Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: 9a477966a30423f6945c59d0bcd1086c8682925f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-08-04 13:28+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-07-19 21:01+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"

#: activity.py:78
msgid "Insert smiley"
msgstr "Ներդնել սմայլ"

#: activity.py:115 activity.py:182
msgid "Off-line"
msgstr "Կապից դուրս"

#: activity.py:115
msgid "Share, or invite someone."
msgstr "Կիսվել, կամ հրավիրել որևէ մեկին:"

#: activity.py:174 activity.py:189
msgid "On-line"
msgstr "Կապի մեջ"

#: activity.py:174
msgid "Private Chat"
msgstr "Անձնական զրուցարան"

#: activity.py:182 activity.py:242
msgid "left the chat"
msgstr "լքեց զրույցը"

#: activity.py:189
msgid "Connected"
msgstr "Միացած"

#: activity.py:234
msgid "joined the chat"
msgstr "միացավ զրույցին"

#: activity.py:249
msgid "is here"
msgstr "այստեղ է"

#: activity/activity.info:2
msgid "Chat"
msgstr "Զրուցարան"

#: chat/box.py:318
msgid "URL from Chat"
msgstr "Հղում զրուցարանից"

#: chat/box.py:352
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Պատճենել փոխանակման բուֆերին"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-) and :)
#: chat/smilies.py:32
msgid "Smile"
msgstr "Սմայլ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are ;-) and ;)
#: chat/smilies.py:35
msgid "Winking"
msgstr "Աչքով անել"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-/ and :/
#: chat/smilies.py:38
msgid "Confused"
msgstr "Շփոթված"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-( and :(
#: chat/smilies.py:41
msgid "Sad"
msgstr "Տխուր"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-D and :D
#: chat/smilies.py:44
msgid "Grin"
msgstr "Քմծիծաղ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-| and :|
#: chat/smilies.py:47
msgid "Neutral"
msgstr "Չեզոք"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-O, :O, =-O and =O
#: chat/smilies.py:50
msgid "Shock"
msgstr "Ցնցված"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are B-), B), 8-) and 8)
#: chat/smilies.py:53
msgid "Cool"
msgstr "Գերազանց"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-P and :P
#: chat/smilies.py:56
msgid "Tongue"
msgstr "Լեզու"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :">
#: chat/smilies.py:59
msgid "Blushing"
msgstr "Կարմրած"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :'-( and :'(
#: chat/smilies.py:62
msgid "Weeping"
msgstr "Լացող"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are O-), O), O:-) and O:)
#: chat/smilies.py:65
msgid "Angel"
msgstr "Հրեշտակ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-$ and :-$
#: chat/smilies.py:68
msgid "Don't tell anyone"
msgstr "Ոչ մեկին չասես"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are x-(, x(, X-( and x-(
#: chat/smilies.py:71
msgid "Angry"
msgstr "Բարկացած"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are >:> and >:)
#: chat/smilies.py:74
msgid "Devil"
msgstr "Դեվ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-B, :B
#: chat/smilies.py:77
msgid "Nerd"
msgstr "Հաստագլուխ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-*, :*
#: chat/smilies.py:80
msgid "Kiss"
msgstr "Պաչիկ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :))
#: chat/smilies.py:83
msgid "Laughing"
msgstr "Ծիծաղ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are I-)
#: chat/smilies.py:86
msgid "Sleepy"
msgstr "Քնքոտ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-&
#: chat/smilies.py:89
msgid "Sick"
msgstr "Հիվանդ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are /:)
#: chat/smilies.py:92
msgid "Raised eyebrows"
msgstr "Հոնքերը բարձրացրած"

#, python-format
#~ msgid "%s Source"
#~ msgstr "Սկզբնաղբյուր %s"