Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po
diff options
context:
space:
mode:
authorPootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-08-05 13:07:51 (GMT)
committer Pootle daemon <pootle@pootle.sugarlabs.org>2013-08-05 13:07:51 (GMT)
commit82fe98a3c42208da6f76196d4202d2c9734dfcb5 (patch)
tree70b98ef1bf606a8a32a02de74f49cb01c287b29d /po
parent962fcab7099dcd9334de21711faebcff8cdce89f (diff)
Commit from Sugar Labs: Translation System by user cjl.: 395 of 431 messages translated (5 fuzzy).
Diffstat (limited to 'po')
-rw-r--r--po/ne.po1022
1 files changed, 511 insertions, 511 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index 0b82d29..127f5b6 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-17 00:31-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-07-26 00:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-27 10:56+0200\n"
"Last-Translator: aman0115 <aman.maharjan@olenepal.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -29,101 +29,101 @@ msgid ""
"visual programming blocks"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:119
+#: TurtleArt/tabasics.py:124
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "टर्टलको आदेशहरूको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:124
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:740
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:751
+#: TurtleArt/tabasics.py:129
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:722
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
msgid "forward"
msgstr "अगाडि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:128
+#: TurtleArt/tabasics.py:133
msgid "moves turtle forward"
msgstr "टर्टललाई अगाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:135
+#: TurtleArt/tabasics.py:142
msgid "back"
msgstr "पछाडि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:139
+#: TurtleArt/tabasics.py:146
msgid "moves turtle backward"
msgstr "टर्टललाई पछाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:147
+#: TurtleArt/tabasics.py:156
msgid "clean"
msgstr "सफा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:150
+#: TurtleArt/tabasics.py:159
msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:158
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:871
+#: TurtleArt/tabasics.py:169
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:856
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:162
+#: TurtleArt/tabasics.py:173
msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:170
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:895
+#: TurtleArt/tabasics.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:880
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:174
+#: TurtleArt/tabasics.py:185
msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको दिशामा घुमाउँछ(कोण ढिग्रीमा)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:182
+#: TurtleArt/tabasics.py:195
msgid "arc"
msgstr "वृत्तखण्ड"
-#: TurtleArt/tabasics.py:182
+#: TurtleArt/tabasics.py:195
msgid "angle"
msgstr "कोण"
-#: TurtleArt/tabasics.py:182
+#: TurtleArt/tabasics.py:195
msgid "radius"
msgstr "त्रिज्या"
-#: TurtleArt/tabasics.py:186
+#: TurtleArt/tabasics.py:199
msgid "moves turtle along an arc"
msgstr "टर्टल चाप को वरिपरी सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
+#: TurtleArt/tabasics.py:210 TurtleArt/tabasics.py:288
msgid "set xy"
msgstr "xy राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
+#: TurtleArt/tabasics.py:210 TurtleArt/tabasics.py:288
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
+#: TurtleArt/tabasics.py:210 TurtleArt/tabasics.py:288
msgid "y"
msgstr "y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
+#: TurtleArt/tabasics.py:214 TurtleArt/tabasics.py:292
msgid ""
"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
msgstr "टर्टललाई xcor, ycor को ठाँउमा सार्छ ; (0, 0) स्क्रिनको बिच हो."
#
-#: TurtleArt/tabasics.py:209
+#: TurtleArt/tabasics.py:226
msgid "set heading"
msgstr "शीर्षक राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:230
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:221 TurtleArt/tawindow.py:4105
+#: TurtleArt/tabasics.py:240 TurtleArt/tawindow.py:4247
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:222
+#: TurtleArt/tabasics.py:241
msgid ""
"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -131,11 +131,11 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:232 TurtleArt/tawindow.py:4106
+#: TurtleArt/tabasics.py:254 TurtleArt/tawindow.py:4248
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:233
+#: TurtleArt/tabasics.py:255
msgid ""
"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -143,608 +143,594 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:243 TurtleArt/tawindow.py:4106
+#: TurtleArt/tabasics.py:268 TurtleArt/tawindow.py:4248
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:244
+#: TurtleArt/tabasics.py:269
msgid ""
"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
"block)"
msgstr ""
"र्टटलको हालको शीर्षक मान राख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:278
+#: TurtleArt/tabasics.py:308
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "कलम आदेशको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:294
+#: TurtleArt/tabasics.py:313 TurtleArt/tabasics.py:326
msgid "fill screen"
msgstr "स्क्रिन भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:294
-#: TurtleArt/tabasics.py:344
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1197
+#: TurtleArt/tabasics.py:313 TurtleArt/tabasics.py:326
+#: TurtleArt/tabasics.py:384
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1093
msgid "color"
msgstr "रंग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:295
-#: TurtleArt/tabasics.py:354
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1193
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1198
+#: TurtleArt/tabasics.py:313 TurtleArt/tabasics.py:327
+#: TurtleArt/tabasics.py:397
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1089
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1094
msgid "shade"
msgstr "छाया"
-#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:299
+#: TurtleArt/tabasics.py:317 TurtleArt/tabasics.py:331
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "पृष्ठभुमि (रंग, सेड) ले भरिन्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:295 TurtleArt/tabasics.py:363
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1194
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1199
+#: TurtleArt/tabasics.py:327 TurtleArt/tabasics.py:409
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1090
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1095
msgid "gray"
msgstr "खरानी रङ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:309
+#: TurtleArt/tabasics.py:343
msgid "set color"
msgstr "रंङ राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:313
+#: TurtleArt/tabasics.py:347
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको रंग सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:321
+#: TurtleArt/tabasics.py:357
msgid "set shade"
msgstr "छाया राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:325
+#: TurtleArt/tabasics.py:361
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको सेड निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:333
+#: TurtleArt/tabasics.py:371
msgid "set gray"
msgstr "खरानी रङ्ग रख।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:336
+#: TurtleArt/tabasics.py:374
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको धर्कोको छाँया निर्धारित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:345
+#: TurtleArt/tabasics.py:385
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको हाल रंग राख्छ (अंक ब्लको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:355
+#: TurtleArt/tabasics.py:398
msgid "holds current pen shade"
msgstr "अहिलेको कलमको रंग बचत गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:364
+#: TurtleArt/tabasics.py:410
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr "खरानी रङ हालमा प्रयोग (यो अंक बल्क गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:372
+#: TurtleArt/tabasics.py:419
msgid "pen up"
msgstr "कलमले लेख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:375
+#: TurtleArt/tabasics.py:422
msgid "Turtle will not draw when moved."
msgstr "कछुवालाई सारेमा कोर्दैन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:381
+#: TurtleArt/tabasics.py:431
msgid "pen down"
msgstr "कलमले नलेख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:384
+#: TurtleArt/tabasics.py:434
msgid "Turtle will draw when moved."
msgstr "चित्र बनाउन कछुवालाई हल्लाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:390
+#: TurtleArt/tabasics.py:443
+#, fuzzy
+msgid "pen down?"
+msgstr "कलमले नलेख"
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
+msgid "returns True if pen is down"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tabasics.py:453
msgid "set pen size"
msgstr "कलमको परिमाण मिलाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:394
+#: TurtleArt/tabasics.py:457
msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइज सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:404
+#: TurtleArt/tabasics.py:468
msgid "start fill"
msgstr "भर्न सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:406
+#: TurtleArt/tabasics.py:470
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ (अन्त्य भर्ने खण्डसगँ प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:413
+#: TurtleArt/tabasics.py:479
msgid "end fill"
msgstr "अन्त्यमा भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:415
+#: TurtleArt/tabasics.py:481
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ ( पहिलो भरिएको खण्डसँग प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:422
+#: TurtleArt/tabasics.py:490
msgid "pen size"
msgstr "कलमको आकार"
-#: TurtleArt/tabasics.py:423
+#: TurtleArt/tabasics.py:491
msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको तत्कालिन आकार बचत गर्छ (सङ्ख्या खण्डको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:437
+#: TurtleArt/tabasics.py:508
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "कलमका रङहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:439
+#: TurtleArt/tabasics.py:510
msgid "red"
msgstr "रातो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:440
+#: TurtleArt/tabasics.py:511
msgid "orange"
msgstr "सुन्तला"
-#: TurtleArt/tabasics.py:442
+#: TurtleArt/tabasics.py:513
msgid "yellow"
msgstr "पहेलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:444
+#: TurtleArt/tabasics.py:515
msgid "green"
msgstr "हरियो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:445
+#: TurtleArt/tabasics.py:516
msgid "cyan"
msgstr "स्यान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:446
+#: TurtleArt/tabasics.py:517
msgid "blue"
msgstr "निलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:447
+#: TurtleArt/tabasics.py:518
msgid "purple"
msgstr "प्याजी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:449
+#: TurtleArt/tabasics.py:520
msgid "white"
msgstr "सेतो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:450
+#: TurtleArt/tabasics.py:521
msgid "black"
msgstr "कालो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:456
-msgid "set text color"
-msgstr "अक्षरको रंग राख"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:459
-msgid "sets color of text drawn by the turtle"
-msgstr "कछुवाले लेख्ने अक्षरको रङ निर्धारण गर्छ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:467
-msgid "set text size"
-msgstr "कलमको साइज मिलाउ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:470
-msgid "sets size of text drawn by the turtle"
-msgstr "कछुवाले कोरेको अक्षरको आकार निश्चित गर्छ"
-
-#: TurtleArt/tabasics.py:553
+#: TurtleArt/tabasics.py:601
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "न्युमरेटर सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:559
+#: TurtleArt/tabasics.py:607
msgid "plus"
msgstr "प्लस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:563
+#: TurtleArt/tabasics.py:611
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "दुईवटा अल्फान्युमेरिक आगतहरु जोड्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:571
+#: TurtleArt/tabasics.py:619
msgid "minus"
msgstr "घटाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:574
+#: TurtleArt/tabasics.py:622
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "माथिको संख्यात्मक आगतले तलको संख्यात्मक आगतलाई घटाउछ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:585
+#: TurtleArt/tabasics.py:633
msgid "multiply"
msgstr "गुनन्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:588
+#: TurtleArt/tabasics.py:636
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "२ वटा संख्यात्मक आगतको गुणन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:597
+#: TurtleArt/tabasics.py:645
msgid "divide"
msgstr "भाग गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:600
+#: TurtleArt/tabasics.py:648
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"माथील्लो संख्यात्मक आगतलाई (न्यूमिरेतर) तलको संख्यात्मक आगतले भाग गर "
"(डिनोमिरेतर)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:610
+#: TurtleArt/tabasics.py:658
msgid "identity"
msgstr "परिचय"
-#: TurtleArt/tabasics.py:612
+#: TurtleArt/tabasics.py:660
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "बल्क बिस्तार गर्न प्रयोग भएको सञ्चालनकर्ताको पहिचान गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:620 TurtleArt/tabasics.py:621
+#: TurtleArt/tabasics.py:668 TurtleArt/tabasics.py:669
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:624
+#: TurtleArt/tabasics.py:672
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "मोड्युल (रेमिनदर) सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:631
+#: TurtleArt/tabasics.py:680
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:632
+#: TurtleArt/tabasics.py:681
msgid "square root"
msgstr "बर्गको रुट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:635
+#: TurtleArt/tabasics.py:684
msgid "calculates square root"
msgstr "वर्गमूल निकाल्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:642
+#: TurtleArt/tabasics.py:691
msgid "random"
msgstr "जुनसुकै"
-#: TurtleArt/tabasics.py:642
+#: TurtleArt/tabasics.py:691
msgid "min"
msgstr "कम्ति"
-#: TurtleArt/tabasics.py:642
+#: TurtleArt/tabasics.py:691
msgid "max"
msgstr "अधिक्तम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:695
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"न्युन (top) र अधिक्तम(bottom) मानहरु बिच अनियमित ढन्गले सङ्ख्या फिर्ता गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:658
+#: TurtleArt/tabasics.py:707
msgid "number"
msgstr "अंक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:659
+#: TurtleArt/tabasics.py:708
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "गणित सञ्चालनमा संख्यात्मक आगतको प्रयोग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:667
+#: TurtleArt/tabasics.py:716
msgid "greater than"
msgstr "भन्दा ठूलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:670
+#: TurtleArt/tabasics.py:719
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत greater-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:679
+#: TurtleArt/tabasics.py:728
msgid "less than"
msgstr "...भन्दा कम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:683
+#: TurtleArt/tabasics.py:732
msgid "logical less-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत less-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:691
+#: TurtleArt/tabasics.py:740
msgid "equal"
msgstr "बराबर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:695
+#: TurtleArt/tabasics.py:744
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "युक्तिसंगत equal-to सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:701
+#: TurtleArt/tabasics.py:751
msgid "not"
msgstr "होइन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:704
+#: TurtleArt/tabasics.py:754
msgid "logical NOT operator"
msgstr "युक्तिसंगत NOT सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:710 TurtleArt/tabasics.py:713
+#: TurtleArt/tabasics.py:760 TurtleArt/tabasics.py:763
msgid "and"
msgstr "र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:714
+#: TurtleArt/tabasics.py:764
msgid "logical AND operator"
msgstr "युक्तिसंगत AND सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:721 TurtleArt/tabasics.py:724
+#: TurtleArt/tabasics.py:771 TurtleArt/tabasics.py:774
msgid "or"
msgstr "अथवा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:725
+#: TurtleArt/tabasics.py:775
msgid "logical OR operator"
msgstr "युक्तिसंगत वा सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:734
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
+#: TurtleArt/tabasics.py:784
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:91
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "फ्लो सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:739
+#: TurtleArt/tabasics.py:789
msgid "wait"
msgstr "पर्ख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:743
+#: TurtleArt/tabasics.py:793
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तोकिएको समयले रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:750
+#: TurtleArt/tabasics.py:800
msgid "forever"
msgstr "सधैकोलागि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:754
+#: TurtleArt/tabasics.py:804
msgid "loops forever"
msgstr "लुप (हरु) सधैँका लागी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:761 TurtleArt/tabasics.py:765
+#: TurtleArt/tabasics.py:811 TurtleArt/tabasics.py:815
msgid "repeat"
msgstr "दोहोर्‍याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:766
+#: TurtleArt/tabasics.py:816
msgid "loops specified number of times"
msgstr "तोकिए अनुसार लुप गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:772 TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:822 TurtleArt/tabasics.py:835
msgid "if"
msgstr "यदि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:772 TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:822 TurtleArt/tabasics.py:835
msgid "then"
msgstr "अनि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:775
+#: TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "if then"
msgstr "इफ देन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:777
+#: TurtleArt/tabasics.py:827
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-thenसञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:785
+#: TurtleArt/tabasics.py:835
msgid "else"
msgstr "नत्र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:789 TurtleArt/tabasics.py:797
+#: TurtleArt/tabasics.py:839 TurtleArt/tabasics.py:847
msgid "if then else"
msgstr "इफ् देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:790 TurtleArt/tabasics.py:798
+#: TurtleArt/tabasics.py:840 TurtleArt/tabasics.py:848
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-then-else सञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:807
+#: TurtleArt/tabasics.py:857
msgid "horizontal space"
msgstr "तर्सो खाली ठाँऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:808
+#: TurtleArt/tabasics.py:858
msgid "jogs stack right"
msgstr "जगहरु दायाँ थाँक लग्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:815
+#: TurtleArt/tabasics.py:865
msgid "vertical space"
msgstr "ठाडो गरि खाली ठाउँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:816
+#: TurtleArt/tabasics.py:866
msgid "jogs stack down"
msgstr "जग्सहरु तल थाँक लाग्छन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:822
+#: TurtleArt/tabasics.py:872
msgid "stop action"
msgstr "कार्य रद्द गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:825
+#: TurtleArt/tabasics.py:875
msgid "stops current action"
msgstr "हालको कार्य रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:834
+#: TurtleArt/tabasics.py:884
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "चल खण्डहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:839 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:889 pysamples/grecord.py:214
msgid "start"
msgstr "सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:842
+#: TurtleArt/tabasics.py:892
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउने बटनसँग जडान गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
-#: TurtleArt/tabasics.py:851
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:192
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: TurtleArt/tabasics.py:899 TurtleArt/tabasics.py:900
+#: TurtleArt/tabasics.py:901
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:178
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:179
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:180
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:201
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:229
msgid "text"
msgstr "पाठ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:852
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
+#: TurtleArt/tabasics.py:902
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
msgid "string value"
msgstr "स्ट्रिङ मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:856 TurtleArt/tabasics.py:859
-#: TurtleArt/tabasics.py:867 TurtleArt/tabasics.py:871
-#: TurtleArt/tawindow.py:1351 TurtleArt/tawindow.py:1448
-#: TurtleArt/tawindow.py:1461 TurtleArt/tawindow.py:2077
-#: TurtleArt/tawindow.py:4363
+#: TurtleArt/tabasics.py:906 TurtleArt/tabasics.py:909
+#: TurtleArt/tabasics.py:917 TurtleArt/tabasics.py:921
+#: TurtleArt/tawindow.py:1449 TurtleArt/tawindow.py:1546
+#: TurtleArt/tawindow.py:1559 TurtleArt/tawindow.py:2178
+#: TurtleArt/tawindow.py:4513
msgid "action"
msgstr "कार्य"
-#: TurtleArt/tabasics.py:861
+#: TurtleArt/tabasics.py:911
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:872 TurtleArt/tawindow.py:4377
+#: TurtleArt/tabasics.py:922 TurtleArt/tawindow.py:4527
msgid "invokes named action stack"
msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:879
+#: TurtleArt/tabasics.py:929
msgid "store in box 1"
msgstr "बाकस १ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:884
+#: TurtleArt/tabasics.py:934
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "संख्यात्मक मान चल १ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:892
+#: TurtleArt/tabasics.py:943
msgid "store in box 2"
msgstr "बाकस २ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:897
+#: TurtleArt/tabasics.py:948
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:905
+#: TurtleArt/tabasics.py:957
msgid "box 1"
msgstr "बाकस १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:908
+#: TurtleArt/tabasics.py:960
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "चल 1 (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:915
+#: TurtleArt/tabasics.py:967
msgid "box 2"
msgstr "बाकस २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:918
+#: TurtleArt/tabasics.py:970
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tawindow.py:4427
+#: TurtleArt/tabasics.py:976 TurtleArt/tawindow.py:4581
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tabasics.py:939
+#: TurtleArt/tabasics.py:976 TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "box"
msgstr "बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tawindow.py:4427
+#: TurtleArt/tabasics.py:976 TurtleArt/tawindow.py:4581
msgid "value"
msgstr "मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tabasics.py:942
-#: TurtleArt/tawindow.py:1355 TurtleArt/tawindow.py:1486
-#: TurtleArt/tawindow.py:2081 TurtleArt/tawindow.py:4390
-#: TurtleArt/tawindow.py:4418
+#: TurtleArt/tabasics.py:980 TurtleArt/tabasics.py:995
+#: TurtleArt/tawindow.py:1453 TurtleArt/tawindow.py:1585
+#: TurtleArt/tawindow.py:2182 TurtleArt/tawindow.py:4542
+#: TurtleArt/tawindow.py:4572
msgid "my box"
msgstr "मेरो बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tawindow.py:4432
+#: TurtleArt/tabasics.py:981 TurtleArt/tawindow.py:4586
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4404
+#: TurtleArt/tabasics.py:998 TurtleArt/tawindow.py:4556
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:952 TurtleArt/tabasics.py:971
+#: TurtleArt/tabasics.py:1005 TurtleArt/tabasics.py:1024
msgid "action 1"
msgstr "कार्य १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:955
+#: TurtleArt/tabasics.py:1008
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाकको प्रथम मा छ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:961 TurtleArt/tabasics.py:981
+#: TurtleArt/tabasics.py:1014 TurtleArt/tabasics.py:1034
msgid "action 2"
msgstr "कार्य २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:964
+#: TurtleArt/tabasics.py:1017
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:974
+#: TurtleArt/tabasics.py:1027
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:984
+#: TurtleArt/tabasics.py:1037
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:992
+#: TurtleArt/tabasics.py:1045
msgid "trash"
msgstr "रद्दिटोकरी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:996
+#: TurtleArt/tabasics.py:1049
msgid "empty trash"
msgstr "खाली डस्टबीन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:997
+#: TurtleArt/tabasics.py:1050
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "रद्दीटोकरीको बस्तु सधैलाई मेटाउँछ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1001
+#: TurtleArt/tabasics.py:1054
msgid "restore all"
msgstr "सबै पूर्वावस्थामा ल्याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1002
+#: TurtleArt/tabasics.py:1055
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1006
+#: TurtleArt/tabasics.py:1059
msgid "clear all"
msgstr "सबै सफा गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1007
+#: TurtleArt/tabasics.py:1060
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:2055
-#: TurtleArtActivity.py:751
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:2156
+#: TurtleArtActivity.py:775
msgid "Share selected blocks"
msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
#: TurtleArt/taconstants.py:209 TurtleArt/taconstants.py:231
#: TurtleArt/taconstants.py:252 TurtleArt/taconstants.py:294
#: TurtleArt/taconstants.py:336 TurtleArt/taconstants.py:378
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:980
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:995
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1010
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1025
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1040
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1055
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/talogo.py:370 TurtleArtActivity.py:731
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1538
+#: TurtleArt/talogo.py:374 TurtleArtActivity.py:755
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1437
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArt/talogo.py:380 TurtleArtActivity.py:360 TurtleArtActivity.py:732
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1529
+#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:383 TurtleArtActivity.py:756
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1428
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:364 TurtleArtActivity.py:996
+#: TurtleArt/talogo.py:388 TurtleArtActivity.py:387 TurtleArtActivity.py:1041
msgid "Hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: TurtleArt/talogo.py:508
+#: TurtleArt/talogo.py:512
msgid "did not output to"
msgstr "निर्गत गरेन"
-#: TurtleArt/talogo.py:567
+#: TurtleArt/talogo.py:572
msgid "I don't know how to"
msgstr "मलाई आउँदैन कसरी गर्ने"
-#: TurtleArt/talogo.py:623
+#: TurtleArt/talogo.py:630
msgid "doesn't like"
msgstr "मनपर्दैन"
-#: TurtleArt/talogo.py:623
+#: TurtleArt/talogo.py:631
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
@@ -756,308 +742,313 @@ msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
-#: TurtleArt/tautils.py:295
+#: TurtleArt/tautils.py:300
msgid "Load..."
msgstr "सुरु गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:305
+#: TurtleArt/tautils.py:310
msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:586
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
+#: TurtleArt/tautils.py:593
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:712
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1033 TurtleArt/tawindow.py:1034
+#: TurtleArt/tawindow.py:1102 TurtleArt/tawindow.py:1103
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1044 TurtleArt/tawindow.py:1644
+#: TurtleArt/tawindow.py:1117 TurtleArt/tawindow.py:1742
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1063 TurtleArt/tawindow.py:1664
+#: TurtleArt/tawindow.py:1156 TurtleArt/tawindow.py:1763
msgid "shift"
msgstr "सिफ्ट"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1316
+#: TurtleArt/tawindow.py:1414
msgid ""
"Please hit the Stop Button before making changes to your Turtle Blocks "
"program"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1369
+#: TurtleArt/tawindow.py:1467
msgid "Select blocks to share"
msgstr "खण्डहरु अंश छान"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1530 TurtleArtActivity.py:632
-#: TurtleArtActivity.py:781 turtleblocks.py:397
+#: TurtleArt/tawindow.py:1630 TurtleArtActivity.py:656
+#: TurtleArtActivity.py:805 turtleblocks.py:412
msgid "Save stack"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1531 TurtleArt/tawindow.py:1546
+#: TurtleArt/tawindow.py:1631 TurtleArt/tawindow.py:1645
msgid "Really overwrite stack?"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1534 TurtleArt/tawindow.py:1574
+#: TurtleArt/tawindow.py:1634 TurtleArt/tawindow.py:1673
#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:144
msgid "Cancel"
msgstr "रद्द गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1538 TurtleArt/tawindow.py:1549
+#: TurtleArt/tawindow.py:1638 TurtleArt/tawindow.py:1648
msgid "Overwrite stack"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1570 TurtleArt/tawindow.py:1578
-#: TurtleArt/tawindow.py:1588 TurtleArtActivity.py:634 turtleblocks.py:399
+#: TurtleArt/tawindow.py:1669 TurtleArt/tawindow.py:1677
+#: TurtleArt/tawindow.py:1686 TurtleArtActivity.py:658 turtleblocks.py:414
msgid "Delete stack"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1571 TurtleArt/tawindow.py:1585
+#: TurtleArt/tawindow.py:1670 TurtleArt/tawindow.py:1683
msgid "Really delete stack?"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:4215
+#: TurtleArt/tawindow.py:4362
msgid "image"
msgstr "चित्र"
-#: TurtleArtActivity.py:188 TurtleArtActivity.py:757 TurtleArtActivity.py:925
-#: TurtleArtActivity.py:955 turtleblocks.py:371
+#: TurtleArtActivity.py:200 TurtleArtActivity.py:781 TurtleArtActivity.py:964
+#: TurtleArtActivity.py:1000 turtleblocks.py:386
msgid "Save as Logo"
msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:235 TurtleArtActivity.py:756 TurtleArtActivity.py:922
-#: TurtleArtActivity.py:952 turtleblocks.py:369
+#: TurtleArtActivity.py:257 TurtleArtActivity.py:780 TurtleArtActivity.py:961
+#: TurtleArtActivity.py:997 turtleblocks.py:384
msgid "Save as image"
msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:243
+#: TurtleArtActivity.py:265
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:251 TurtleArtActivity.py:691 TurtleArtActivity.py:733
-#: TurtleArtActivity.py:931 TurtleArtActivity.py:958
+#: TurtleArtActivity.py:273 TurtleArtActivity.py:715 TurtleArtActivity.py:757
+#: TurtleArtActivity.py:970 TurtleArtActivity.py:1003
msgid "Save snapshot"
msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:296 TurtleArtActivity.py:657 TurtleArtActivity.py:808
+#: TurtleArtActivity.py:318 TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:832
msgid "Turn off hover help"
msgstr "होबर सहयोग बन्द गर"
-#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:390
+#: TurtleArtActivity.py:326 turtleblocks.py:405
msgid "Turn on hover help"
msgstr "होबर सहयोग सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:312 turtleblocks.py:404
+#: TurtleArtActivity.py:335 turtleblocks.py:419
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:318 TurtleArtActivity.py:984 turtleblocks.py:406
+#: TurtleArtActivity.py:341 TurtleArtActivity.py:1029 turtleblocks.py:421
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:485
+#: TurtleArtActivity.py:509
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:804
+#: TurtleArtActivity.py:513 TurtleArtActivity.py:672 TurtleArtActivity.py:828
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:615 TurtleArtActivity.py:725
-#: TurtleArtActivity.py:778 turtleblocks.py:401
+#: TurtleArtActivity.py:603 TurtleArtActivity.py:639 TurtleArtActivity.py:749
+#: TurtleArtActivity.py:802 turtleblocks.py:416
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:584 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:726
-#: TurtleArtActivity.py:796 turtleblocks.py:392
+#: TurtleArtActivity.py:608 TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:750
+#: TurtleArtActivity.py:820 turtleblocks.py:407
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:727
+#: TurtleArtActivity.py:635 TurtleArtActivity.py:751
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:617 TurtleArtActivity.py:724 TurtleArtActivity.py:753
-#: TurtleArtActivity.py:755 TurtleArtActivity.py:917
+#: TurtleArtActivity.py:641 TurtleArtActivity.py:748 TurtleArtActivity.py:777
+#: TurtleArtActivity.py:779 TurtleArtActivity.py:956
msgid "Save/Load"
msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:625 TurtleArtActivity.py:779 turtleblocks.py:395
+#: TurtleArtActivity.py:649 TurtleArtActivity.py:803 turtleblocks.py:410
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:627 TurtleArtActivity.py:780 turtleblocks.py:396
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:804 turtleblocks.py:411
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:629
+#: TurtleArtActivity.py:653
msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता गर"
-#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:797
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:806
+#: TurtleArtActivity.py:661 TurtleArtActivity.py:821
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:798 turtleblocks.py:377
+#: TurtleArtActivity.py:664 TurtleArtActivity.py:822 turtleblocks.py:392
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:642 TurtleArtActivity.py:800 turtleblocks.py:379
+#: TurtleArtActivity.py:666 TurtleArtActivity.py:824 turtleblocks.py:394
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:645 TurtleArtActivity.py:802
+#: TurtleArtActivity.py:669 TurtleArtActivity.py:826
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:806 turtleblocks.py:383
+#: TurtleArtActivity.py:675 TurtleArtActivity.py:830 turtleblocks.py:398
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:807 turtleblocks.py:385
+#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:831 turtleblocks.py:400
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:695 TurtleArtActivity.py:734
-#: TurtleArtActivity.py:934
+#: TurtleArtActivity.py:702 TurtleArtActivity.py:719 TurtleArtActivity.py:758
+#: TurtleArtActivity.py:974
msgid "Load example"
msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:728 TurtleArtActivity.py:990 turtleblocks.py:413
+#: TurtleArtActivity.py:752 TurtleArtActivity.py:1035 turtleblocks.py:428
msgid "Clean"
msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:729 TurtleArtActivity.py:992 turtleblocks.py:414
+#: TurtleArtActivity.py:753 TurtleArtActivity.py:1037 turtleblocks.py:429
msgid "Run"
msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:730 TurtleArtActivity.py:994 turtleblocks.py:415
+#: TurtleArtActivity.py:754 TurtleArtActivity.py:1039 turtleblocks.py:430
msgid "Step"
msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:735 turtleblocks.py:422 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:759 turtleblocks.py:437 util/helpbutton.py:44
msgid "Help"
msgstr "मद्दत"
-#: TurtleArtActivity.py:736 turtleblocks.py:417
+#: TurtleArtActivity.py:760 turtleblocks.py:432
msgid "Stop"
msgstr "रोक"
-#: TurtleArtActivity.py:758 TurtleArtActivity.py:938 TurtleArtActivity.py:960
+#: TurtleArtActivity.py:782 TurtleArtActivity.py:983 TurtleArtActivity.py:1005
+#: turtleblocks.py:381
msgid "Load project"
msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:761 TurtleArtActivity.py:943 TurtleArtActivity.py:965
+#: TurtleArtActivity.py:785 TurtleArtActivity.py:988 TurtleArtActivity.py:1010
msgid "Load plugin"
msgstr "पल्गइन सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:762 TurtleArtActivity.py:946 TurtleArtActivity.py:968
+#: TurtleArtActivity.py:786 TurtleArtActivity.py:991 TurtleArtActivity.py:1013
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:895
+#: TurtleArtActivity.py:933
msgid "Palettes"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:912
+#: TurtleArtActivity.py:951
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:985
+#: TurtleArtActivity.py:980 turtleblocks.py:380
+msgid "Open"
+msgstr "खोल"
+
+#: TurtleArtActivity.py:1030
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:990
+#: TurtleArtActivity.py:1035
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:992
+#: TurtleArtActivity.py:1037
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:994
+#: TurtleArtActivity.py:1039
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:997
+#: TurtleArtActivity.py:1042
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:1152 TurtleArtActivity.py:1157
-#: TurtleArtActivity.py:1238
+#: TurtleArtActivity.py:1203 TurtleArtActivity.py:1208
+#: TurtleArtActivity.py:1288
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "पल्गइन इन्टल गर्न सकिएन।"
-#: TurtleArtActivity.py:1234
+#: TurtleArtActivity.py:1284
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "कृपया पल्गइन चलाउन टर्टल आर्ट पुनरारम्भ गर।"
-#: TurtleArtActivity.py:1252
+#: TurtleArtActivity.py:1302
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "पल्गइन %s पहिल्यै इन्टल भइसक्यो।"
-#: TurtleArtActivity.py:1253
+#: TurtleArtActivity.py:1303
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "के तिमी %s रिइन्टल गर्न चाहन्छौ?"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:67
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:64
msgid "My Turtle Art session"
msgstr "मेरो टर्टल आर्ट सेशन"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:115
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:111
msgid "Enable collaboration"
msgstr "सहकार्य सक्षम पार"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:120
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:116
msgid "Activities"
msgstr "क्रियाकलापहरु"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:125
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:121
msgid "Buddies"
msgstr "बद्दिहरु"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:128
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:124
msgid "Share"
msgstr "बाँड"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:129
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:125
msgid "Configuration"
msgstr "कन्फिगरेसन"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:132
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:128
msgid "Neighborhood"
msgstr "छिमेकी"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:292
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:289
msgid "Nickname"
msgstr "उपनाम"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:294
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:291
msgid "Account ID"
msgstr "खाता ID"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:296
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:293
msgid "Server"
msgstr "सर्भर"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:298
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:295
msgid "Port"
msgstr "द्वार"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:300
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:297
msgid "Password"
msgstr "पासवर्ड"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:302
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:299
msgid "Register"
msgstr "रजिस्टर गर"
-#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:304
+#: gnome_plugins/collaboration_plugin.py:301
msgid "Colors"
msgstr "रंगहरु"
@@ -1114,7 +1105,7 @@ msgstr "अप्लोड गर्न सकेन"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:63
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:309
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
@@ -1129,7 +1120,7 @@ msgid "push acceleration in x, y, z to heap"
msgstr "थुप्रो हुने गरी x, y, z मा गतिवृद्धि थिच"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:83
-#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98 pysamples/grecord.py:205
+#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:98 pysamples/grecord.py:206
msgid "sound"
msgstr "ध्बनि"
@@ -1150,7 +1141,7 @@ msgstr "माइक्रोफोन आयातको भोल्युम"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "pitch"
msgstr "पिच"
@@ -1188,7 +1179,7 @@ msgid "microphone input voltage"
msgstr "माइक्रोफोनको आयात भोल्युम"
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:125
msgid "Palette of media objects"
msgstr "मिडिया वस्तुहरुको प्यालेट"
@@ -1232,340 +1223,338 @@ msgstr "RFID"
msgid "read value from RFID device"
msgstr "RFID यन्त्रबाट मान पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:96
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:99
msgid "while"
msgstr "एकैछिन पछि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:100
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"अंक प्यालेटबाट boolean सञ्चालनकर्ता प्रयोग गर्ने do-while-True सञ्चालनकर्ता"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:119
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:122
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
msgid "until"
msgstr "नभएसम्म"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:123
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:110
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"do-until-True सञ्चालनकर्ता जुनले अंकहरु प्यालेटदैखि बुलियन सञ्चालनकर्ता "
"चलाउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:130
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:732
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:117
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:714
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:888
msgid "top"
msgstr "माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:132
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:119
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:146
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:132
msgid "journal"
msgstr "पंजिका"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:147
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "सुगर जर्नल मिडिया वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:157
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:143
msgid "audio"
msgstr "श्रव्य"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:159
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:145
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "सुगर जर्नल श्रव्य वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:169
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:155
msgid "video"
msgstr "भिडियो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:171
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:157
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "सुगर जर्नल भिडियो वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:167
msgid "description"
msgstr "वर्णन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:169
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "सुगर पंजिका वर्णन फाँट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:200
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:228
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
msgid "show"
msgstr "देखाउ"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:190
#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:204
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:217
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "पंजिकामा रहेको पाठ वा मिडिया देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:200
msgid "show aligned"
msgstr "पङ्क्तिबद्धरुपमा देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:240
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
msgid "set scale"
msgstr "छाया राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:217
msgid "sets the scale of media"
msgstr "मिडियाको स्केल निर्धारित गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:251
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:225
msgid "save picture"
msgstr "तस्बिर सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:227
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
msgid "picture name"
msgstr "तस्विरको नाम"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:228
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "सुगर जर्नलमा तस्विर सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:236
msgid "save SVG"
msgstr "SVG सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:239
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "टर्टल ग्राफिकलाई SVG बनाई सुगर जर्नलमा सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:246
msgid "scale"
msgstr "स्केल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:276
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:250
msgid "holds current scale value"
msgstr "हालको स्केल मान राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:255
msgid "media wait"
msgstr "मिडिया रोक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:257
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "हालको भिडियो वा आवाज समाप्त हुन कुर्नुहोस्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:289
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:263
msgid "media stop"
msgstr "मिडिया बन्द गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:291
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
msgid "stop video or audio"
msgstr "बन्द गर भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
msgid "media pause"
msgstr "मिडिया रोक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:298
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
msgid "pause video or audio"
msgstr "रोक भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:303
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:277
msgid "media resume"
msgstr "मिडिया पुनरारम्भ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:279
msgid "resume playing video or audio"
msgstr "पुनरारम्भ सुरु गरन् भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
msgid "speak"
msgstr "बोल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:313
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:287
msgid "hello"
msgstr "हेलो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:288
msgid "speaks text"
msgstr "पाठ बोल्छ"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "sinewave"
msgstr "साइनतरङ्ग"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
msgid "amplitude"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
msgid "duration"
msgstr "अन्तराल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:300
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "साइनतरङ्गलाई आवृत्ति, कोणाङ्क र अन्तरालमा ( सेकेन्डमा) देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:327
msgid "button down"
msgstr "बटन तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:319
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
#, fuzzy
msgid "returns True if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:364
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:338
msgid "mouse x"
msgstr "माउस x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:341
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "माउसको x निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
msgid "mouse y"
msgstr "माउस y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:377
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:351
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "माउसको y निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:359
msgid "query keyboard"
msgstr "क्वेरी कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "कुञ्जीपाटीको लाई क्वेरी आगत (परिणामहरु कुञ्जीपाटीको बल्कमा छ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:368
msgid "keyboard"
msgstr "कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:398
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:372
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "क्वेरी-कुञ्जीपाटी खण्डको परिणामहरु ASCII को रुपमा राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:404
msgid "read pixel"
msgstr "पिक्सेल पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:433
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:407
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "कछुवा मुनिको RGB कलर थाँक मुनि फिर्ता जान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:415
msgid "turtle sees"
msgstr "टर्टलले देख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:443
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:417
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "टर्टलले \"देखेको\" रंग फिर्ता गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:425
msgid "time"
msgstr "समय"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:428
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "कार्यक्रम सुरु भएदेखिको बितेको समय(सेकेन्ड मा)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:436
msgid "Palette of extra options"
msgstr "अतिरिक्त विकल्प भएको प्यालेट"
#. TRANS: push adds a new item to the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:470
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:443
msgid "push"
msgstr "धकाल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:473
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:446
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा धकेल्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:456
msgid "show heap"
msgstr "हिप देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:459
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा देखाँउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:469
msgid "empty heap"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:472
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap) मेटाउँछ"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
msgid "pop"
msgstr "पप्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:514
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:487
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap)को मान पप गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:498
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
msgid "empty heap?"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:538
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:501
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:511
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "थाक खाली भए True फिर्ता र्गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:547
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:521
msgid "comment"
msgstr "टिप्पणी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:523
msgid "places a comment in your code"
msgstr "तपाँइको सङ्केतमा टिप्पणी राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:530
msgid "print"
msgstr "प्रिन्ट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:559
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:534
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "मानलाई पर्दाको तल स्थिति खण्डमा छाप्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:569
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
msgid "Python chr operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:578
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:554
msgid "Python int operator"
msgstr ""
# http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A5%E0%A4%A8_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:561
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:575
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
msgid "Python"
msgstr "पाइथन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:565
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत एकल-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:579
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1573,7 +1562,7 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sqrt(x*x "
"+ y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:593
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1581,230 +1570,206 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:605
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:622
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:638
msgid "Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:630
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:607
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:641
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "जर्नलमा रहेको tamyblock.py मोड्युलको सङ्केत चलाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:654
msgid "Cartesian"
msgstr "कार्टेसन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:656
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टिसन कोर्डिनेट देखिउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
msgid "polar"
msgstr "पोलार"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:664
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:691
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:773
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:670
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:758
msgid "turtle"
msgstr "कछुवा"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:674
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "आदेश गर्ने कछुवा छान्छ"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
msgid "active turtle"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:706
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:686
msgid "the name of the active turtle"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:696
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:706
msgid "turtle shell"
msgstr "कछुवाको शेल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:725
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:707
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "टर्टलमा अनुकूलन 'shell' राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "संक्षिप्त थाँकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:748
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:759
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:720
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:743
msgid "load"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:741
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:747
#, fuzzy
msgid "loads a block"
msgstr "मेरो ब्लाक सुरु गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
#, fuzzy
msgid "setxy"
msgstr "xy राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:756
msgid "palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:759
msgid "selects a palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:767
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "प्रस्तुत गर्ने टेम्प्लेटहरूको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:776
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाएर क्यानभास सफा बनाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:798
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
msgid "show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:785
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "लुकेका खण्डलाई पूर्वावस्थामा ल्याउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:793
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "सुगर उपकरणपट्टी लुकाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:802
msgid "list"
msgstr "सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1056
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:806
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "प्रस्तुति बुलेटेड सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1058
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:814
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "प्रस्तुति टेम्पलेट: बुलेटका सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:998
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको वस्तु छान (विवरण नभएका)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:843
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:983
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:828
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको बस्तु छान (विवरण समेत)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1043
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:835
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: चारवटा जर्नलको वस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1013
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1028
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:842
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:849
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "प्रस्तुती टेम्प्लेट: दुईवटा जर्नल बस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:859
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "स्क्रिनको बायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
msgid "bottom"
msgstr "तलतिर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:867
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "स्क्रिनको तलपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:872
msgid "width"
msgstr "चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:890
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:875
msgid "the canvas width"
msgstr "क्यानभासको चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:883
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "स्क्रिनको दायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:891
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "स्क्रिनको माथिपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:896
msgid "height"
msgstr "उचाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:914
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:899
msgid "the canvas height"
msgstr "क्यानभास हाइट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
msgid "title x"
msgstr "शीर्षक x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:930
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:915
msgid "title y"
msgstr "शीर्षक y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:924
msgid "left x"
msgstr "बायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:948
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:933
msgid "top y"
msgstr "माथि y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:942
msgid "right x"
msgstr "दायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:951
msgid "bottom y"
msgstr "तल y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
-msgid "presentation 1x1"
-msgstr "प्रस्तुति १x१"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
-msgid "presentation 2x1"
-msgstr "प्रस्तुति 2x1"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
-msgid "presentation 1x2"
-msgstr "प्रस्तुति १x२"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
-msgid "presentation 2x2"
-msgstr "प्रस्तुति 2x2"
-
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1073
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:968
msgid "Palette of user-defined operators"
msgstr ""
@@ -1812,130 +1777,165 @@ msgstr ""
msgid "Please install the Speak Activity and try again."
msgstr ""
-#: pysamples/brain.py:54
+#: pysamples/brain.py:52
msgid "Spanish"
msgstr ""
-#: pysamples/brain.py:58 pysamples/brain.py:72 pysamples/brain.py:74
-#: pysamples/brain.py:80
+#: pysamples/brain.py:56 pysamples/brain.py:69 pysamples/brain.py:71
+#: pysamples/brain.py:77
msgid "English"
msgstr ""
-#: pysamples/brain.py:91
+#: pysamples/brain.py:88
msgid "Sorry, I can't understand what you are asking about."
msgstr ""
-#: pysamples/brain.py:100
+#: pysamples/brain.py:97
msgid ""
"Sorry, there is no free memory to load my brain. Close other activities and "
"try once more."
msgstr ""
-#: pysamples/forward_push.py:45
+#: pysamples/forward_push.py:48
msgid "push destination rgb value to heap"
msgstr ""
-#: pysamples/grecord.py:215
+#: pysamples/grecord.py:216
msgid "stop"
msgstr "रोक"
-#: pysamples/grecord.py:217
+#: pysamples/grecord.py:218
msgid "play"
msgstr "खेल"
-#: pysamples/grecord.py:219
+#: pysamples/grecord.py:220
msgid "save"
msgstr "सेभ गर"
-#: pysamples/journal-stats.py:78
+#: pysamples/journal-stats.py:80
msgid "other"
msgstr ""
-#: pysamples/uturn.py:24
+#: pysamples/uturn.py:35
msgid "uturn"
msgstr "यूमोड"
-#: pysamples/uturn.py:26
-msgid "make a uturn"
-msgstr "यूमोड लिऊ"
+#: pysamples/uturn.py:37
+msgid "turns the turtle 180 degrees"
+msgstr ""
-#: turtleblocks.py:89
+#: turtleblocks.py:91
msgid "usage is"
msgstr "प्रयोग हो"
-#: turtleblocks.py:250
+#: turtleblocks.py:260
msgid "No option action:"
msgstr "विकल्प नभएमा कार्य:"
-#: turtleblocks.py:265
+#: turtleblocks.py:275
msgid "File not found"
msgstr "फाइल भेटिएन"
-#: turtleblocks.py:289
+#: turtleblocks.py:299
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "कनफिगरेसन निर्देशिकामा लेख्न मिल्दैन: %s"
-#: turtleblocks.py:365
+#: turtleblocks.py:375
msgid "New"
msgstr "नयाँ"
-#: turtleblocks.py:366
-msgid "Open"
-msgstr "खोल"
+#: turtleblocks.py:376
+msgid "Show sample projects"
+msgstr ""
+
+#: turtleblocks.py:378
+msgid "Hide sample projects"
+msgstr ""
-#: turtleblocks.py:367
+#: turtleblocks.py:382
msgid "Save"
msgstr "सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:368
+#: turtleblocks.py:383
msgid "Save as"
msgstr "नाममा सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:373
+#: turtleblocks.py:388
msgid "Quit"
msgstr "बन्द गर्नुहोस्"
-#: turtleblocks.py:374
+#: turtleblocks.py:389
msgid "File"
msgstr "फाइल"
-#: turtleblocks.py:381
+#: turtleblocks.py:396
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "निर्देशांक रिस्केल गर"
-#: turtleblocks.py:387
+#: turtleblocks.py:402
msgid "Reset block size"
msgstr "खण्ड आकार रिसेट गर"
-#: turtleblocks.py:408
+#: turtleblocks.py:423
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "खण्ड लुकाऊ/देखाऊ"
-#: turtleblocks.py:410
+#: turtleblocks.py:425
msgid "Tools"
msgstr "औजार"
-#: turtleblocks.py:416
+#: turtleblocks.py:431
msgid "Debug"
msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: turtleblocks.py:418
+#: turtleblocks.py:433
msgid "Turtle"
msgstr "टर्टल"
-#: turtleblocks.py:421
+#: turtleblocks.py:436
msgid "About..."
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:461
+#: turtleblocks.py:475
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ। बन्द गर्नुपूर्व बचत गर्न चाहनुहुन्छ?"
-#: turtleblocks.py:462
+#: turtleblocks.py:477
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"
+#~ msgid "make a uturn"
+#~ msgstr "यूमोड लिऊ"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "u turn"
+#~ msgstr "यूमोड"
+
+#~ msgid "set text color"
+#~ msgstr "अक्षरको रंग राख"
+
+#~ msgid "sets color of text drawn by the turtle"
+#~ msgstr "कछुवाले लेख्ने अक्षरको रङ निर्धारण गर्छ"
+
+#~ msgid "set text size"
+#~ msgstr "कलमको साइज मिलाउ"
+
+#~ msgid "sets size of text drawn by the turtle"
+#~ msgstr "कछुवाले कोरेको अक्षरको आकार निश्चित गर्छ"
+
+#~ msgid "presentation 1x1"
+#~ msgstr "प्रस्तुति १x१"
+
+#~ msgid "presentation 2x1"
+#~ msgstr "प्रस्तुति 2x1"
+
+#~ msgid "presentation 1x2"
+#~ msgstr "प्रस्तुति १x२"
+
+#~ msgid "presentation 2x2"
+#~ msgstr "प्रस्तुति 2x2"
+
#~ msgid "Turtle Art"
#~ msgstr "टर्टल आर्ट"