Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--po/hy.po213
1 files changed, 213 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
new file mode 100644
index 0000000..42944a6
--- /dev/null
+++ b/po/hy.po
@@ -0,0 +1,213 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-09 17:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-21 10:44+0200\n"
+"Last-Translator: rubina <rubina@aua.am>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: hy\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"
+
+#: activity/activity.info:2
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/JokeMachineActivity.py:137
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:170
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:210
+msgid "Joke Machine"
+msgstr "Կատակների Մեքենա"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/JokeMachineActivity.py:137
+msgid "Please wait a moment for your buddy's Jokebooks to show up"
+msgstr "Խնդրում եմ սպասեք մինչև երևան ձեր ընկերների Կատակագրքերը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/cover.py:42
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/preview.py:50
+msgid "started by"
+msgstr "Մեկնարկված է "
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/cover.py:53
+msgid "Open"
+msgstr "Բացել"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:65
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:72
+msgid "Question"
+msgstr "Հարց"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:72
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:80
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:124
+msgid "Answer"
+msgstr "Պատասխան"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:93
+msgid "Submission For:"
+msgstr "Ներկայացնել .... համար"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:94
+msgid "Your Name:"
+msgstr "Ձեր Անունը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:105
+msgid "Submit"
+msgstr "Ներկայացնել"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:108
+msgid "Back"
+msgstr "Հետ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:61
+msgid "Joke"
+msgstr "Կատակ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:63
+msgid "By"
+msgstr "միջոցով"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:98
+msgid "This Jokebook is empty"
+msgstr "Այս կատակագիրքը դատարկ է"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:100
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:160
+msgid "Submit a Joke"
+msgstr "Ներկայացնել Կատակ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:105
+msgid "Add Jokes"
+msgstr "Ավելացնել Կատակներ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:154
+msgid "Next"
+msgstr "Հաջորդ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:46
+msgid "Choose a Jokebook to read:"
+msgstr "Ընտրել Կատակագիրքը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:67
+msgid "Are you sure you want to delete your "
+msgstr "Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել ձեր "
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:70
+msgid "jokebook ?"
+msgstr "Կատակագիրքը:"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:107
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/preview.py:67
+msgid "Edit"
+msgstr "Խմբագրել"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:111
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:173
+msgid "Delete"
+msgstr "Ջնջել"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:59
+msgid "Edit Jokebook Cover"
+msgstr "Խմբագրել Կատակագրքի Կազմէջը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:67
+msgid "Edit My Jokes"
+msgstr "Խմբագրել Իմ Կատակները"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:75
+msgid "Review Submitted Jokes"
+msgstr "Վերադիտել Ներկայացված Կատակները"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:119
+msgid "Preview"
+msgstr "Նախադիտում"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:144
+msgid "Title of Jokebook:"
+msgstr "Կատակագրքի Վերնագիրը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:148
+msgid "Sound Effect:"
+msgstr "Ձայնային Էֆֆեկտ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:185
+msgid "Add New Joke"
+msgstr "Ավելացնել Նոր Կատակ"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:196
+msgid "Are you sure you want to delete this joke ?"
+msgstr "Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել այս կատակը:"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:237
+msgid "Reject"
+msgstr "Մերժել"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:244
+msgid "Accept"
+msgstr "Ընդունել"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:169
+msgid " submitted a joke to "
+msgstr " ներկայացված է կատակ "
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:208
+msgid " accepted a joke submitted to "
+msgstr " ընդունված կատակը ներկայացված է"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:209
+msgid " by "
+msgstr "...-ով"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:105
+msgid "Click to choose a sound"
+msgstr "Քլիք, որպեսզի ընտրեք ձայնանշանը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:299
+msgid "Choose image"
+msgstr "Ընտրել պատկերը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:333
+msgid "Choose Sound"
+msgstr "Ընտրել Ձայնանշանը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:106
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:193
+msgid "Lesson Plans"
+msgstr "Դասերի Պլանը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:124
+msgid "Read Jokebooks"
+msgstr "Կարդալ Կատակագրքերը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:128
+msgid "Make Jokebook"
+msgstr "Ստեղծել Կատակագիրք"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:197
+msgid "Close Lessons"
+msgstr "Փակել Դասերը"
+
+#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:201
+msgid "Lesson Plans:"
+msgstr "Դասերի Պլանը."