Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/pseudo.po
blob: 6a245a46c2a36e3960f356cf42ea8f47faff1077 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-01 22:55+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: activity/activity.info:2 webactivity.py:83
msgid "Browse"
msgstr "[Գяモ ६яڧ в]Ъяօաیڿ"

#: browser.py:133
msgid "Source"
msgstr "[ՈЈ یјբչप ڃ]ङօսբҫչ"

#: downloadmanager.py:133
msgid "Download started"
msgstr "[سЈЩڃچАцфФ Đѵ ѕթ چբآ մճѕҕժҘ ъ ]ĐօաйӀօдԃ ﯽҭەբтڿԺ"

#: downloadmanager.py:135 downloadmanager.py:149
#, python-format
msgid "%s"
msgstr "[ЖբК ]%s"

#: downloadmanager.py:147
msgid "Download completed"
msgstr "[Ќ Пչ ոЊѕﻠՈ ՉѕԿӀ Ішٮ иڿжխ ႧӨ Ө ڃҲ ӞТ]Đюﺳղاօձժ ۦօмuӀڿтڿԺ"

#: downloadmanager.py:151
msgid "Open"
msgstr "[Пҟ КЊ ƶТՉԃ]Оمڿդ"

#: downloadmanager.py:154
msgid "Ok"
msgstr "[Չш کҾ]Օк"

#: downloadmanager.py:162
#, python-format
msgid "File %s downloaded from\n%s."
msgstr "[ک مکГЄں Ѝ م Ӵкձ ТўЖڑЄթ цҲ ४ ҭշ գ ЁҴप ڃڑՄБդԸеТङ є ڈح]ऊւӀе %s ԺօшդاօձԺڿժ քҕօм\n%s."

#: downloadmanager.py:250
#, python-format
msgid "Downloading %s from \n%s."
msgstr "[أ ԳӞڑطБ ѕڑڃЯ ђﻻՏ օڈا яآ ԳႧ ս ワմ ڧ ҁЊچ ۦЎҾ ]Đօщйاօдԃւйց %s ғҕюм \n%s."

#: linkbutton.py:95
msgid "Remove"
msgstr "[Տ آҕҒՓЮխІ]Яемօմэ"

#: webactivity.py:91
msgid "View"
msgstr "[Ż ՍՕјմ ӀЯ]Ѵﻨչш"

#: webactivity.py:109 webactivity.py:110
msgid "blank"
msgstr "[ժ ६ ա ҰӨﻠ ]ъӀаиҟ"

#: webactivity.py:407
msgid "Download in progress"
msgstr "[ङऊ ғНձ३ӨНӳﻨﻨЯ Тաոҏ м ऊ ѫ Ҳ խд ՄҤ ќՉ ҧ քԴ ]ႧюшղӀօдժ ւո مҕюԍҕєﯽی"

#: webactivity.py:408
msgid "Stopping now will cancel your download"
msgstr "[ワ ԺЪ Ż Мモ Ժ є Їحд Іа キuۦ ワ Э Й ԃ Иङﯽ żワ ﺫ ԍІڧո ДӊВ кЎ Ժ ڿऊЩ ƶКҶҁ ж կڿО թ ]Ѕէюҏթآոց ռюш աآاӀ ҁձиҁչا ўюця ժюﺳդاօەԃ"

#: webactivity.py:410
msgid "Cancel"
msgstr "[ҲキճҪչҶէ Ђк]Ըձոۦڿլ"

#: webactivity.py:412 webtoolbar.py:169
msgid "Stop"
msgstr "[آї ҒԸ ғЈ ]Տեօթ"

#: webtoolbar.py:51
msgid "Back"
msgstr "[ҭڿ ҢВ ղ аЅ]Ъەۦխ"

#: webtoolbar.py:58
msgid "Forward"
msgstr "[キҴ Тآ३Ӵтѓ]ԲюѓﺳەҕԺ"

#: webtoolbar.py:81
msgid "Bookmark"
msgstr "[ҤҧՍЭЯաа ठբ ДҴ ﯕﻻ шА ]Вююխмەբќ"

#: webtoolbar.py:172
msgid "Reload"
msgstr "[ﯕՀ Ժђ ԃօձԴА ՕႧ]Яәاօەԃ"