Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/vi.po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-10-14 00:16:55 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2012-10-14 00:16:55 (GMT)
commitf2a0a73853718cf00cfdafaaa8abc9c287e0f308 (patch)
treeeca815395c9d1496c40df527d0140fccf43707aa /po/vi.po
parent8a73c145d0cea97b39e78d5851888790a7daeffc (diff)
Push L10n updates
Diffstat (limited to 'po/vi.po')
-rw-r--r--po/vi.po639
1 files changed, 331 insertions, 308 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 306b10d..aba284e 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-01 00:30-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-27 14:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-31 06:22+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -22,18 +22,25 @@ msgstr ""
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
# Tên: không nên dịch
-#: activity/activity.info:2 TurtleArt/tawindow.py:3797
-#: pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
+#. TRANS: "name" option from activity.info file
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 pysamples/grecord.py:205 turtleblocks.py:295
msgid "Turtle Art"
msgstr "Turtle Art"
+#. TRANS: "summary" option from activity.info file
+#. TRANS: "description" option from activity.info file
+msgid ""
+"A Logo-inspired turtle that draws colorful pictures with snap-together "
+"visual programming blocks"
+msgstr ""
+
#: TurtleArt/tabasics.py:116
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "Bảng chọn lệnh rùa"
#: TurtleArt/tabasics.py:121
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:711
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
msgid "forward"
msgstr "tiếp"
@@ -58,7 +65,7 @@ msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "xoá màn hình và đặt lại rùa"
#: TurtleArt/tabasics.py:155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
msgid "left"
msgstr "trái"
@@ -67,7 +74,7 @@ msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "quay rùa theo ngược chiều kim đồng hồ (góc theo độ)"
#: TurtleArt/tabasics.py:166
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:866
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:878
msgid "right"
msgstr "phải"
@@ -117,8 +124,8 @@ msgstr "đặt hướng về"
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "đặt sự hướng về của rùa (0 là hướng về đầu màn hình)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3791
-#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:538
+#: TurtleArt/tabasics.py:217 TurtleArt/tawindow.py:3811
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 TurtleArtActivity.py:538
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
@@ -130,8 +137,8 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ X hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3791
-#: TurtleArt/tawindow.py:3797 TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:228 TurtleArt/tawindow.py:3811
+#: TurtleArt/tawindow.py:3817 TurtleArtActivity.py:539
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
@@ -143,8 +150,8 @@ msgstr ""
"giữ giá trị đồ hoạ Y hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3792
-#: TurtleArt/tawindow.py:3798 TurtleArtActivity.py:539
+#: TurtleArt/tabasics.py:239 TurtleArt/tawindow.py:3812
+#: TurtleArt/tawindow.py:3818 TurtleArtActivity.py:539
msgid "heading"
msgstr "tiêu đề"
@@ -160,408 +167,410 @@ msgstr ""
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "Bảng chọn lệnh bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:278
-msgid "pen up"
-msgstr "bút lên"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:281
-msgid "Turtle will not draw when moved."
-msgstr "Con rùa sẽ không vẽ khi được di chuyển."
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:287
-msgid "pen down"
-msgstr "bút xuống"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:290
-msgid "Turtle will draw when moved."
-msgstr "Con rùa sẽ vẽ khi được di chuyển."
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:296
-msgid "set pen size"
-msgstr "đặt kích cỡ bút"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:300
-msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
-msgstr "đặt kích cỡ của đường được rùa vẽ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:310
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
msgid "fill screen"
msgstr "đầy màn hình"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:370 taextras.py:311
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:290
+#: TurtleArt/tabasics.py:340 taextras.py:311
msgid "color"
msgstr "màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:310 TurtleArt/tabasics.py:380
+#: TurtleArt/tabasics.py:279 TurtleArt/tabasics.py:291
+#: TurtleArt/tabasics.py:350
msgid "shade"
msgstr "sắc màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:314
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:295
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "tô đầy nền bằng (màu, sắc)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:323
-msgid "pen size"
-msgstr "kích cỡ bút"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:324
-msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+#: TurtleArt/tabasics.py:291 TurtleArt/tabasics.py:359
+msgid "gray"
msgstr ""
-"giữ kích cỡ bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:335
+#: TurtleArt/tabasics.py:305
msgid "set color"
msgstr "đặt màu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:339
+#: TurtleArt/tabasics.py:309
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "thiết lập màu sắc cho đường do rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:347
+#: TurtleArt/tabasics.py:317
msgid "set shade"
msgstr "Tô bóng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:351
+#: TurtleArt/tabasics.py:321
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "đặt sắc màu của đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:329
msgid "set gray"
msgstr "tô xám"
-#: TurtleArt/tabasics.py:362
+#: TurtleArt/tabasics.py:332
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "tô xám đường được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:371
+#: TurtleArt/tabasics.py:341
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "giữ màu bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:381
+#: TurtleArt/tabasics.py:351
msgid "holds current pen shade"
msgstr "giữ sắc màu bút hiện thời"
-#: TurtleArt/tabasics.py:389
-msgid "gray"
-msgstr ""
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:390
+#: TurtleArt/tabasics.py:360
#, fuzzy
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr ""
"giữ giá trị tỷ lệ hiện thời của rùa (cũng có thể được sử dụng để thay thế "
"một khối con số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:398
+#: TurtleArt/tabasics.py:368
+msgid "pen up"
+msgstr "bút lên"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
+msgid "Turtle will not draw when moved."
+msgstr "Con rùa sẽ không vẽ khi được di chuyển."
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:377
+msgid "pen down"
+msgstr "bút xuống"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:380
+msgid "Turtle will draw when moved."
+msgstr "Con rùa sẽ vẽ khi được di chuyển."
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:386
+msgid "set pen size"
+msgstr "đặt kích cỡ bút"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:390
+msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
+msgstr "đặt kích cỡ của đường được rùa vẽ"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:400
msgid "start fill"
msgstr "bắt đầu lấp đầy"
-#: TurtleArt/tabasics.py:400
+#: TurtleArt/tabasics.py:402
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:407
+#: TurtleArt/tabasics.py:409
msgid "end fill"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:409
+#: TurtleArt/tabasics.py:411
#, fuzzy
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "bắt đầu việc lấp đầy đa giác (bằng cách kết thúc việc lấp đầy khối)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:420 TurtleArt/tabasics.py:424
+#: TurtleArt/tabasics.py:418
+msgid "pen size"
+msgstr "kích cỡ bút"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
+msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
+msgstr ""
+"giữ kích cỡ bút hiện thời (cũng có thể dùng để thay thế một khối con số)"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:434 TurtleArt/tabasics.py:438
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "Bảng chọn màu sắc bút"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:440
msgid "red"
msgstr "đỏ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:427
+#: TurtleArt/tabasics.py:441
msgid "orange"
msgstr "cam"
-#: TurtleArt/tabasics.py:429
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
msgid "yellow"
msgstr "vàng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:431
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
msgid "green"
msgstr "lục"
-#: TurtleArt/tabasics.py:432
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "cyan"
msgstr "lục lam"
-#: TurtleArt/tabasics.py:433
+#: TurtleArt/tabasics.py:447
msgid "blue"
msgstr "xanh"
-#: TurtleArt/tabasics.py:434
+#: TurtleArt/tabasics.py:448
msgid "purple"
msgstr "tím"
-#: TurtleArt/tabasics.py:436
+#: TurtleArt/tabasics.py:450
#, fuzzy
msgid "white"
msgstr "trong khi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:437
+#: TurtleArt/tabasics.py:451
#, fuzzy
msgid "black"
msgstr "lùi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:443
+#: TurtleArt/tabasics.py:457
msgid "set text color"
msgstr "đặt màu chữ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:446
+#: TurtleArt/tabasics.py:460
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "đặt màu của các chữ được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:454
+#: TurtleArt/tabasics.py:468
msgid "set text size"
msgstr "đặt kích cỡ chữ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:457
+#: TurtleArt/tabasics.py:471
#, fuzzy
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "đặt kích cỡ của các chữ được rùa vẽ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:540
+#: TurtleArt/tabasics.py:554
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "Bảng chọn toán tử thuộc số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:546
+#: TurtleArt/tabasics.py:560
msgid "plus"
msgstr "cộng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:550
+#: TurtleArt/tabasics.py:564
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "thêm hai đầu vào chữ số, chử cái"
-#: TurtleArt/tabasics.py:558
+#: TurtleArt/tabasics.py:572
msgid "minus"
msgstr "trừ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:561
+#: TurtleArt/tabasics.py:575
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "trừ đầu vào thuộc số dưới từ đầu vào thuộc số trên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:572
+#: TurtleArt/tabasics.py:586
msgid "multiply"
msgstr "nhân"
-#: TurtleArt/tabasics.py:575
+#: TurtleArt/tabasics.py:589
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "nhân lên nhau hai đầu vào thuộc số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:584
+#: TurtleArt/tabasics.py:598
msgid "divide"
msgstr "chia"
-#: TurtleArt/tabasics.py:587
+#: TurtleArt/tabasics.py:601
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr "chia đầu vào thuộc số trên (tử số) cho đầu vào thuộc số dưới (mẫu số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:597
+#: TurtleArt/tabasics.py:611
msgid "identity"
msgstr "nhận dạng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:599
+#: TurtleArt/tabasics.py:613
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "toán tử nhận diện dùng để mở rộng khối"
-#: TurtleArt/tabasics.py:607 TurtleArt/tabasics.py:608
+#: TurtleArt/tabasics.py:621 TurtleArt/tabasics.py:622
msgid "mod"
msgstr "sửa"
-#: TurtleArt/tabasics.py:611
+#: TurtleArt/tabasics.py:625
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "toán tử đơn thể (phần dư)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:618
+#: TurtleArt/tabasics.py:632
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:619
+#: TurtleArt/tabasics.py:633
msgid "square root"
msgstr "căn bậc hai"
-#: TurtleArt/tabasics.py:622
+#: TurtleArt/tabasics.py:636
msgid "calculates square root"
msgstr "tính căn bậc hai"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "random"
msgstr "ngẫu nhiên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "min"
msgstr "tiểu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:629
+#: TurtleArt/tabasics.py:643
msgid "max"
msgstr "đại"
-#: TurtleArt/tabasics.py:633
+#: TurtleArt/tabasics.py:647
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"trả lại một số ngẫu nhiên nằm giữa hai giá trị là tối thiểu (bên trên) và "
"tối đa (bên dưới)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:645
+#: TurtleArt/tabasics.py:659
msgid "number"
msgstr "số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:660
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "dùng để nhập thuộc số trong toán tử toán học"
-#: TurtleArt/tabasics.py:654
+#: TurtleArt/tabasics.py:668
msgid "greater than"
msgstr "lớn hơn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:657
+#: TurtleArt/tabasics.py:671
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "toán tử lớn-hơn lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:666
+#: TurtleArt/tabasics.py:680
msgid "less than"
msgstr "nhỏ hơn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:670
+#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "logical less-than operator"
msgstr "toán tử nhỏ hơn lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:678
+#: TurtleArt/tabasics.py:692
msgid "equal"
msgstr "bằng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:682
+#: TurtleArt/tabasics.py:696
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "toán tử bằng-với lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:688
+#: TurtleArt/tabasics.py:702
msgid "not"
msgstr "không phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:691
+#: TurtleArt/tabasics.py:705
msgid "logical NOT operator"
msgstr "toán tử KHÔNG_PHẢI lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:697 TurtleArt/tabasics.py:700
+#: TurtleArt/tabasics.py:711 TurtleArt/tabasics.py:714
msgid "and"
msgstr "và"
-#: TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:715
msgid "logical AND operator"
msgstr "toán tử VÀ lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:708 TurtleArt/tabasics.py:711
+#: TurtleArt/tabasics.py:722 TurtleArt/tabasics.py:725
msgid "or"
msgstr "hoặc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:712
+#: TurtleArt/tabasics.py:726
msgid "logical OR operator"
msgstr "toán tử HOẶC lôgic"
-#: TurtleArt/tabasics.py:721
+#: TurtleArt/tabasics.py:735
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "Bảng chọn toán tử luồng"
-#: TurtleArt/tabasics.py:726
+#: TurtleArt/tabasics.py:740
msgid "wait"
msgstr "đợi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:730
+#: TurtleArt/tabasics.py:744
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "tạm dừng thực hiện chương trình trong một số giây đưa ra"
-#: TurtleArt/tabasics.py:737
+#: TurtleArt/tabasics.py:751
msgid "forever"
msgstr "hẳn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:741
+#: TurtleArt/tabasics.py:755
msgid "loops forever"
msgstr "lặp lại vô hạn"
-#: TurtleArt/tabasics.py:748 TurtleArt/tabasics.py:752
+#: TurtleArt/tabasics.py:762 TurtleArt/tabasics.py:766
msgid "repeat"
msgstr "lặp lại"
-#: TurtleArt/tabasics.py:753
+#: TurtleArt/tabasics.py:767
msgid "loops specified number of times"
msgstr "lặp lại một số lần được ghi rõ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:773 TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "if"
msgstr "nếu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:759 TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:773 TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "then"
msgstr "thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:762
+#: TurtleArt/tabasics.py:776
msgid "if then"
msgstr "nếu thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:764
+#: TurtleArt/tabasics.py:778
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử nếu-thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:772
+#: TurtleArt/tabasics.py:786
msgid "else"
msgstr "không thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:784
+#: TurtleArt/tabasics.py:790 TurtleArt/tabasics.py:798
msgid "if then else"
msgstr "nếu thì không thì"
-#: TurtleArt/tabasics.py:777 TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:791 TurtleArt/tabasics.py:799
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử nếu-thì-không_thì mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
-#: TurtleArt/tabasics.py:794
+#: TurtleArt/tabasics.py:808
msgid "horizontal space"
msgstr "khoảng nằm ngang"
-#: TurtleArt/tabasics.py:795
+#: TurtleArt/tabasics.py:809
msgid "jogs stack right"
msgstr "đẩy nhẹ đống qua phải"
-#: TurtleArt/tabasics.py:802
+#: TurtleArt/tabasics.py:816
msgid "vertical space"
msgstr "khoảng nằm dọc"
-#: TurtleArt/tabasics.py:803
+#: TurtleArt/tabasics.py:817
msgid "jogs stack down"
msgstr "đẩy nhẹ đống xuống dưới"
-#: TurtleArt/tabasics.py:809
+#: TurtleArt/tabasics.py:823
msgid "stop action"
msgstr "dừng hành vi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:812
+#: TurtleArt/tabasics.py:826
msgid "stops current action"
msgstr "dừng hành vi đang làm"
-#: TurtleArt/tabasics.py:821
+#: TurtleArt/tabasics.py:835
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "Bảng chọn khối biến đổi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:826 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:840 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "đầu"
-#: TurtleArt/tabasics.py:829
+#: TurtleArt/tabasics.py:843
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "kết nối hành vi đến nút chạy thanh công cụ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:836 TurtleArt/tabasics.py:837
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:850 TurtleArt/tabasics.py:851
+#: TurtleArt/tabasics.py:852
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
@@ -571,137 +580,137 @@ msgstr "kết nối hành vi đến nút chạy thanh công cụ"
msgid "text"
msgstr "văn bản"
-#: TurtleArt/tabasics.py:839
+#: TurtleArt/tabasics.py:853
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
msgid "string value"
msgstr "giá trị chuỗi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:843 TurtleArt/tabasics.py:846
-#: TurtleArt/tabasics.py:854 TurtleArt/tabasics.py:858
-#: TurtleArt/tawindow.py:1247 TurtleArt/tawindow.py:1324
-#: TurtleArt/tawindow.py:4041
+#: TurtleArt/tabasics.py:857 TurtleArt/tabasics.py:860
+#: TurtleArt/tabasics.py:868 TurtleArt/tabasics.py:872
+#: TurtleArt/tawindow.py:1250 TurtleArt/tawindow.py:1328
+#: TurtleArt/tawindow.py:1341 TurtleArt/tawindow.py:4061
msgid "action"
msgstr "hành vi"
-#: TurtleArt/tabasics.py:848
+#: TurtleArt/tabasics.py:862
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "đầu của đống hành vi có thể đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:859 TurtleArt/tawindow.py:4055
+#: TurtleArt/tabasics.py:873 TurtleArt/tawindow.py:4075
msgid "invokes named action stack"
msgstr "gọi đống hành vi đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:866
+#: TurtleArt/tabasics.py:880
msgid "store in box 1"
msgstr "lưu vào hộp 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:871
+#: TurtleArt/tabasics.py:885
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879
+#: TurtleArt/tabasics.py:893
msgid "store in box 2"
msgstr "lưu vào hộp 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:884
+#: TurtleArt/tabasics.py:898
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong Biến 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:892
+#: TurtleArt/tabasics.py:906
msgid "box 1"
msgstr "hộp 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:895
+#: TurtleArt/tabasics.py:909
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "Biến 1 (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:902
+#: TurtleArt/tabasics.py:916
msgid "box 2"
msgstr "hộp 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:905
+#: TurtleArt/tabasics.py:919
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "Biến 2 (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4129
msgid "store in"
msgstr "lưu vào"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tabasics.py:925
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tabasics.py:939
msgid "box"
msgstr "hộp"
-#: TurtleArt/tabasics.py:911 TurtleArt/tawindow.py:4109 taextras.py:396
+#: TurtleArt/tabasics.py:925 TurtleArt/tawindow.py:4129 taextras.py:396
msgid "value"
msgstr "giá trị"
-#: TurtleArt/tabasics.py:915 TurtleArt/tabasics.py:928
-#: TurtleArt/tawindow.py:1251 TurtleArt/tawindow.py:4070
-#: TurtleArt/tawindow.py:4100
+#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tawindow.py:1254 TurtleArt/tawindow.py:4090
+#: TurtleArt/tawindow.py:4120
msgid "my box"
msgstr "hộp mình"
-#: TurtleArt/tabasics.py:916 TurtleArt/tawindow.py:4114
+#: TurtleArt/tabasics.py:930 TurtleArt/tawindow.py:4134
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "cất giữ giá trị thuộc số trong biến đặt tên"
-#: TurtleArt/tabasics.py:931 TurtleArt/tawindow.py:4084
+#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4104
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "biến đặt tên (giá trị thuộc số)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:938 TurtleArt/tabasics.py:957
+#: TurtleArt/tabasics.py:952 TurtleArt/tabasics.py:971
msgid "action 1"
msgstr "hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:941
+#: TurtleArt/tabasics.py:955
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "đầu của đống Hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:947 TurtleArt/tabasics.py:967
+#: TurtleArt/tabasics.py:961 TurtleArt/tabasics.py:981
msgid "action 2"
msgstr "hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:950
+#: TurtleArt/tabasics.py:964
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "đầu của đống Hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:960
+#: TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "gọi đống Hành vi 1"
-#: TurtleArt/tabasics.py:970
+#: TurtleArt/tabasics.py:984
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "gọi đống Hành vi 2"
-#: TurtleArt/tabasics.py:978
+#: TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "trash"
msgstr "thùng rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:982
+#: TurtleArt/tabasics.py:996
msgid "empty trash"
msgstr "đổ rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:983
+#: TurtleArt/tabasics.py:997
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "xoá hoàn toàn các mục trong thùng rác"
-#: TurtleArt/tabasics.py:987
+#: TurtleArt/tabasics.py:1001
msgid "restore all"
msgstr "phục hồi tất cả"
-#: TurtleArt/tabasics.py:988
+#: TurtleArt/tabasics.py:1002
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
-#: TurtleArt/tabasics.py:992
+#: TurtleArt/tabasics.py:1006
msgid "clear all"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:993
+#: TurtleArt/tabasics.py:1007
msgid "move all blocks to trash"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1763
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:153 TurtleArt/tawindow.py:1783
#: TurtleArtActivity.py:633
msgid "Share selected blocks"
msgstr ""
@@ -709,26 +718,26 @@ msgstr ""
#: TurtleArt/taconstants.py:241 TurtleArt/taconstants.py:263
#: TurtleArt/taconstants.py:284 TurtleArt/taconstants.py:326
#: TurtleArt/taconstants.py:368 TurtleArt/taconstants.py:410
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:951
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:963
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:978
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:993
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1008
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1023
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1038
msgid "Title"
msgstr "Tiêu đề"
#: TurtleArt/talogo.py:358 TurtleArtActivity.py:613
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1473
msgid "Stop turtle"
msgstr "Dừng rùa"
-#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:289 TurtleArtActivity.py:614
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1447
+#: TurtleArt/talogo.py:369 TurtleArtActivity.py:288 TurtleArtActivity.py:614
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1466
msgid "Show blocks"
msgstr "Hiện khối"
-#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:293 TurtleArtActivity.py:791
+#: TurtleArt/talogo.py:373 TurtleArtActivity.py:292 TurtleArtActivity.py:791
msgid "Hide blocks"
msgstr "Ẩn khối"
@@ -765,28 +774,28 @@ msgid "Save..."
msgstr "lưu lại"
#: TurtleArt/tautils.py:473
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:701
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:713
msgid "click to open"
msgstr "nhấn để mở"
-#: TurtleArt/tawindow.py:965 TurtleArt/tawindow.py:966
+#: TurtleArt/tawindow.py:968 TurtleArt/tawindow.py:969
msgid "orientation"
msgstr "hướng"
-#: TurtleArt/tawindow.py:976 TurtleArt/tawindow.py:1396
+#: TurtleArt/tawindow.py:979 TurtleArt/tawindow.py:1413
msgid "next"
msgstr "tiếp"
-#: TurtleArt/tawindow.py:988 TurtleArt/tawindow.py:989
-#: TurtleArt/tawindow.py:1416
+#: TurtleArt/tawindow.py:991 TurtleArt/tawindow.py:992
+#: TurtleArt/tawindow.py:1433
msgid "shift"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1265
+#: TurtleArt/tawindow.py:1268
msgid "Select blocks to share"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:3896
+#: TurtleArt/tawindow.py:3916
msgid "image"
msgstr "ảnh"
@@ -867,7 +876,7 @@ msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "phục hồi từ sọt rác tất cả các khối"
#: TurtleArtActivity.py:528 TurtleArtActivity.py:678
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:777
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
msgid "Fullscreen"
msgstr "Toàn màn hình"
@@ -1078,7 +1087,7 @@ msgstr "tải lên thất bại"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:57
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:329
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "Bảng chọn của khối cảm biến"
@@ -1214,8 +1223,8 @@ msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "toán tử làm-đến-khi-Đúng mà sử dụng toán tử lôgic từ bảng chọn Số"
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:886
msgid "top"
msgstr "trên"
@@ -1356,166 +1365,172 @@ msgstr "Nguyên bản lời nói"
msgid "sinewave"
msgstr "Sóng hình sin"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+msgid "amplitude"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
msgid "duration"
msgstr "Duy trỳ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:320
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "Sử dụng sóng hình sin tai tần số, biên độ và thời gian( tính bằng giây)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:347
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:337
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
msgid "button down"
msgstr "nút xuống( trong bàn phím vi tính)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:339
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:340
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "trả về 1 nếu nhấn chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:350
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:351
#, fuzzy
msgid "returns True if mouse button is pressed"
msgstr "trả về 1 nếu nhấn chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:358
msgid "mouse x"
msgstr "Tọa độ x của chuột(vói x là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:360
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "Trả về toạ độ x của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:368
msgid "mouse y"
msgstr "Tọa độ y của chuột(vói y là tọa độ của trục hoành)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:370
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "Trả về tọa độ y của con trỏ chuột"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:378
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:379
msgid "query keyboard"
msgstr "truy vấn bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:380
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:381
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "yêu cầu đầu vào bàn phím (kết quả được lưu vào khối bàn phím)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
msgid "keyboard"
msgstr "bàn phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:391
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:392
#, fuzzy
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "giữ kết quả của khối yêu-cầu-bàn-phím"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:423
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:424
msgid "read pixel"
msgstr "Đọc điểm ảnh"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:426
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "Khối màu RGB theo màu mà con rùa nhìn thấy được đưa vào stack"
# Số màu rùa thấy được
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:434
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:435
msgid "turtle sees"
msgstr "Màu mà rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:436
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:437
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "trả về màu mà con rùa nhìn thấy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:444 taextras.py:332
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:445 taextras.py:332
msgid "time"
msgstr "Thời gian"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:447
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:448
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "Thời gian trôi qua từ khi khởi động chương trình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
msgid "Palette of extra options"
msgstr "Bảng chọn tuỳ chọn bổ sung"
#. TRANS: push adds a new item to the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
msgid "push"
msgstr "đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:466
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị vào miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:476
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
msgid "show heap"
msgstr "hiện miền nhớ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:479
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "hiển thị các giá trị trong miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:489
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:490
msgid "empty heap"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:492
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "trống miền FILO ( vào trước, ra sau)"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:503
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:504
msgid "pop"
msgstr "Đẩy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:507
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "đẩy giá trị ra miền nhớ FILO (vào trước thì ra sau)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:517
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
#, fuzzy
msgid "empty heap?"
msgstr "miền nhớ trống"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:520
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:522
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:532
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:527
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:539
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
msgid "comment"
msgstr "ghi chú"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:531
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
msgid "places a comment in your code"
msgstr "đặt một ghi chú vào mã nguồn của bạn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:537
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
msgid "print"
msgstr "in"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "in giá trị trạng thái ở phần dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:551
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
msgid "Python chr operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:560
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
msgid "Python int operator"
msgstr ""
# Tên ngôn ngữ lập trình: đừng dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:567
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:580
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:594
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:579
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
msgid "Python"
msgstr "Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:571
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
@@ -1523,7 +1538,7 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đơn biến như "
"sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:584
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1531,7 +1546,7 @@ msgstr ""
"Một phương thức lập trình: được sử dụng để thêm nhiều phương trình toán học "
"đa biến"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1539,222 +1554,226 @@ msgstr ""
"Một cách lập trình:sử dụng bằng cách thêm các phương trình đabiến như "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:626
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:622
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:638
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
msgid "Python block"
msgstr "Khối ngôn ngữ lập trình Python"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:640
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:656
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "chạy mã nguồn được tìm trong mô-đun tamyblock.py có trong Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:657
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
msgid "Cartesian"
msgstr "thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:671
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ thuyết Đê-các-tơ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:665
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "polar"
msgstr "cực"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:667
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "hiển thị toạ độ cực"
# Tên: không nên dịch
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:673
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:744
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:756
msgid "turtle"
msgstr "rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "chọn con rùa nào cần điều khiển"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:707
msgid "turtle shell"
msgstr "mai rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:688
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "đặt một chiếc mai tùy thích lên chú rùa"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:704
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:716
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "đầu của một đống đã thu gọn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:709
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:719
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:721
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
msgid "load"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
#, fuzzy
msgid "loads a block"
msgstr "nạp khối của mình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
#, fuzzy
msgid "setxy"
msgstr "đặt xy"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
msgid "palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:757
msgid "selects a palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:753
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:765
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "Bảng chọn mẫu trình diễn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:760
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:772
msgid "hide blocks"
msgstr "ẩn khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "làm sạch sẽ vùng vẽ bằng cách ẩn các khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:769
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
msgid "show blocks"
msgstr "hiện khối"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "phục hồi các khối bị ẩn"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:779
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "ẩn các thanh công cụ Sugar"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:788
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
msgid "list"
msgstr "danh sách"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:792
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1027
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1039
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "trình diễn danh sách nút"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1029
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:812
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "mẫu trình diễn: danh sách chấm điểm"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:807
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:969
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:819
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (không mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:814
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:954
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn đối tượng Nhật ký (với mô tả)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1014
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 4 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:835
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:984
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:999
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "mẫu trình diễn: chọn 2 đối tượng Nhật ký"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:845
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "xcor bên trái màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
msgid "bottom"
msgstr "dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:853
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:865
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "ycor bên dưới màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:858 taextras.py:247
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870 taextras.py:247
msgid "width"
msgstr "rộng"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:861
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
msgid "the canvas width"
msgstr "chiều rộng vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:869
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:881
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "xcor bên phải màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:877
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "ycor bên trên màn hình"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882 taextras.py:242
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894 taextras.py:242
#: taextras.py:248
msgid "height"
msgstr "độ cao"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:885
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
msgid "the canvas height"
msgstr "chiều cao vùng vẽ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:892
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:904
msgid "title x"
msgstr "tiêu đề x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:901
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:913
msgid "title y"
msgstr "tiêu đề y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:910
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
msgid "left x"
msgstr "tọa độ x phía trái"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:919
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:931
msgid "top y"
msgstr "tọa độ y phía trên"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:928
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:940
msgid "right x"
msgstr "tọa độ x phía phải"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:937
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:949
msgid "bottom y"
msgstr "tọa độ y phía dưới"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:952
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:967
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:964
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:979
msgid "presentation 1x1"
msgstr "trình diễn 1×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:982
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:994
msgid "presentation 2x1"
msgstr "trình diễn 2×1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:997
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1009
msgid "presentation 1x2"
msgstr "trình diễn 1×2"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1012
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1024
msgid "presentation 2x2"
msgstr "trình diễn 2×2"
+#: pysamples/forward_push.py:45
+msgid "push destination rgb value to heap"
+msgstr ""
+
#: pysamples/grecord.py:215
msgid "stop"
msgstr "dừng"
@@ -1767,6 +1786,10 @@ msgstr "chơi"
msgid "save"
msgstr "lưu"
+#: pysamples/journal-stats.py:78
+msgid "other"
+msgstr ""
+
#: pysamples/uturn.py:24
msgid "uturn"
msgstr ""