Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po1333
1 files changed, 725 insertions, 608 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 1bb6688..4c8c511 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-24 00:31-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-09 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-31 06:22+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -23,105 +23,105 @@ msgstr ""
# Tên: không nên dịch
#: activity/activity.info:2 TurtleArt/taexporthtml.py:137
-#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3057
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleart.py:288
+#: TurtleArt/taexporthtml.py:139 TurtleArt/tawindow.py:3182
+#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:294
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
-#: TurtleArt/tabasics.py:115
+#: TurtleArt/tabasics.py:116
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "Bảng chọn lệnh rùa"
-#: TurtleArt/tabasics.py:120
+#: TurtleArt/tabasics.py:121
msgid "forward"
msgstr "tiếp"
-#: TurtleArt/tabasics.py:124
+#: TurtleArt/tabasics.py:125
msgid "moves turtle forward"
msgstr "chuyển rùa đi tới"
-#: TurtleArt/tabasics.py:131
+#: TurtleArt/tabasics.py:132
msgid "back"
msgstr "lùi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:135
+#: TurtleArt/tabasics.py:136
msgid "moves turtle backward"
msgstr "chuyển rùa đi lùi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:143
+#: TurtleArt/tabasics.py:144
msgid "clean"
msgstr "gột"
-#: TurtleArt/tabasics.py:146
+#: TurtleArt/tabasics.py:147
msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "xoá màn hình và đặt lại rùa"
-#: TurtleArt/tabasics.py:154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:736
+#: TurtleArt/tabasics.py:155
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
msgid "left"
msgstr "trái"
-#: TurtleArt/tabasics.py:158
+#: TurtleArt/tabasics.py:159
msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "quay rùa theo ngược chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:165
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: TurtleArt/tabasics.py:166
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
msgid "right"
msgstr "phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:169
+#: TurtleArt/tabasics.py:170
msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
msgstr "quay rùa theo chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "arc"
msgstr "cung"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "angle"
msgstr "góc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:177
+#: TurtleArt/tabasics.py:178
msgid "radius"
msgstr "bán kính"
-#: TurtleArt/tabasics.py:181
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "moves turtle along an arc"
msgstr "chuyển rùa theo một hình cung"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257
msgid "set xy"
msgstr "đặt xy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:218
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:236
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190 TurtleArt/tabasics.py:256 taextras.py:219
+#: TurtleArt/tabasics.py:191 TurtleArt/tabasics.py:257 taextras.py:237
msgid "y"
msgstr "y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:194 TurtleArt/tabasics.py:260
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid ""
"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
msgstr "di chuyển rùa tới vị trí xcor, ycor; (0, 0) là trung tâm của màn hình."
#
-#: TurtleArt/tabasics.py:204
+#: TurtleArt/tabasics.py:205
msgid "set heading"
msgstr "đặt hướng về"
-#: TurtleArt/tabasics.py:208
+#: TurtleArt/tabasics.py:209
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "đặt sự hướng về của rùa (0 là hướng về đầu màn hình)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:216 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:560
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:585
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217
+#: TurtleArt/tabasics.py:218
msgid ""
"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -129,12 +129,12 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ X hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:227 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228
+#: TurtleArt/tabasics.py:229
msgid ""
"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -142,12 +142,12 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ Y hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:238 TurtleArt/tawindow.py:3053
-#: TurtleArt/tawindow.py:3057 TurtleArtActivity.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3178
+#: TurtleArt/tawindow.py:3182 TurtleArtActivity.py:586
msgid "heading"
msgstr "tiêu đề"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239
+#: TurtleArt/tabasics.py:240
msgid ""
"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
"block)"
@@ -155,436 +155,436 @@ msgstr ""
"giữ hướng về hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế một "
"khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:273
+#: TurtleArt/tabasics.py:274
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "Bảng chọn lệnh bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:277
+#: TurtleArt/tabasics.py:278
msgid "pen up"
msgstr "bút lên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:280
+#: TurtleArt/tabasics.py:281
msgid "Turtle will not draw when moved."
msgstr "Con rùa sẽ không vẽ khi được di chuyển."
-#: TurtleArt/tabasics.py:286
+#: TurtleArt/tabasics.py:287
msgid "pen down"
msgstr "bút xuống"
-#: TurtleArt/tabasics.py:289
+#: TurtleArt/tabasics.py:290
msgid "Turtle will draw when moved."
msgstr "Con rùa sẽ vẽ khi được di chuyển."
-#: TurtleArt/tabasics.py:295
+#: TurtleArt/tabasics.py:296
msgid "set pen size"
msgstr "đặt kích cỡ bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:299
+#: TurtleArt/tabasics.py:300
msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
msgstr "đặt kích cỡ của đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309
+#: TurtleArt/tabasics.py:310
msgid "fill screen"
msgstr "đầy màn hình"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:399 taextras.py:260
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:400 taextras.py:279
msgid "color"
msgstr "màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309 TurtleArt/tabasics.py:409
+#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:410
msgid "shade"
msgstr "sắc màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:313
+#: TurtleArt/tabasics.py:314
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "tô đầy nền bằng (màu, sắc)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:322
+#: TurtleArt/tabasics.py:323
msgid "pen size"
msgstr "kích cỡ bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:323
+#: TurtleArt/tabasics.py:324
msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"giữ kích cỡ bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:334
+#: TurtleArt/tabasics.py:335
msgid "start fill"
msgstr "bắt đầu lấp đầy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:336
+#: TurtleArt/tabasics.py:337
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:343
+#: TurtleArt/tabasics.py:344
msgid "end fill"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:345
+#: TurtleArt/tabasics.py:346
#, fuzzy
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:356 TurtleArt/tabasics.py:360
+#: TurtleArt/tabasics.py:357 TurtleArt/tabasics.py:361
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "Bảng chọn màu sắc bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:364
+#: TurtleArt/tabasics.py:365
msgid "set color"
msgstr "đặt màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:368
+#: TurtleArt/tabasics.py:369
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "thiết lập màu sắc cho đường do rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:376
+#: TurtleArt/tabasics.py:377
msgid "set shade"
msgstr "Tô bóng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:380
+#: TurtleArt/tabasics.py:381
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "đặt sắc màu của đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:388
+#: TurtleArt/tabasics.py:389
msgid "set gray"
msgstr "tô xám"
-#: TurtleArt/tabasics.py:391
+#: TurtleArt/tabasics.py:392
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "tô xám đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:400
+#: TurtleArt/tabasics.py:401
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "giữ màu bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:410
+#: TurtleArt/tabasics.py:411
msgid "holds current pen shade"
msgstr "giữ sắc màu bút hiện thời"
-#: TurtleArt/tabasics.py:418
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
msgid "gray"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:420
#, fuzzy
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"giữ giá trị tỷ lệ hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:425
+#: TurtleArt/tabasics.py:426
msgid "red"
msgstr "đỏ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:427
msgid "orange"
msgstr "cam"
-#: TurtleArt/tabasics.py:428
+#: TurtleArt/tabasics.py:429
msgid "yellow"
msgstr "vàng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:430
+#: TurtleArt/tabasics.py:431
msgid "green"
msgstr "lục"
-#: TurtleArt/tabasics.py:431
+#: TurtleArt/tabasics.py:432
msgid "cyan"
msgstr "lục lam"
-#: TurtleArt/tabasics.py:432
+#: TurtleArt/tabasics.py:433
msgid "blue"
msgstr "xanh"
-#: TurtleArt/tabasics.py:433
+#: TurtleArt/tabasics.py:434
msgid "purple"
msgstr "tím"
-#: TurtleArt/tabasics.py:435
+#: TurtleArt/tabasics.py:436
#, fuzzy
msgid "white"
msgstr "trong khi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:436
+#: TurtleArt/tabasics.py:437
#, fuzzy
msgid "black"
msgstr "lùi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:442
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
msgid "set text color"
msgstr "đặt màu chữ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:445
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "đặt màu của các chữ được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:453
+#: TurtleArt/tabasics.py:454
msgid "set text size"
msgstr "đặt kích cỡ chữ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:456
+#: TurtleArt/tabasics.py:457
#, fuzzy
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "đặt kích cỡ của các chữ được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:540
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "Bảng chọn toán tử thuộc số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:545
+#: TurtleArt/tabasics.py:546
msgid "plus"
msgstr "cộng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:548
+#: TurtleArt/tabasics.py:550
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "thêm hai đầu vào chữ số, chử cái"
-#: TurtleArt/tabasics.py:556
+#: TurtleArt/tabasics.py:558
msgid "minus"
msgstr "trừ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:559
+#: TurtleArt/tabasics.py:561
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "trừ đầu vào thuộc số dưới từ đầu vào thuộc số trên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:570
+#: TurtleArt/tabasics.py:572
msgid "multiply"
msgstr "nhân"
-#: TurtleArt/tabasics.py:573
+#: TurtleArt/tabasics.py:575
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "nhân lên nhau hai đầu vào thuộc số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:582
+#: TurtleArt/tabasics.py:584
msgid "divide"
msgstr "chia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:585
+#: TurtleArt/tabasics.py:587
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr "chia đầu vào thuộc số trên (tử số) cho đầu vào thuộc số dưới (mẫu số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:595
+#: TurtleArt/tabasics.py:597
msgid "identity"
msgstr "nhận dạng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:597
+#: TurtleArt/tabasics.py:599
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "toán tử nhận diện dùng để mở rộng khối"
-#: TurtleArt/tabasics.py:605 TurtleArt/tabasics.py:606
+#: TurtleArt/tabasics.py:607 TurtleArt/tabasics.py:608
msgid "mod"
msgstr "sửa"
-#: TurtleArt/tabasics.py:609
+#: TurtleArt/tabasics.py:611
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "toán tử đơn thể (phần dư)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:616
+#: TurtleArt/tabasics.py:618
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:617
+#: TurtleArt/tabasics.py:619
msgid "square root"
msgstr "căn bậc hai"
-#: TurtleArt/tabasics.py:620
+#: TurtleArt/tabasics.py:622
msgid "calculates square root"
msgstr "tính căn bậc hai"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "random"
msgstr "ngẫu nhiên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "min"
msgstr "tiểu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:627
+#: TurtleArt/tabasics.py:629
msgid "max"
msgstr "đại"
-#: TurtleArt/tabasics.py:631
+#: TurtleArt/tabasics.py:633
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"trả lại một số ngẫu nhiên nằm giữa hai giá trị là tối thiểu (bên trên) và "
"tối đa (bên dưới)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:643
+#: TurtleArt/tabasics.py:645
msgid "number"
msgstr "số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:644
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "dùng để nhập thuộc số trong toán tử toán học"
-#: TurtleArt/tabasics.py:651
+#: TurtleArt/tabasics.py:654
msgid "greater than"
msgstr "lớn hơn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:654
+#: TurtleArt/tabasics.py:657
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "toán tử lớn-hơn lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:660
+#: TurtleArt/tabasics.py:663
msgid "True"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:666
+#: TurtleArt/tabasics.py:669
msgid "less than"
msgstr "nhỏ hơn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:669
+#: TurtleArt/tabasics.py:673
msgid "logical less-than operator"
msgstr "toán tử nhỏ hơn lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:674
+#: TurtleArt/tabasics.py:678
msgid "False"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:680
+#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "equal"
msgstr "bằng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:683
+#: TurtleArt/tabasics.py:688
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "toán tử bằng-với lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:689
+#: TurtleArt/tabasics.py:694
msgid "not"
msgstr "không phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:692
+#: TurtleArt/tabasics.py:697
msgid "logical NOT operator"
msgstr "toán tử KHÔNG_PHẢI lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:698 TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:703 TurtleArt/tabasics.py:706
msgid "and"
msgstr "và"
-#: TurtleArt/tabasics.py:702
+#: TurtleArt/tabasics.py:707
msgid "logical AND operator"
msgstr "toán tử VÀ lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:709 TurtleArt/tabasics.py:712
+#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
msgid "or"
msgstr "hoặc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:713
+#: TurtleArt/tabasics.py:718
msgid "logical OR operator"
msgstr "toán tử HOẶC lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:722
+#: TurtleArt/tabasics.py:727
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:94
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Bảng chọn toán tử luồng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:727
+#: TurtleArt/tabasics.py:732
msgid "wait"
msgstr "đợi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:731
+#: TurtleArt/tabasics.py:736
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "tạm dừng thực hiện chương trình trong một số giây đưa ra"
-#: TurtleArt/tabasics.py:738
+#: TurtleArt/tabasics.py:743
msgid "forever"
msgstr "hẳn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:742
+#: TurtleArt/tabasics.py:747
msgid "loops forever"
msgstr "lặp lại vô hạn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
+#: TurtleArt/tabasics.py:754 TurtleArt/tabasics.py:758
msgid "repeat"
msgstr "lặp lại"
-#: TurtleArt/tabasics.py:753
+#: TurtleArt/tabasics.py:759
msgid "loops specified number of times"
msgstr "lặp lại một số lần được ghi rõ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:771
+#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "if"
msgstr "nếu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759
+#: TurtleArt/tabasics.py:765
msgid "then"
msgstr "thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:762
+#: TurtleArt/tabasics.py:768
msgid "if then"
msgstr "nếu thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:764
+#: TurtleArt/tabasics.py:770
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử nếu-thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:771
+#: TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "then else"
msgstr "không thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:775
+#: TurtleArt/tabasics.py:781
msgid "if then else"
msgstr "nếu thì không thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776
+#: TurtleArt/tabasics.py:782
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử nếu-thì-không_thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:784
+#: TurtleArt/tabasics.py:790
msgid "horizontal space"
msgstr "khoảng nằm ngang"
-#: TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:791
msgid "jogs stack right"
msgstr "đẩy nhẹ đống qua phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:792
+#: TurtleArt/tabasics.py:798
msgid "vertical space"
msgstr "khoảng nằm dọc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:793
+#: TurtleArt/tabasics.py:799
msgid "jogs stack down"
msgstr "đẩy nhẹ đống xuống dưới"
-#: TurtleArt/tabasics.py:799
+#: TurtleArt/tabasics.py:805
msgid "stop action"
msgstr "dừng hành vi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:802
+#: TurtleArt/tabasics.py:808
msgid "stops current action"
msgstr "dừng hành vi đang làm"
-#: TurtleArt/tabasics.py:811
+#: TurtleArt/tabasics.py:817
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Bảng chọn khối biến đổi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:816 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:822 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "đầu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:819
+#: TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "kết nối hành vi đến nút chạy thanh công cụ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:827
+#: TurtleArt/tabasics.py:833
msgid "store in box 1"
msgstr "lưu vào hộp 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:831
+#: TurtleArt/tabasics.py:838
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:845
msgid "store in box 2"
msgstr "lưu vào hộp 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:842
+#: TurtleArt/tabasics.py:850
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
-#: TurtleArt/tabasics.py:851
+#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:858
+#: TurtleArt/tabasics.py:859
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:173
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:174
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
@@ -594,149 +594,160 @@ msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
msgid "text"
msgstr "văn bản"
-#: TurtleArt/tabasics.py:852
+#: TurtleArt/tabasics.py:860
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:176
msgid "string value"
msgstr "giá trị chuỗi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:856
+#: TurtleArt/tabasics.py:864
msgid "box 1"
msgstr "hộp 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:859
+#: TurtleArt/tabasics.py:867
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Biến 1 (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:865
+#: TurtleArt/tabasics.py:873
msgid "box 2"
msgstr "hộp 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:868
+#: TurtleArt/tabasics.py:876
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Biến 2 (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:875 TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:883 TurtleArt/tabasics.py:894
msgid "box"
msgstr "hộp"
-#: TurtleArt/tabasics.py:877 TurtleArt/tabasics.py:888
+#: TurtleArt/tabasics.py:886 TurtleArt/tabasics.py:898
msgid "my box"
msgstr "hộp mình"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879
+#: TurtleArt/tabasics.py:888
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885
+#: TurtleArt/tabasics.py:894
msgid "store in"
msgstr "lưu vào"
-#: TurtleArt/tabasics.py:885 taextras.py:333
+#: TurtleArt/tabasics.py:894 taextras.py:354
msgid "value"
msgstr "giá trị"
-#: TurtleArt/tabasics.py:889
+#: TurtleArt/tabasics.py:899
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong biến đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:897 TurtleArt/tabasics.py:899
-#: TurtleArt/tabasics.py:923 TurtleArt/tabasics.py:926
+#: TurtleArt/tabasics.py:907 TurtleArt/tabasics.py:910
+#: TurtleArt/tabasics.py:934 TurtleArt/tabasics.py:938
msgid "action"
msgstr "hành vi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:901
+#: TurtleArt/tabasics.py:912
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "đầu của đống hành vi có thể đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:906 TurtleArt/tabasics.py:933
+#: TurtleArt/tabasics.py:917 TurtleArt/tabasics.py:945
msgid "action 1"
msgstr "hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:909
+#: TurtleArt/tabasics.py:920
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "đầu của đống Hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:914 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:954
msgid "action 2"
msgstr "hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:917
+#: TurtleArt/tabasics.py:928
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "đầu của đống Hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:927
+#: TurtleArt/tabasics.py:939
msgid "invokes named action stack"
msgstr "gọi đống hành vi đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:936
+#: TurtleArt/tabasics.py:948
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "gọi đống Hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945
+#: TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "gọi đống Hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:953
+#: TurtleArt/tabasics.py:965
msgid "trash"
msgstr "thùng rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:969
msgid "empty trash"
msgstr "đổ rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:958
+#: TurtleArt/tabasics.py:970
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "xoá hoàn toàn các mục trong thùng rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:962
+#: TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "restore all"
msgstr "phục hồi tất cả"
-#: TurtleArt/tabasics.py:963
+#: TurtleArt/tabasics.py:975
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
-#: TurtleArt/tabasics.py:967
+#: TurtleArt/tabasics.py:979
msgid "clear all"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:968
+#: TurtleArt/tabasics.py:980
msgid "move all blocks to trash"
msgstr ""
-#: TurtleArt/taconstants.py:250 TurtleArt/taconstants.py:272
-#: TurtleArt/taconstants.py:293 TurtleArt/taconstants.py:335
-#: TurtleArt/taconstants.py:377 TurtleArt/taconstants.py:419
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:859
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:915
+#: TurtleArt/taconstants.py:239 TurtleArt/taconstants.py:261
+#: TurtleArt/taconstants.py:282 TurtleArt/taconstants.py:324
+#: TurtleArt/taconstants.py:366 TurtleArt/taconstants.py:408
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:876
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:891
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:936
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"
-#: TurtleArt/talogo.py:465
+#: TurtleArt/talogo.py:347 TurtleArt/talogo.py:362 TurtleArtActivity.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1332
+msgid "Stop turtle"
+msgstr "Dừng rùa"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:655
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1325
+msgid "Show blocks"
+msgstr "Hiện khối"
+
+#: TurtleArt/talogo.py:479
msgid "did not output to"
msgstr "đã không xuất tới"
-#: TurtleArt/talogo.py:519
+#: TurtleArt/talogo.py:534
msgid "I don't know how to"
msgstr "Tôi chưa biết cách"
-#: TurtleArt/talogo.py:566
+#: TurtleArt/talogo.py:584
msgid "doesn't like"
msgstr "không thích"
-#: TurtleArt/talogo.py:566
+#: TurtleArt/talogo.py:584
msgid "as input"
msgstr "làm đầu vào"
-#: TurtleArt/tapalette.py:92
+#: TurtleArt/tapalette.py:95
msgid "displays next palette"
msgstr "hiển thị bảng chọn kế tiếp"
-#: TurtleArt/tapalette.py:93
+#: TurtleArt/tapalette.py:96
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "thay đổi hướng của bảng chọn khối"
@@ -748,190 +759,216 @@ msgstr "tải xuống"
msgid "Save..."
msgstr "lưu lại"
-#: TurtleArt/tautils.py:596
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
+#: TurtleArt/tautils.py:592
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:625
msgid "click to open"
msgstr "nhấn để mở"
-#: TurtleArt/tawindow.py:848 TurtleArt/tawindow.py:849
+#: TurtleArt/tawindow.py:908 TurtleArt/tawindow.py:909
msgid "orientation"
msgstr "hướng"
-#: TurtleArt/tawindow.py:859 TurtleArt/tawindow.py:1181
+#: TurtleArt/tawindow.py:919 TurtleArt/tawindow.py:1283
msgid "next"
msgstr "tiếp"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3153
+#: TurtleArt/tawindow.py:931 TurtleArt/tawindow.py:932
+#: TurtleArt/tawindow.py:1303
+msgid "shift"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:3280
msgid "image"
msgstr "ảnh"
-#: TurtleArtActivity.py:150
+#: TurtleArtActivity.py:159
msgid "presentation"
msgstr "trình diễn"
-#: TurtleArtActivity.py:226
+#: TurtleArtActivity.py:182 TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:767
+#: TurtleArtActivity.py:792 turtleblocks.py:332
+msgid "Save as HTML"
+msgstr "Lưu dạng HTML"
+
+#: TurtleArtActivity.py:201 TurtleArtActivity.py:679 TurtleArtActivity.py:770
+#: TurtleArtActivity.py:794 turtleblocks.py:334
+msgid "Save as Logo"
+msgstr "Lưu dạng Biểu hình"
+
+#: TurtleArtActivity.py:238 TurtleArtActivity.py:677 TurtleArtActivity.py:764
+#: TurtleArtActivity.py:789 turtleblocks.py:330
+msgid "Save as image"
+msgstr "Lưu dạng ảnh"
+
+#: TurtleArtActivity.py:246
msgid "snapshot"
msgstr "hiện trạng"
-#: TurtleArtActivity.py:277 TurtleArtActivity.py:572 turtleart.py:346
+#: TurtleArtActivity.py:254 TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:773
+#: TurtleArtActivity.py:797
+msgid "Save snapshot"
+msgstr "Lưu ảnh chụp"
+
+#: TurtleArtActivity.py:295 TurtleArtActivity.py:597 TurtleArtActivity.py:730
+#: turtleblocks.py:352
msgid "Turn off hover help"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:284 turtleart.py:348
+#: TurtleArtActivity.py:301 turtleblocks.py:354
msgid "Turn on hover help"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:292 turtleart.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:309 turtleblocks.py:364
msgid "Show palette"
msgstr "Hiện bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:298 TurtleArtActivity.py:689 turtleart.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:315 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:366
msgid "Hide palette"
msgstr "Ẩn bảng chọn"
-#: TurtleArtActivity.py:305 TurtleArtActivity.py:318
-msgid "Show blocks"
-msgstr "Hiện khối"
-
-#: TurtleArtActivity.py:308 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:692
-msgid "Hide blocks"
-msgstr "Ẩn khối"
-
-#: TurtleArtActivity.py:436
+#: TurtleArtActivity.py:461
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "Giảm toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:440 TurtleArtActivity.py:564
+#: TurtleArtActivity.py:465 TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:726
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "Tăng toạ độ theo tỷ lệ"
-#: TurtleArtActivity.py:499 TurtleArtActivity.py:536 turtleart.py:355
+#: TurtleArtActivity.py:525 TurtleArtActivity.py:561 TurtleArtActivity.py:647
+#: TurtleArtActivity.py:701 turtleblocks.py:361
msgid "Edit"
msgstr "Sửa"
-#: TurtleArtActivity.py:503 TurtleArtActivity.py:534 turtleart.py:350
+#: TurtleArtActivity.py:530 TurtleArtActivity.py:559 TurtleArtActivity.py:648
+#: TurtleArtActivity.py:718 turtleblocks.py:356
msgid "View"
msgstr "Xem"
-#: TurtleArtActivity.py:532
+#: TurtleArtActivity.py:557 TurtleArtActivity.py:649
msgid "Project"
msgstr "Dự án"
-#: TurtleArtActivity.py:538 TurtleArtActivity.py:632
+#: TurtleArtActivity.py:563 TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:674
+#: TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:759
msgid "Save/Load"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:546 turtleart.py:353
+#: TurtleArtActivity.py:571 TurtleArtActivity.py:702 turtleblocks.py:359
msgid "Copy"
msgstr "Chép"
-#: TurtleArtActivity.py:548 turtleart.py:354
+#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:703 turtleblocks.py:360
msgid "Paste"
msgstr "Dán"
-#: TurtleArtActivity.py:550
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
+#: TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:719
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:687
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"
-#: TurtleArtActivity.py:552 turtleart.py:334
+#: TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:720 turtleblocks.py:340
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "Toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: TurtleArtActivity.py:554 turtleart.py:336
+#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:722 turtleblocks.py:342
msgid "Polar coordinates"
msgstr "Toạ độ cực"
-#: TurtleArtActivity.py:557
+#: TurtleArtActivity.py:582 TurtleArtActivity.py:724
msgid "Metric coordinates"
msgstr "Tọa độ theo hệ Mét"
-#: TurtleArtActivity.py:567 turtleart.py:340
+#: TurtleArtActivity.py:592 TurtleArtActivity.py:728 turtleblocks.py:346
msgid "Grow blocks"
msgstr "Khối lớn hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:569 turtleart.py:342
+#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:729 turtleblocks.py:348
msgid "Shrink blocks"
msgstr "Khối nhỏ hơn"
-#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:674
+#: TurtleArtActivity.py:620 TurtleArtActivity.py:656
msgid "Load example"
msgstr "Tải ví dụ"
-#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:657 turtleart.py:324
-msgid "Save as image"
-msgstr "Lưu dạng ảnh"
+#: TurtleArtActivity.py:650 TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:373
+msgid "Clean"
+msgstr "Làm sạch"
-#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:660 turtleart.py:326
-msgid "Save as HTML"
-msgstr "Lưu dạng HTML"
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:832 turtleblocks.py:374
+msgid "Run"
+msgstr "Chạy"
-#: TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:662 turtleart.py:328
-msgid "Save as Logo"
-msgstr "Lưu dạng Biểu hình"
+#: TurtleArtActivity.py:652 TurtleArtActivity.py:834 turtleblocks.py:375
+msgid "Step"
+msgstr "Bước"
-#: TurtleArtActivity.py:646 TurtleArtActivity.py:665
-msgid "Save snapshot"
-msgstr "Lưu ảnh chụp"
+#: TurtleArtActivity.py:653 TurtleArtActivity.py:837 turtleblocks.py:376
+msgid "Debug"
+msgstr "Gỡ lỗi"
+
+#: TurtleArtActivity.py:657 util/helpbutton.py:45
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
+
+#: TurtleArtActivity.py:658 turtleblocks.py:377
+msgid "Stop"
+msgstr "Dừng"
-#: TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:668
+#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:775 TurtleArtActivity.py:800
msgid "Load project"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:671
+#: TurtleArtActivity.py:684 TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:805
+msgid "Load plugin"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:685 TurtleArtActivity.py:783 TurtleArtActivity.py:808
msgid "Load Python block"
msgstr "Tải khối Python"
# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: TurtleArtActivity.py:690
+#: TurtleArtActivity.py:825
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+p"
-# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
-#: TurtleArtActivity.py:693
-msgid "<Ctrl>b"
-msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+b"
-
-#: TurtleArtActivity.py:698 turtleart.py:367
-msgid "Clean"
-msgstr "Làm sạch"
-
-#: TurtleArtActivity.py:698
+#: TurtleArtActivity.py:830
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+e"
-#: TurtleArtActivity.py:700 turtleart.py:368
-msgid "Run"
-msgstr "Chạy"
-
-#: TurtleArtActivity.py:700
+#: TurtleArtActivity.py:832
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+r"
-#: TurtleArtActivity.py:702 turtleart.py:369
-msgid "Step"
-msgstr "Bước"
-
-#: TurtleArtActivity.py:702
+#: TurtleArtActivity.py:834
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+w"
-#: TurtleArtActivity.py:705 turtleart.py:370
-msgid "Debug"
-msgstr "Gỡ lỗi"
-
-#: TurtleArtActivity.py:705
+#: TurtleArtActivity.py:838
msgid "<Ctrl>d"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+d"
-#: TurtleArtActivity.py:707
-msgid "Stop turtle"
-msgstr "Dừng rùa"
-
-#: TurtleArtActivity.py:708
+#: TurtleArtActivity.py:841
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+s"
+#: TurtleArtActivity.py:965 TurtleArtActivity.py:970 TurtleArtActivity.py:1037
+msgid "Plugin could not be installed."
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:1033
+msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:1051
+#, python-format
+msgid "Plugin %s already installed."
+msgstr ""
+
+#: TurtleArtActivity.py:1052
+#, python-format
+msgid "Do you want to reinstall %s?"
+msgstr ""
+
#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
msgid "My Turtle Art session"
msgstr "Buổi học Turtle Art của tôi"
@@ -1056,6 +1093,7 @@ msgstr "đẩy gia tốc trong x, y, z xếp thành đống"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:82
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:97 pysamples/grecord.py:205
+#: taextras.py:281
msgid "sound"
msgstr "âm thanh"
@@ -1347,7 +1385,7 @@ msgstr "Màu mà rùa nhìn thấy"
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "trả về màu mà con rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:279
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:373 taextras.py:299
msgid "time"
msgstr "Thời gian"
@@ -1405,26 +1443,26 @@ msgstr ""
msgid "comment"
msgstr "ghi chú"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:458
msgid "places a comment in your code"
msgstr "đặt một ghi chú vào mã nguồn của bạn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "print"
msgstr "in"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:468
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "in giá trị trạng thái ở phần dưới màn hình"
# Tên ngôn ngữ lập trình: đừng dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:474
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1432,7 +1470,7 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đơn biến như "
"sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1440,7 +1478,7 @@ msgstr ""
"Một phương thức lập trình: được sử dụng để thêm nhiều phương trình toán học "
"đa biến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:502
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1448,225 +1486,225 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đabiến như "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:513
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:550
msgid "Python block"
msgstr "Khối ngôn ngữ lập trình Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:515
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:530
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "chạy mã nguồn được tìm trong mô-đun tamyblock.py có trong Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:558
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
msgid "Cartesian"
msgstr "thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:566
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
msgid "polar"
msgstr "cực"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:568
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:576
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ cực"
# Tên: không nên dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:574
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:582
msgid "turtle"
msgstr "rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:577
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "chọn con rùa nào cần điều khiển"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:586
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:595
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:604
msgid "turtle shell"
msgstr "mai rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:588
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:597
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:605
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "đặt một chiếc mai tùy thích lên chú rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:601
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:784
msgid "top"
msgstr "trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:603
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "đầu của một đống đã thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:609
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
msgid "bottom"
msgstr "dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:619
msgid "bottom of a collapsible stack"
msgstr "phía dưới của một đống có thể thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:618
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
msgid "collapsed stack: click to open"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:627
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:636
msgid "bottom block in a collapsed stack: click to open"
msgstr "khối dưới trong một đống đã thu gọn: nhấn để mở lại"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:634
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:637
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:647
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
msgid "top of stack"
msgstr "đầu đống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:635
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:654
msgid "label"
msgstr "nhãn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:643
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "đầu của một đống có thể thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:652
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:663
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Bảng chọn mẫu trình diễn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:658
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
msgid "hide blocks"
msgstr "ẩn khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:660
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:672
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "làm sạch sẽ vùng vẽ bằng cách ẩn các khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
msgid "show blocks"
msgstr "hiện khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:681
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "phục hồi các khối bị ẩn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:674
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ẩn các thanh công cụ Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
msgid "list"
msgstr "danh sách"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:916
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:702
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "trình diễn danh sách nút"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:694
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:917
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:710
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "mẫu trình diễn: danh sách chấm điểm"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (không mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (với mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:924
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 4 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:729
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:875
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:909
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 2 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:739
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "xcor bên trái màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "ycor bên dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752 taextras.py:205
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:768 taextras.py:223
msgid "width"
msgstr "rộng"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "the canvas width"
msgstr "chiều rộng vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "xcor bên phải màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:787
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "ycor bên trên màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776 taextras.py:200
-#: taextras.py:206
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792 taextras.py:218
+#: taextras.py:224
msgid "height"
msgstr "độ cao"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
msgid "the canvas height"
msgstr "chiều cao vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:786
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
msgid "title x"
msgstr "tiêu đề x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:795
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:811
msgid "title y"
msgstr "tiêu đề y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:820
msgid "left x"
msgstr "tọa độ x phía trái"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:813
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
msgid "top y"
msgstr "tọa độ y phía trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:822
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:838
msgid "right x"
msgstr "tọa độ x phía phải"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:831
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
msgid "bottom y"
msgstr "tọa độ y phía dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:846
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:860
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
msgid "presentation 1x1"
msgstr "trình diễn 1×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
msgid "presentation 2x1"
msgstr "trình diễn 2×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:888
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:907
msgid "presentation 1x2"
msgstr "trình diễn 1×2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:902
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
msgid "presentation 2x2"
msgstr "trình diễn 2×2"
@@ -1726,1032 +1764,1111 @@ msgstr ""
msgid "Palette of Guaranies"
msgstr ""
+#: taextras.py:53
+msgid "Palette of Uruguayan Pesos"
+msgstr ""
+
#. TRANS: Butia is the Arduino Robot Project from Uruguay
#. (http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/)
-#: taextras.py:58
+#: taextras.py:59
msgid "TurtleBots"
msgstr ""
-#: taextras.py:59
+#: taextras.py:60
msgid "adjust LED intensity between 0 and 255"
msgstr ""
-#: taextras.py:60
+#: taextras.py:61
msgid "returns the object gray level as a number between 0 and 1023"
msgstr ""
-#: taextras.py:61
+#: taextras.py:62
msgid "returns 1 when the button is press and 0 otherwise"
msgstr ""
-#: taextras.py:62
+#: taextras.py:63
msgid "returns the ambient light level as a number between 0 and 1023"
msgstr ""
-#: taextras.py:63
+#: taextras.py:64
msgid "returns the ambient temperature as a number between 0 and 255"
msgstr ""
-#: taextras.py:64
+#: taextras.py:65
msgid ""
"returns the distance from the object in front of the sensor as a number "
"between 0 and 255"
msgstr ""
-#: taextras.py:66
+#: taextras.py:67
msgid "returns 0 or 1 depending on the sensor inclination"
msgstr ""
-#: taextras.py:67
+#: taextras.py:68
msgid "returns 1 when the sensors detects a magnetic field, 0 otherwise"
msgstr ""
-#: taextras.py:68
+#: taextras.py:69
msgid "switches from 0 to 1, the frequency depends on the vibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:69
+#: taextras.py:70
msgid "LED"
msgstr ""
-#: taextras.py:70
+#: taextras.py:71
msgid "button"
msgstr ""
-#: taextras.py:71
+#: taextras.py:72
msgid "grayscale"
msgstr ""
-#: taextras.py:72
+#: taextras.py:73
msgid "ambient light"
msgstr ""
-#: taextras.py:73
+#: taextras.py:74
msgid "temperature"
msgstr ""
-#: taextras.py:74 taextras.py:244
+#: taextras.py:75 taextras.py:262
msgid "distance"
msgstr ""
-#: taextras.py:75 taextras.py:241
+#: taextras.py:76 taextras.py:259
msgid "tilt"
msgstr ""
-#: taextras.py:76
+#: taextras.py:77
msgid "magnetic induction"
msgstr ""
-#: taextras.py:77
+#: taextras.py:78
msgid "vibration"
msgstr ""
-#: taextras.py:78
+#: taextras.py:79
msgid "Butia Robot"
msgstr ""
-#: taextras.py:79
+#: taextras.py:80
msgid "delay Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:80
+#: taextras.py:81
msgid "wait for argument seconds"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "battery charge of Butia"
-#: taextras.py:82
+#: taextras.py:83
msgid "battery charge Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:83
+#: taextras.py:84
msgid "returns the battery charge as a number between 0 and 255"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "speed of Butia"
-#: taextras.py:85
+#: taextras.py:86
msgid "speed Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:86
+#: taextras.py:87
msgid ""
"set the speed of the Butia motors as a value between 0 and 1023, passed by "
"an argument"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia forward"
-#: taextras.py:89
+#: taextras.py:90
msgid "forward Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:90
+#: taextras.py:91
msgid "move the Butia robot forward"
msgstr ""
-#: taextras.py:91
+#: taextras.py:92
msgid "move the Butia robot forward a predefined distance"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move Butia backward"
-#: taextras.py:93
+#: taextras.py:94
msgid "backward Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:94
+#: taextras.py:95
msgid "move the Butia robot backward"
msgstr ""
-#: taextras.py:95
+#: taextras.py:96
msgid "move the Butia robot backward a predefined distance"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia left"
-#: taextras.py:97
+#: taextras.py:98
msgid "left Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:98
+#: taextras.py:99
msgid "turn the Butia robot at left"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "turn Butia right"
-#: taextras.py:100
+#: taextras.py:101
msgid "right Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:101
+#: taextras.py:102
msgid "turn the Butia robot at right"
msgstr ""
-#: taextras.py:102
+#: taextras.py:103
msgid "turn Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:103
+#: taextras.py:104
msgid "turn the Butia robot x degrees"
msgstr ""
-#: taextras.py:104
+#: taextras.py:105
msgid "stop Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:105
+#: taextras.py:106
msgid "stop the Butia robot"
msgstr ""
-#: taextras.py:106
+#: taextras.py:107
msgid "display Butia"
msgstr ""
#. TRANS: this string must contain only ASCII characters.
#. The len must be 32 characters/spaces.
-#: taextras.py:109
+#: taextras.py:110
msgid "Hello World Butia "
msgstr ""
-#: taextras.py:110
+#: taextras.py:111
msgid "print text in Butia robot 32-character ASCII display"
msgstr ""
-#: taextras.py:111
+#: taextras.py:112
msgid "Butia"
msgstr ""
-#: taextras.py:115
-msgid "The camera was not found."
-msgstr ""
-
#: taextras.py:116
-msgid "Error on the initialization of the camera."
+msgid "The camera was not found."
msgstr ""
#: taextras.py:117
-msgid "FollowMe"
+msgid "Error on the initialization of the camera."
msgstr ""
#: taextras.py:118
-msgid "follow a RGB color"
+msgid "FollowMe"
msgstr ""
#: taextras.py:119
-msgid "set a threshold for a RGB color"
+msgid "follow"
msgstr ""
#: taextras.py:120
-msgid "follow a turtle color"
+msgid "R"
msgstr ""
#: taextras.py:121
-msgid "set the minimal number of pixels to follow"
+msgid "G"
msgstr ""
#: taextras.py:122
-msgid "calibrate"
+msgid "B"
msgstr ""
#: taextras.py:123
-msgid "calibrate a color to follow"
+msgid "follow a RGB color"
msgstr ""
#: taextras.py:124
-msgid "x position"
+msgid "threshold"
msgstr ""
#: taextras.py:125
-msgid "return x position"
+msgid "set a threshold for a RGB color"
msgstr ""
#: taextras.py:126
-msgid "y position"
+msgid "save calibration 1"
msgstr ""
#: taextras.py:127
-msgid "return y position"
+msgid "stores a calibration in calibration 1"
msgstr ""
#: taextras.py:128
-msgid "pixels"
+msgid "save calibration 2"
msgstr ""
#: taextras.py:129
-msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
+msgid "stores a calibration in calibration 2"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:130
+msgid "calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:131
+msgid "stores a personalized calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:132
+msgid "calibration 1"
msgstr ""
#: taextras.py:133
-msgid "SumBot"
+msgid "return calibration 1"
msgstr ""
#: taextras.py:134
-msgid "speed SumBot"
+msgid "calibration 2"
msgstr ""
#: taextras.py:135
-msgid "submit the speed to the SumBot"
+msgid "return calibration 2"
msgstr ""
#: taextras.py:136
+msgid "return a personalized calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:137
+msgid "x position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:138
+msgid "return x position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:139
+msgid "y position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:140
+msgid "return y position"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:141
+msgid "pixels"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:142
+msgid "return the number of pixels of the biggest blob"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:143
+msgid "follow a color or calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:144
+msgid "minimum pixels"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:145
+msgid "set the minimal number of pixels to follow"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:146
+msgid "empty calibration"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:147
+msgid "error in string convertion"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:151
+msgid "SumBot"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:152
+msgid "speed SumBot"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:153
+msgid "submit the speed to the SumBot"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:154
msgid "set the default speed for the movement commands"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot forward"
-#: taextras.py:138
+#: taextras.py:156
msgid "forward SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:139
+#: taextras.py:157
msgid "move SumBot forward"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot backward"
-#: taextras.py:141
+#: taextras.py:159
msgid "backward SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:142
+#: taextras.py:160
msgid "move SumBot backward"
msgstr ""
-#: taextras.py:143
+#: taextras.py:161
msgid "stop SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:144
+#: taextras.py:162
msgid "stop the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "turn SumBot left"
-#: taextras.py:146
+#: taextras.py:164
msgid "left SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:147
+#: taextras.py:165
msgid "turn left the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "move SumBot right"
-#: taextras.py:149
+#: taextras.py:167
msgid "right SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:150
+#: taextras.py:168
msgid "turn right the SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:151
+#: taextras.py:169
msgid "angle to center"
msgstr ""
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:153
+#: taextras.py:171
msgid "get the angle to the center of the dohyo"
msgstr ""
-#: taextras.py:154
+#: taextras.py:172
msgid "angle to Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:155
+#: taextras.py:173
msgid "get the angle to the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:157
+#: taextras.py:175
msgid "x coor. SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:158
+#: taextras.py:176
msgid "get the x coordinate of the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot"
-#: taextras.py:160
+#: taextras.py:178
msgid "y coor. SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:161
+#: taextras.py:179
msgid "get the y coordinate of the SumBot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "x coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:163
+#: taextras.py:181
msgid "x coor. Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:164
+#: taextras.py:182
msgid "get the x coordinate of the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "y coordinate of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:166
+#: taextras.py:184
msgid "y coor. Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:167
+#: taextras.py:185
msgid "get the y coordinate of the Enemy"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot"
-#: taextras.py:169
+#: taextras.py:187
msgid "rotation SumBot"
msgstr ""
-#: taextras.py:170
+#: taextras.py:188
msgid "get the rotation of the Sumbot"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "rotation of SumBot's enemy"
-#: taextras.py:172
+#: taextras.py:190
msgid "rotation Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:173
+#: taextras.py:191
msgid "get the rotation of the Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:174
+#: taextras.py:192
msgid "distance to center"
msgstr ""
#. TRANS: dohyo is the playing field
-#: taextras.py:176
+#: taextras.py:194
msgid "get the distance to the center of the dohyo"
msgstr ""
-#: taextras.py:177
+#: taextras.py:195
msgid "distance to Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:178
+#: taextras.py:196
msgid "get the distance to the Enemy"
msgstr ""
-#: taextras.py:179
+#: taextras.py:197
msgid "update information"
msgstr ""
-#: taextras.py:180
+#: taextras.py:198
msgid "update information from the server"
msgstr ""
#. TRANS: Please use similar terms to those used in the Physics Activity
-#: taextras.py:185
+#: taextras.py:203
#, fuzzy
msgid "Palette of physics blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:186
+#: taextras.py:204
msgid "start polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:187
+#: taextras.py:205
msgid "Begin defining a new polygon based on the current Turtle xy position."
msgstr ""
-#: taextras.py:189
+#: taextras.py:207
msgid "add point"
msgstr ""
-#: taextras.py:190
+#: taextras.py:208
msgid ""
"Add a new point to the current polygon based on the current Turtle xy "
"position."
msgstr ""
-#: taextras.py:192
+#: taextras.py:210
msgid "end polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:193
+#: taextras.py:211
#, fuzzy
msgid "Define a new polygon."
msgstr "Định nghĩa một đa giác lồi mới"
-#: taextras.py:194
+#: taextras.py:212
msgid "end filled polygon"
msgstr ""
-#: taextras.py:195
+#: taextras.py:213
msgid "Not a simple polygon"
msgstr "Không phải là hình đa giác đơn giản"
-#: taextras.py:196
+#: taextras.py:214
msgid "Define a new filled polygon."
msgstr "Định nghĩa một đa giác lồi mới"
-#: taextras.py:197
+#: taextras.py:215
msgid "triangle"
msgstr ""
#. TRANS: base of a triangle
-#: taextras.py:199
+#: taextras.py:217
msgid "base"
msgstr ""
-#: taextras.py:201
+#: taextras.py:219
msgid "Add a triangle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:202
+#: taextras.py:220
msgid "circle"
msgstr ""
-#: taextras.py:203
+#: taextras.py:221
msgid "Add a circle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:204
+#: taextras.py:222
msgid "rectangle"
msgstr ""
-#: taextras.py:207
+#: taextras.py:225
msgid "Add a rectangle object to the project."
msgstr ""
-#: taextras.py:208
+#: taextras.py:226
msgid "reset"
msgstr ""
-#: taextras.py:209
+#: taextras.py:227
msgid "Reset the project; clear the object list."
msgstr ""
-#: taextras.py:210
+#: taextras.py:228
msgid "motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:211
+#: taextras.py:229
msgid "torque"
msgstr ""
-#: taextras.py:212
+#: taextras.py:230
msgid "speed"
msgstr ""
-#: taextras.py:213
+#: taextras.py:231
msgid ""
"Motor torque and speed range from 0 (off) to positive numbers; motor is "
"placed on the most recent object created."
msgstr ""
-#: taextras.py:215 taextras.py:329
+#: taextras.py:233 taextras.py:350
msgid "pin"
msgstr ""
-#: taextras.py:216
+#: taextras.py:234
msgid "Pin an object down so that it cannot fall."
msgstr ""
-#: taextras.py:217
+#: taextras.py:235
msgid "joint"
msgstr ""
-#: taextras.py:220
+#: taextras.py:238
msgid ""
"Join two objects together (the most recent object created and the object at "
"point x, y)."
msgstr ""
-#: taextras.py:222
+#: taextras.py:240
msgid "Save the project to the Journal as a Physics activity."
msgstr ""
-#: taextras.py:223
+#: taextras.py:241
#, fuzzy
msgid "density"
msgstr "nhận dạng"
-#: taextras.py:224
+#: taextras.py:242
msgid ""
"Set the density property for objects (density can be any positive number)."
msgstr ""
-#: taextras.py:226
+#: taextras.py:244
msgid "friction"
msgstr ""
-#: taextras.py:227
+#: taextras.py:245
msgid ""
"Set the friction property for objects (value from 0 to 1, where 0 turns "
"friction off and 1 is strong friction)."
msgstr ""
#. TRANS: bounciness is restitution
-#: taextras.py:230
+#: taextras.py:248
msgid "bounciness"
msgstr ""
-#: taextras.py:231
+#: taextras.py:249
msgid ""
"Set the bounciness property for objects (a value from 0 to 1, where 0 means "
"no bounce and 1 is very bouncy)."
msgstr ""
-#: taextras.py:233
+#: taextras.py:251
msgid "dynamic"
msgstr ""
-#: taextras.py:234
+#: taextras.py:252
msgid ""
"If dynamic = 1, the object can move; if dynamic = 0, it is fixed in position."
msgstr ""
#. TRANS: WeDo is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:240
+#: taextras.py:258
#, fuzzy
msgid "Palette of WeDo blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:242
+#: taextras.py:260
msgid ""
"tilt sensor output: (-1 == no tilt, 0 == tilt forward, 3 == tilt back, 1 == "
"tilt left, 2 == tilt right)"
msgstr ""
#. TRANS: This string is shorthand for "output of the distance sensor"
-#: taextras.py:246
+#: taextras.py:264
msgid "distance sensor output"
msgstr ""
-#: taextras.py:247
+#: taextras.py:265
msgid "Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:248
+#: taextras.py:266
msgid "returns the current value of Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:249
+#: taextras.py:267
msgid "Motor B"
msgstr ""
-#: taextras.py:250
+#: taextras.py:268
msgid "returns the current value of Motor B"
msgstr ""
-#: taextras.py:251
+#: taextras.py:269
msgid "set the value for Motor A"
msgstr ""
-#: taextras.py:252
+#: taextras.py:270
msgid "set the value for Motor B"
msgstr ""
#. TRANS: Lego NXT is a robotics product of the LEGO company
-#: taextras.py:257
-msgid "Palette of LEGO NXT blocks"
+#: taextras.py:275
+msgid "Palette of LEGO NXT blocks of motors"
msgstr ""
-#: taextras.py:258
+#: taextras.py:276
+msgid "Palette of LEGO NXT blocks of sensors"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:277
msgid "touch"
msgstr ""
-#: taextras.py:259
+#: taextras.py:278
msgid "ultrasonic"
msgstr ""
-#: taextras.py:261
+#: taextras.py:280
#, fuzzy
msgid "light"
msgstr "phải"
-#: taextras.py:262
+#: taextras.py:282
msgid "PORT A"
msgstr ""
-#: taextras.py:263
+#: taextras.py:283
msgid "PORT B"
msgstr ""
-#: taextras.py:264
+#: taextras.py:284
msgid "PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:265
+#: taextras.py:285
msgid "PORT 1"
msgstr ""
-#: taextras.py:266
+#: taextras.py:286
msgid "PORT 2"
msgstr ""
-#: taextras.py:267
+#: taextras.py:287
msgid "PORT 3"
msgstr ""
-#: taextras.py:268
+#: taextras.py:288
msgid "PORT 4"
msgstr ""
-#: taextras.py:269
+#: taextras.py:289
msgid "Please check the connection with the brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:270
+#: taextras.py:290
msgid "Please check the port."
msgstr ""
-#: taextras.py:271
+#: taextras.py:291
msgid "The value of power must be between -127 to 127."
msgstr ""
-#: taextras.py:272
+#: taextras.py:292
msgid "An error has occurred: check all connections and try to reconnect."
msgstr ""
-#: taextras.py:273
+#: taextras.py:293
msgid "NXT found"
msgstr ""
-#: taextras.py:274
+#: taextras.py:294
msgid "NXT not found"
msgstr ""
-#: taextras.py:275
+#: taextras.py:295
msgid "refresh NXT"
msgstr ""
-#: taextras.py:276
+#: taextras.py:296
msgid "Search for a connected NXT brick."
msgstr ""
-#: taextras.py:277
+#: taextras.py:297
msgid "play tone"
msgstr ""
-#: taextras.py:278
-msgid "freq"
+#: taextras.py:298
+msgid "frequency"
msgstr ""
-#: taextras.py:280
-msgid "Play a tone at freq for time."
+#: taextras.py:300
+msgid "Play a tone at frequency for time."
msgstr ""
-#: taextras.py:281
+#: taextras.py:301
msgid ""
"turn motor\n"
"rotations"
msgstr ""
-#: taextras.py:282
+#: taextras.py:302
#, fuzzy
msgid "port"
msgstr "Cổng"
-#: taextras.py:283
+#: taextras.py:303
msgid "power"
msgstr ""
-#: taextras.py:284
+#: taextras.py:304
msgid "turn a motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:285
+#: taextras.py:305
msgid ""
-"sync motors\n"
+"synchronize motors\n"
"steering"
msgstr ""
-#: taextras.py:286
+#: taextras.py:306
msgid "rotations"
msgstr ""
-#: taextras.py:287
-msgid "synchronize two motors"
+#: taextras.py:307
+msgid "synchronize two motors connected in PORT B and PORT C"
msgstr ""
-#: taextras.py:288
+#: taextras.py:308
msgid "PORT A of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:289
+#: taextras.py:309
msgid "PORT B of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:290
+#: taextras.py:310
msgid "PORT C of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:291
+#: taextras.py:311
msgid "start motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:292
+#: taextras.py:312
msgid "Run a motor forever."
msgstr ""
-#: taextras.py:293
+#: taextras.py:313
msgid "brake motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:294
+#: taextras.py:314
msgid "Stop a specified motor."
msgstr ""
-#: taextras.py:295
-msgid "PORT 1 of the brick"
+#: taextras.py:315
+msgid "reset motor"
msgstr ""
-#: taextras.py:296
-msgid "color sensor"
+#: taextras.py:316
+msgid "Reset the motor counter."
msgstr ""
-#: taextras.py:297
-msgid "light sensor"
+#: taextras.py:317
+msgid "motor position"
msgstr ""
-#: taextras.py:298
-msgid "PORT 2 of the brick"
+#: taextras.py:318
+msgid "Get the motor position."
msgstr ""
-#: taextras.py:299
-msgid "touch sensor"
+#: taextras.py:319
+msgid "PORT 1 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:300
-msgid "distance sensor"
+#: taextras.py:320
+msgid "PORT 2 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:301
+#: taextras.py:321
msgid "PORT 3 of the brick"
msgstr ""
-#: taextras.py:302
+#: taextras.py:322
+msgid "PORT 4 of the brick"
+msgstr ""
+
+#: taextras.py:323
#, fuzzy
msgid "read"
msgstr "đỏ"
-#: taextras.py:303
+#: taextras.py:324
#, fuzzy
msgid "sensor"
msgstr "Máy nhạy"
-#: taextras.py:304
+#: taextras.py:325
msgid "Read sensor output."
msgstr ""
-#: taextras.py:305
-msgid "PORT 4 of the brick"
+#: taextras.py:326
+msgid "color sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:306
-msgid "set light"
+#: taextras.py:327
+msgid "light sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:307
-msgid "Set color sensor light."
+#: taextras.py:328
+msgid "touch sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:308
-msgid "reset motor"
+#: taextras.py:329
+msgid "distance sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:309
-msgid "Reset the motor counter."
+#: taextras.py:330
+msgid "sound sensor"
msgstr ""
-#: taextras.py:310
-msgid "motor position"
+#: taextras.py:331
+msgid "set light"
msgstr ""
-#: taextras.py:311
-msgid "Get the motor position."
+#: taextras.py:332
+msgid "Set color sensor light."
msgstr ""
#. TRANS: Arduino plugin to control an Arduino board
-#: taextras.py:316
+#: taextras.py:337
#, fuzzy
msgid "Palette of Arduino blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
-#: taextras.py:317
+#: taextras.py:338
msgid "HIGH"
msgstr ""
-#: taextras.py:318
+#: taextras.py:339
msgid "LOW"
msgstr ""
-#: taextras.py:319
+#: taextras.py:340
msgid "INPUT"
msgstr ""
-#: taextras.py:320
+#: taextras.py:341
msgid "OUTPUT"
msgstr ""
#. TRANS: PWM is pulse-width modulation
-#: taextras.py:322
+#: taextras.py:343
msgid "PWM"
msgstr ""
-#: taextras.py:323
+#: taextras.py:344
msgid "SERVO"
msgstr ""
-#: taextras.py:324
+#: taextras.py:345
msgid "ERROR: Check the Arduino and the number of port."
msgstr ""
-#: taextras.py:325
+#: taextras.py:346
msgid "ERROR: Value must be a number from 0 to 255."
msgstr ""
-#: taextras.py:326
+#: taextras.py:347
msgid "ERROR: Value must be either HIGH or LOW."
msgstr ""
-#: taextras.py:327
+#: taextras.py:348
msgid "ERROR: The mode must be either INPUT, OUTPUT, PWM or SERVO."
msgstr ""
-#: taextras.py:328
+#: taextras.py:349
msgid "pin mode"
msgstr ""
-#: taextras.py:330
+#: taextras.py:351
#, fuzzy
msgid "mode"
msgstr "sửa"
-#: taextras.py:331
+#: taextras.py:352
msgid "Select the pin function (INPUT, OUTPUT, PWM, SERVO)."
msgstr ""
-#: taextras.py:332
+#: taextras.py:353
msgid "analog write"
msgstr ""
-#: taextras.py:334
+#: taextras.py:355
msgid "Write analog value in specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:335
+#: taextras.py:356
msgid "analog read"
msgstr ""
-#: taextras.py:336
+#: taextras.py:357
msgid ""
"Read value from analog port. Value may be between 0 and 1023. Use Vref to "
"determine voltage. For USB, volt=((read)*5)/1024) approximately."
msgstr ""
-#: taextras.py:338
+#: taextras.py:359
msgid "digital write"
msgstr ""
-#: taextras.py:339
+#: taextras.py:360
msgid "Write digital value to specified port."
msgstr ""
-#: taextras.py:340
+#: taextras.py:361
msgid "digital read"
msgstr ""
-#: taextras.py:341
+#: taextras.py:362
msgid "Read value from digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:342
+#: taextras.py:363
msgid "Set HIGH value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:343
+#: taextras.py:364
msgid "Configure Arduino port for digital input."
msgstr ""
-#: taextras.py:344
+#: taextras.py:365
msgid "Configure Arduino port to drive a servo."
msgstr ""
-#: taextras.py:345
+#: taextras.py:366
msgid "Set LOW value for digital port."
msgstr ""
-#: taextras.py:346
+#: taextras.py:367
msgid "Configure Arduino port for digital output."
msgstr ""
-#: taextras.py:347
+#: taextras.py:368
msgid "Configure Arduino port for PWM (pulse-width modulation)."
msgstr ""
-#: turtleart.py:69
+#: turtleblocks.py:79
msgid "usage is"
msgstr ""
-#: turtleart.py:228
+#: turtleblocks.py:231
msgid "No option action:"
msgstr ""
-#: turtleart.py:240
+#: turtleblocks.py:246
msgid "File not found"
msgstr ""
-#: turtleart.py:264
+#: turtleblocks.py:270
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr ""
-#: turtleart.py:320
+#: turtleblocks.py:326
msgid "New"
msgstr ""
-#: turtleart.py:321
+#: turtleblocks.py:327
msgid "Open"
msgstr "Mở"
-#: turtleart.py:322
+#: turtleblocks.py:328
msgid "Save"
msgstr "Lưu"
-#: turtleart.py:323
+#: turtleblocks.py:329
#, fuzzy
msgid "Save as"
msgstr "Lưu dạng"
-#: turtleart.py:330
+#: turtleblocks.py:336
msgid "Quit"
msgstr ""
-#: turtleart.py:331
+#: turtleblocks.py:337
msgid "File"
msgstr "Tập tin"
-#: turtleart.py:338
+#: turtleblocks.py:344
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "Đặt lại tỷ lệ toạ độ"
-#: turtleart.py:344
+#: turtleblocks.py:350
msgid "Reset block size"
msgstr "Đặt lại kích cỡ khối"
-#: turtleart.py:362
+#: turtleblocks.py:368
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "Hiện/ẩn khối"
-#: turtleart.py:364
+#: turtleblocks.py:370
msgid "Tools"
msgstr "Công cụ"
-#: turtleart.py:371
-msgid "Stop"
-msgstr "Dừng"
-
# Tên: không nên dịch
-#: turtleart.py:372
+#: turtleblocks.py:378
msgid "Turtle"
msgstr "Rùa"
-#: turtleart.py:402
+#: turtleblocks.py:412
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr ""
-#: turtleart.py:403
+#: turtleblocks.py:413
msgid "Save project?"
msgstr ""
-#: util/helpbutton.py:42
-msgid "Help"
-msgstr "Trợ giúp"
+#~ msgid "Hide blocks"
+#~ msgstr "Ẩn khối"
+
+# Phím tắt này tương ứng với hành động nào?
+#~ msgid "<Ctrl>b"
+#~ msgstr "Tổ hợp phím Ctrl+b"
#~ msgid "Move the cursor over the orange palette for help."
#~ msgstr "Di chuyển con trỏ trên bảng chọn màu cam để đượctrợ giúp."