Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po602
1 files changed, 373 insertions, 229 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 1a87e4d..1bb6688 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-16 00:31-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-24 00:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-31 06:22+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -23,8 +23,8 @@ msgstr ""
# Tên: không nên dịch
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:1747
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3057
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
@@ -57,7 +57,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "xoá màn hình và đặt lại rùa"
#: TurtleArt/tabasics.py:154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:736
msgid "left"
msgstr "trái"
@@ -66,7 +66,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "quay rùa theo ngược chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
#: TurtleArt/tabasics.py:165
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "right"
msgstr "phải"
@@ -116,8 +116,8 @@ msgstr "đặt hướng về"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "đặt sự hướng về của rùa (0 là hướng về đầu màn hình)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:542
+#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:560
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -129,8 +129,8 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ X hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
+#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -142,8 +142,8 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ Y hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3051
-#: TurtleArt/tawindow.py:3055 TurtleArtActivity.py:543
+#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3053
+#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
msgid "heading"
msgstr "tiêu đề"
@@ -585,17 +585,17 @@ msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
#: TurtleArt/tabasics.py:851
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:172
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:182
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:210
msgid "text"
msgstr "văn bản"
#: TurtleArt/tabasics.py:852
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
msgid "string value"
msgstr "giá trị chuỗi"
@@ -631,7 +631,7 @@ msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
msgid "store in"
msgstr "lưu vào"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:885 taextras.py:333
msgid "value"
msgstr "giá trị"
@@ -707,12 +707,12 @@ msgstr ""
#: TurtleArt/taconstants.py:250 TurtleArt/taconstants.py:272
#: TurtleArt/taconstants.py:293 TurtleArt/taconstants.py:335
#: TurtleArt/taconstants.py:377 TurtleArt/taconstants.py:419
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:868
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:896
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:859
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:915
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"
@@ -732,11 +732,11 @@ msgstr "không thích"
msgid "as input"
msgstr "làm đầu vào"
-#: TurtleArt/tapalette.py:84
+#: TurtleArt/tapalette.py:92
msgid "displays next palette"
msgstr "hiển thị bảng chọn kế tiếp"
-#: TurtleArt/tapalette.py:85
+#: TurtleArt/tapalette.py:93
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "thay đổi hướng của bảng chọn khối"
@@ -749,186 +749,186 @@ msgid "Save..."
msgstr "lưu lại"
#: TurtleArt/tautils.py:596
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
msgid "click to open"
msgstr "nhấn để mở"
-#: TurtleArt/tawindow.py:837 TurtleArt/tawindow.py:838
+#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:849
msgid "orientation"
msgstr "hướng"
-#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:1164
+#: TurtleArt/tawindow.py:859 TurtleArt/tawindow.py:1181
msgid "next"
msgstr "tiếp"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3146
+#: TurtleArt/tawindow.py:3153
msgid "image"
msgstr "ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:147
+#: TurtleArtActivity.py:150
msgid "presentation"
msgstr "trình diễn"
-#: TurtleArtActivity.py:223
+#: TurtleArtActivity.py:226
msgid "snapshot"
msgstr "hiện trạng"
-#: TurtleArtActivity.py:271 turtleart.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:572 turtleart.py:346
+msgid "Turn off hover help"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:284 turtleart.py:348
+msgid "Turn on hover help"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:292 turtleart.py:358
msgid "Show palette"
msgstr "Hiện bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:682 turtleart.py:356
+#: TurtleArtActivity.py:298 TurtleArtActivity.py:689 turtleart.py:360
msgid "Hide palette"
msgstr "Ẩn bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:284 TurtleArtActivity.py:297
+#: TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:318
msgid "Show blocks"
msgstr "Hiện khối"
-#: TurtleArtActivity.py:287 TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:685
+#: TurtleArtActivity.py:308 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:692
msgid "Hide blocks"
msgstr "Ẩn khối"
-#: TurtleArtActivity.py:415
+#: TurtleArtActivity.py:436
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Giảm toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:419 TurtleArtActivity.py:546
+#: TurtleArtActivity.py:440 TurtleArtActivity.py:564
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Tăng toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:478 TurtleArtActivity.py:516 turtleart.py:351
+#: TurtleArtActivity.py:499 TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:355
msgid "Edit"
msgstr "Sửa"
-#: TurtleArtActivity.py:482 TurtleArtActivity.py:514 turtleart.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:503 TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:350
msgid "View"
msgstr "Xem"
-#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:520
-msgid "Help"
-msgstr "Trợ giúp"
-
-#: TurtleArtActivity.py:512
+#: TurtleArtActivity.py:532
msgid "Project"
msgstr "Dự án"
-#: TurtleArtActivity.py:518 TurtleArtActivity.py:625
+#: TurtleArtActivity.py:538 TurtleArtActivity.py:632
msgid "Save/Load"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:528 turtleart.py:349
+#: TurtleArtActivity.py:546 turtleart.py:353
msgid "Copy"
msgstr "Chép"
-#: TurtleArtActivity.py:530 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:548 turtleart.py:354
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
-#: TurtleArtActivity.py:532
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: TurtleArtActivity.py:550
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"
-#: TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:552 turtleart.py:334
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "Toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:336
+#: TurtleArtActivity.py:554 turtleart.py:336
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Toạ độ cực"
-#: TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArtActivity.py:557
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Tọa độ theo hệ Mét"
-#: TurtleArtActivity.py:549 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:567 turtleart.py:340
msgid "Grow blocks"
msgstr "Khối lớn hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:551 turtleart.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:569 turtleart.py:342
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Khối nhỏ hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:667
+#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:674
msgid "Load example"
msgstr "Tải ví dụ"
-#: TurtleArtActivity.py:593 TurtleArtActivity.py:597
-msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
-msgstr "Di chuyển con trỏ trên bảng chọn màu cam để đượctrợ giúp."
-
-#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:650 turtleart.py:324
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:657 turtleart.py:324
msgid "Save as image"
msgstr "Lưu dạng ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:633 TurtleArtActivity.py:653 turtleart.py:326
+#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:660 turtleart.py:326
msgid "Save as HTML"
msgstr "Lưu dạng HTML"
-#: TurtleArtActivity.py:636 TurtleArtActivity.py:655 turtleart.py:328
+#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:662 turtleart.py:328
msgid "Save as Logo"
msgstr "Lưu dạng Biểu hình"
-#: TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:658
+#: TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:665
msgid "Save snapshot"
msgstr "Lưu ảnh chụp"
-#: TurtleArtActivity.py:641 TurtleArtActivity.py:661
+#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:668
msgid "Load project"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:644 TurtleArtActivity.py:664
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:671
msgid "Load Python block"
msgstr "Tải khối Python"
# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: TurtleArtActivity.py:683
+#: TurtleArtActivity.py:690
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+p"
# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: TurtleArtActivity.py:686
+#: TurtleArtActivity.py:693
msgid "<Ctrl>b"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+b"
-#: TurtleArtActivity.py:691 turtleart.py:363
+#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:367
msgid "Clean"
msgstr "Làm sạch"
-#: TurtleArtActivity.py:691
+#: TurtleArtActivity.py:698
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+e"
-#: TurtleArtActivity.py:693 turtleart.py:364
+#: TurtleArtActivity.py:700 turtleart.py:368
msgid "Run"
msgstr "Chạy"
-#: TurtleArtActivity.py:693
+#: TurtleArtActivity.py:700
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+r"
-#: TurtleArtActivity.py:695 turtleart.py:365
+#: TurtleArtActivity.py:702 turtleart.py:369
msgid "Step"
msgstr "Bước"
-#: TurtleArtActivity.py:695
+#: TurtleArtActivity.py:702
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+w"
-#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:705 turtleart.py:370
msgid "Debug"
msgstr "Gỡ lỗi"
-#: TurtleArtActivity.py:698
+#: TurtleArtActivity.py:705
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+d"
-#: TurtleArtActivity.py:700
+#: TurtleArtActivity.py:707
msgid "Stop turtle"
msgstr "Dừng rùa"
-#: TurtleArtActivity.py:701
+#: TurtleArtActivity.py:708
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+s"
@@ -1040,7 +1040,7 @@ msgstr "tải lên thất bại"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:56
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:294
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:295
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
@@ -1076,7 +1076,7 @@ msgstr "âm lượng đầu vào máy vi âm"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:118
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:126
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "pitch"
msgstr "cường độ"
@@ -1173,258 +1173,258 @@ msgstr "toán tử làm-đến-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ
msgid "Palette of media objects"
msgstr "Bảng chọn của đối tượng phương tiện truyền thông"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
msgid "journal"
msgstr "nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:127
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:128
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "đối tượng phương tiện truyền thông Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:137
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:138
msgid "audio"
msgstr "âm thanh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "đối tượng âm thanh Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:149
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:150
msgid "video"
msgstr "hình ảnh chuyển động"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:152
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "đối tượng hình ảnh chuyển động Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:161
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:162
msgid "description"
msgstr "mô tả"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:164
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "trường mô tả Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:180
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:209
msgid "show"
msgstr "hiển thị"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:184
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:197
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:212
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:185
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "vẽ văn bản hoặc hiển thị phương tiện truyền thông từ Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
msgid "show aligned"
msgstr "hiện liên kết"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:220
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:221
msgid "set scale"
msgstr "đặt tỷ lệ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:224
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
msgid "sets the scale of media"
msgstr "đặt tỷ lệ của phương tiện truyền thông"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:231
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
msgid "save picture"
msgstr "lưu ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:233
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
msgid "picture name"
msgstr "tên ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:235
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "lưu một ảnh vào Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:242
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:243
msgid "save SVG"
msgstr "lưu SVG"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "lưu đồ họa rùa dưới dạng một tập tin SVG trong Nhật ký Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:252
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
msgid "scale"
msgstr "tỷ lệ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
msgid "holds current scale value"
msgstr "giữ giá trị tỷ lệ hiện thời"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:261
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
msgid "media wait"
msgstr "Chờ chạy chương trình chơi nhạc"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "đợi cho đoạn video hoặc âm thanh chạy hết"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:271
msgid "speak"
msgstr "Nói"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
msgid "hello"
msgstr "Chào"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:273
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:274
msgid "speaks text"
msgstr "Nguyên bản lời nói"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "sinewave"
msgstr "Sóng hình sin"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:282
msgid "duration"
msgstr "Duy trỳ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:284
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "Sử dụng sóng hình sin tai tần số, biên độ và thời gian( tính bằng giây)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:301
msgid "button down"
msgstr "nút xuống( trong bàn phím vi tính)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:302
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:304
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "trả về 1 nếu nhấn chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:309
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
msgid "mouse x"
msgstr "Tọa độ x của chuột(vói x là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:312
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "Trả về toạ độ x của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:321
msgid "mouse y"
msgstr "Tọa độ y của chuột(vói y là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:324
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "Trả về tọa độ y của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
msgid "query keyboard"
msgstr "truy vấn bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:334
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "yêu cầu đầu vào bàn phím (kết quả được lưu vào khối bàn phím)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:341
msgid "keyboard"
msgstr "bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:345
msgid "holds results of query-keyboard block"
msgstr "giữ kết quả của khối yêu-cầu-bàn-phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:352
msgid "read pixel"
msgstr "Đọc điểm ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:353
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:355
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Khối màu RGB theo màu mà con rùa nhìn thấy được đưa vào stack"
# Số màu rùa thấy được
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
msgid "turtle sees"
msgstr "Màu mà rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:365
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "trả về màu mà con rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371 taextras.py:279
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:279
msgid "time"
msgstr "Thời gian"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:376
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "Thời gian trôi qua từ khi khởi động chương trình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:383
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Bảng chọn tuỳ chọn bổ sung"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
msgid "push"
msgstr "đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị vào miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:401
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
msgid "show heap"
msgstr "hiện miền nhớ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:407
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "hiển thị các giá trị trong miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:414
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
msgid "empty heap"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:420
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "trống miền FILO ( vào trước, ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
msgid "pop"
msgstr "Đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:431
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị ra miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
#, fuzzy
msgid "empty heap?"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:453
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
msgid "comment"
msgstr "ghi chú"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
msgid "places a comment in your code"
msgstr "đặt một ghi chú vào mã nguồn của bạn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:460
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "print"
msgstr "in"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "in giá trị trạng thái ở phần dưới màn hình"
# Tên ngôn ngữ lập trình: đừng dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:471
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1432,7 +1432,7 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đơn biến như "
"sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1440,7 +1440,7 @@ msgstr ""
"Một phương thức lập trình: được sử dụng để thêm nhiều phương trình toán học "
"đa biến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:502
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1448,222 +1448,225 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đabiến như "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:540
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:513
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
msgid "Python block"
msgstr "Khối ngôn ngữ lập trình Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:512
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:542
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:530
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "chạy mã nguồn được tìm trong mô-đun tamyblock.py có trong Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
msgid "Cartesian"
msgstr "thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:557
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
msgid "polar"
msgstr "cực"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:565
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ cực"
# Tên: không nên dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
msgid "turtle"
msgstr "rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "chọn con rùa nào cần điều khiển"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
msgid "turtle shell"
msgstr "mai rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:593
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:588
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "đặt một chiếc mai tùy thích lên chú rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768
msgid "top"
msgstr "trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:600
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "đầu của một đống đã thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:609
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
msgid "bottom"
msgstr "dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "phía dưới của một đống có thể thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:615
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+msgid "collapsed stack: click to open"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "khối dưới trong một đống đã thu gọn: nhấn để mở lại"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:623
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:634
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
msgid "top of stack"
msgstr "đầu đống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:633
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
msgid "label"
msgstr "nhãn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:632
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "đầu của một đống có thể thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:649
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:652
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Bảng chọn mẫu trình diễn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
msgid "hide blocks"
msgstr "ẩn khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:655
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "làm sạch sẽ vùng vẽ bằng cách ẩn các khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
msgid "show blocks"
msgstr "hiện khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "phục hồi các khối bị ẩn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:674
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ẩn các thanh công cụ Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:678
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
msgid "list"
msgstr "danh sách"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:916
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "trình diễn danh sách nút"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:912
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:694
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:917
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "mẫu trình diễn: danh sách chấm điểm"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:856
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (không mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (với mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 4 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:884
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:729
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:875
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 2 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "xcor bên trái màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "ycor bên dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747 taextras.py:205
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752 taextras.py:205
msgid "width"
msgstr "rộng"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:750
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
msgid "the canvas width"
msgstr "chiều rộng vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:758
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "xcor bên phải màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:766
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "ycor bên trên màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771 taextras.py:200
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776 taextras.py:200
#: taextras.py:206
msgid "height"
msgstr "độ cao"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "the canvas height"
msgstr "chiều cao vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:786
msgid "title x"
msgstr "tiêu đề x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:790
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
msgid "title y"
msgstr "tiêu đề y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:799
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
msgid "left x"
msgstr "tọa độ x phía trái"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:813
msgid "top y"
msgstr "tọa độ y phía trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:822
msgid "right x"
msgstr "tọa độ x phía phải"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
msgid "bottom y"
msgstr "tọa độ y phía dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:841
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:855
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
msgid "presentation 1x1"
msgstr "trình diễn 1×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
msgid "presentation 2x1"
msgstr "trình diễn 2×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:883
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:888
msgid "presentation 1x2"
msgstr "trình diễn 1×2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:902
msgid "presentation 2x2"
msgstr "trình diễn 2×2"
@@ -1726,7 +1729,7 @@ msgstr ""
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
#: taextras.py:58
-msgid "Turtle Art Butia"
+msgid "TurtleBots"
msgstr ""
#: taextras.py:59
@@ -1772,7 +1775,7 @@ msgid "LED"
msgstr ""
#: taextras.py:70
-msgid "pushbutton"
+msgid "button"
msgstr ""
#: taextras.py:71
@@ -2229,7 +2232,7 @@ msgid ""
"placed on the most recent object created."
msgstr ""
-#: taextras.py:215
+#: taextras.py:215 taextras.py:329
msgid "pin"
msgstr ""
@@ -2391,7 +2394,7 @@ msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr ""
#: taextras.py:272
-msgid "An error has ocurred: check all and try reconect."
+msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr ""
#: taextras.py:273
@@ -2537,6 +2540,140 @@ msgstr ""
msgid "Set color sensor light."
msgstr ""
+#: taextras.py:308
+msgid "reset motor"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:309
+msgid "Reset the motor counter."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:310
+msgid "motor position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:311
+msgid "Get the motor position."
+msgstr ""
+
+#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
+#: taextras.py:316
+#, fuzzy
+msgid "Palette of Arduino blocks"
+msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
+
+#: taextras.py:317
+msgid "HIGH"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:318
+msgid "LOW"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:319
+msgid "INPUT"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:320
+msgid "OUTPUT"
+msgstr ""
+
+#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
+#: taextras.py:322
+msgid "PWM"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:323
+msgid "SERVO"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:324
+msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:325
+msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:326
+msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:327
+msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:328
+msgid "pin mode"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:330
+#, fuzzy
+msgid "mode"
+msgstr "sửa"
+
+#: taextras.py:331
+msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:332
+msgid "analog write"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:334
+msgid "Write analog value in specified port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:335
+msgid "analog read"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:336
+msgid ""
+"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
+"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:338
+msgid "digital write"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:339
+msgid "Write digital value to specified port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:340
+msgid "digital read"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:341
+msgid "Read value from digital port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:342
+msgid "Set HIGH value for digital port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:343
+msgid "Configure Arduino port for digital input."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:344
+msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:345
+msgid "Set LOW value for digital port."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:346
+msgid "Configure Arduino port for digital output."
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:347
+msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
+msgstr ""
+
#: turtleart.py:69
msgid "usage is"
msgstr ""
@@ -2587,31 +2724,38 @@ msgstr "Đặt lại tỷ lệ toạ độ"
msgid "Reset block size"
msgstr "Đặt lại kích cỡ khối"
-#: turtleart.py:358
+#: turtleart.py:362
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Hiện/ẩn khối"
-#: turtleart.py:360
+#: turtleart.py:364
msgid "Tools"
msgstr "Công cụ"
-#: turtleart.py:367
+#: turtleart.py:371
msgid "Stop"
msgstr "Dừng"
# Tên: không nên dịch
-#: turtleart.py:368
+#: turtleart.py:372
msgid "Turtle"
msgstr "Rùa"
-#: turtleart.py:398
+#: turtleart.py:402
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr ""
-#: turtleart.py:399
+#: turtleart.py:403
msgid "Save project?"
msgstr ""
+#: util/helpbutton.py:42
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
+
+#~ msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
+#~ msgstr "Di chuyển con trỏ trên bảng chọn màu cam để đượctrợ giúp."
+
#~ msgid "Import/Export"
#~ msgstr "Nhập/Xuất"