Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/help/bg/bg.po
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexander Shopov <ash@contact.bg>2006-02-27 14:53:31 (GMT)
committer Alexander Alexandrov Shopov <al_shopov@src.gnome.org>2006-02-27 14:53:31 (GMT)
commite3ebd48bee4b38ed879860de24a297bdde6237f2 (patch)
treeb1bbca315e770e6675d62d9ad9dc460c888ba92f /help/bg/bg.po
parent06e308dab99e9e44be5c16995d60a49851263ec3 (diff)
Makefile.am bg/bg.po bg/figures/evince_start_window.png Added Bulgarian
2006-02-27 Alexander Shopov <ash@contact.bg> * Makefile.am * bg/bg.po * bg/figures/evince_start_window.png Added Bulgarian translation by Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>
Diffstat (limited to 'help/bg/bg.po')
-rw-r--r--help/bg/bg.po1015
1 files changed, 1015 insertions, 0 deletions
diff --git a/help/bg/bg.po b/help/bg/bg.po
new file mode 100644
index 0000000..e93325a
--- /dev/null
+++ b/help/bg/bg.po
@@ -0,0 +1,1015 @@
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: evince HEAD\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-02-27 16:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-02-27 16:53+0200\n"
+"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: legal.xml:2(para)
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
+"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
+"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
+"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
+"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
+"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
+"разпространяван с това ръководство."
+
+#: legal.xml:12(para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
+"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
+"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
+"описано в раздел 6 от лиценза."
+
+#: legal.xml:19(para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
+"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
+"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
+"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
+"имената са с главни букви или начални главни букви."
+
+#: legal.xml:35(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
+"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
+"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
+"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
+"НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
+"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
+"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
+"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
+"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
+"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
+"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
+
+#: legal.xml:55(para)
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
+"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
+"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, "
+"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
+"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
+"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
+"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
+"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
+"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
+"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
+"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
+
+#: legal.xml:28(para)
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
+"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ:<placeholder-"
+"1/>"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: evince.xml:161(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/evince_start_window.png'; "
+"md5=7f4da5e33bcac35738a268d93d497d47"
+msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка."
+
+#: evince.xml:25(title)
+msgid "Evince Document Viewer Manual"
+msgstr "Ръководство за програмата за разглеждане на документи - Evince"
+
+#: evince.xml:27(para)
+msgid ""
+"The Evince Document Viewer application enables you to view documents of "
+"various formats like Portable Document Format (PDF) files and PostScript "
+"files"
+msgstr "Програмата за разглеждане на документи Evince Ви позволява да преглеждате документи от различни формати като Portable Document Format (PDF) или PostScript."
+
+#: evince.xml:33(year)
+msgid "2005"
+msgstr "2005"
+
+#: evince.xml:34(holder) evince.xml:91(para)
+msgid "Nickolay V. Shmyrev"
+msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
+
+#: evince.xml:37(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: evince.xml:38(holder) evince.xml:61(orgname)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: evince.xml:49(publishername) evince.xml:67(orgname) evince.xml:92(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "Проект за документация на GNOME"
+
+#: evince.xml:59(firstname)
+msgid "Sun"
+msgstr "Екип на Sun"
+
+#: evince.xml:60(surname)
+msgid "GNOME Documentation Team"
+msgstr "Екипът за документация на GNOME"
+
+#: evince.xml:64(firstname)
+msgid "Nickolay V."
+msgstr "Nickolay V."
+
+#: evince.xml:65(surname)
+msgid "Shmyrev"
+msgstr "Shmyrev"
+
+#: evince.xml:68(email)
+msgid "nshmyrev@yandex.ru"
+msgstr "nshmyrev@yandex.ru"
+
+#: evince.xml:88(revnumber)
+msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
+msgstr "Ръководство за Evince, версия 1.0"
+
+#: evince.xml:89(date)
+msgid "2005-04-06"
+msgstr "06-04-2005"
+
+#: evince.xml:97(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
+msgstr ""
+"Това ръководство е за версия 0.2 на програмата за преглед на документи "
+"Evince."
+
+#: evince.xml:100(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "Обратна връзка"
+
+#: evince.xml:101(para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer "
+"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
+"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
+"за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, "
+"описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за "
+"обратна връзка на GNOME</ulink>."
+
+#: evince.xml:111(primary)
+msgid "evince"
+msgstr "evince"
+
+#: evince.xml:119(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Въведение"
+
+#: evince.xml:120(para)
+msgid ""
+"The <application>Evince Document Viewer</application> application enables "
+"you to view documents of various formats like Portable Document Format (PDF) "
+"files and PostScript files. <application>Evince Document Viewer</"
+"application> follows Freedesktop.org and GNOME standards to provide "
+"integration with Desktop Environment."
+msgstr ""
+"Програмата <application>Evince</application> позволява да преглеждате "
+"документи от различни формати като Portable Document Format (PDF) файлове "
+"или PostScript файлове. <application>Evince</application> следва стандартите "
+"на Freedesktop.org и GNOME, за да предостави интеграция с работната среда."
+
+#: evince.xml:127(title)
+msgid "Getting Started"
+msgstr "Първи стъпки"
+
+#: evince.xml:130(title)
+msgid "To Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Стартиране на Evince"
+
+#: evince.xml:131(para)
+msgid ""
+"You can start <application>Evince Document Viewer</application> in the "
+"following ways:"
+msgstr ""
+"Може да стартирате <application>Evince</application> по следните начини:"
+
+#: evince.xml:135(term)
+msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
+msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
+
+#: evince.xml:137(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guisubmenu>Graphics</guisubmenu><guimenuitem>Evince "
+"Document Viewer</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Изберете <menuchoice><guisubmenu>Графика</guisubmenu><guimenuitem>Преглед на "
+"документи</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:142(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "От командния ред"
+
+#: evince.xml:144(para)
+msgid "Execute the following command: <command>evince</command>"
+msgstr "Изпълнете следната команда: <command>evince</command>"
+
+#: evince.xml:152(title)
+msgid "When You Start Evince Document Viewer"
+msgstr "Когато стартирате Evince"
+
+#: evince.xml:153(para)
+msgid ""
+"When you start <application>Evince Document Viewer</application>, the "
+"following window is displayed."
+msgstr ""
+"Когато стартирате <application>Evince</application> се появява следният "
+"прозорец."
+
+#: evince.xml:157(title)
+msgid "Evince Document Viewer Window"
+msgstr "Прозорецът на програмата за преглед на документи Evince"
+
+#: evince.xml:164(phrase)
+msgid ""
+"Shows Evince Document Viewer main window. Contains titlebar, menubar, "
+"toolbar and display area. Menubar contains File, Edit, View, Go and Help "
+"menus."
+msgstr ""
+"Показва главния прозорец на програмата за преглед на документи Evince. "
+"Съдържа заглавна лента, лента с менюта, лента с инструменти и район на "
+"преглед. Лентата с менюта съдържа менютата Файл, Редактиране, Изглед, "
+"Отиване и Помощ."
+
+#: evince.xml:170(para)
+msgid ""
+"The <application>Evince Document Viewer</application> window contains the "
+"following elements:"
+msgstr ""
+"Прозорецът на <application>Evince</application> съдържа следните елементи:"
+
+#: evince.xml:174(term) evince.xml:222(para)
+msgid "Menubar"
+msgstr "Лента с менюта"
+
+#: evince.xml:176(para)
+msgid ""
+"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
+"with documents in <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+"Менютата на лентата с менюта съдържат всички команди, които са Ви нужни, за "
+"да работите с документи чрез <application>Evince</application>."
+
+#: evince.xml:180(term)
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Лента с инструменти"
+
+#: evince.xml:182(para)
+msgid ""
+"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
+"menubar."
+msgstr ""
+"Лентата с инструменти съдържа набор от част от командите, които са достъпни "
+"през менютата."
+
+#: evince.xml:186(term)
+msgid "Display area"
+msgstr "Район на преглед"
+
+#: evince.xml:188(para)
+msgid "The display area displays the document."
+msgstr "Районът на преглед е там, където се показва документа."
+
+#: evince.xml:202(para)
+msgid "UI Component"
+msgstr "Компонент от интерфейса"
+
+#: evince.xml:204(para)
+msgid "Action"
+msgstr "Действие"
+
+#: evince.xml:209(para)
+msgid "Window"
+msgstr "Прозорец"
+
+#: evince.xml:213(para)
+msgid ""
+"Drag a file into the <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window from another application such as a file manager."
+msgstr ""
+"Изтеглете файл, от друга програма като например файлов мениджър, към "
+"прозореца на <application>Evince</application>."
+
+#: evince.xml:216(para)
+msgid "Double-click on the file name in the file manager"
+msgstr "Натиснете два пъти върху файла във файловия мениджър."
+
+#: evince.xml:223(para) evince.xml:250(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
+msgstr ""
+"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:227(para)
+msgid "Shortcut keys"
+msgstr "Бързи клавиши"
+
+#: evince.xml:228(para)
+msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+msgstr ""
+"Натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>О</keycap></keycombo>."
+
+#: evince.xml:193(para)
+msgid ""
+"In <application>Evince Document Viewer</application>, you can perform the "
+"same action in several ways. For example, you can open a document in the "
+"following ways: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" "
+"rowsep=\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec "
+"colname=\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry "
+"colname=\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" "
+"align=\"left\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top"
+"\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top"
+"\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top"
+"\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
+msgstr ""
+"В <application>Evince</application> можете да извършвате едно и също "
+"действие по различни начини. Например, може да отварите документ по следните "
+"начини: <informaltable frame=\"all\"><tgroup cols=\"2\" colsep=\"1\" rowsep="
+"\"1\"><colspec colname=\"COLSPEC0\" colwidth=\"50*\"/><colspec colname="
+"\"COLSPEC1\" colwidth=\"50*\"/><thead><row valign=\"top\"><entry colname="
+"\"COLSPEC0\"><placeholder-1/></entry><entry colname=\"COLSPEC1\" align=\"left"
+"\"><placeholder-2/></entry></row></thead><tbody><row valign=\"top"
+"\"><placeholder-3/><entry><placeholder-4/></entry></row><row valign=\"top"
+"\"><placeholder-5/><entry><placeholder-6/></entry></row><row valign=\"top"
+"\"><placeholder-7/><placeholder-8/></row></tbody></tgroup></informaltable>"
+
+#: evince.xml:234(para)
+msgid "This manual documents functionality from the menubar."
+msgstr "Това ръководство описва функционалността от лентата с менюта."
+
+#: evince.xml:242(title)
+msgid "Usage"
+msgstr "Употреба"
+
+#: evince.xml:246(title)
+msgid "To Open a File"
+msgstr "Отваряне на файл"
+
+#: evince.xml:247(para)
+msgid "To open a File, perform the following steps:"
+msgstr "За да отворите файл, следвайте следните стъпки:"
+
+#: evince.xml:254(para)
+msgid ""
+"In the <guilabel>Load file</guilabel> dialog, select the file you want to "
+"open."
+msgstr ""
+"В прозореца за <guilabel>Зареждане на файл</guilabel>, изберете файла, който "
+"искате да отворите."
+
+#: evince.xml:259(para)
+msgid ""
+"Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Evince Document Viewer</"
+"application> displays the name of the document in the titlebar of the window."
+msgstr ""
+"Натиснете <guibutton>Отваряне</guibutton>. <application>Evince</application> "
+"показва името на документа в заглавната лента на главния прозорец прозорец."
+
+#: evince.xml:264(para)
+msgid ""
+"To open another document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
+"<application>Evince Document Viewer</application> opens each file in a new "
+"window."
+msgstr ""
+"За да отворите друг документ, изберете отново <menuchoice><guimenu>Файл</"
+"guimenu><guimenuitem>Отваряне</guimenuitem></menuchoice>. "
+"<application>Evince</application> отваря всеки файл в отделен прозорец."
+
+#: evince.xml:267(para)
+msgid ""
+"If you try to open a document with format that <application>Evince Document "
+"Viewer</application> does not recognize, the application displays an error "
+"message."
+msgstr ""
+"Ако се опитате да отворите документ с формат, който <application>Evince</"
+"application> не разпознава, програмата ще покаже съобщение за грешка."
+
+#: evince.xml:273(title)
+msgid "To Navigate Through a Document"
+msgstr "Навигация из документа"
+
+#: evince.xml:274(para)
+msgid "You can navigate through a file as follows:"
+msgstr "Може да сменяте прегледа на файл, както следва:"
+
+#: evince.xml:277(para)
+msgid ""
+"To view the next page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Next Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да видите следващата страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</"
+"guimenu><guimenuitem>Следваща страница</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:281(para)
+msgid ""
+"To view the previous page, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Previous Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да видите предишната страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</"
+"guimenu><guimenuitem>Предишна страница</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:285(para)
+msgid ""
+"To view the first page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>First Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да видите първата страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</"
+"guimenu><guimenuitem>Първа страница</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:289(para)
+msgid ""
+"To view the last page in the document, choose <menuchoice><guimenu>Go</"
+"guimenu><guimenuitem>Last Page</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да видите последната страница, изберете <menuchoice><guimenu>Отиване</"
+"guimenu><guimenuitem>Последна страница</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:293(para)
+msgid ""
+"To view a particular page, enter the page number or page label in the text "
+"box on the toolbar, then press <keycap>Return</keycap>."
+msgstr ""
+"За да видите точно определена страница, въведете номера или етикета на "
+"страницата в текстовото поле на лентата с инструменти и натиснете "
+"<keycap>Enter</keycap>."
+
+#: evince.xml:300(title)
+msgid "To Scroll a Page"
+msgstr "Прелистване"
+
+#: evince.xml:301(para)
+msgid ""
+"To display the page contents that are not currently displayed in the display "
+"area, use the following methods:"
+msgstr ""
+"За да се покаже съдържанието на страница, което не се вижда на момента в "
+"района на преглед, използвайте следните методи:"
+
+#: evince.xml:304(para)
+msgid "Use the arrow keys or space key on the keyboard."
+msgstr "Използвайте интервала или стрелките на клавиатурата."
+
+#: evince.xml:307(para)
+msgid ""
+"Drag the display area in the opposite direction to the direction in which "
+"you want to scroll. For example, to scroll down the page, drag the display "
+"area upwards in the window."
+msgstr ""
+"Изтеглете района на преглед в обратната посока, на която искате да "
+"преместите страницата. Примерно, ако искате да прелистите надолу, изтеглете "
+"района на преглед нагоре."
+
+#: evince.xml:310(para)
+msgid "Use the scrollbars on the window."
+msgstr "Използвайте плъзгача за прелистване отстрани на прозореца."
+
+#: evince.xml:317(title)
+msgid "To Change the Page Size"
+msgstr "Промяна размера на страницата"
+
+#: evince.xml:318(para)
+msgid ""
+"You can use the following methods to resize a page in the "
+"<application>Evince Document Viewer</application> display area:"
+msgstr ""
+"Може да използвате следните методи, за да преоразмерите страница в района на "
+"преглед на <application>Evince</application>:"
+
+#: evince.xml:323(para)
+msgid ""
+"To increase the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да увеличите размера на страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
+"guimenu><guimenuitem>Увеличаване</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:328(para)
+msgid ""
+"To decrease the page size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да намалите размера на страницата, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
+"guimenu><guimenuitem>Намаляване</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:333(para)
+msgid ""
+"To resize a page to have the same width as the <application>Evince Document "
+"Viewer</application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Fit page width</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да преоразмерите страница, така че да има същата ширина като района на "
+"преглед на <application>Evince</application>, изберете "
+"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Запълване на страницата по "
+"ширина</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:338(para)
+msgid ""
+"To resize a page to fit within the <application>Evince Document Viewer</"
+"application> display area, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+"guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да преоразмерите страница, така че пасне като големина на района на "
+"преглед на <application>Evince</application>, изберете "
+"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Запълване на екрана</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:343(para)
+msgid ""
+"To resize the <application>Evince Document Viewer</application> window to "
+"have the same width and height as the screen, choose "
+"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></"
+"menuchoice>. To resize the <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window to the original size, click on the <guibutton>Exit Full Screen</"
+"guibutton> button."
+msgstr ""
+"За да преоразмерите прозореца на <application>Evince</application>, така че "
+"да има същата дължина и височина като екрана, изберете "
+"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Цял екран</guimenuitem></"
+"menuchoice>. За върнете прозореца на <application>Evince</application> към "
+"предишните му размери, натиснете на бутона <guibutton>Напускане на режим "
+"„Цял екран“</guibutton>."
+
+#: evince.xml:351(title)
+msgid "To View Pages or Document Structure"
+msgstr "За преглед на страниците или структурата на документа"
+
+#: evince.xml:352(para)
+msgid "To view bookmarks or pages, perform the following steps:"
+msgstr "За преглеждате отметките или страниците, следвайте следните стъпки:"
+
+#: evince.xml:356(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Sidebar</"
+"guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
+msgstr ""
+"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Странична лента</"
+"guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycap>F9</keycap>."
+
+#: evince.xml:361(para)
+msgid ""
+"Use the drop-down list in the side-pane header to select whether to display "
+"document structure or pages in the side pane."
+msgstr ""
+"Използвайте падащия списък в горната част на страничния панел, за да "
+"изберете дали да показва стуктурата на документа или страниците."
+
+#: evince.xml:366(para)
+msgid ""
+"Use the side-pane scrollbars to display the required item or page in the "
+"side pane."
+msgstr ""
+"Използвайте плъзгачите на страничния панел, за да прегледате необходимия "
+"обект или страница в страничния панел."
+
+#: evince.xml:371(para)
+msgid ""
+"Click on an entry to navigate to that location in the document. Click on a "
+"page to navigate to that page in the document."
+msgstr ""
+"Натиснете върху някой запис, за да отидете към него в документа. Натиснете "
+"на някоя страница, за да отидете към нея в документа."
+
+#: evince.xml:377(title)
+msgid "To View the Properties of a Document"
+msgstr "Преглед на настройките за документ"
+
+#: evince.xml:378(para)
+msgid ""
+"To view the properties of a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да прегледате настройките за документ, изберете "
+"<menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
+
+#: evince.xml:384(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Properties</guilabel> dialog displays all information available"
+msgstr ""
+"Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> показва цялата налична информация."
+
+#: evince.xml:390(title)
+msgid "To Print a Document"
+msgstr "Разпечатване на документ"
+
+#: evince.xml:391(para)
+msgid ""
+"To print a Document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да разпечатате документ, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
+"guimenu><guimenuitem>Печат</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:395(para)
+msgid ""
+"If you cannot choose the <guimenuitem>Print</guimenuitem> menu item, the "
+"author of the document has disabled the print option for this document. To "
+"enable the print option, you must enter the master password when you open "
+"the document. See <xref linkend=\"evince-password\"/> for more information "
+"about password-protected files."
+msgstr ""
+"Ако не можете да изберете елемента <guimenuitem>Печат</guimenuitem>, авторът "
+"на документа е изключил опцията за печат за този документ. За да включите "
+"опцията за печат, трябва да въведете главната парола, когато отваряте "
+"документа. Вижте <xref linkend=\"evince-password\"/> за повече информация "
+"относно паролно защитените файлове."
+
+#: evince.xml:399(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Print</guilabel> dialog has the following tabbed sections:"
+msgstr "Прозорецът за <guilabel>Печат</guilabel> има следните раздели:"
+
+#: evince.xml:405(link) evince.xml:421(title)
+msgid "Job"
+msgstr "Задача"
+
+#: evince.xml:410(link) evince.xml:443(title) evince.xml:445(guilabel)
+msgid "Printer"
+msgstr "Принтер"
+
+#: evince.xml:415(link) evince.xml:537(title)
+msgid "Paper"
+msgstr "Хартия"
+
+#: evince.xml:423(guilabel)
+msgid "Print range"
+msgstr "Обхват на печата"
+
+#: evince.xml:425(para)
+msgid ""
+"Select one of the following options to determine how many pages to print:"
+msgstr ""
+"Изберете една от следните опции, за да определите колко страници да бъдат "
+"отпечатани:"
+
+#: evince.xml:428(guilabel)
+msgid "All"
+msgstr "Всички"
+
+#: evince.xml:429(para)
+msgid "Select this option to print all of the pages in the document."
+msgstr "Изберете тази опция, за да разпечатате всички станици в документа."
+
+#: evince.xml:432(guilabel)
+msgid "Pages From"
+msgstr "Страници от"
+
+#: evince.xml:433(para)
+msgid ""
+"Select this option to print the selected range of pages in the document. Use "
+"the spin boxes to specify the first page and last page of the range."
+msgstr ""
+"Изберете тази опция, за да разпечатате избраният обхват от страници в "
+"документа. Използвайте полетата, за да определите първата и последната "
+"страница на обхвата."
+
+#: evince.xml:447(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the "
+"document."
+msgstr ""
+"Използвайте падащия списък, за да изберете принтера, на който искате да "
+"отпечатате документа."
+
+#: evince.xml:449(para)
+msgid ""
+"The <guilabel>Create a PDF document</guilabel> option is not supported in "
+"this version of <application>Evince Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+"Опцията <guilabel>Създаване на PDF документ</guilabel> не е поддържана в "
+"тази версия на <application>Evince</application>."
+
+#: evince.xml:455(guilabel)
+msgid "Settings"
+msgstr "Настройки"
+
+#: evince.xml:457(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
+msgstr "Използвайте падащия списък, за да изберете настройки за принтера."
+
+#: evince.xml:459(para)
+msgid ""
+"To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For "
+"example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed "
+"printing, if this functionality is supported by the printer."
+msgstr ""
+"За да конфигурирате принтера, натиснете <guibutton>Настройки</guibutton>. "
+"Примерно, може да включите или изключите печатане от двете страни или да "
+"настроите печатане в точно време, ако тази функционалност е поддържана от "
+"принтера Ви."
+
+#: evince.xml:463(guilabel)
+msgid "Location"
+msgstr "Местоположение"
+
+#: evince.xml:465(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
+msgstr ""
+"Използвайте падащия списък, за да изберете едно от следните печатни "
+"дестинации:"
+
+#: evince.xml:470(guilabel)
+msgid "CUPS"
+msgstr "CUPS"
+
+#: evince.xml:472(para)
+msgid "Print the document to a CUPS printer."
+msgstr "Разпечатване на документа на CUPS принтер."
+
+#: evince.xml:476(para)
+msgid ""
+"If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the "
+"only entry in this drop-down list."
+msgstr ""
+"Ако избраният принтер е CUPS принтер, <guilabel>CUPS</guilabel> ще е "
+"единственият запис в този падащ списък."
+
+#: evince.xml:483(guilabel)
+msgid "lpr"
+msgstr "lpr"
+
+#: evince.xml:485(para)
+msgid "Print the document to a printer."
+msgstr "Разпечатване на документа на принтер."
+
+#: evince.xml:491(guilabel)
+msgid "File"
+msgstr "Файл"
+
+#: evince.xml:493(para)
+msgid "Print the document to a PostScript file."
+msgstr "Разпечатване на документа в PostScript файл."
+
+#: evince.xml:496(para)
+msgid ""
+"Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify "
+"the name and location of the PostScript file."
+msgstr ""
+"Натиснете <guibutton>Запазване като</guibutton>, за да се появи прозорец, "
+"където да определите името и местоположението на PostScript файла."
+
+#: evince.xml:502(guilabel)
+msgid "Custom"
+msgstr "По избор"
+
+#: evince.xml:504(para)
+msgid "Use the specified command to print the document."
+msgstr "Използване на указаната команда, за да разпечатате документа."
+
+#: evince.xml:507(para)
+msgid ""
+"Type the name of the command in the text box. Include all command-line "
+"arguments."
+msgstr ""
+"Въведете името на командата в текстовото поле. Включете всички командни "
+"аргументи."
+
+#: evince.xml:515(guilabel)
+msgid "State"
+msgstr "Състояние"
+
+#: evince.xml:517(para) evince.xml:523(para) evince.xml:529(para)
+msgid ""
+"This functionality is not supported in this version of <application>Evince "
+"Document Viewer</application>."
+msgstr ""
+"Тази функционалност не се поддържа от тази версия на <application>Evince</"
+"application>."
+
+#: evince.xml:521(guilabel)
+msgid "Type"
+msgstr "Вид"
+
+#: evince.xml:527(guilabel)
+msgid "Comment"
+msgstr "Коментар"
+
+#: evince.xml:539(guilabel)
+msgid "Paper size"
+msgstr "Размер на хартията"
+
+#: evince.xml:541(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to "
+"print the document."
+msgstr ""
+"Използвайте този падащ списък, за да изберете размер на хартията, на която "
+"искате да печатате."
+
+#: evince.xml:544(guilabel)
+msgid "Width"
+msgstr "Ширина"
+
+#: evince.xml:546(para)
+msgid ""
+"Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-"
+"down list to change the measurement unit."
+msgstr ""
+"Използвайте това поле, за да определите ширината на хартията. Използвайте "
+"близкия падащ списък, за да промените мерната единица."
+
+#: evince.xml:549(guilabel)
+msgid "Height"
+msgstr "Височина"
+
+#: evince.xml:551(para)
+msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
+msgstr "Използвайте това поле, за да определите височината на хартията."
+
+#: evince.xml:554(guilabel)
+msgid "Feed orientation"
+msgstr "Ориентация на листоподаването"
+
+#: evince.xml:556(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the "
+"printer."
+msgstr ""
+"Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентацията на хартията за "
+"принтера."
+
+#: evince.xml:559(guilabel)
+msgid "Page orientation"
+msgstr "Ориентация на страницата"
+
+#: evince.xml:561(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
+msgstr ""
+"Използвайте този падащ списък, за да изберете ориентацията на страницата."
+
+#: evince.xml:564(guilabel)
+msgid "Layout"
+msgstr "Оформление"
+
+#: evince.xml:566(para)
+msgid ""
+"Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout "
+"that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
+msgstr ""
+"Използвайте този падащ списък, за да изберете оформлението на страницата. "
+"Предварителен преглед на всяко оформление се показва в района за "
+"<guilabel>Преглед</guilabel>"
+
+#: evince.xml:569(guilabel)
+msgid "Paper Tray"
+msgstr "Контейнер за хартията"
+
+#: evince.xml:571(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
+msgstr "Използвайте този падащ списък, за да изберете контейнера за хартията."
+
+#: evince.xml:581(title)
+msgid "To Copy a Document"
+msgstr "Копиране на документ"
+
+#: evince.xml:582(para)
+msgid "To copy a file, perform the following steps:"
+msgstr "За да копирате файл, следвайте следните стъпки:"
+
+#: evince.xml:586(para)
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save a Copy</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"Изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване на копие</"
+"guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:591(para)
+msgid ""
+"Type the new filename in the <guilabel>Filename</guilabel> text box in the "
+"<guilabel>Save a Copy</guilabel> dialog."
+msgstr ""
+"Въведете новото файлово име в полето <guilabel>Име</guilabel> в прозореца "
+"<guilabel>Запазване на копие</guilabel>."
+
+#: evince.xml:594(para)
+msgid ""
+"If necessary, specify the location of the copied document. By default, "
+"copies are saved in your home directory."
+msgstr ""
+"Ако е нужно, определете местоположението на копирания документ. По "
+"подразбиране, копията се запазват в домашната Ви папка."
+
+#: evince.xml:599(para)
+msgid "Click <guibutton>Save</guibutton>."
+msgstr "Натиснете <guibutton>Запазване</guibutton>."
+
+#: evince.xml:608(title)
+msgid "To Work With Password-Protected Documents"
+msgstr "Работа с документи, защитени с парола"
+
+#: evince.xml:609(para)
+msgid "An author can use the following password levels to protect a document:"
+msgstr ""
+"Авторът може да използва следните паролни нива, за да защитава документите:"
+
+#: evince.xml:614(para)
+msgid "User password that allows others only to read the document."
+msgstr ""
+"Потребителска парола, която позволява на други хора само да четат документа."
+
+#: evince.xml:618(para)
+msgid ""
+"Master password that allows others to perform additional actions, such as "
+"print the document."
+msgstr ""
+"Главна парола, която позволява други да изпълняват допълнителни действия, "
+"като разпечатване на документа."
+
+#: evince.xml:622(para)
+msgid ""
+"When you try to open a password-protected document, <application>Evince "
+"Document Viewer</application> displays a security dialog. Type either the "
+"user password or the master password in the <guilabel>Enter document "
+"password</guilabel> text box, then click <guibutton>Open Document</"
+"guibutton>."
+msgstr ""
+"Когато се опитате да отворите паролно защитен документ, <application>Evince</"
+"application> показва прозорец за сигурността. Въведете или потребителската "
+"парола, или главната такава в полето за <guilabel>Въвеждане на документна "
+"парола</guilabel> и после натиснете <guibutton>Отваряне на документ</"
+"guibutton>."
+
+#: evince.xml:629(title)
+msgid "To Close a Document"
+msgstr "Затваряне на документ"
+
+#: evince.xml:630(para)
+msgid ""
+"To close a document, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr ""
+"За да затворите документ, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</"
+"guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: evince.xml:632(para)
+msgid ""
+"If the window is the last <application>Evince Document Viewer</application> "
+"window open, the application exits."
+msgstr ""
+"Ако прозорецът е последният отворен <application>Evince</application> "
+"прозорец, програмата ще се затвори."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: evince.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005."