Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: 67ef296d848771cb0ccb0ee28d39e73bdfab2984 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-29 00:32-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-10 04:15+0200\n"
"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#. TRANS: "name" option from activity.info file
msgid "Browse"
msgstr "Զննել"

#. TRANS: "summary" option from activity.info file
#. TRANS: "description" option from activity.info file
msgid ""
"Surf the world! Here you can do research, watch educational videos, take "
"online courses, find books, connect with friends and more."
msgstr ""

#: browser.py:395 browser.py:444 browser.py:445 webactivity.py:398
msgid "Untitled"
msgstr "Անվերնագիր"

#: browser.py:441
msgid "Loading..."
msgstr "Բեռնում է..."

#: browser.py:647 browser.py:648
msgid "This web page could not be loaded"
msgstr ""

#: browser.py:649
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" could not be loaded. Please check for typing errors, and make sure "
"you are connected to the internet."
msgstr ""

#: browser.py:652
msgid "Try again"
msgstr ""

#: downloadmanager.py:102
msgid "Download started"
msgstr "Ներբեռնումը մեկնարկել է"

#: downloadmanager.py:103 downloadmanager.py:114
#, python-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: downloadmanager.py:112
msgid "Download completed"
msgstr "Բեռնումն ավարտվել է"

#: downloadmanager.py:117
msgid "Show in Journal"
msgstr "Ցույց տալ Մատյանում"

#: downloadmanager.py:120
msgid "Ok"
msgstr "OK"

#: downloadmanager.py:128 pdfviewer.py:419
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"

#: downloadmanager.py:203
#, python-format
#, python-format,
msgid ""
"Downloading %(filename)s from \n"
"%(source)s."
msgstr ""
"Ներբեռնում է%(filename)s\n"
"%(source)s. - ից"

#: edittoolbar.py:65
msgid "Previous"
msgstr "Նախորդ"

#: edittoolbar.py:72
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"

#: linkbutton.py:108
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"

#: palettes.py:130
msgid "Copy text"
msgstr ""

#: palettes.py:165
msgid "Follow link"
msgstr "Հետևել հղումին"

#: palettes.py:170
msgid "Follow link in new tab"
msgstr "Հետևել հղումին նոր էջում"

#: palettes.py:176
msgid "Keep link"
msgstr "Պահել հղումը"

#: palettes.py:182
msgid "Copy link"
msgstr "Պատճենել հղումը"

#: palettes.py:232
msgid "Copy image"
msgstr "Պատճենել պատկերը"

#: palettes.py:238
msgid "Keep image"
msgstr "Պահել պատկերը"

#: pdfviewer.py:87 viewtoolbar.py:39
msgid "Zoom out"
msgstr "Հեռացնել"

#: pdfviewer.py:93 viewtoolbar.py:45
msgid "Zoom in"
msgstr "Մոտեցնել"

#: pdfviewer.py:104
msgid "Previous page"
msgstr "Նախորդ էջ"

#: pdfviewer.py:111
msgid "Next page"
msgstr "Հաջորդ էջ"

#: pdfviewer.py:123
msgid "Save PDF to Journal"
msgstr "Պահել PDF-ը Մատյանում"

#: viewtoolbar.py:51
msgid "Actual size"
msgstr ""

#: viewtoolbar.py:62
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"

#: viewtoolbar.py:112
msgid "Show Tray"
msgstr "Ցույց տալ դարակը"

#: viewtoolbar.py:115
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"

#: webactivity.py:598
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Բեռնումն ընթացքի մեջ է"
msgstr[1] "Բեռնումներն ընթացքի մեջ են"

#: webactivity.py:601
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումը"
msgstr[1] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումներըը"

#: webactivity.py:606
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] "Շարունակել բեռնումը"
msgstr[1] "Շարունակել բեռնումները"

#: webactivity.py:611
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"

#: webtoolbar.py:230
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"

#: webtoolbar.py:252
msgid "Back"
msgstr "Հետ"

#: webtoolbar.py:266
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"

#: webtoolbar.py:280
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"