Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po2385
1 files changed, 1270 insertions, 1115 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 9cbe566..00f9dc0 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -2,15 +2,19 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-25 17:04+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-23 03:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-03-08 13:27+0200\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: vi\n"
+"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -19,1457 +23,1623 @@ msgstr ""
# Tên: không nên dịch
#: activity/activity.info:2
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:1300
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:2552
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:76
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taexporthtml.py:285
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:507
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:508
-msgid "orientation"
-msgstr "hướng"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:518
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:786
-msgid "next"
-msgstr "tiếp"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:1565
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:328
-msgid "click to open"
-msgstr "nhấn để mở"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:2549
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:2553
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:744
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:709
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1201
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:375
-msgid "xcor"
-msgstr "xcor"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:2549
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:2553
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:745
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:709
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1201
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:376
-msgid "ycor"
-msgstr "ycor"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:657
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:658
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:659
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:660
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:661
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:662
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:989
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:1011
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:1032
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:1074
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:1116
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:1158
+msgid "Title"
+msgstr "Tiêu đề"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:2549
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:2553
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:745
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:710
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1202
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:271
-msgid "heading"
-msgstr "tiêu đề"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:390
+msgid "resistance"
+msgstr "điện trở"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/tawindow.py:2612
-msgid "image"
-msgstr "ảnh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:462
+msgid "yellow"
+msgstr "vàng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:704
-msgid "did not output to"
-msgstr "đã không xuất tới"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:842
+msgid "displays polar coordinates"
+msgstr "hiển thị toạ độ cực"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:746
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:331
-msgid "scale"
-msgstr "co giãn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:783
+msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
+msgstr "đổ FILO (miền nhớ kiểu vào trước, ra sau)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:749
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:297
-msgid "pen down"
-msgstr "bút xuống"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:358
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:448
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:449
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:450
+msgid " "
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:751
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:299
-msgid "pen up"
-msgstr "bút lên"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:811
+msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr "toán tử nếu-thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:753
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:255
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:262
-msgid "color"
-msgstr "màu"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:808
+msgid "jogs stack right"
+msgstr "đẩy nhẹ đống qua phải"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:754
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:262
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:340
-msgid "shade"
-msgstr "sắc màu"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:812
+msgid "Sugar Journal media object"
+msgstr "đối tượng ảnh/nhạc Nhật ký Sugar"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:755
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:298
-msgid "pen size"
-msgstr "kích cỡ bút"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:313
+msgid "box 2"
+msgstr "hộp 2"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:770
-msgid "I don't know how to"
-msgstr "Tôi chưa biết cách"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:312
+msgid "box 1"
+msgstr "hộp 1"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:919
-msgid "doesn't like"
-msgstr "không thích"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:878
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:254
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:860
+msgid "Step"
+msgstr "Bước"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/talogo.py:919
-msgid "as input"
-msgstr "làm đầu vào"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:847
+msgid "multiplies two numeric inputs"
+msgstr "nhân lên nhau hai đầu vào thuộc số"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:136
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:177
msgid "presentation"
msgstr "trình diễn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:189
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:895
-msgid "Project"
-msgstr "Dự án"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:274
-msgid "snapshot"
-msgstr "hiện trạng"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:292
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:317
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:334
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:343
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:142
-msgid "Show palette"
-msgstr "Hiện bảng chọn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:248
+msgid "Show/hide blocks"
+msgstr "Hiện/ẩn khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:299
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:312
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:321
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:337
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:349
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:773
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1386
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:146
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:299
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:312
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:324
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:341
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:355
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:867
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:247
msgid "Hide palette"
msgstr "Ẩn bảng chọn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:327
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:341
-msgid "Show blocks"
-msgstr "Hiện khối"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:330
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:347
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:677
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1152
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:697
-msgid "Hide blocks"
-msgstr "Ẩn khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:217
+#, fuzzy
+msgid "Save As"
+msgstr "Lưu dạng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:430
-msgid "Rescale coordinates down"
-msgstr "Giảm toạ độ theo tỷ lệ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:320
+msgid "cyan"
+msgstr "lục lam"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:438
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:725
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1230
-msgid "Rescale coordinates up"
-msgstr "Tăng toạ độ theo tỷ lệ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:857
+msgid "xcor of right of screen"
+msgstr "xcor bên phải màn hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:620
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1476
-msgid "Save snapshot"
-msgstr "Lưu ảnh chụp"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:793
+msgid "Palette of extra options"
+msgstr "Bảng chọn tuỳ chọn bổ sung"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:627
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1324
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:786
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:219
msgid "Save as HTML"
msgstr "Lưu dạng HTML"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:634
-msgid "Save as Logo"
-msgstr "Lưu dạng Biểu hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:187
+#, python-format
+msgid "Configuration directory not writable: %s"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:641
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1342
-msgid "Save as image"
-msgstr "Lưu dạng ảnh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:816
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:2416
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:2420
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:337
+msgid "heading"
+msgstr "tiêu đề"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:648
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1356
-msgid "Load my block"
-msgstr "Nạp khối của mình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:868
+msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
+msgstr "lưu đồ họa rùa dưới dạng một tập tin SVG trong Nhật ký Sugar"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:656
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1366
-msgid "Import project from the Journal"
-msgstr "Nhập dự án từ Nhật ký"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:883
+msgid "draws text or show media from the Journal"
+msgstr "vẽ văn bản hoặc hiển thị ảnh/nhạc từ Nhật ký"
-# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:680
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1157
-msgid "<Ctrl>b"
-msgstr "<Ctrl>b"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:308
+msgid "blue"
+msgstr "xanh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:685
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1165
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Toàn màn hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:781
+msgid "displays Cartesian coordinates"
+msgstr "hiển thị toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:692
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1178
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:96
-msgid "Cartesian coordinates"
-msgstr "Toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:142
+msgid "No option action:"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:698
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1187
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:100
-msgid "Polar coordinates"
-msgstr "Toạ độ cực"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:916
+msgid "jogs stack down"
+msgstr "đẩy nhẹ đống xuống dưới"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:731
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1216
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:108
-msgid "Grow blocks"
-msgstr "Khối lớn hơn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:851
+msgid "modular (remainder) operator"
+msgstr "toán tử đơn thể (phần dư)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:738
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1223
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:112
-msgid "Shrink blocks"
-msgstr "Khối nhỏ hơn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:397
+msgid "save SVG"
+msgstr "lưu SVG"
-# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:776
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1391
-msgid "<Ctrl>p"
-msgstr "<Ctrl>p"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:400
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:402
+msgid "top of stack"
+msgstr "đầu đống"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:795
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1458
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:161
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:682
-msgid "Clean"
-msgstr "Làm sạch"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:824
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:911
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:912
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:913
+msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
+msgstr "chạy mã nguồn được tìm trong mô-đun tamyblock.py có trong Nhật ký"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:798
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1463
-msgid "<Ctrl>e"
-msgstr "<Ctrl>s"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:365
+msgid "pen down"
+msgstr "bút xuống"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:804
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1404
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:165
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:747
-msgid "Run"
-msgstr "Chạy"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:315
+msgid " clean "
+msgstr " làm sạch "
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:807
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1408
-msgid "<Ctrl>r"
-msgstr "<Ctrl>y"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:454
+msgid "wait"
+msgstr "đợi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:813
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1416
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:169
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:748
-msgid "Step"
-msgstr "Bước"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:311
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:430
+msgid "box"
+msgstr "hộp"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:816
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1420
-msgid "<Ctrl>w"
-msgstr "<Ctrl>b"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:652
+msgid "Failed to upload!"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:822
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1428
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:173
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:678
-msgid "Debug"
-msgstr "Gỡ lỗi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:889
+msgid "invokes named action stack"
+msgstr "gọi đống hành vi đặt tên"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:825
-msgid "<Alt>d"
-msgstr "<Alt>g"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:334
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:423
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:620
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:652
+msgid "action"
+msgstr "hành vi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:831
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1441
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:772
-msgid "Stop turtle"
-msgstr "Dừng rùa"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:910
+msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr "toán tử làm-đến-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:834
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1445
-msgid "<Ctrl>s"
-msgstr "<Ctrl>d"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:61
+msgid "usage is"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:846
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1494
-msgid "Samples"
-msgstr "Mẫu lấy"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:779
+msgid "Variable 2 (numeric value)"
+msgstr "Biến 2 (giá trị thuộc số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:857
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1305
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:743
+msgid "divide"
+msgstr "chia"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:638
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:639
+msgid "picture name"
+msgstr "tên ảnh"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:830
msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
msgstr "Di chuyển con trỏ trên bảng chọn màu cam để thấy trợ giúp."
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:866
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:903
-msgid "Help"
-msgstr "Trợ giúp"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:897
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:121
-msgid "View"
-msgstr "Xem"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:780
+msgid "named variable (numeric value)"
+msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:899
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:136
-msgid "Edit"
-msgstr "Sửa"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:603
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:861
+msgid "next"
+msgstr "tiếp"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:901
-msgid "Import/Export"
-msgstr "Nhập/Xuất"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:748
+msgid "if then"
+msgstr "nếu thì"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1246
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:127
-msgid "Copy"
-msgstr "Chép"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:410
+msgid "set pen size"
+msgstr "đặt kích cỡ bút"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1258
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:131
-msgid "Paste"
-msgstr "Dán"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:835
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:900
+msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
+msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (không mô tả)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1333
-msgid "Save Logo"
-msgstr "Lưu Biểu hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:447
+msgid "until"
+msgstr "đến khi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1433
-msgid "<Ctrl>d"
-msgstr "<Ctrl>b"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:790
+msgid "permanently deletes items in trash"
+msgstr "xoá hẳn các mục trong sọt rác"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/TurtleArtActivity.py:1499
-msgid "<Ctrl>o"
-msgstr "<Ctrl>m"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:801
+msgid "top of Action 1 stack"
+msgstr "đầu của đống Hành vi 1"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:81
-msgid "Open"
-msgstr "Mở"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:820
+#, fuzzy
+msgid ""
+"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
+"g., sin(x)"
+msgstr ""
+"một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học biến đơn cấp "
+"cao, v.d. sin (x)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:85
-msgid "Save"
-msgstr "Lưu"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:795
+msgid "Palette of flow operators"
+msgstr "Bảng chọn toán tử luồng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:90
-msgid "File"
-msgstr "Tập tin"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:864
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:866
+msgid "top of a collapsed stack"
+msgstr "đầu của một đống đã thu gọn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:104
-msgid "Rescale coordinates"
-msgstr "Đặt lại tỷ lệ toạ độ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:810
+msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr "toán tử nếu-thì-không_thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:116
-msgid "Reset block size"
-msgstr "Đặt lại kích cỡ khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:882
+msgid "holds current pen shade"
+msgstr "giữ sắc màu bút hiện thời"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:150
-msgid "Show/hide blocks"
-msgstr "Hiện/ẩn khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:615
+msgid "Login failed"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:155
-msgid "Tools"
-msgstr "Công cụ"
+#
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:409
+msgid "set heading"
+msgstr "đặt hướng về"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:177
-msgid "Stop"
-msgstr "Dừng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:361
+#, fuzzy
+msgid "numbers"
+msgstr "số"
-# Tên: không nên dịch
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/turtleart.py:182
-msgid "Turtle"
-msgstr "Rùa"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:850
+msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
+msgstr ""
-# Tên: không nên dịch
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:241
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:365
-msgid "turtle"
-msgstr "rùa"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:806
+msgid "declutters canvas by hiding blocks"
+msgstr "làm sạch sẽ vùng vẽ bằng cách ẩn các khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:242
-msgid "and"
-msgstr "và"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:879
+msgid "<Ctrl>w"
+msgstr "<Ctrl>b"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:243
-msgid "arc"
-msgstr "cung"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:877
+msgid "<Ctrl>r"
+msgstr "<Ctrl>y"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:243
-msgid "angle"
-msgstr "góc"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:883
+msgid "<Ctrl>s"
+msgstr "<Ctrl>d"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:243
-msgid "radius"
-msgstr "bán kính"
+# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:868
+msgid "<Ctrl>p"
+msgstr "<Ctrl>p"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:245
-msgid "back"
-msgstr "lùi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:459
+msgid "write"
+msgstr "viết"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:246
-msgid "blue"
-msgstr "xanh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:771
+msgid "Import/Export"
+msgstr "Nhập/Xuất"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:247
-msgid "bottom"
-msgstr "dưới"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:881
+msgid "<Ctrl>d"
+msgstr "<Ctrl>b"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:248
-msgid "picture bottom"
-msgstr "dưới ảnh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:875
+msgid "<Ctrl>e"
+msgstr "<Ctrl>s"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:249
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:350
-msgid "box"
-msgstr "hộp"
+# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:870
+msgid "<Ctrl>b"
+msgstr "<Ctrl>b"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:250
-msgid "box 1"
-msgstr "hộp 1"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:799
+#, fuzzy
+msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"giữ giá trị tỷ lệ hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
+"một khối con số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:251
-msgid "box 2"
-msgstr "hộp 2"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:746
+msgid "horizontal space"
+msgstr "khoảng nằm ngang"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:252
-msgid "Cartesian"
-msgstr "thuyết Đê-các-tơ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:898
+msgid "string value"
+msgstr "giá trị chuỗi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:253
-msgid " clean "
-msgstr " làm sạch "
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/talogo.py:805
+msgid "I don't know how to"
+msgstr "Tôi chưa biết cách"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:254
-msgid "empty heap"
-msgstr "miền nhớ trống"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:414
+msgid "set text size"
+msgstr "đặt kích cỡ chữ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:256
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:515
-msgid "comment"
-msgstr "ghi chú"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:548
+msgid "Username:"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:257
-msgid "cyan"
-msgstr "lục lam"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:891
+msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:260
-msgid "empty trash"
-msgstr "đổ rác"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:838
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:903
+msgid "presentation template: select four Journal objects"
+msgstr "mẫu trình diễn: chọn 4 đối tượng Nhật ký"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:262
-msgid "fill screen"
-msgstr "đầy màn hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:804
+msgid ""
+"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
+"block)"
+msgstr ""
+"giữ hướng về hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế một "
+"khối con số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:263
-msgid "forever"
-msgstr "hẳn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:873
+#, fuzzy
+msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
+msgstr "đặt sắc màu của đường được rùa vẽ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:264
-msgid "forward"
-msgstr "tiếp"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:558
+msgid "Password:"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:265
-msgid "full screen"
-msgstr "toàn màn hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:429
+msgid "stop action"
+msgstr "dừng hành vi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:267
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:333
msgid "green"
msgstr "lục"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:268
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:345
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:520
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:550
-msgid "action"
-msgstr "hành vi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:326
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:417
+msgid "shade"
+msgstr "sắc màu"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:269
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:346
-msgid "action 1"
-msgstr "hành vi 1"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:794
+msgid "fills the background with (color, shade)"
+msgstr "tô đầy nền bằng (màu, sắc)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:270
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:347
-msgid "action 2"
-msgstr "hành vi 2"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:920
+msgid ""
+"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
+"number block)"
+msgstr ""
+"giữ giá trị đồ hoạ X hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
+"một khối con số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:272
-msgid "height"
-msgstr "độ cao"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:396
+msgid "save picture"
+msgstr "lưu ảnh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:273
-msgid "hide blocks"
-msgstr "ẩn khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:347
+msgid "keyboard"
+msgstr "bàn phím"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:276
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:277
-msgid "if"
-msgstr "nếu"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:391
+msgid "restore last"
+msgstr "phục hồi cái cuối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:276
-msgid "then"
-msgstr "thì"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:819
+msgid "a programmable block: used to add advanced math equations, e.g., sin(x)"
+msgstr ""
+"một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học cấp cao, v.d. "
+"sin(x)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:277
-msgid "then else"
-msgstr "không thì"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:454
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:820
+msgid "Rescale coordinates up"
+msgstr "Tăng toạ độ theo tỷ lệ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:278
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:341
-msgid "show"
-msgstr "hiện"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:367
+msgid "pen up"
+msgstr "bút lên"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:280
-msgid "query keyboard"
-msgstr "hỏi bàn phím"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:362
+msgid "orange"
+msgstr "cam"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:281
-msgid "keyboard"
-msgstr "bàn phím"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:917
+msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
+msgstr "tạm dừng thực hiện chương trình trong một số giây đưa ra"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:282
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:283
-msgid "left"
-msgstr "trái"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:848
+msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
+msgstr "đẩy giá trị vào miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:284
-msgid "picture left"
-msgstr "bên trái ảnh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:342
+msgid "then"
+msgstr "thì"
-# Tên ngôn ngữ lập trình: đừng dịch
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:288
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:289
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:290
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:291
-msgid "Python"
-msgstr "Python"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/talogo.py:756
+msgid "did not output to"
+msgstr "đã không xuất tới"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:293
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:359
msgid "not"
msgstr "không phải"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:295
-msgid "orange"
-msgstr "cam"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:749
+msgid "if then else"
+msgstr "nếu thì không thì"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:296
-msgid "or"
-msgstr "hoặc"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:894
+msgid "stops current action"
+msgstr "dừng hành vi đang làm"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:306
-msgid "pitch"
-msgstr "âm vực"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:858
+msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
+msgstr "quay rùa theo chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:308
-msgid "polar"
-msgstr "cực"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:815
+msgid "xcor of left of screen"
+msgstr "xcor bên trái màn hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:309
-msgid "pop"
-msgstr "pop"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:849
+msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
+msgstr ""
+"trả lại một số ngẫu nhiên nằm giữa hai giá trị là tối thiểu (bên trên) và "
+"tối đa (bên dưới)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:310
-msgid "show heap"
-msgstr "hiện miền nhớ"
+# Tên: không nên dịch
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:301
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:446
+msgid "turtle"
+msgstr "rùa"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:311
-msgid "print"
-msgstr "in"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:823
+msgid "displays next palette"
+msgstr "hiển thị bảng chọn kế tiếp"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:313
-msgid "purple"
-msgstr "tím"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:339
+msgid "hide blocks"
+msgstr "ẩn khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:314
-msgid "push"
-msgstr "đẩy"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:879
+msgid "sets size of text drawn by turtle"
+msgstr "đặt kích cỡ của các chữ được rùa vẽ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:315
-msgid "random"
-msgstr "ngẫu nhiên"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:817
+msgid "logical less-than operator"
+msgstr "toán tử nhỏ hơn lôgic"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:315
-msgid "min"
-msgstr "tiểu"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:307
+#, fuzzy
+msgid "blocks"
+msgstr "Khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:315
-msgid "max"
-msgstr "đại"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:856
+msgid "restore all blocks from trash"
+msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:216
+msgid "Save"
+msgstr "Lưu"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:431
+msgid "store in box 1"
+msgstr "lưu vào hộp 1"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:432
+msgid "store in box 2"
+msgstr "lưu vào hộp 2"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:440
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:764
+msgid "text size"
+msgstr "kích cỡ chữ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:316
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:798
+msgid "hides the Sugar toolbars"
+msgstr "ẩn các thanh công cụ Sugar"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:222
+msgid "Upload to Web"
+msgstr ""
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:380
+msgid "print"
+msgstr "in"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:386
msgid "red"
msgstr "đỏ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:317
-msgid "mod"
-msgstr "sửa"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:406
+#, fuzzy
+msgid "sensors"
+msgstr "Máy nhạy"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:318
-msgid "repeat"
-msgstr "lặp lại"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:789
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:220
+msgid "Save as Logo"
+msgstr "Lưu dạng Biểu hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:319
-msgid "resistance"
-msgstr "điện trở"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:853
+msgid "sensor input resistance"
+msgstr "điện trở đầu vào máy nhạy"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:320
-msgid "restore last"
-msgstr "phục hồi cái cuối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:872
+msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
+msgstr "đặt màu của đường được rùa vẽ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:321
-msgid "restore all"
-msgstr "phục hồi tất cả"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:413
+msgid "set text color"
+msgstr "đặt màu chữ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:322
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:323
-msgid "right"
-msgstr "phải"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:871
+msgid "Palette of sensor blocks"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:324
-msgid "picture right"
-msgstr "bên phải ảnh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:754
+msgid "number"
+msgstr "số"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:325
-msgid "save picture"
-msgstr "lưu ảnh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:799
+msgid "Import project from the Journal"
+msgstr "Nhập dự án từ Nhật ký"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:326
-msgid "save SVG"
-msgstr "lưu SVG"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:346
+msgid "query keyboard"
+msgstr "hỏi bàn phím"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:329
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:330
-msgid "top of stack"
-msgstr "đầu đống"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:426
+msgid "start"
+msgstr "đầu"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:332
-msgid "set color"
-msgstr "đặt màu"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:443
+msgid "top"
+msgstr "trên"
-#
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:333
-msgid "set heading"
-msgstr "đặt hướng về"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:589
+msgid "Submit to Web"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:334
-msgid "set pen size"
-msgstr "đặt kích cỡ bút"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:809
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:228
+msgid "Cartesian coordinates"
+msgstr "Toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:716
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:765
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:238
+msgid "View"
+msgstr "Xem"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:335
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:411
msgid "set scale"
msgstr "đặt tỷ lệ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:336
-msgid "set shade"
-msgstr "đặt sắc màu"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:457
+#, fuzzy
+msgid "white"
+msgstr "trong khi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:337
-msgid "set text color"
-msgstr "đặt màu chữ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:890
+msgid "connects action to toolbar run buttons"
+msgstr "kết nối hành vi đến nút chạy thanh công cụ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:338
-msgid "set text size"
-msgstr "đặt kích cỡ chữ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:762
+msgid "presentation 2x2"
+msgstr "trình diễn 2×2"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:339
-msgid "set xy"
-msgstr "đặt xy"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:805
+msgid "the canvas height"
+msgstr "chiều cao vùng vẽ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:339
-msgid "x"
-msgstr "x"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:330
+msgid "full screen"
+msgstr "toàn màn hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:339
-msgid "y"
-msgstr "y"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:761
+msgid "presentation 2x1"
+msgstr "trình diễn 2×1"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:342
-msgid "show blocks"
-msgstr "hiện khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:752
+msgid "minus"
+msgstr "trừ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:343
-msgid "show aligned"
-msgstr "hiện sắp hàng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:302
+msgid "and"
+msgstr "và"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:348
-msgid "start"
-msgstr "đầu"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/talogo.py:998
+msgid "as input"
+msgstr "làm đầu vào"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:349
-msgid "stop action"
-msgstr "dừng hành vi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:905
+msgid "holds current text color (can be used in place of a number block)"
+msgstr "giữ màu chữ hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:350
-msgid "store in"
-msgstr "lưu vào"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:832
+msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"giữ kích cỡ bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:350
-msgid "value"
-msgstr "giá trị"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:303
+msgid "angle"
+msgstr "góc"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:351
-msgid "store in box 1"
-msgstr "lưu vào hộp 1"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:384
+msgid "min"
+msgstr "tiểu"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:352
-msgid "store in box 2"
-msgstr "lưu vào hộp 2"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:831
+msgid "Palette of pen commands"
+msgstr "Bảng chọn lệnh bút"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:353
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:548
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:549
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:554
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:562
-msgid "text"
-msgstr "văn bản"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:846
+msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
+msgstr "hiển thị các giá trị trong miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:360
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:655
-msgid "text size"
-msgstr "kích cỡ chữ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:444
+msgid "picture top"
+msgstr "trên ảnh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:361
-msgid "title x"
-msgstr "tiêu đề x"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:918
+msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
+msgstr "toán tử làm_trong_khi_Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:362
-msgid "title y"
-msgstr "tiêu đề y"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:225
+msgid "File"
+msgstr "Tập tin"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:363
-msgid "top"
-msgstr "trên"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:830
+msgid "Turtle will draw when moved."
+msgstr "Con rùa sẽ vẽ khi được di chuyển."
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:364
-msgid "picture top"
-msgstr "trên ảnh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:777
+msgid "ycor of bottom of screen"
+msgstr "ycor bên dưới màn hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:366
-msgid "until"
-msgstr "đến khi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:862
+msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
+msgstr "khối dưới trong một đống đã thu gọn: nhấn để mở lại"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:367
-msgid "voltage"
-msgstr "điện áp"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:834
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:899
+msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
+msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (với mô tả)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:368
-msgid "volume"
-msgstr "âm lượng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:826
+msgid "Palette of numeric operators"
+msgstr "Bảng chọn toán tử thuộc số"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:370
-msgid "wait"
-msgstr "đợi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:756
+msgid "multiply"
+msgstr "nhân"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:371
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:372
-msgid "while"
-msgstr "trong khi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:876
+msgid "sets the scale of media"
+msgstr "đặt tỷ lệ của ảnh/nhạc"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:373
-msgid "width"
-msgstr "rộng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:328
+msgid "forever"
+msgstr "hẳn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:374
-msgid "write"
-msgstr "viết"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:877
+msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
+msgstr "đặt sắc màu của đường được rùa vẽ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:377
-msgid "yellow"
-msgstr "vàng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:327
+#, fuzzy
+msgid "flow"
+msgstr "Chảy"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:514
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:553
-msgid "my box"
-msgstr "hộp mình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:273
+msgid "snapshot"
+msgstr "hiện trạng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:536
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:537
-msgid "label"
-msgstr "nhãn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:836
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:837
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:901
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:902
+msgid "presentation template: select two Journal objects"
+msgstr "mẫu trình diễn: chọn 2 đối tượng Nhật ký"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:538
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:539
-msgid "picture name"
-msgstr "tên ảnh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:822
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:233
+msgid "Grow blocks"
+msgstr "Khối lớn hơn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:555
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:556
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:557
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:558
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:559
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:560
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:861
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:876
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:892
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:923
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:954
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:985
-msgid "Title"
-msgstr "Tiêu đề"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:805
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Toàn màn hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:633
-msgid "audio"
-msgstr "âm thanh"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:154
+msgid "File not found"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:634
-msgid "divide"
-msgstr "chia"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:344
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:418
+msgid "show"
+msgstr "hiện"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:635
-msgid "equal"
-msgstr "bằng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:433
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:650
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:651
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:656
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:667
+msgid "text"
+msgstr "văn bản"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:636
-msgid "greater than"
-msgstr "lớn hơn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:384
+msgid "random"
+msgstr "ngẫu nhiên"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:637
-msgid "horizontal space"
-msgstr "khoảng nằm ngang"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:800
+msgid "logical greater-than operator"
+msgstr "toán tử lớn-hơn lôgic"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:638
-msgid "identity"
-msgstr "nhận dạng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:318
+#, fuzzy
+msgid "colors"
+msgstr "màu"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:639
-msgid "if then"
-msgstr "nếu thì"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:378
+msgid "portfolio"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:640
-msgid "if then else"
-msgstr "nếu thì không thì"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:816
+msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
+msgstr "quay rùa theo ngược chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:641
-msgid "journal"
-msgstr "nhật ký"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:306
+#, fuzzy
+msgid "black"
+msgstr "lùi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:642
-msgid "less than"
-msgstr "nhỏ hơn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:886
+msgid "calculates square root"
+msgstr "tính căn bậc hai"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:643
-msgid "minus"
-msgstr "trừ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:921
+msgid ""
+"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
+"number block)"
+msgstr ""
+"giữ giá trị đồ hoạ Y hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
+"một khối con số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:644
-msgid "Python code"
-msgstr "mã Python"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:745
+msgid "greater than"
+msgstr "lớn hơn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:645
-msgid "number"
-msgstr "số"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:816
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:2416
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:2420
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:460
+msgid "xcor"
+msgstr "xcor"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:646
-msgid "plus"
-msgstr "cộng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:855
+msgid "restores most recent blocks from trash"
+msgstr "phục hồi từ sọt rác các khối vừa đặt"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:647
-msgid "multiply"
-msgstr "nhân"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:331
+msgid "gray"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:648
-msgid "square root"
-msgstr "căn bậc hai"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:723
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:774
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:649
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:650
-msgid "presentation 1x1"
-msgstr "trình diễn 1×1"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:331
+msgid "Save project?"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:651
-msgid "presentation 1x2"
-msgstr "trình diễn 1×2"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:771
+msgid "chooses which turtle to command"
+msgstr "chọn con rùa nào cần điều khiển"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:652
-msgid "presentation 2x1"
-msgstr "trình diễn 2×1"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:415
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:416
+msgid "x"
+msgstr "x"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:653
-msgid "presentation 2x2"
-msgstr "trình diễn 2×2"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:878
+msgid "sets color of text drawn by the turtle"
+msgstr "đặt màu của các chữ được rùa vẽ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:654
-msgid "presentation bulleted list"
-msgstr "trình diễn danh sách nút"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:374
+msgid "pitch"
+msgstr "âm vực"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:656
-msgid "vertical space"
-msgstr "khoảng nằm dọc"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:303
+msgid "arc"
+msgstr "cung"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:662
-msgid "chooses which turtle to command"
-msgstr "chọn con rùa nào cần điều khiển"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:303
+msgid "radius"
+msgstr "bán kính"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:812
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:230
+msgid "Polar coordinates"
+msgstr "Toạ độ cực"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:663
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:412
+msgid "set shade"
+msgstr "đặt sắc màu"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:772
msgid "logical AND operator"
msgstr "toán tử VÀ lôgic"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:664
-msgid "moves turtle along an arc"
-msgstr "chuyển rùa theo một hình cung"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:539
+msgid ""
+"You must have an account at http://turtleartsite.sugarlabs.org to upload "
+"your project."
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:665
-msgid "Sugar Journal audio object"
-msgstr "đối tượng âm thanh Nhật ký Sugar"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:795
+msgid "Load my block"
+msgstr "Nạp khối của mình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:666
-msgid "moves turtle backward"
-msgstr "chuyển rùa đi lùi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:825
+msgid "logical NOT operator"
+msgstr "toán tử KHÔNG_PHẢI lôgic"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:876
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:253
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:859
+msgid "Run"
+msgstr "Chạy"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:379
+msgid "show heap"
+msgstr "hiện miền nhớ"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:874
+msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
+msgstr "đặt sự hướng về của rùa (0 là hướng về đầu màn hình)"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:636
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:637
+msgid "label"
+msgstr "nhãn"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:915
+msgid "microphone input volume"
+msgstr "âm lượng đầu vào máy vi âm"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:569
+#, fuzzy
+msgid "Title:"
+msgstr "Tiêu đề"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:667
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:776
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Bảng chọn khối biến đổi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:668
-msgid "ycor of bottom of screen"
-msgstr "ycor bên dưới màn hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:827
+msgid "used as numeric input in mathematic operators"
+msgstr "dùng để nhập thuộc số trong toán tử toán học"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:669
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:593
+msgid "Cancel"
+msgstr ""
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:778
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Biến 1 (giá trị thuộc số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:670
-msgid "Variable 2 (numeric value)"
-msgstr "Biến 2 (giá trị thuộc số)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:841
+msgid "adds two alphanumeric inputs"
+msgstr "thêm hai đầu vào chữ số, chử cái"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:671
-msgid "named variable (numeric value)"
-msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:744
+msgid "equal"
+msgstr "bằng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:672
-msgid "displays Cartesian coordinates"
-msgstr "hiển thị toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/talogo.py:998
+msgid "doesn't like"
+msgstr "không thích"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:673
-msgid "clears the screen and reset the turtle"
-msgstr "xoá màn hình và đặt lại rùa"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:330
+msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:674
-msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
-msgstr "đổ FILO (miền nhớ kiểu vào trước, ra sau)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:884
+msgid "restores hidden blocks"
+msgstr "phục hồi các khối bị ẩn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:675
-msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
-msgstr "giữ màu bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:319
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:615
+msgid "comment"
+msgstr "ghi chú"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:676
-msgid "Palette of pen colors"
-msgstr "Bảng chọn màu sắc bút"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:833
+msgid "Turtle will not draw when moved."
+msgstr "Con rùa sẽ không vẽ khi được di chuyển."
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:677
-msgid "places a comment in your code"
-msgstr "đặt một ghi chú vào mã nguồn của bạn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:377
+msgid "pop"
+msgstr "pop"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:679
-msgid "Sugar Journal description field"
-msgstr "trường mô tả Nhật ký Sugar"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:338
+msgid "height"
+msgstr "độ cao"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:680
-msgid ""
-"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
-msgstr "chia đầu vào thuộc số trên (tử số) cho đầu vào thuộc số dưới (mẫu số)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:366
+msgid "pen size"
+msgstr "kích cỡ bút"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:681
-msgid "permanently deletes items in trash"
-msgstr "xoá hẳn các mục trong sọt rác"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:389
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:421
+msgid "turtle shell"
+msgstr ""
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:826
+msgid "Samples"
+msgstr "Mẫu lấy"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:683
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:882
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:893
+msgid "Stop turtle"
+msgstr "Dừng rùa"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:773
+msgid "moves turtle along an arc"
+msgstr "chuyển rùa theo một hình cung"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:792
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "toán tử bằng-với lôgic"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:684
-msgid "Palette of extra options"
-msgstr "Bảng chọn tuỳ chọn bổ sung"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:785
+msgid "Palette of pen colors"
+msgstr "Bảng chọn màu sắc bút"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:685
-msgid "fills the background with (color, shade)"
-msgstr "tô đầy nền bằng (màu, sắc)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:895
+msgid "stores numeric value in Variable 1"
+msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 1"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:686
-msgid "Palette of flow operators"
-msgstr "Bảng chọn toán tử luồng"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:896
+msgid "stores numeric value in Variable 2"
+msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:687
-msgid "loops forever"
-msgstr "lặp lại vô hạn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:854
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:885
+msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:688
-msgid "moves turtle forward"
-msgstr "chuyển rùa đi tới"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:775
+msgid "moves turtle backward"
+msgstr "chuyển rùa đi lùi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:689
-msgid "hides the Sugar toolbars"
-msgstr "ẩn các thanh công cụ Sugar"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:888
+msgid "invokes Action 2 stack"
+msgstr "gọi đống Hành vi 2"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:690
-msgid "logical greater-than operator"
-msgstr "toán tử lớn-hơn lôgic"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:331
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:346
+msgid "Show blocks"
+msgstr "Hiện khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:691
-msgid "top of Action 1 stack"
-msgstr "đầu của đống Hành vi 1"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:350
+msgid "picture left"
+msgstr "bên trái ảnh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:692
-msgid "top of Action 2 stack"
-msgstr "đầu của đống Hành vi 2"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:430
+msgid "value"
+msgstr "giá trị"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:693
-msgid "top of nameable action stack"
-msgstr "đầu của đống hành vi có thể đặt tên"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:455
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:456
+msgid "while"
+msgstr "trong khi"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:814
+msgid "holds results of query-keyboard block"
+msgstr "giữ kết quả của khối yêu-cầu-bàn-phím"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:875
+msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
+msgstr "đặt kích cỡ của đường được rùa vẽ"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:215
+msgid "Open"
+msgstr "Mở"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:592
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:593
+msgid "orientation"
+msgstr "hướng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:694
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:816
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:2416
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:2420
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:461
+msgid "ycor"
+msgstr "ycor"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:821
msgid ""
-"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
-"block)"
+"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
+"g., sqrt(x*x+y*y)"
msgstr ""
-"giữ hướng về hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế một "
-"khối con số)"
+"một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học đa biến cấp "
+"cao, v.d. sqrt(x*x+y*y)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:695
-msgid "the canvas height"
-msgstr "chiều cao vùng vẽ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:342
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:343
+msgid "if"
+msgstr "nếu"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:696
-msgid "declutters canvas by hiding blocks"
-msgstr "làm sạch sẽ vùng vẽ bằng cách ẩn các khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:880
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:881
+msgid ""
+"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
+msgstr "di chuyển rùa tới vị trí xcor, ycor; (0, 0) là trung tâm của màn hình."
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:698
-msgid "jogs stack right"
-msgstr "đẩy nhẹ đống qua phải"
+# Tên ngôn ngữ lập trình: đừng dịch
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:354
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:355
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:356
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:357
+msgid "Python"
+msgstr "Python"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:699
-msgid "identity operator used for extending blocks"
-msgstr "toán tử nhận diện dùng để mở rộng khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:256
+msgid "Stop"
+msgstr "Dừng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:700
-msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
-msgstr "toán tử nếu-thì-không_thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:336
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:425
+msgid "action 2"
+msgstr "hành vi 2"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:701
-msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
-msgstr "toán tử nếu-thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:335
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:424
+msgid "action 1"
+msgstr "hành vi 1"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:702
-msgid "Sugar Journal media object"
-msgstr "đối tượng ảnh/nhạc Nhật ký Sugar"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:428
+msgid "end fill"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:703
-msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
-msgstr "yêu cầu đầu vào bàn phím (kết quả được lưu vào khối bàn phím)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:801
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:241
+msgid "Copy"
+msgstr "Chép"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:704
-msgid "holds results of query-keyboard block"
-msgstr "giữ kết quả của khối yêu-cầu-bàn-phím"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:803
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:242
+msgid "Paste"
+msgstr "Dán"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:705
-msgid "xcor of left of screen"
-msgstr "xcor bên trái màn hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:405
+msgid "turtle sees"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:706
-msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
-msgstr "quay rùa theo ngược chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:753
+msgid "Python code"
+msgstr "mã Python"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:707
-msgid "logical less-than operator"
-msgstr "toán tử nhỏ hơn lôgic"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:316
+msgid "empty heap"
+msgstr "miền nhớ trống"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:843
+msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
+msgstr "đẩy giá trị ra miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:874
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:252
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:791
+msgid "Clean"
+msgstr "Làm sạch"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:844
+msgid "Palette of presentation templates"
+msgstr "Bảng chọn mẫu trình diễn"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:407
+msgid "set color"
+msgstr "đặt màu"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:747
+msgid "identity"
+msgstr "nhận dạng"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:863
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:865
+msgid "top of a collapsible stack"
+msgstr "đầu của một đống có thể thu gọn"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:415
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:416
+msgid "y"
+msgstr "y"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:742
+msgid "audio"
+msgstr "âm thanh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:708
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:249
+msgid "Tools"
+msgstr "Công cụ"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:348
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:349
+msgid "left"
+msgstr "trái"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:818
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "trừ đầu vào thuộc số dưới từ đầu vào thuộc số trên"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:709
-msgid "a programmable block: used to add advanced math equations, e.g., sin(x)"
-msgstr ""
-"một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học cấp cao, v.d. "
-"sin(x)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:813
+msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
+msgstr "yêu cầu đầu vào bàn phím (kết quả được lưu vào khối bàn phím)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:710
-msgid ""
-"a programmable block: used to add advanced single-valriable math equations, "
-"e.g., sin(x)"
-msgstr ""
-"một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học biến đơn cấp "
-"cao, v.d. sin (x)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:314
+msgid "Cartesian"
+msgstr "thuyết Đê-các-tơ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:711
-msgid ""
-"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
-"g., sqrt(x*x+y*y)"
-msgstr ""
-"một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học đa biến cấp "
-"cao, v.d. sqrt(x*x+y*y)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:451
+msgid "voltage"
+msgstr "điện áp"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:712
-msgid ""
-"a programmable block: used to add advanced multi-varialble math equations, e."
-"g., sin(x+y+z)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:782
+msgid "clears the screen and reset the turtle"
+msgstr "xoá màn hình và đặt lại rùa"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:861
+msgid "bottom block in a collapsibe stack: click to collapse"
+msgstr "khối dưới trong một đống có thể thu gọn: nhấn để thu gọn"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:870
+msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr ""
-"một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học đa biến cấp "
-"cao, v.d. sin(x+y+z)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:713
-msgid "displays next palette"
-msgstr "hiển thị bảng chọn kế tiếp"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:887
+msgid "invokes Action 1 stack"
+msgstr "gọi đống Hành vi 1"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:714
-msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
-msgstr "chạy mã nguồn được tìm trong mô-đun tamyblock.py có trong Nhật ký"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:909
+msgid "Palette of turtle commands"
+msgstr "Bảng chọn lệnh rùa"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:715
-msgid "logical NOT operator"
-msgstr "toán tử KHÔNG_PHẢI lôgic"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:317
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:326
+msgid "color"
+msgstr "màu"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:716
-msgid "Palette of numeric operators"
-msgstr "Bảng chọn toán tử thuộc số"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:796
+msgid "loops forever"
+msgstr "lặp lại vô hạn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:717
-msgid "used as numeric input in mathematic operators"
-msgstr "dùng để nhập thuộc số trong toán tử toán học"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:420
+msgid "show aligned"
+msgstr "hiện sắp hàng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:718
-msgid "logical OR operator"
-msgstr "toán tử HOẶC lôgic"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:762
+msgid "Project"
+msgstr "Dự án"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:719
-msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
-msgstr "thay đổi hướng của bảng chọn khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:880
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:255
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:787
+msgid "Debug"
+msgstr "Gỡ lỗi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:720
-msgid "Turtle will draw when moved."
-msgstr "Con rùa sẽ vẽ khi được di chuyển."
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:387
+msgid "mod"
+msgstr "sửa"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:721
-msgid "Palette of pen commands"
-msgstr "Bảng chọn lệnh bút"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:765
+msgid "vertical space"
+msgstr "khoảng nằm dọc"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:722
-msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:892
+msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr ""
-"giữ kích cỡ bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:723
-msgid "Turtle will not draw when moved."
-msgstr "Con rùa sẽ không vẽ khi được di chuyển."
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:724
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:778
-msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
-msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (với mô tả)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:751
+msgid "less than"
+msgstr "nhỏ hơn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:725
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:779
-msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
-msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (không mô tả)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:919
+msgid "the canvas width"
+msgstr "chiều rộng vùng vẽ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:726
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:727
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:780
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:781
-msgid "presentation template: select two Journal objects"
-msgstr "mẫu trình diễn: chọn 2 đối tượng Nhật ký"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:757
+msgid "square root"
+msgstr "căn bậc hai"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:728
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:782
-msgid "presentation template: select four Journal objects"
-msgstr "mẫu trình diễn: chọn 4 đối tượng Nhật ký"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:908
+msgid "Trashcan"
+msgstr "Sọt Rác"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:729
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:783
-msgid "presentation template: list of bullets"
-msgstr "mẫu trình diễn: danh sách chấm điểm"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:231
+msgid "Rescale coordinates"
+msgstr "Đặt lại tỷ lệ toạ độ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:730
-msgid "microphone input pitch"
-msgstr "âm vực đầu vào máy vi âm"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:419
+msgid "show blocks"
+msgstr "hiện khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:731
-msgid "adds two alphanumeric inputs"
-msgstr "thêm hai đầu vào chữ số, chử cái"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:224
+msgid "Quit"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:732
-msgid "displays polar coordinates"
-msgstr "hiển thị toạ độ cực"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:393
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:394
+msgid "right"
+msgstr "phải"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:733
-msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
-msgstr "đẩy giá trị ra miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:788
+msgid "Sugar Journal description field"
+msgstr "trường mô tả Nhật ký Sugar"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:734
-msgid "Palette of presentation templates"
-msgstr "Bảng chọn mẫu trình diễn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:343
+msgid "then else"
+msgstr "không thì"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:735
-msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
-msgstr "in ra giá trị trong khối trạng thái ở dưới màn hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:408
+msgid "set gray"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:736
-msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
-msgstr "hiển thị các giá trị trong miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:763
+msgid "presentation bulleted list"
+msgstr "trình diễn danh sách nút"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:737
-msgid "multiplies two numeric inputs"
-msgstr "nhân lên nhau hai đầu vào thuộc số"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:214
+msgid "New"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:738
-msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
-msgstr "đẩy giá trị vào miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:786
+msgid "places a comment in your code"
+msgstr "đặt một ghi chú vào mã nguồn của bạn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:739
-msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:385
+msgid "read pixel"
msgstr ""
-"trả lại một số ngẫu nhiên nằm giữa hai giá trị là tối thiểu (bên trên) và "
-"tối đa (bên dưới)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:740
-msgid "modular (remainder) operator"
-msgstr "toán tử đơn thể (phần dư)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:404
+msgid "scale"
+msgstr "co giãn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:741
-msgid "loops specified number of times"
-msgstr "lặp lại một số lần được ghi rõ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:309
+msgid "bottom"
+msgstr "dưới"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:742
-msgid "sensor input resistance"
-msgstr "điện trở đầu vào máy nhạy"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:382
+msgid "purple"
+msgstr "tím"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:743
-msgid "restores most recent blocks from trash"
-msgstr "phục hồi từ sọt rác các khối vừa đặt"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:446
+msgid "Rescale coordinates down"
+msgstr "Giảm toạ độ theo tỷ lệ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:744
-msgid "restore all blocks from trash"
-msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tautils.py:523
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:399
+msgid "click to open"
+msgstr "nhấn để mở"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:745
-msgid "xcor of right of screen"
-msgstr "xcor bên phải màn hình"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:364
+#, fuzzy
+msgid "pen"
+msgstr "Mở"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:746
-msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
-msgstr "quay rùa theo chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:840
+msgid "microphone input pitch"
+msgstr "âm vực đầu vào máy vi âm"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:749
-msgid "bottom block in a collapsibe stack: click to collapse"
-msgstr "khối dưới trong một đống có thể thu gọn: nhấn để thu gọn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:579
+msgid "Description:"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:750
-msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
-msgstr "khối dưới trong một đống đã thu gọn: nhấn để mở lại"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:750
+msgid "journal"
+msgstr "nhật ký"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:751
-msgid "top of a collapsible stack"
-msgstr "đầu của một đống có thể thu gọn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:323
+msgid "empty trash"
+msgstr "đổ rác"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:752
-msgid "top of a collapsed stack"
-msgstr "đầu của một đống đã thu gọn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:774
+msgid "Sugar Journal audio object"
+msgstr "đối tượng âm thanh Nhật ký Sugar"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:753
-msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
-msgstr "lưu một ảnh vào Nhật ký Sugar"
+# Tên: không nên dịch
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:257
+msgid "Turtle"
+msgstr "Rùa"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:754
-msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
-msgstr "lưu đồ họa rùa dưới dạng một tập tin SVG trong Nhật ký Sugar"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:829
+msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
+msgstr "thay đổi hướng của bảng chọn khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:755
-msgid "holds current scale value"
-msgstr "giữ giá trị tỷ lệ hiện thời"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:430
+msgid "store in"
+msgstr "lưu vào"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:756
-msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
-msgstr "đặt màu của đường được rùa vẽ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:334
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:353
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:869
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:807
+msgid "Hide blocks"
+msgstr "Ẩn khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:757
-msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
-msgstr "đặt sự hướng về của rùa (0 là hướng về đầu màn hình)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:755
+msgid "plus"
+msgstr "cộng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:758
-msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
-msgstr "đặt kích cỡ của đường được rùa vẽ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:363
+msgid "or"
+msgstr "hoặc"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:759
-msgid "sets the scale of media"
-msgstr "đặt tỷ lệ của ảnh/nhạc"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:839
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:904
+msgid "presentation template: list of bullets"
+msgstr "mẫu trình diễn: danh sách chấm điểm"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:760
-msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
-msgstr "đặt sắc màu của đường được rùa vẽ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:802
+msgid "top of Action 2 stack"
+msgstr "đầu của đống Hành vi 2"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:761
-msgid "sets color of text drawn by the turtle"
-msgstr "đặt màu của các chữ được rùa vẽ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:824
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:234
+msgid "Shrink blocks"
+msgstr "Khối nhỏ hơn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:762
-msgid "sets size of text drawn by turtle"
-msgstr "đặt kích cỡ của các chữ được rùa vẽ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/tawindow.py:2529
+msgid "image"
+msgstr "ảnh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:763
-msgid ""
-"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
-msgstr "di chuyển rùa tới vị trí xcor, ycor; (0, 0) là trung tâm của màn hình."
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:236
+msgid "Reset block size"
+msgstr "Đặt lại kích cỡ khối"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:764
-msgid "holds current pen shade"
-msgstr "giữ sắc màu bút hiện thời"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:784
+msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
+msgstr "giữ màu bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:765
-msgid "draws text or show media from the Journal"
-msgstr "vẽ văn bản hoặc hiển thị ảnh/nhạc từ Nhật ký"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:292
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:319
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:338
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:348
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:246
+msgid "Show palette"
+msgstr "Hiện bảng chọn"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:766
-msgid "restores hidden blocks"
-msgstr "phục hồi các khối bị ẩn"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:867
+msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
+msgstr "lưu một ảnh vào Nhật ký Sugar"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:767
-msgid "calculates square root"
-msgstr "tính căn bậc hai"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:783
+msgid "Save snapshot"
+msgstr "Lưu ảnh chụp"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:768
-msgid "invokes Action 1 stack"
-msgstr "gọi đống Hành vi 1"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:458
+msgid "width"
+msgstr "rộng"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:769
-msgid "invokes Action 2 stack"
-msgstr "gọi đống Hành vi 2"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:797
+msgid "moves turtle forward"
+msgstr "chuyển rùa đi tới"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:770
-msgid "invokes named action stack"
-msgstr "gọi đống hành vi đặt tên"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:329
+msgid "forward"
+msgstr "tiếp"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:771
-msgid "connects action to toolbar run buttons"
-msgstr "kết nối hành vi đến nút chạy thanh công cụ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:614
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:655
+msgid "my box"
+msgstr "hộp mình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:773
-msgid "stops current action"
-msgstr "dừng hành vi đang làm"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:395
+msgid "picture right"
+msgstr "bên phải ảnh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:774
-msgid "stores numeric value in Variable 1"
-msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 1"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:305
+msgid "back"
+msgstr "lùi"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:775
-msgid "stores numeric value in Variable 2"
-msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:452
+msgid "volume"
+msgstr "âm lượng"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:869
+msgid "holds current scale value"
+msgstr "giữ giá trị tỷ lệ hiện thời"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:758
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:759
+msgid "presentation 1x1"
+msgstr "trình diễn 1×1"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:760
+msgid "presentation 1x2"
+msgstr "trình diễn 1×2"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:776
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:803
+msgid "top of nameable action stack"
+msgstr "đầu của đống hành vi có thể đặt tên"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:897
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong biến đặt tên"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:777
-msgid "string value"
-msgstr "giá trị chuỗi"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:828
+msgid "logical OR operator"
+msgstr "toán tử HOẶC lôgic"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:784
-msgid "holds current text color (can be used in place of a number block)"
-msgstr "giữ màu chữ hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:310
+msgid "picture bottom"
+msgstr "dưới ảnh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:785
-msgid "holds current text size (can be used in place of a number block)"
-msgstr ""
-"giữ kích cỡ chữ hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:852
+msgid "loops specified number of times"
+msgstr "lặp lại một số lần được ghi rõ"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:786
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:907
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "ycor bên trên màn hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:787
-msgid "Trashcan"
-msgstr "Sọt Rác"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:914
+msgid "sensor voltage"
+msgstr "điện áp máy nhạy"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:788
-msgid "Palette of turtle commands"
-msgstr "Bảng chọn lệnh rùa"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:442
+msgid "title y"
+msgstr "tiêu đề y"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:789
-msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
-msgstr "toán tử làm-đến-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:441
+msgid "title x"
+msgstr "tiêu đề x"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:790
-msgid "sensor voltage"
-msgstr "điện áp máy nhạy"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:326
+msgid "fill screen"
+msgstr "đầy màn hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:791
-msgid "microphone input volume"
-msgstr "âm lượng đầu vào máy vi âm"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:415
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:416
+msgid "set xy"
+msgstr "đặt xy"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:792
-msgid "jogs stack down"
-msgstr "đẩy nhẹ đống xuống dưới"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:445
+msgid "trash"
+msgstr ""
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:793
-msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
-msgstr "tạm dừng thực hiện chương trình trong một số giây đưa ra"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:376
+msgid "polar"
+msgstr "cực"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:794
-msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
-msgstr "toán tử làm_trong_khi_Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:388
+msgid "repeat"
+msgstr "lặp lại"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:795
-msgid "the canvas width"
-msgstr "chiều rộng vùng vẽ"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:792
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:218
+msgid "Save as image"
+msgstr "Lưu dạng ảnh"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:712
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArtActivity.py:768
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/turtleart.py:243
+msgid "Edit"
+msgstr "Sửa"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:796
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:809
+msgid "identity operator used for extending blocks"
+msgstr "toán tử nhận diện dùng để mở rộng khối"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:789
msgid ""
-"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
-"number block)"
+"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
+msgstr "chia đầu vào thuộc số trên (tử số) cho đầu vào thuộc số dưới (mẫu số)"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:384
+msgid "max"
+msgstr "đại"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:906
+msgid "holds current text size (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
-"giữ giá trị đồ hoạ X hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
-"một khối con số)"
+"giữ kích cỡ chữ hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:797
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:845
+msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
+msgstr "in ra giá trị trong khối trạng thái ở dưới màn hình"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:325
+#, fuzzy
+msgid "extras"
+msgstr "Bổ sung"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:427
+msgid "start fill"
+msgstr ""
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:383
+msgid "push"
+msgstr "đẩy"
+
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:822
+#, fuzzy
msgid ""
-"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
-"number block)"
+"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
+"g., sin(x+y+z)"
msgstr ""
-"giữ giá trị đồ hoạ Y hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
-"một khối con số)"
+"một khối có thể lập trình: dùng để thêm phương trình toán học đa biến cấp "
+"cao, v.d. sin(x+y+z)"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:856
-msgid "bulleted list"
-msgstr "danh sách nút"
+#: /home/walter/Desktop/turtle/turtleblocks/TurtleArt/taconstants.py:392
+msgid "restore all"
+msgstr "phục hồi tất cả"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:871
-msgid "picture"
-msgstr "ảnh"
+#~ msgid "<Alt>d"
+#~ msgstr "<Alt>g"
+
+#~ msgid "Save Logo"
+#~ msgstr "Lưu Biểu hình"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:887
-msgid "2×2 pictures"
-msgstr "ảnh 2×2"
+#~ msgid "<Ctrl>o"
+#~ msgstr "<Ctrl>m"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:918
-msgid "2×1 pictures"
-msgstr "ảnh 2×1"
+#~ msgid "bulleted list"
+#~ msgstr "danh sách nút"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:949
-msgid "1×2 pictures"
-msgstr "ảnh 1×2"
+#~ msgid "picture"
+#~ msgstr "ảnh"
-#: /home/walter/Desktop/ta-refactoring/taconstants.py:980
-msgid "1×1 picture"
-msgstr "ảnh 1×1"
+#~ msgid "2×2 pictures"
+#~ msgstr "ảnh 2×2"
+
+#~ msgid "2×1 pictures"
+#~ msgstr "ảnh 2×1"
+
+#~ msgid "1×2 pictures"
+#~ msgstr "ảnh 1×2"
+
+#~ msgid "1×1 picture"
+#~ msgstr "ảnh 1×1"
#~ msgid "name"
#~ msgstr "tên"
-#~ msgid "holds current scale value (can be used in place of a number block)"
-#~ msgstr ""
-#~ "giữ giá trị tỷ lệ hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
-#~ "một khối con số)"
-
#~ msgid "holds current pen shade (can be used in place of a number block)"
#~ msgstr ""
#~ "giữ sắc màu bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
@@ -1528,9 +1698,6 @@ msgstr "ảnh 1×1"
#~ msgid "Keyboard"
#~ msgstr "Bàn phím"
-#~ msgid "Flow"
-#~ msgstr "Chảy"
-
#~ msgid "else"
#~ msgstr "không thì"
@@ -1543,9 +1710,6 @@ msgstr "ảnh 1×1"
#~ msgid "Templates"
#~ msgstr "Mẫu"
-#~ msgid "Extras"
-#~ msgstr "Bổ sung"
-
#~ msgid "read key"
#~ msgstr "đọc phím"
@@ -1571,9 +1735,6 @@ msgstr "ảnh 1×1"
#~ msgid "stack"
#~ msgstr "đống"
-#~ msgid "Save as"
-#~ msgstr "Lưu dạng"
-
#~ msgid "save Logo"
#~ msgstr "lưu Logo"
@@ -1583,12 +1744,6 @@ msgstr "ảnh 1×1"
#~ msgid "stop stack"
#~ msgstr "dừng đống"
-#~ msgid "Blocks"
-#~ msgstr "Khối"
-
-#~ msgid "Sensors"
-#~ msgstr "Máy nhạy"
-
#~ msgid "hres"
#~ msgstr "hres"