Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-24 02:57:11 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-12-24 02:57:11 (GMT)
commitf72a85aef046e75acb207b1d1fe2096d1d9777c4 (patch)
treebb93c34b2985fe7396e4816a14f3336b88eb34f1
parent21932f976a15563ee692d424a3cab20c6ae1a1e6 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 42 of 42 messages translated (0 fuzzy).
-rw-r--r--po/hy.po216
1 files changed, 103 insertions, 113 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 2b6d761..7e0837c 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -26,192 +26,182 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-09 17:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-05-15 13:02+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-08-04 13:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-24 04:50+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-#: activity/activity.info:2
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/JokeMachineActivity.py:137
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:170
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:210
+#: JokeMachineActivity.py:137 activity/activity.info:2
+#: mesh/activitysession.py:170 mesh/activitysession.py:210
msgid "Joke Machine"
msgstr "Կատակների Մեքենա"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/JokeMachineActivity.py:137
+#: JokeMachineActivity.py:137
msgid "Please wait a moment for your buddy's Jokebooks to show up"
msgstr "Խնդրում եմ սպասեք մինչև երևան ձեր ընկերների Կատակագրքերը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/cover.py:42
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/preview.py:50
-msgid "started by"
-msgstr "Մեկնարկված է"
-
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/cover.py:53
-msgid "Open"
-msgstr "Բացել"
-
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:65
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:72
-msgid "Question"
-msgstr "Հարց"
-
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:72
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:80
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:124
-msgid "Answer"
-msgstr "Պատասխան"
+#: gui/frame.py:106 gui/frame.py:193
+msgid "Lesson Plans"
+msgstr "Դասերի Պլանը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:93
-msgid "Submission For:"
-msgstr "Ներկայացնել .... համար"
+#: gui/frame.py:124
+msgid "Read Jokebooks"
+msgstr "Կարդալ Կատակագրքերը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:94
-msgid "Your Name:"
-msgstr "Ձեր Անունը"
+#: gui/frame.py:128
+msgid "Make Jokebook"
+msgstr "Ստեղծել Կատակագիրք"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:105
-msgid "Submit"
-msgstr "Ներկայացնել"
+#: gui/frame.py:197
+msgid "Close Lessons"
+msgstr "Փակել Դասերը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:108
-msgid "Back"
-msgstr "Հետ"
+#: gui/frame.py:201
+msgid "Lesson Plans:"
+msgstr "Դասերի Պլանը."
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:61
-msgid "Joke"
-msgstr "Կատակ"
+#: gui/page.py:108
+msgid "Click to choose a sound"
+msgstr "Քլիք, որպեսզի ընտրեք ձայնը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:63
-msgid "By"
-msgstr "միջոցով"
+#: gui/page.py:302
+msgid "Choose image"
+msgstr "Ընտրել պատկերը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:98
-msgid "This Jokebook is empty"
-msgstr "Այս կատակագիրքը դատարկ է"
+#: gui/page.py:334
+msgid "Choose Sound"
+msgstr "Ընտրել Ձայնը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:100
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:160
-msgid "Submit a Joke"
-msgstr "Ներկայացնել Կատակ"
+#: mesh/activitysession.py:169
+msgid " submitted a joke to "
+msgstr " ներկայացված է կատակ "
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:105
-msgid "Add Jokes"
-msgstr "Ավելացնել Կատակներ"
+#: mesh/activitysession.py:208
+msgid " accepted a joke submitted to "
+msgstr " ընդունված կատակ, որ ներկայացված է "
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:154
-msgid "Next"
-msgstr "Հաջորդ"
+#: mesh/activitysession.py:209
+msgid " by "
+msgstr " -ի կողմից "
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:46
+#: pages/choose.py:46
msgid "Choose a Jokebook to read:"
-msgstr "Ընտրել Կատակագիրքը"
+msgstr "Ընտրել ընթերցվելիք Կատակագիրքը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:67
+#: pages/choose.py:67
msgid "Are you sure you want to delete your "
msgstr "Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել ձեր "
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:70
+#: pages/choose.py:70
msgid "jokebook ?"
msgstr "Կատակագիրքը:"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:107
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/preview.py:67
+#: pages/choose.py:107 pages/preview.py:67
msgid "Edit"
msgstr "Խմբագրել"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:111
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:173
+#: pages/choose.py:111 pages/edit.py:173
msgid "Delete"
msgstr "Ջնջել"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:59
+#: pages/cover.py:42 pages/preview.py:50
+msgid "started by"
+msgstr "Սկսել է."
+
+#: pages/cover.py:53
+msgid "Open"
+msgstr "Բացել"
+
+#: pages/edit.py:59
msgid "Edit Jokebook Cover"
msgstr "Խմբագրել Կատակագրքի Կազմէջը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:67
+#: pages/edit.py:67
msgid "Edit My Jokes"
msgstr "Խմբագրել Իմ Կատակները"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:75
+#: pages/edit.py:75
msgid "Review Submitted Jokes"
-msgstr "Վերադիտել Ներկայացված Կատակները"
+msgstr "Դիտարկել Ներկայացված Կատակները"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:119
+#: pages/edit.py:119
msgid "Preview"
msgstr "Նախադիտում"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:144
+#: pages/edit.py:144
msgid "Title of Jokebook:"
msgstr "Կատակագրքի Վերնագիրը"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:148
+#: pages/edit.py:148
msgid "Sound Effect:"
-msgstr "Ձայնային Էֆֆեկտ"
+msgstr "Ձայնային Էֆեկտ"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:185
+#: pages/edit.py:185
msgid "Add New Joke"
msgstr "Ավելացնել Նոր Կատակ"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:196
+#: pages/edit.py:196
msgid "Are you sure you want to delete this joke ?"
msgstr "Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել այս կատակը:"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:237
+#: pages/edit.py:237
msgid "Reject"
msgstr "Մերժել"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:244
+#: pages/edit.py:244
msgid "Accept"
msgstr "Ընդունել"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:169
-msgid " submitted a joke to "
-msgstr " ներկայացված է կատակ "
+#: pages/joke.py:61
+msgid "Joke"
+msgstr "Կատակ"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:208
-msgid " accepted a joke submitted to "
-msgstr " ընդունված կատակը ներկայացված է "
+#: pages/joke.py:63
+msgid "By"
+msgstr "միջոցով"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:209
-msgid " by "
-msgstr " -ով "
+#: pages/joke.py:72 pages/submit.py:65
+msgid "Question"
+msgstr "Հարց"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:105
-msgid "Click to choose a sound"
-msgstr "Քլիք, որպեսզի ընտրեք ձայնանշանը"
+#: pages/joke.py:80 pages/joke.py:124 pages/submit.py:72
+msgid "Answer"
+msgstr "Պատասխան"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:299
-msgid "Choose image"
-msgstr "Ընտրել պատկերը"
+#: pages/joke.py:98
+msgid "This Jokebook is empty"
+msgstr "Այս կատակագիրքը դատարկ է"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:333
-msgid "Choose Sound"
-msgstr "Ընտրել Ձայնանշանը"
+#: pages/joke.py:100 pages/joke.py:160
+msgid "Submit a Joke"
+msgstr "Ավելացնել Կատակ"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:106
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:193
-msgid "Lesson Plans"
-msgstr "Դասերի Պլանը"
+#: pages/joke.py:105
+msgid "Add Jokes"
+msgstr "Ավելացնել Կատակներ"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:124
-msgid "Read Jokebooks"
-msgstr "Կարդալ Կատակագրքերը"
+#: pages/joke.py:154
+msgid "Next"
+msgstr "Հաջորդ"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:128
-msgid "Make Jokebook"
-msgstr "Ստեղծել Կատակագիրք"
+#: pages/submit.py:93
+msgid "Submission For:"
+msgstr "Ներմուծում ... համար"
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:197
-msgid "Close Lessons"
-msgstr "Փակել Դասերը"
+#: pages/submit.py:94
+msgid "Your Name:"
+msgstr "Ձեր Անունը."
-#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:201
-msgid "Lesson Plans:"
-msgstr "Դասերի Պլանը."
+#: pages/submit.py:105
+msgid "Submit"
+msgstr "Ներմուծել"
+
+#: pages/submit.py:108
+msgid "Back"
+msgstr "Հետ"