:370
+#: turtleblocks.py:369
msgid "Tools"
msgstr "Công cụ"
-#: turtleblocks.py:376
+#: turtleblocks.py:375
msgid "Debug"
msgstr "Gỡ lỗi"
# Tên: không nên dịch
-#: turtleblocks.py:378
+#: turtleblocks.py:377
msgid "Turtle"
msgstr "Rùa"
-#: turtleblocks.py:412
+#: turtleblocks.py:411
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:413
+#: turtleblocks.py:412
msgid "Save project?"
msgstr ""
+#~ msgid "then else"
+#~ msgstr "không thì"
+
+#~ msgid "bottom of a collapsible stack"
+#~ msgstr "phía dưới của một đống có thể thu gọn"
+
+#~ msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
+#~ msgstr "khối dưới trong một đống đã thu gọn: nhấn để mở lại"
+
+#~ msgid "top of stack"
+#~ msgstr "đầu đống"
+
+#~ msgid "label"
+#~ msgstr "nhãn"
+
+#~ msgid "Save as HTML"
+#~ msgstr "Lưu dạng HTML"
+
#~ msgid "<Ctrl>d"
#~ msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+d"
#~ msgid "presentation"
#~ msgstr "trình diễn"
-#~ msgid "Hide blocks"
-#~ msgstr "Ẩn khối"
-
# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
#~ msgid "<Ctrl>b"
#~ msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+b"
@@ -3105,9 +3209,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "<Alt>s"
#~ msgstr "<Alt>s"
-#~ msgid "load my block"
-#~ msgstr "nạp khối của mình"
-
#~ msgid "<Alt>o"
#~ msgstr "<Alt>o"
@@ -3120,9 +3221,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "Keyboard"
#~ msgstr "Bàn phím"
-#~ msgid "else"
-#~ msgstr "không thì"
-
#~ msgid "My Blocks"
#~ msgstr "Khối của mình"