Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorClytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2005-12-21 09:04:22 (GMT)
committer Clytie Siddall <clyties@src.gnome.org>2005-12-21 09:04:22 (GMT)
commitad8c5759a29adf76e69b525c6e5e69a6999d3382 (patch)
tree1d3c6e97ba9bf5400d1ae6884c2a1dd0dc6f3af2 /po
parente04553f0d0a597240de1d24c7b26fe541ce49f6e (diff)
vi.po: Updated Vietnamese translation.
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ChangeLog4
-rw-r--r--po/vi.po731
2 files changed, 313 insertions, 422 deletions
diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
index e771cd4..5cad441 100644
--- a/po/ChangeLog
+++ b/po/ChangeLog
@@ -1,3 +1,7 @@
+2005-12-21 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
+
+ * vi.po: Updated Vietnamese translation.
+
2005-12-21 Ankit Patel <ankit644@yahoo.com>
* gu.po: Updated Gujarati Translation.
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index fdab5e7..ca4ac68 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -2,1063 +2,950 @@
# Copyright © 2005 Gnome i18n Project for Vietnamese.
# This file is distributed under the same license as the Evince package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005.
-#
+#
msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: evince Gnome HEAD\n"
+""
+msgstr "Project-Id-Version: evince Gnome HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2005-08-17 05:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-08-17 17:46+0930\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-21 05:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-21 17:23+1030\n"
"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.2.2\n"
+"X-Generator: LocFactoryEditor 1.5.1b\n"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
+#:../comics/comics-document.c:116
+msgid "File corrupted."
+msgstr "Tập tin bị hỏng."
+
+#:../comics/comics-document.c:152
+#,c-format
+msgid "No images found in archive %s"
+msgstr "Không tìm thấy ảnh trong kho %s"
+
+#:../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:534
msgid "_Remove Toolbar"
-msgstr "Loại _bỏ thanh công cụ"
+msgstr "Gỡ _bỏ thanh công cụ"
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:555
+#:../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:555
msgid "Separator"
msgstr "Bộ phân cách"
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3133
+#.translators: this is the label for toolbar button
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:3092
msgid "Best Fit"
msgstr "Vừa nhất"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
msgid "Fit Page Width"
msgstr "Vừa độ rộng trang"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
msgid "50%"
msgstr "50%"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
msgid "75%"
msgstr "75%"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
msgid "100%"
msgstr "100%"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
msgid "125%"
msgstr "125%"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
msgid "150%"
msgstr "150%"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
msgid "175%"
msgstr "175%"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
msgid "200%"
msgstr "200%"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
msgid "300%"
msgstr "300%"
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
+#:../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
msgid "400%"
msgstr "400%"
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:608
+#:../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window-title.c:126
msgid "Document Viewer"
msgstr "Bộ xem tài liệu"
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:2
+#:../data/evince.desktop.in.in.h:2
msgid "View multipage documents"
msgstr "Xem tài liệu đa trang"
-#: ../data/evince-password.glade.h:1
+#:../data/evince-password.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
-#: ../data/evince-password.glade.h:2
+#:../data/evince-password.glade.h:2
+msgid "Remember password for this session"
+msgstr "Nhớ mật khẩu trong phiên chạy này"
+
+#:../data/evince-password.glade.h:3
+msgid "Save password in keyring"
+msgstr "Lưu mật khẩu vào vòng khóa"
+
+#:../data/evince-password.glade.h:4
msgid "_Password:"
msgstr "_Mật khẩu"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:1
+#:../data/evince-properties.glade.h:1
msgid "<b>Author:</b>"
msgstr "<b>Tác giả:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:2
+#:../data/evince-properties.glade.h:2
msgid "<b>Created:</b>"
msgstr "<b>Tạo:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:3
+#:../data/evince-properties.glade.h:3
msgid "<b>Creator:</b>"
msgstr "<b>Người tạo:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:4
+#:../data/evince-properties.glade.h:4
msgid "<b>Format:</b>"
msgstr "<b>Khuôn dạng:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:5
+#:../data/evince-properties.glade.h:5
msgid "<b>Keywords:</b>"
msgstr "<b>Từ khóa:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:6
+#:../data/evince-properties.glade.h:6
msgid "<b>Modified:</b>"
msgstr "<b>Sửa đổi:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:7
+#:../data/evince-properties.glade.h:7
msgid "<b>Number of Pages:</b>"
msgstr "<b>Số trang:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:8
+#:../data/evince-properties.glade.h:8
msgid "<b>Optimized:</b>"
msgstr "<b>Tối ưu:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:9
+#:../data/evince-properties.glade.h:9
msgid "<b>Producer:</b>"
msgstr "<b>Nhà sản xuất:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:10
+#:../data/evince-properties.glade.h:10
msgid "<b>Security:</b>"
msgstr "<b>Bảo mật:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:11
+#:../data/evince-properties.glade.h:11
msgid "<b>Subject:</b>"
msgstr "<b>Chủ đề:</b>"
-#: ../data/evince-properties.glade.h:12
+#:../data/evince-properties.glade.h:12
msgid "<b>Title:</b>"
msgstr "<b>Tiêu đề:</b>"
-#: ../data/evince.schemas.in.h:1
-msgid "Default sidebar size"
-msgstr "Kích cỡ khung lề mặc định"
+#:../data/evince.schemas.in.h:1
+msgid "Override document restrictions"
+msgstr "Bãi bỏ hạn chế tài liệu"
-#: ../data/evince.schemas.in.h:2
-msgid "Show sidebar by default"
-msgstr "Hiển thị khung lề theo mặc định"
+#:../data/evince.schemas.in.h:2
+msgid "Override document restrictions, like restriction to copy or to print."
+msgstr "Bãi bỏ những hạn chế của tài liệu, như hạn chế sao chép hay in."
-#: ../data/evince.schemas.in.h:3
-msgid "Show statusbar by default"
-msgstr "Hiển thị thanh trạng thái theo mặc định"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:4
-msgid "Show toolbar by default"
-msgstr "Hiển thị thanh công cụ theo mặc định"
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. The "
-"default size sets the sidebar's width in pixels based from the side of the "
-"window. Any integer will be accepted. The sidebar will never shrink smaller "
-"than the size of the text required to display Thumbnails or Index. Large "
-"values will cause the sidebar to take up as much of the page display area as "
-"possible relative to the window's size."
-msgstr ""
-"Khung lề là mục bên chứa hai danh sách Chỉ mục và Hình thu nhỏ. Kích cỡ mặc "
-"định thì lập độ rộng của khung lề theo điểm ảnh, từ cạnh cửa sổ. Khung lề sẽ "
-"không bao giờ thu nhỏ hơn vùng cần thiết để hiển thị Chỉ mục hay Hình thu "
-"nhỏ. Giá trị lớn sẽ gây ra Khung lề chiếm giữ càng nhiều của vùng hiển thị "
-"trang càng có thể, tương đối so với kích thước cửa sổ."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"Sidebar is the side item that contains the Index and Thumbnail lists. Two "
-"boolean options, true makes sidebar visible by default while false makes "
-"sidebar not visible by default"
-msgstr ""
-"Khung lề là mục bên chứa hai danh sách Chỉ mục và Hình thu nhỏ. Giá trị bun "
-"Đúng hiển thị khung lề theo mặc định còn giá trị Sai không hiển thị nó theo "
-"mặc định."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"Statusbar is the standard bottom bar that display additional information "
-"about links and other actions. Two boolean options, true makes the statusbar "
-"visible by default while false makes sidebar not visible by default."
-msgstr ""
-"Thanh trạng thái là thanh dưới chuẩn hiển thị thông tin thêm về liên kết và "
-"hành động khác. Giá trị bun Đúng hiển thị thanh trạng thái theo mặc định còn "
-"giá trị Sai không hiển thị nó theo mặc định."
-
-#: ../data/evince.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Toolbar is the top bar that contains navigation and zoom controls. Two "
-"boolean options, true makes toolbar visible by default while false makes "
-"toolbar not visible by default."
-msgstr ""
-"Thanh công cụ là thanh trên chứa điều khiển duyệt và phóng. Giá trị bun Đúng "
-"hiển thị thanh công cụ theo mặc định còn giá trị Sai không hiển thị nó theo "
-"mặc định."
-
-#: ../dvi/dvi-document.c:89
+#:../dvi/dvi-document.c:95
msgid "File not available"
msgstr "Tập tin không sẵn sàng."
-#: ../dvi/dvi-document.c:102
+#:../dvi/dvi-document.c:108
msgid "DVI document has incorrect format"
msgstr "Tài liệu DVI có khuôn dạng không đúng."
-#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:527
+#.translators: this is the document security state
+#:../pdf/ev-poppler.cc:511
msgid "Yes"
msgstr "Có"
-#. translators: this is the document security state
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:530
+#.translators: this is the document security state
+#:../pdf/ev-poppler.cc:514
msgid "No"
msgstr "Không"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:630
+#:../pdf/ev-poppler.cc:614
msgid "Type 1"
msgstr "Type 1"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:632
+#:../pdf/ev-poppler.cc:616
msgid "Type 1C"
msgstr "Type 1C"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:634
+#:../pdf/ev-poppler.cc:618
msgid "Type 3"
msgstr "Type 3"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:636
+#:../pdf/ev-poppler.cc:620
msgid "TrueType"
msgstr "TrueType"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:638
+#:../pdf/ev-poppler.cc:622
msgid "Type 1 (CID)"
msgstr "Type 1 (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:640
+#:../pdf/ev-poppler.cc:624
msgid "Type 1C (CID)"
msgstr "Type 1C (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:642
+#:../pdf/ev-poppler.cc:626
msgid "TrueType (CID)"
msgstr "TrueType (CID)"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:644
+#:../pdf/ev-poppler.cc:628
msgid "Unknown font type"
msgstr "Kiểu phông chữ lạ"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:670
+#:../pdf/ev-poppler.cc:654
msgid "No name"
msgstr "Không tên"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:678
+#:../pdf/ev-poppler.cc:662
msgid "Embedded subset"
msgstr "Tập con nhúng"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:680
+#:../pdf/ev-poppler.cc:664
msgid "Embedded"
msgstr "Nhúng"
-#: ../pdf/ev-poppler.cc:682
+#:../pdf/ev-poppler.cc:666
msgid "Not embedded"
msgstr "Không nhúng"
-#: ../properties/ev-properties-main.c:114
+#:../properties/ev-properties-main.c:114
msgid "Document"
msgstr "Tài liệu"
-#: ../properties/ev-properties-view.c:173
+#:../properties/ev-properties-view.c:173
msgid "None"
msgstr "Không có"
-#: ../ps/gsdefaults.c:30
+#:../ps/gsdefaults.c:30
msgid "BBox"
msgstr "BBox"
-#: ../ps/gsdefaults.c:31
+#:../ps/gsdefaults.c:31
msgid "Letter"
msgstr "Lá thư"
-#: ../ps/gsdefaults.c:32
+#:../ps/gsdefaults.c:32
msgid "Tabloid"
msgstr "Vắn tắt"
-#: ../ps/gsdefaults.c:33
+#:../ps/gsdefaults.c:33
msgid "Ledger"
msgstr "Sổ cái"
-#: ../ps/gsdefaults.c:34
+#:../ps/gsdefaults.c:34
msgid "Legal"
msgstr "Hành pháp"
-#: ../ps/gsdefaults.c:35
+#:../ps/gsdefaults.c:35
msgid "Statement"
msgstr "Lời tuyên bố"
-#: ../ps/gsdefaults.c:36
+#:../ps/gsdefaults.c:36
msgid "Executive"
msgstr "Hành chính"
-#: ../ps/gsdefaults.c:37
+#:../ps/gsdefaults.c:37
msgid "A0"
msgstr "A0"
-#: ../ps/gsdefaults.c:38
+#:../ps/gsdefaults.c:38
msgid "A1"
msgstr "A1"
-#: ../ps/gsdefaults.c:39
+#:../ps/gsdefaults.c:39
msgid "A2"
msgstr "A2"
-#: ../ps/gsdefaults.c:40
+#:../ps/gsdefaults.c:40
msgid "A3"
msgstr "A3"
-#: ../ps/gsdefaults.c:41
+#:../ps/gsdefaults.c:41
msgid "A4"
msgstr "A4"
-#: ../ps/gsdefaults.c:42
+#:../ps/gsdefaults.c:42
msgid "A5"
msgstr "A5"
-#: ../ps/gsdefaults.c:43
+#:../ps/gsdefaults.c:43
msgid "B4"
msgstr "B4"
-#: ../ps/gsdefaults.c:44
+#:../ps/gsdefaults.c:44
msgid "B5"
msgstr "B5"
-#: ../ps/gsdefaults.c:45
+#:../ps/gsdefaults.c:45
msgid "Folio"
msgstr "Số tờ"
-#: ../ps/gsdefaults.c:46
+#:../ps/gsdefaults.c:46
msgid "Quarto"
msgstr "Khổ bốn"
-#: ../ps/gsdefaults.c:47
+#:../ps/gsdefaults.c:47
msgid "10x14"
msgstr "10×14"
-#: ../ps/ps-document.c:136
+#:../ps/ps-document.c:136
msgid "No document loaded."
msgstr "Chưa tải tài liệu."
-#: ../ps/ps-document.c:604
+#:../ps/ps-document.c:584
msgid "Broken pipe."
msgstr "Ống dẫn bị gãy."
-#: ../ps/ps-document.c:786
+#:../ps/ps-document.c:766
msgid "Interpreter failed."
msgstr "Bộ giải thích thất bại."
-#: ../ps/ps-document.c:914
-#, c-format
+#:../ps/ps-document.c:892
+#,c-format
msgid "Error while decompressing file %s:\n"
msgstr "Gặp lỗi khi giải nén tập tin %s:\n"
-#: ../ps/ps-document.c:916
-msgid "Error while decompressing file\n"
-msgstr "Gặp lỗi khi giải nén tập tin\n"
-
-#: ../ps/ps-document.c:980
-#, c-format
+#:../ps/ps-document.c:952
+#,c-format
msgid "Cannot open file %s.\n"
msgstr "Không mở được tập tin %s.\n"
-#: ../ps/ps-document.c:982
-msgid "Cannot open file.\n"
-msgstr "Không mở được tập tin.\n"
-
-#: ../ps/ps-document.c:989
+#:../ps/ps-document.c:957
msgid "File is not readable."
msgstr "Tập tin không có khả năng đọc."
-#: ../ps/ps-document.c:1009
+#:../ps/ps-document.c:977
msgid "Document loaded."
msgstr "Tài liệu đã tải."
-#: ../ps/ps-document.c:1107
-#, c-format
+#:../ps/ps-document.c:1074
+#,c-format
msgid "Failed to load document '%s'"
msgstr "Không tải được tài liệu « %s »."
-#: ../ps/ps-document.c:1112
-msgid "Failed to load document"
-msgstr "Không tải được tài liệu"
-
-#: ../ps/ps-document.c:1273
+#:../ps/ps-document.c:1247
msgid "Encapsulated PostScript"
msgstr "PostScript đã bao bọc"
-#: ../ps/ps-document.c:1274
+#:../ps/ps-document.c:1248
msgid "PostScript"
msgstr "PostScript"
-#: ../shell/eggfindbar.c:148
+#:../shell/eggfindbar.c:148
msgid "Search string"
msgstr "Chuỗi tìm kiếm"
-#: ../shell/eggfindbar.c:149
+#:../shell/eggfindbar.c:149
msgid "The name of the string to be found"
msgstr "Tên của chuỗi cần tìm."
-#: ../shell/eggfindbar.c:162
+#:../shell/eggfindbar.c:162
msgid "Case sensitive"
msgstr "Phân biệt chữ hoa/thường"
-#: ../shell/eggfindbar.c:163
+#:../shell/eggfindbar.c:163
msgid "TRUE for a case sensitive search"
msgstr "ĐÚNG khi tìm kiếm phân biệt hoa/thường"
-#: ../shell/eggfindbar.c:170
+#:../shell/eggfindbar.c:170
msgid "Highlight color"
msgstr "Tô sáng màu"
-#: ../shell/eggfindbar.c:171
+#:../shell/eggfindbar.c:171
msgid "Color of highlight for all matches"
msgstr "Màu tô sáng cho mọi điều khớp"
-#: ../shell/eggfindbar.c:177
+#:../shell/eggfindbar.c:177
msgid "Current color"
msgstr "Màu hiện có"
-#: ../shell/eggfindbar.c:178
+#:../shell/eggfindbar.c:178
msgid "Color of highlight for the current match"
msgstr "Màu tô sáng cho điều khớp hiện có"
-#: ../shell/eggfindbar.c:300
+#:../shell/eggfindbar.c:301
msgid "F_ind:"
msgstr "_Tìm:"
-#: ../shell/eggfindbar.c:306
+#:../shell/eggfindbar.c:307
msgid "_Previous"
msgstr "T_rước"
-#: ../shell/eggfindbar.c:308
+#:../shell/eggfindbar.c:311
msgid "_Next"
msgstr "_Kế"
-#: ../shell/eggfindbar.c:321
+#:../shell/eggfindbar.c:325
msgid "C_ase Sensitive"
msgstr "Phân biệt hoa/thường"
-#: ../shell/ev-document-types.c:60
+#:../shell/ev-document-types.c:60
msgid "Unknown MIME Type"
msgstr "Không biết kiểu MIME"
-#: ../shell/ev-document-types.c:71
-#, c-format
+#:../shell/ev-document-types.c:71
+#,c-format
msgid "Unhandled MIME type: '%s'"
msgstr "Kiểu MIME không được quản lý: « %s »"
-#: ../shell/ev-document-types.c:133
+#:../shell/ev-document-types.c:133
msgid "All Documents"
msgstr "Mọi tài liệu"
-#: ../shell/ev-document-types.c:141
+#:../shell/ev-document-types.c:141
msgid "PostScript Documents"
msgstr "Tài liệu Postscript"
-#: ../shell/ev-document-types.c:149
+#:../shell/ev-document-types.c:149
msgid "PDF Documents"
msgstr "Tài liệu PDF"
-#: ../shell/ev-document-types.c:158
+#:../shell/ev-document-types.c:158
msgid "Images"
msgstr "Ảnh"
-#: ../shell/ev-document-types.c:167
+#:../shell/ev-document-types.c:167
msgid "DVI Documents"
msgstr "Tài liệu DVI"
-#: ../shell/ev-document-types.c:177
+#:../shell/ev-document-types.c:177
msgid "Djvu Documents"
msgstr "Tài liệu Djvu"
-#: ../shell/ev-document-types.c:185
+#:../shell/ev-document-types.c:187
+msgid "Comic Books"
+msgstr "Sổ tranh chuyện vui"
+
+#:../shell/ev-document-types.c:195
msgid "All Files"
msgstr "Mọi tập tin"
-#: ../shell/ev-page-action.c:168
-#, c-format
+#:../shell/ev-page-action.c:168
+#,c-format
msgid "(%d of %d)"
msgstr "(%d trên %d)"
-#: ../shell/ev-page-action.c:170
-#, c-format
+#:../shell/ev-page-action.c:170
+#,c-format
msgid "of %d"
msgstr "trên %d"
-#: ../shell/ev-password.c:88
-msgid "Unable to find glade file"
-msgstr "Không tìm thấy tập tin glade."
-
-#: ../shell/ev-password.c:90
-#, c-format
-msgid ""
-"The glade file, %s, cannot be found. Please check that your installation is "
-"complete."
-msgstr ""
-"Không tìm thấy tập tin glade « %s ». Hãy kiểm tra đã cài đặt hoàn thành."
-
-#: ../shell/ev-password.c:104
+#:../shell/ev-password.c:83
msgid "Password required"
msgstr "Cần thiết mật khẩu"
-#: ../shell/ev-password.c:105
-#, c-format
+#:../shell/ev-password.c:84
+#,c-format
msgid ""
"The document <i>%s</i> is locked and requires a password before it can be "
"opened."
-msgstr ""
-"Tài liệu <i>%s</i> bị khóa nên cần thiết mật khẩu trước khi có thể mở nó."
+msgstr "Tài liệu <i>%s</i> bị khóa nên cần thiết mật khẩu trước khi có thể mở nó."
+
+#:../shell/ev-password.c:149
+msgid "Enter password"
+msgstr "Gõ mật khẩu"
+
+#:../shell/ev-password.c:252
+#,c-format
+msgid "Password for document %s"
+msgstr "Mật khẩu cho tài liệu %s"
-#: ../shell/ev-password.c:142
+#:../shell/ev-password.c:334
msgid "Incorrect password"
msgstr "Mật khẩu không đúng."
-#: ../shell/ev-password-view.c:111
+#:../shell/ev-password-view.c:111
msgid ""
"This document is locked and can only be read by entering the correct "
"password."
msgstr "Tài liệu này bị khóa nên cần phải nhập mật khẩu đúng để đọc nó."
-#: ../shell/ev-password-view.c:120
+#:../shell/ev-password-view.c:120
msgid "_Unlock Document"
msgstr "_Mở khóa tài liệu"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:61
+#:../shell/ev-properties-dialog.c:61
msgid "Properties"
msgstr "Thuốc tính"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:92
+#:../shell/ev-properties-dialog.c:94
msgid "General"
msgstr "Chung"
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:102
+#:../shell/ev-properties-dialog.c:104
msgid "Fonts"
msgstr "Phông chữ"
-#: ../shell/ev-properties-fonts.c:123
+#:../shell/ev-properties-fonts.c:123
msgid "Font"
msgstr "Phông chữ"
-#: ../shell/ev-properties-fonts.c:134
-#, c-format
+#:../shell/ev-properties-fonts.c:134
+#,c-format
msgid "Gathering font information... %3d%%"
msgstr "Đang tập hợp thông tin phông chữ... %3d%%"
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:242
+#:../shell/ev-sidebar-links.c:254 ../shell/ev-view.c:1985
msgid "Loading..."
msgstr "Đang tải..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:304
+#:../shell/ev-sidebar-links.c:316
msgid "Print..."
msgstr "In..."
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:657
+#:../shell/ev-sidebar-links.c:669
msgid "Index"
msgstr "Chỉ mục"
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:640
+#:../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:669
msgid "Thumbnails"
msgstr "Hình thu nhỏ"
-#: ../shell/ev-view.c:1103
-#, c-format
+#:../shell/ev-view-accessible.c:42
+msgid "Scroll Up"
+msgstr "Cuộn lên"
+
+#:../shell/ev-view-accessible.c:43
+msgid "Scroll Down"
+msgstr "Cuộn xuống"
+
+#:../shell/ev-view-accessible.c:49
+msgid "Scroll View Up"
+msgstr "Cuộn khung xem lên"
+
+#:../shell/ev-view-accessible.c:50
+msgid "Scroll View Down"
+msgstr "Cuộn khung xem xuống"
+
+#:../shell/ev-view-accessible.c:535
+msgid "Document View"
+msgstr "Khung xem tài liệu"
+
+#:../shell/ev-view.c:1237
+#,c-format
msgid "Go to page %s"
msgstr "Đi tới trang %s"
-#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
-#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
-#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-view.c:2731
-#, c-format
+#.TRANS: Sometimes this could be better translated as
+#."%d hit(s) on this page". Therefore this string
+#.contains plural cases.
+#:../shell/ev-view.c:3143
+#,c-format
msgid "%d found on this page"
msgid_plural "%d found on this page"
msgstr[0] "Tìm thấy %d trên trang này."
-#: ../shell/ev-view.c:2741
+#:../shell/ev-view.c:3153
msgid "Not found"
msgstr "Không tìm thấy."
-#: ../shell/ev-view.c:2743
-#, c-format
+#:../shell/ev-view.c:3155
+#,c-format
msgid "%3d%% remaining to search"
msgstr "%3d%% còn lại cần tìm kiếm."
-#: ../shell/ev-window.c:555
+#:../shell/ev-window.c:567
msgid "Unable to open document"
msgstr "Không mở được tài liệu."
-#: ../shell/ev-window.c:602
-msgid "Document Viewer - Password Required"
-msgstr "Bộ xem tài liệu — cần thiết mật khẩu"
-
-#: ../shell/ev-window.c:604
-#, c-format
-msgid "%s - Password Required"
-msgstr "%s — cần thiết mật khẩu"
-
-#: ../shell/ev-window.c:739 ../shell/ev-window.c:1067
-msgid "Loading document. Please wait"
-msgstr "Đang tải tài liệu. Vui lòng chờ."
-
-#: ../shell/ev-window.c:1078
+#:../shell/ev-window.c:1090
msgid "Open Document"
msgstr "Mở tài liệu"
-#: ../shell/ev-window.c:1218
-#, c-format
+#:../shell/ev-window.c:1210
+#,c-format
msgid "The file could not be saved as \"%s\"."
msgstr "Không thể lưu tập tin là « %s »."
-#: ../shell/ev-window.c:1243
+#:../shell/ev-window.c:1254
msgid "Save a Copy"
msgstr "Lưu một bản sao"
-#: ../shell/ev-window.c:1424
+#:../shell/ev-window.c:1407
msgid "Print"
msgstr "In"
-#: ../shell/ev-window.c:1428
+#:../shell/ev-window.c:1411
msgid "Pages"
msgstr "Trang"
-#: ../shell/ev-window.c:1456
+#:../shell/ev-window.c:1439
msgid "Generating PDF is not supported"
msgstr "Không hỗ trợ tạo ra PDF."
-#: ../shell/ev-window.c:1467
+#:../shell/ev-window.c:1450
msgid "Printing is not supported on this printer."
msgstr "Không hỗ trợ việc in trên máy in này."
-#: ../shell/ev-window.c:1470
-#, c-format
+#:../shell/ev-window.c:1453
+#,c-format
msgid ""
"You were trying to print to a printer using the \"%s\" driver. This program "
"requires a PostScript printer driver."
-msgstr ""
-"Bạn đã cố in vào máy in có dùng trình hỗ trợ thiết bị « %s ». Trình này cần "
+msgstr "Bạn đã cố in vào máy in có dùng trình hỗ trợ thiết bị « %s ». Trình này cần "
"thiết trình hỗ trợ thiết bị PostScript."
-#: ../shell/ev-window.c:1542
+#:../shell/ev-window.c:1527
msgid "The \"Find\" feature will not work with this document"
msgstr "Tính năng « Tìm » không hoạt động với tài liệu này."
-#: ../shell/ev-window.c:1544
+#:../shell/ev-window.c:1529
msgid "Searching for text is only supported for PDF documents."
msgstr "Hỗ trợ việc tìm kiếm văn bản chỉ cho tài liệu PDF."
-#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:1774 ../shell/ev-window.c:2941
+#.Toolbar-only
+#:../shell/ev-window.c:1761 ../shell/ev-window.c:2908
msgid "Leave Fullscreen"
msgstr "Rời toàn màn hình"
-#: ../shell/ev-window.c:2100
-msgid "Toolbar editor"
+#:../shell/ev-window.c:2094
+msgid "Toolbar Editor"
msgstr "Bộ sửa đổi thanh công cụ"
-#: ../shell/ev-window.c:2453
-#, c-format
+#:../shell/ev-window.c:2474
+#,c-format
msgid ""
"PostScript and PDF File Viewer.\n"
"Using poppler %s (%s)"
-msgstr ""
-"Bộ xem tập tin PostScript và PDF.\n"
+msgstr "Bộ xem tập tin PostScript và PDF.\n"
"Đang dùng poppler %s (%s)"
-#: ../shell/ev-window.c:2476
+#:../shell/ev-window.c:2497
msgid ""
"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
-msgstr ""
-"Evince là phần mềm tự do; bạn có thể phân phối lại nó\n"
+msgstr "Evince là phần mềm tự do; bạn có thể phân phối lại nó\n"
"và/hay sửa đổi nó với điều kiện của Quyền Công Chung GNU (GPL)\n"
"như được xuất bởi Tổ chức Phần mềm Tự do, hoặc phiên bản 2\n"
"của Quyền, hoặc (tùy chọn) bất cứ phiên bản sau nào.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2480
+#:../shell/ev-window.c:2501
msgid ""
"Evince is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
-msgstr ""
-"Evince được phân phối vì mong muốn nó hữu ích\n"
+msgstr "Evince được phân phối vì mong muốn nó hữu ích\n"
"nhưng KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có\n"
"TÍNH THƯƠNG MẠI hay CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO CẢ.\n"
"Hãy xem Quyền Công Chung GNU để tìm chi tiết.\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2484
+#:../shell/ev-window.c:2505
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
-msgstr ""
-"Bạn nên nhận một bản sao của Quyền Công Chung Gnu\n"
+msgstr "Bạn nên nhận một bản sao của Quyền Công Chung Gnu\n"
"cùng với trình Evince; nếu không thì hãy viết thư cho Tổ chức Phần mềm:\n"
"Free Software Foundation, Inc.,\n"
"59 Temple Place, Suite 330,\n"
"Boston, MA 02111-1307 USA (Mỹ)\n"
-#: ../shell/ev-window.c:2508 ../shell/main.c:189
+#:../shell/ev-window.c:2529 ../shell/main.c:259
msgid "Evince"
msgstr "Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2511
+#:../shell/ev-window.c:2532
msgid "© 1996-2005 The Evince authors"
msgstr "© năm 1996-2005 Những Tác giả Evince"
-#: ../shell/ev-window.c:2517
+#:../shell/ev-window.c:2538
msgid "translator-credits"
msgstr "Nhóm Việt hóa Gnome <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>"
-#: ../shell/ev-window.c:2860
+#:../shell/ev-window.c:2837
msgid "_File"
msgstr "_Tâp tin"
-#: ../shell/ev-window.c:2861
+#:../shell/ev-window.c:2838
msgid "_Edit"
msgstr "_Hiệu chỉnh"
-#: ../shell/ev-window.c:2862
+#:../shell/ev-window.c:2839
msgid "_View"
msgstr "_Xem"
-#: ../shell/ev-window.c:2863
+#:../shell/ev-window.c:2840
msgid "_Go"
msgstr "_Xem"
-#: ../shell/ev-window.c:2864
+#:../shell/ev-window.c:2841
msgid "_Help"
msgstr "Trợ _giúp"
-#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:2867
+#.File menu
+#:../shell/ev-window.c:2844
msgid "_Open..."
msgstr "_Mở..."
-#: ../shell/ev-window.c:2868
+#:../shell/ev-window.c:2845
msgid "Open an existing document"
msgstr "Mở một tài liệu đã có"
-#: ../shell/ev-window.c:2870
+#:../shell/ev-window.c:2847
msgid "_Save a Copy..."
msgstr "Lưu một bản _sao..."
-#: ../shell/ev-window.c:2871
-msgid "Save the current document with a new filename"
-msgstr "Lưu tài liệu hiện thời với tên tập tin mới"
+#:../shell/ev-window.c:2848
+msgid "Save a copy of the current document"
+msgstr "Lưu một bản sao của tài liệu hiện có"
-#: ../shell/ev-window.c:2873
+#:../shell/ev-window.c:2850
msgid "_Print..."
msgstr "_In..."
-#: ../shell/ev-window.c:2874
+#:../shell/ev-window.c:2851
msgid "Print this document"
msgstr "In tài liệu này"
-#: ../shell/ev-window.c:2876
+#:../shell/ev-window.c:2853
msgid "P_roperties"
msgstr "Th_uốc tính"
-#: ../shell/ev-window.c:2877
-msgid "View the properties of this document"
-msgstr "Xem thuộc tính của tài liệu này"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2880
-msgid "Close this window"
-msgstr "Đóng cửa sổ này"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2885
-msgid "Copy text from the document"
-msgstr "Sao chép văn bản từ tài liệu"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2887
+#:../shell/ev-window.c:2861
msgid "Select _All"
msgstr "Chọn tất _cả"
-#: ../shell/ev-window.c:2888
-msgid "Select the entire page"
-msgstr "Chọn toàn trang"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2891 ../shell/ev-window.c:2949
+#:../shell/ev-window.c:2864
msgid "Find a word or phrase in the document"
msgstr "Tìm một từ hay cụm từ trong tài liệu"
-#: ../shell/ev-window.c:2893
+#:../shell/ev-window.c:2866
msgid "Find Ne_xt"
msgstr "Tìm _kế"
-#: ../shell/ev-window.c:2894
-msgid "Find next occurrence of the word or phrase"
-msgstr "Tìm lần kế tiếp gặp từ hay cụm từ này trong tài liệu"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2896
+#:../shell/ev-window.c:2868
msgid "T_oolbar"
msgstr "Thanh _công cụ"
-#: ../shell/ev-window.c:2897
-msgid "Customize the toolbar"
-msgstr "Tùy chỉnh thanh công cụ"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2899
+#:../shell/ev-window.c:2870
msgid "Rotate _Left"
msgstr "Xoay bên _trái"
-#: ../shell/ev-window.c:2900
-msgid "Rotate the document to the left"
-msgstr "Xoay tài liệu bên trái"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2902
+#:../shell/ev-window.c:2872
msgid "Rotate _Right"
msgstr "Xoay _phải"
-#: ../shell/ev-window.c:2903
-msgid "Rotate the document to the right"
-msgstr "Xoay tài liệu bên phải"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2908 ../shell/ev-window.c:2970
-#: ../shell/ev-window.c:2973 ../shell/ev-window.c:2988
+#:../shell/ev-window.c:2877
msgid "Enlarge the document"
msgstr "Phóng to tài liệu"
-#: ../shell/ev-window.c:2911 ../shell/ev-window.c:2976
-#: ../shell/ev-window.c:2991
+#:../shell/ev-window.c:2880
msgid "Shrink the document"
msgstr "Thu nhỏ tài liệu"
-#: ../shell/ev-window.c:2913
+#:../shell/ev-window.c:2882
msgid "_Reload"
msgstr "Tải _lại"
-#: ../shell/ev-window.c:2914
+#:../shell/ev-window.c:2883
msgid "Reload the document"
msgstr "Tải lại tài liệu"
-#. Go menu
-#: ../shell/ev-window.c:2918
+#.Go menu
+#:../shell/ev-window.c:2887
msgid "_Previous Page"
msgstr "Trang _trước"
-#: ../shell/ev-window.c:2919
+#:../shell/ev-window.c:2888
msgid "Go to the previous page"
msgstr "Trở về trang trước"
-#: ../shell/ev-window.c:2921
+#:../shell/ev-window.c:2890
msgid "_Next Page"
msgstr "Trang _kế"
-#: ../shell/ev-window.c:2922
+#:../shell/ev-window.c:2891
msgid "Go to the next page"
msgstr "Đi tới trang kế tiếp."
-#: ../shell/ev-window.c:2924
+#:../shell/ev-window.c:2893
msgid "_First Page"
msgstr "Trang đầ_u"
-#: ../shell/ev-window.c:2925
+#:../shell/ev-window.c:2894
msgid "Go to the first page"
msgstr "Trở về trang thứ nhất."
-#: ../shell/ev-window.c:2927
+#:../shell/ev-window.c:2896
msgid "_Last Page"
msgstr "Trang _cuối cùng"
-#: ../shell/ev-window.c:2928
+#:../shell/ev-window.c:2897
msgid "Go to the last page"
msgstr "Đi tới trang cuối cùng."
-#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:2932
+#.Help menu
+#:../shell/ev-window.c:2901
msgid "_Contents"
msgstr "_Nội dung"
-#: ../shell/ev-window.c:2933
-msgid "Display help for the viewer application"
-msgstr "Hiển thị trợ giúp cho ứng dụng xem."
-
-#: ../shell/ev-window.c:2936
+#:../shell/ev-window.c:2904
msgid "_About"
msgstr "Giới thiệu"
-#: ../shell/ev-window.c:2937
-msgid "Display credits for the document viewer creators"
-msgstr "Hiển thị công trạng cho các người tạo bộ xem tài liệu."
-
-#: ../shell/ev-window.c:2942
+#:../shell/ev-window.c:2909
msgid "Leave fullscreen mode"
msgstr "Rời chế độ toàn màn hình"
-#: ../shell/ev-window.c:2952 ../shell/ev-window.c:2958
-#: ../shell/ev-window.c:2967
-msgid "Scroll one page forward"
-msgstr "Cuộn tới một trang"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2955 ../shell/ev-window.c:2961
-#: ../shell/ev-window.c:2964
-msgid "Scroll one page backward"
-msgstr "Cuộn lùi một trang"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2979
-msgid "Focus the page selector"
-msgstr "Dò chỉnh bộ chọn trang"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2982
-msgid "Go ten pages backward"
-msgstr "Đi lùi mười trang"
-
-#: ../shell/ev-window.c:2985
-msgid "Go ten pages forward"
-msgstr "Đi tới mười trang"
-
-#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:2998
+#.View Menu
+#:../shell/ev-window.c:2960
msgid "_Toolbar"
msgstr "Thanh _công cụ"
-#: ../shell/ev-window.c:2999
+#:../shell/ev-window.c:2961
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Hiển thị hay ẩn thanh công cụ"
-#: ../shell/ev-window.c:3001
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "Thanh _trạng thái"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3002
-msgid "Show or hide the statusbar"
-msgstr "Hiển thị hay ẩn thanh trạng thái"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3004
+#:../shell/ev-window.c:2963
msgid "Side _Pane"
msgstr "Khung _lề"
-#: ../shell/ev-window.c:3005
+#:../shell/ev-window.c:2964
msgid "Show or hide the side pane"
msgstr "Hiển thị hay ẩn khung lề"
-#: ../shell/ev-window.c:3007
+#:../shell/ev-window.c:2966
msgid "_Continuous"
msgstr "Tiếp tục _suốt"
-#: ../shell/ev-window.c:3008
+#:../shell/ev-window.c:2967
msgid "Show the entire document"
msgstr "Hiển thị toàn tài liệu"
-#: ../shell/ev-window.c:3010
+#:../shell/ev-window.c:2969
msgid "_Dual"
msgstr "Đô_i"
-#: ../shell/ev-window.c:3011
+#:../shell/ev-window.c:2970
msgid "Show two pages at once"
msgstr "Hiển thị hay trang đồng thời"
-#: ../shell/ev-window.c:3013
+#:../shell/ev-window.c:2972
msgid "_Fullscreen"
msgstr "_Toàn màn hình"
-#: ../shell/ev-window.c:3014
+#:../shell/ev-window.c:2973
msgid "Expand the window to fill the screen"
msgstr "Mở rộng cửa sổ vừa màn hình"
-#: ../shell/ev-window.c:3016
+#:../shell/ev-window.c:2975
msgid "_Presentation"
msgstr "Trình _diễn"
-#: ../shell/ev-window.c:3017
+#:../shell/ev-window.c:2976
msgid "Run document as a presentation"
msgstr "Chạy tài liệu là trình diễn"
-#: ../shell/ev-window.c:3019
+#:../shell/ev-window.c:2978
msgid "_Best Fit"
msgstr "Vừa _nhất"
-#: ../shell/ev-window.c:3020
+#:../shell/ev-window.c:2979
msgid "Make the current document fill the window"
msgstr "Co dãn tài liệu hiện thời cho vừa cửa sổ."
-#: ../shell/ev-window.c:3022
+#:../shell/ev-window.c:2981
msgid "Fit Page _Width"
msgstr "Vừa độ _rộng trang"
-#: ../shell/ev-window.c:3023
+#:../shell/ev-window.c:2982
msgid "Make the current document fill the window width"
msgstr "Co dãn tài liệu hiện thời cho vừa độ rộng cửa sổ."
-#: ../shell/ev-window.c:3082
+#:../shell/ev-window.c:3041
msgid "Page"
msgstr "Trang"
-#: ../shell/ev-window.c:3083
+#:../shell/ev-window.c:3042
msgid "Select Page"
msgstr "Chọn trang"
-#: ../shell/ev-window.c:3095
+#:../shell/ev-window.c:3054
msgid "Zoom"
msgstr "Phóng"
-#: ../shell/ev-window.c:3097
+#:../shell/ev-window.c:3056
msgid "Adjust the zoom level"
msgstr "Chỉnh cấp phóng"
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3113
+#.translators: this is the label for toolbar button
+#:../shell/ev-window.c:3072
msgid "Previous"
msgstr "Trước"
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3119
+#.translators: this is the label for toolbar button
+#:../shell/ev-window.c:3078
msgid "Next"
msgstr "Kế"
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3123
+#.translators: this is the label for toolbar button
+#:../shell/ev-window.c:3082
msgid "Zoom In"
msgstr "To"
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3128
+#.translators: this is the label for toolbar button
+#:../shell/ev-window.c:3087
msgid "Zoom Out"
msgstr "Nhỏ"
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:3138
+#.translators: this is the label for toolbar button
+#:../shell/ev-window.c:3097
msgid "Fit Width"
msgstr "Vừa rộng"
-#: ../shell/main.c:47
+#:../shell/ev-window-title.c:140
+#,c-format
+msgid "%s - Password Required"
+msgstr "%s — cần thiết mật khẩu"
+
+#:../shell/main.c:50
msgid "The page of the document to display."
msgstr "Trang cửa tài liệu cần hiển thị."
-#: ../shell/main.c:47
+#:../shell/main.c:50
msgid "PAGE"
msgstr "TRANG"
-#: ../shell/main.c:218
+#:../shell/main.c:286
msgid "Evince Document Viewer"
msgstr "Bộ Xem Tài liệu Evince"
-#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
+#:../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:1
msgid ""
"Boolean options available, true enables thumbnailing and false disables the "
"creation of new thumbnails"
msgstr "Giá trị bun Đụng hiệu lực tạo hình thu nhỏ, còn Sai tắt nó."
-#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
+#:../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:2
msgid "Enable thumbnailing of PDF Documents"
msgstr "Hiệu lực tạo hình thu nhỏ của tài liệu PDF."
-#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
+#:../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:3
msgid "Thumbnail command for PDF Documents"
msgstr "Lệnh thu nhỏ cho tài liệu PDF"
-#: ../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
+#:../thumbnailer/evince-thumbnailer.schemas.in.h:4
msgid ""
"Valid command plus arguments for the PDF Document thumbnailer. See nautilus "
"thumbnailer documentation for more information."
-msgstr "Lệnh hợp lệ và đối số cho bộ tạo hình thu nhỏ tài liệu PDF."
+msgstr "Lệnh hợp lệ và đối số cho bộ tạo hình thu nhỏ tài liệu PDF." \ No newline at end of file