Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-05-16 14:19:06 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2011-05-16 14:19:06 (GMT)
commit26e3e56f4f2053f5825d6e8d07e25bd4d5c4ac23 (patch)
tree55acd408e22d597c4fc193b88512ed9a5d5e9e7c /po
parent540350bc3b6993cdf5a554ab29ca08e6c7644857 (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 68 of 70 messages translated (0 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/hy.po17
1 files changed, 9 insertions, 8 deletions
diff --git a/po/hy.po b/po/hy.po
index 2a00277..983785c 100644
--- a/po/hy.po
+++ b/po/hy.po
@@ -22,19 +22,20 @@
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-23 00:31-0500\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-15 13:06+0200\n"
+"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.6.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
#: activity/activity.info:2
msgid "Speak"
@@ -42,7 +43,7 @@ msgstr "Խոսել"
#: activity.py:137
msgid "Type something to hear it"
-msgstr "Որեւէ բան տպել՝ այն լսելու նպատակով "
+msgstr "Որեւէ բան տպել՝ այն լսելու նպատակով"
#: activity.py:144
msgid "Ask robot any question"
@@ -128,7 +129,7 @@ msgstr "Ներողություն, ես %s չեմ կարող խոսել, փոխա
#: activity.py:472
msgid "You are in off-line mode, share and invite someone."
-msgstr "Դուք ցանցին միացած չեք, կիսվեք որեւէ մեկի հետ եւ հրավիրեք նրան: "
+msgstr "Դուք ցանցին միացած չեք, կիսվեք որեւէ մեկի հետ եւ հրավիրեք նրան:"
#: brain.py:33 voice.py:66
msgid "Spanish"
@@ -151,7 +152,7 @@ msgstr ""
#: brain.py:125
#, python-format
msgid "Hello, I'm a robot \"%s\". Ask me any question."
-msgstr "Բարեւ, ես ռոբոտ \"%s\"-ն եմ: Տվեք ինձ ցանկացած հարց: "
+msgstr "Բարեւ, ես ռոբոտ \"%s\"-ն եմ: Տվեք ինձ ցանկացած հարց:"
#: chatbox.py:248
msgid "URL from Chat"
@@ -171,7 +172,7 @@ msgstr "Վերականգնել"
#: toolkit/activity_widgets.py:103
msgid "Redo"
-msgstr "Վերստին կատարել "
+msgstr "Վերստին կատարել"
#: toolkit/activity_widgets.py:110
msgid "Copy"