Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: e3272bbc687af55a3222bc4da8a3d734d5c8b7fd (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-10-03 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-04-19 21:24+0200\n"
"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#. TRANS: "name" option from activity.info file
#: activity.py:41
msgid "Physics"
msgstr "Ֆիզիկա"

#. TRANS: "summary" option from activity.info file
#. TRANS: "description" option from activity.info file
msgid ""
"Prove Sir Issac Newton right! Create real life simulations using different "
"shapes and see them come to life with forces!"
msgstr ""
"Ապացուցիր Պրն. Իսահակ Նյուտոնի օրենքը. Ստեղծիր իրական կյանկ` միևնույն ժամանկ "
"օգտագործելով տարբեր ուրվապատկերներ և տես դրանց իրականացումը ուժի միջոցով:"

#: activity.py:125
msgid "Create"
msgstr "Ստեղծել"

#: activity.py:137 activity.py:171
msgid "Stop"
msgstr "Կանգնեցնել"

#: activity.py:138
msgid "<ctrl>space"
msgstr "<ctrl>տարածք"

#: activity.py:174
msgid "Start"
msgstr "Սկսել"

#: olpcgames/canvas.py:151
#, python-format
msgid "%s Source"
msgstr "%s Աղբյուրը"

#: tools.py:92
msgid "Circle"
msgstr "Շրջանագիծ"

#: tools.py:93
msgid "<ctrl>c"
msgstr "<ctrl>c"

#: tools.py:131
msgid "Box"
msgstr "Տուփ"

#: tools.py:132
msgid "<ctrl>b"
msgstr "<ctrl>b"

#: tools.py:181
msgid "Triangle"
msgstr "Եռանկյուն"

#: tools.py:182
msgid "<ctrl>t"
msgstr "<ctrl>t"

#: tools.py:249
msgid "Polygon"
msgstr "Բազմանկյուն"

#: tools.py:250
msgid "<ctrl>p"
msgstr "<ctrl>p"

#: tools.py:315
msgid "Draw"
msgstr "Նկարել"

#: tools.py:316
msgid "<ctrl>d"
msgstr "<ctrl>d"

#: tools.py:369
msgid "Grab"
msgstr "Վերցնել"

#: tools.py:370
msgid "<ctrl>g"
msgstr "<ctrl>g"

#: tools.py:416
msgid "Joint"
msgstr "Միացյալ"

#: tools.py:460
msgid "Pin"
msgstr "Կոճգամ"

#: tools.py:461
msgid "<ctrl>o"
msgstr "<ctrl>o"

#: tools.py:483
msgid "Motor"
msgstr "Շարժիչ"

#: tools.py:484
msgid "<ctrl>m"
msgstr "<ctrl>m"

#: tools.py:507
msgid "Roll"
msgstr "Գլորել"

#: tools.py:508
msgid "<ctrl>r"
msgstr "<ctrl>r"

#: tools.py:534
msgid "Erase"
msgstr "Ջնջել"

#: tools.py:535
msgid "<ctrl>e"
msgstr "<ctrl>e"