Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/ne.po
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'po/ne.po')
-rw-r--r--po/ne.po948
1 files changed, 489 insertions, 459 deletions
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
index 6fff743..0b82d29 100644
--- a/po/ne.po
+++ b/po/ne.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-24 00:31-0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-17 00:31-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-08-27 10:56+0200\n"
"Last-Translator: aman0115 <aman.maharjan@olenepal.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -29,102 +29,101 @@ msgid ""
"visual programming blocks"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tabasics.py:123
+#: TurtleArt/tabasics.py:119
msgid "Palette of turtle commands"
msgstr "टर्टलको आदेशहरूको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:128
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:723
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:734
+#: TurtleArt/tabasics.py:124
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:740
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:751
msgid "forward"
msgstr "अगाडि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:132
+#: TurtleArt/tabasics.py:128
msgid "moves turtle forward"
msgstr "टर्टललाई अगाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:139
+#: TurtleArt/tabasics.py:135
msgid "back"
msgstr "पछाडि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:143
+#: TurtleArt/tabasics.py:139
msgid "moves turtle backward"
msgstr "टर्टललाई पछाडि सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:151
+#: TurtleArt/tabasics.py:147
msgid "clean"
msgstr "सफा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:154
+#: TurtleArt/tabasics.py:150
msgid "clears the screen and reset the turtle"
msgstr "स्क्रिन खाली गर्छ र टर्टललाई रिसेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:162
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:854
+#: TurtleArt/tabasics.py:158
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:871
msgid "left"
msgstr "बायाँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:166
+#: TurtleArt/tabasics.py:162
msgid "turns turtle counterclockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको उल्टो दिशामा घुमाउँछ (कोण ढिग्रीमा)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:174
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:878
+#: TurtleArt/tabasics.py:170
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:895
msgid "right"
msgstr "दायाँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:178
+#: TurtleArt/tabasics.py:174
msgid "turns turtle clockwise (angle in degrees)"
msgstr "कछुवालाई घडिको दिशामा घुमाउँछ(कोण ढिग्रीमा)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:186
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "arc"
msgstr "वृत्तखण्ड"
-#: TurtleArt/tabasics.py:186
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "angle"
msgstr "कोण"
-#: TurtleArt/tabasics.py:186
+#: TurtleArt/tabasics.py:182
msgid "radius"
msgstr "त्रिज्या"
-#: TurtleArt/tabasics.py:190
+#: TurtleArt/tabasics.py:186
msgid "moves turtle along an arc"
msgstr "टर्टल चाप को वरिपरी सार्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid "set xy"
msgstr "xy राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid "x"
msgstr "x"
-#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
+#: TurtleArt/tabasics.py:195 TurtleArt/tabasics.py:261
msgid "y"
msgstr "y"
-#: TurtleArt/tabasics.py:203 TurtleArt/tabasics.py:269
+#: TurtleArt/tabasics.py:199 TurtleArt/tabasics.py:265
msgid ""
"moves turtle to position xcor, ycor; (0, 0) is in the center of the screen."
msgstr "टर्टललाई xcor, ycor को ठाँउमा सार्छ ; (0, 0) स्क्रिनको बिच हो."
#
-#: TurtleArt/tabasics.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:209
msgid "set heading"
msgstr "शीर्षक राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:217
+#: TurtleArt/tabasics.py:213
msgid "sets the heading of the turtle (0 is towards the top of the screen.)"
msgstr "टर्टलको शिर्षक निर्धारण गर्छ (0 स्क्रिनको माथिल्लो भागमा छ।)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:225 TurtleArt/tawindow.py:3862
-#: TurtleArt/tawindow.py:3868 TurtleArtActivity.py:604
+#: TurtleArt/tabasics.py:221 TurtleArt/tawindow.py:4105
msgid "xcor"
msgstr "xcor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:226
+#: TurtleArt/tabasics.py:222
msgid ""
"holds current x-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -132,12 +131,11 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल x-निर्देशांक मान बचाइराख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:236 TurtleArt/tawindow.py:3862
-#: TurtleArt/tawindow.py:3868 TurtleArtActivity.py:605
+#: TurtleArt/tabasics.py:232 TurtleArt/tawindow.py:4106
msgid "ycor"
msgstr "ycor"
-#: TurtleArt/tabasics.py:237
+#: TurtleArt/tabasics.py:233
msgid ""
"holds current y-coordinate value of the turtle (can be used in place of a "
"number block)"
@@ -145,609 +143,608 @@ msgstr ""
"टर्टलको तत्काल y- निर्देशांक मान बचाइराख्छ(संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न "
"सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:247 TurtleArt/tawindow.py:3863
-#: TurtleArt/tawindow.py:3869 TurtleArtActivity.py:605
+#: TurtleArt/tabasics.py:243 TurtleArt/tawindow.py:4106
msgid "heading"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:248
+#: TurtleArt/tabasics.py:244
msgid ""
"holds current heading value of the turtle (can be used in place of a number "
"block)"
msgstr ""
"र्टटलको हालको शीर्षक मान राख्छ (संख्या खण्डको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:282
+#: TurtleArt/tabasics.py:278
msgid "Palette of pen commands"
msgstr "कलम आदेशको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:298
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:294
msgid "fill screen"
msgstr "स्क्रिन भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:298
-#: TurtleArt/tabasics.py:348
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1158
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:294
+#: TurtleArt/tabasics.py:344
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1197
msgid "color"
msgstr "रंग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:299
-#: TurtleArt/tabasics.py:358
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1154
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1159
+#: TurtleArt/tabasics.py:283 TurtleArt/tabasics.py:295
+#: TurtleArt/tabasics.py:354
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1193
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1198
msgid "shade"
msgstr "छाया"
-#: TurtleArt/tabasics.py:291 TurtleArt/tabasics.py:303
+#: TurtleArt/tabasics.py:287 TurtleArt/tabasics.py:299
msgid "fills the background with (color, shade)"
msgstr "पृष्ठभुमि (रंग, सेड) ले भरिन्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:299 TurtleArt/tabasics.py:367
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1155
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1160
+#: TurtleArt/tabasics.py:295 TurtleArt/tabasics.py:363
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1199
msgid "gray"
msgstr "खरानी रङ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:313
+#: TurtleArt/tabasics.py:309
msgid "set color"
msgstr "रंङ राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:317
+#: TurtleArt/tabasics.py:313
msgid "sets color of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको रंग सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:325
+#: TurtleArt/tabasics.py:321
msgid "set shade"
msgstr "छाया राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:329
+#: TurtleArt/tabasics.py:325
msgid "sets shade of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको रेखाको सेड निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:337
+#: TurtleArt/tabasics.py:333
msgid "set gray"
msgstr "खरानी रङ्ग रख।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:340
+#: TurtleArt/tabasics.py:336
msgid "sets gray level of the line drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले बनाएको धर्कोको छाँया निर्धारित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:349
+#: TurtleArt/tabasics.py:345
msgid "holds current pen color (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको हाल रंग राख्छ (अंक ब्लको सट्टामा पनि प्रयोग हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:359
+#: TurtleArt/tabasics.py:355
msgid "holds current pen shade"
msgstr "अहिलेको कलमको रंग बचत गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:368
+#: TurtleArt/tabasics.py:364
msgid "holds current gray level (can be used in place of a number block)"
msgstr "खरानी रङ हालमा प्रयोग (यो अंक बल्क गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:376
+#: TurtleArt/tabasics.py:372
msgid "pen up"
msgstr "कलमले लेख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:379
+#: TurtleArt/tabasics.py:375
msgid "Turtle will not draw when moved."
msgstr "कछुवालाई सारेमा कोर्दैन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:385
+#: TurtleArt/tabasics.py:381
msgid "pen down"
msgstr "कलमले नलेख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:388
+#: TurtleArt/tabasics.py:384
msgid "Turtle will draw when moved."
msgstr "चित्र बनाउन कछुवालाई हल्लाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:394
+#: TurtleArt/tabasics.py:390
msgid "set pen size"
msgstr "कलमको परिमाण मिलाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:398
+#: TurtleArt/tabasics.py:394
msgid "sets size of the line drawn by the turtle"
msgstr "टर्टलले बनाएको रेखा को साइज सेट गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:408
+#: TurtleArt/tabasics.py:404
msgid "start fill"
msgstr "भर्न सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:410
+#: TurtleArt/tabasics.py:406
msgid "starts filled polygon (used with end fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ (अन्त्य भर्ने खण्डसगँ प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:417
+#: TurtleArt/tabasics.py:413
msgid "end fill"
msgstr "अन्त्यमा भर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:419
+#: TurtleArt/tabasics.py:415
msgid "completes filled polygon (used with start fill block)"
msgstr "भरिएको बहुभुज सुरु गर्छ ( पहिलो भरिएको खण्डसँग प्रयोग गरिने)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:426
+#: TurtleArt/tabasics.py:422
msgid "pen size"
msgstr "कलमको आकार"
-#: TurtleArt/tabasics.py:427
+#: TurtleArt/tabasics.py:423
msgid "holds current pen size (can be used in place of a number block)"
msgstr "पेनको तत्कालिन आकार बचत गर्छ (सङ्ख्या खण्डको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:441
+#: TurtleArt/tabasics.py:437
msgid "Palette of pen colors"
msgstr "कलमका रङहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:443
+#: TurtleArt/tabasics.py:439
msgid "red"
msgstr "रातो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:444
+#: TurtleArt/tabasics.py:440
msgid "orange"
msgstr "सुन्तला"
-#: TurtleArt/tabasics.py:446
+#: TurtleArt/tabasics.py:442
msgid "yellow"
msgstr "पहेलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:448
+#: TurtleArt/tabasics.py:444
msgid "green"
msgstr "हरियो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:449
+#: TurtleArt/tabasics.py:445
msgid "cyan"
msgstr "स्यान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:450
+#: TurtleArt/tabasics.py:446
msgid "blue"
msgstr "निलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:451
+#: TurtleArt/tabasics.py:447
msgid "purple"
msgstr "प्याजी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:453
+#: TurtleArt/tabasics.py:449
msgid "white"
msgstr "सेतो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:454
+#: TurtleArt/tabasics.py:450
msgid "black"
msgstr "कालो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:460
+#: TurtleArt/tabasics.py:456
msgid "set text color"
msgstr "अक्षरको रंग राख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:463
+#: TurtleArt/tabasics.py:459
msgid "sets color of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले लेख्ने अक्षरको रङ निर्धारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:471
+#: TurtleArt/tabasics.py:467
msgid "set text size"
msgstr "कलमको साइज मिलाउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:474
+#: TurtleArt/tabasics.py:470
msgid "sets size of text drawn by the turtle"
msgstr "कछुवाले कोरेको अक्षरको आकार निश्चित गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:557
+#: TurtleArt/tabasics.py:553
msgid "Palette of numeric operators"
msgstr "न्युमरेटर सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:563
+#: TurtleArt/tabasics.py:559
msgid "plus"
msgstr "प्लस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:567
+#: TurtleArt/tabasics.py:563
msgid "adds two alphanumeric inputs"
msgstr "दुईवटा अल्फान्युमेरिक आगतहरु जोड्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:575
+#: TurtleArt/tabasics.py:571
msgid "minus"
msgstr "घटाऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:578
+#: TurtleArt/tabasics.py:574
msgid "subtracts bottom numeric input from top numeric input"
msgstr "माथिको संख्यात्मक आगतले तलको संख्यात्मक आगतलाई घटाउछ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:589
+#: TurtleArt/tabasics.py:585
msgid "multiply"
msgstr "गुनन्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:592
+#: TurtleArt/tabasics.py:588
msgid "multiplies two numeric inputs"
msgstr "२ वटा संख्यात्मक आगतको गुणन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:601
+#: TurtleArt/tabasics.py:597
msgid "divide"
msgstr "भाग गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:604
+#: TurtleArt/tabasics.py:600
msgid ""
"divides top numeric input (numerator) by bottom numeric input (denominator)"
msgstr ""
"माथील्लो संख्यात्मक आगतलाई (न्यूमिरेतर) तलको संख्यात्मक आगतले भाग गर "
"(डिनोमिरेतर)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:614
+#: TurtleArt/tabasics.py:610
msgid "identity"
msgstr "परिचय"
-#: TurtleArt/tabasics.py:616
+#: TurtleArt/tabasics.py:612
msgid "identity operator used for extending blocks"
msgstr "बल्क बिस्तार गर्न प्रयोग भएको सञ्चालनकर्ताको पहिचान गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:624 TurtleArt/tabasics.py:625
+#: TurtleArt/tabasics.py:620 TurtleArt/tabasics.py:621
msgid "mod"
msgstr "mod"
-#: TurtleArt/tabasics.py:628
+#: TurtleArt/tabasics.py:624
msgid "modular (remainder) operator"
msgstr "मोड्युल (रेमिनदर) सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:635
+#: TurtleArt/tabasics.py:631
msgid "√"
msgstr "√"
-#: TurtleArt/tabasics.py:636
+#: TurtleArt/tabasics.py:632
msgid "square root"
msgstr "बर्गको रुट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:639
+#: TurtleArt/tabasics.py:635
msgid "calculates square root"
msgstr "वर्गमूल निकाल्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:642
msgid "random"
msgstr "जुनसुकै"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:642
msgid "min"
msgstr "कम्ति"
-#: TurtleArt/tabasics.py:646
+#: TurtleArt/tabasics.py:642
msgid "max"
msgstr "अधिक्तम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:650
+#: TurtleArt/tabasics.py:646
msgid "returns random number between minimum (top) and maximum (bottom) values"
msgstr ""
"न्युन (top) र अधिक्तम(bottom) मानहरु बिच अनियमित ढन्गले सङ्ख्या फिर्ता गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:662
+#: TurtleArt/tabasics.py:658
msgid "number"
msgstr "अंक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:663
+#: TurtleArt/tabasics.py:659
msgid "used as numeric input in mathematic operators"
msgstr "गणित सञ्चालनमा संख्यात्मक आगतको प्रयोग"
-#: TurtleArt/tabasics.py:671
+#: TurtleArt/tabasics.py:667
msgid "greater than"
msgstr "भन्दा ठूलो"
-#: TurtleArt/tabasics.py:674
+#: TurtleArt/tabasics.py:670
msgid "logical greater-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत greater-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:683
+#: TurtleArt/tabasics.py:679
msgid "less than"
msgstr "...भन्दा कम"
-#: TurtleArt/tabasics.py:687
+#: TurtleArt/tabasics.py:683
msgid "logical less-than operator"
msgstr "युक्तिसंगत less-than सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:695
+#: TurtleArt/tabasics.py:691
msgid "equal"
msgstr "बराबर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:699
+#: TurtleArt/tabasics.py:695
msgid "logical equal-to operator"
msgstr "युक्तिसंगत equal-to सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:705
+#: TurtleArt/tabasics.py:701
msgid "not"
msgstr "होइन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:708
+#: TurtleArt/tabasics.py:704
msgid "logical NOT operator"
msgstr "युक्तिसंगत NOT सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:714 TurtleArt/tabasics.py:717
+#: TurtleArt/tabasics.py:710 TurtleArt/tabasics.py:713
msgid "and"
msgstr "र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:718
+#: TurtleArt/tabasics.py:714
msgid "logical AND operator"
msgstr "युक्तिसंगत AND सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:725 TurtleArt/tabasics.py:728
+#: TurtleArt/tabasics.py:721 TurtleArt/tabasics.py:724
msgid "or"
msgstr "अथवा"
-#: TurtleArt/tabasics.py:729
+#: TurtleArt/tabasics.py:725
msgid "logical OR operator"
msgstr "युक्तिसंगत वा सञ्चालनकर्ता"
-#: TurtleArt/tabasics.py:738
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:98
+#: TurtleArt/tabasics.py:734
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:104
msgid "Palette of flow operators"
msgstr "फ्लो सञ्चालनकर्ताको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:743
+#: TurtleArt/tabasics.py:739
msgid "wait"
msgstr "पर्ख"
-#: TurtleArt/tabasics.py:747
+#: TurtleArt/tabasics.py:743
msgid "pauses program execution a specified number of seconds"
msgstr "कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तोकिएको समयले रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:754
+#: TurtleArt/tabasics.py:750
msgid "forever"
msgstr "सधैकोलागि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:758
+#: TurtleArt/tabasics.py:754
msgid "loops forever"
msgstr "लुप (हरु) सधैँका लागी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:765 TurtleArt/tabasics.py:769
+#: TurtleArt/tabasics.py:761 TurtleArt/tabasics.py:765
msgid "repeat"
msgstr "दोहोर्‍याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:770
+#: TurtleArt/tabasics.py:766
msgid "loops specified number of times"
msgstr "तोकिए अनुसार लुप गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:789
+#: TurtleArt/tabasics.py:772 TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "if"
msgstr "यदि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:776 TurtleArt/tabasics.py:789
+#: TurtleArt/tabasics.py:772 TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "then"
msgstr "अनि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:779
+#: TurtleArt/tabasics.py:775
msgid "if then"
msgstr "इफ देन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:781
+#: TurtleArt/tabasics.py:777
msgid "if-then operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-thenसञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:789
+#: TurtleArt/tabasics.py:785
msgid "else"
msgstr "नत्र"
-#: TurtleArt/tabasics.py:793 TurtleArt/tabasics.py:801
+#: TurtleArt/tabasics.py:789 TurtleArt/tabasics.py:797
msgid "if then else"
msgstr "इफ् देन एल्स"
-#: TurtleArt/tabasics.py:794 TurtleArt/tabasics.py:802
+#: TurtleArt/tabasics.py:790 TurtleArt/tabasics.py:798
msgid "if-then-else operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr "सङ्ख्या प्यालेटबाट बुलियन सञ्चालकहरू प्रयोग गर्ने if-then-else सञ्चालक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:811
+#: TurtleArt/tabasics.py:807
msgid "horizontal space"
msgstr "तर्सो खाली ठाँऊ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:812
+#: TurtleArt/tabasics.py:808
msgid "jogs stack right"
msgstr "जगहरु दायाँ थाँक लग्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:819
+#: TurtleArt/tabasics.py:815
msgid "vertical space"
msgstr "ठाडो गरि खाली ठाउँ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:820
+#: TurtleArt/tabasics.py:816
msgid "jogs stack down"
msgstr "जग्सहरु तल थाँक लाग्छन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:826
+#: TurtleArt/tabasics.py:822
msgid "stop action"
msgstr "कार्य रद्द गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:829
+#: TurtleArt/tabasics.py:825
msgid "stops current action"
msgstr "हालको कार्य रोक्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:838
+#: TurtleArt/tabasics.py:834
msgid "Palette of variable blocks"
msgstr "चल खण्डहरुको प्यालेट"
-#: TurtleArt/tabasics.py:843 pysamples/grecord.py:213
+#: TurtleArt/tabasics.py:839 pysamples/grecord.py:213
msgid "start"
msgstr "सुरु गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:846
+#: TurtleArt/tabasics.py:842
msgid "connects action to toolbar run buttons"
msgstr "कार्यलाई उपकरण पट्टी चलाउने बटनसँग जडान गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:853 TurtleArt/tabasics.py:854
-#: TurtleArt/tabasics.py:855
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:186
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:187
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:188
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:208
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:223
+#: TurtleArt/tabasics.py:849 TurtleArt/tabasics.py:850
+#: TurtleArt/tabasics.py:851
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:192
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:193
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:201
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:214
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:229
msgid "text"
msgstr "पाठ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:856
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:189
+#: TurtleArt/tabasics.py:852
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:195
msgid "string value"
msgstr "स्ट्रिङ मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:860 TurtleArt/tabasics.py:863
-#: TurtleArt/tabasics.py:871 TurtleArt/tabasics.py:875
-#: TurtleArt/tawindow.py:1292 TurtleArt/tawindow.py:1371
-#: TurtleArt/tawindow.py:1384 TurtleArt/tawindow.py:1854
-#: TurtleArt/tawindow.py:4125
+#: TurtleArt/tabasics.py:856 TurtleArt/tabasics.py:859
+#: TurtleArt/tabasics.py:867 TurtleArt/tabasics.py:871
+#: TurtleArt/tawindow.py:1351 TurtleArt/tawindow.py:1448
+#: TurtleArt/tawindow.py:1461 TurtleArt/tawindow.py:2077
+#: TurtleArt/tawindow.py:4363
msgid "action"
msgstr "कार्य"
-#: TurtleArt/tabasics.py:865
+#: TurtleArt/tabasics.py:861
msgid "top of nameable action stack"
msgstr "नामाकरण गर्न मिल्ने कार्य थाँकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:876 TurtleArt/tawindow.py:4139
+#: TurtleArt/tabasics.py:872 TurtleArt/tawindow.py:4377
msgid "invokes named action stack"
msgstr "इनभोक्स नामाङिक्त कार्य थाक"
-#: TurtleArt/tabasics.py:883
+#: TurtleArt/tabasics.py:879
msgid "store in box 1"
msgstr "बाकस १ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:888
+#: TurtleArt/tabasics.py:884
msgid "stores numeric value in Variable 1"
msgstr "संख्यात्मक मान चल १ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:896
+#: TurtleArt/tabasics.py:892
msgid "store in box 2"
msgstr "बाकस २ मा भंडार गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:901
+#: TurtleArt/tabasics.py:897
msgid "stores numeric value in Variable 2"
msgstr "संख्यात्मक मान चल २ मा भण्डारण गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:909
+#: TurtleArt/tabasics.py:905
msgid "box 1"
msgstr "बाकस १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:912
+#: TurtleArt/tabasics.py:908
msgid "Variable 1 (numeric value)"
msgstr "चल 1 (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:919
+#: TurtleArt/tabasics.py:915
msgid "box 2"
msgstr "बाकस २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:922
+#: TurtleArt/tabasics.py:918
msgid "Variable 2 (numeric value)"
msgstr "चल २ (संङख्यातमक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tawindow.py:4189
+#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tawindow.py:4427
msgid "store in"
msgstr "स्टोर गर्नुहोस्"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tabasics.py:939
msgid "box"
msgstr "बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tawindow.py:4189
+#: TurtleArt/tabasics.py:924 TurtleArt/tawindow.py:4427
msgid "value"
msgstr "मान"
-#: TurtleArt/tabasics.py:932 TurtleArt/tabasics.py:945
-#: TurtleArt/tawindow.py:1296 TurtleArt/tawindow.py:1409
-#: TurtleArt/tawindow.py:1858 TurtleArt/tawindow.py:4152
-#: TurtleArt/tawindow.py:4180
+#: TurtleArt/tabasics.py:928 TurtleArt/tabasics.py:942
+#: TurtleArt/tawindow.py:1355 TurtleArt/tawindow.py:1486
+#: TurtleArt/tawindow.py:2081 TurtleArt/tawindow.py:4390
+#: TurtleArt/tawindow.py:4418
msgid "my box"
msgstr "मेरो बाकस"
-#: TurtleArt/tabasics.py:933 TurtleArt/tawindow.py:4194
+#: TurtleArt/tabasics.py:929 TurtleArt/tawindow.py:4432
msgid "stores numeric value in named variable"
msgstr "संख्यात्मक मानलाई नाम गरिएको चलमा भण्डारन गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:948 TurtleArt/tawindow.py:4166
+#: TurtleArt/tabasics.py:945 TurtleArt/tawindow.py:4404
msgid "named variable (numeric value)"
msgstr "नाम गरिएको चल (संख्यात्मक मान)"
-#: TurtleArt/tabasics.py:955 TurtleArt/tabasics.py:974
+#: TurtleArt/tabasics.py:952 TurtleArt/tabasics.py:971
msgid "action 1"
msgstr "कार्य १"
-#: TurtleArt/tabasics.py:958
+#: TurtleArt/tabasics.py:955
msgid "top of Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाकको प्रथम मा छ।"
-#: TurtleArt/tabasics.py:964 TurtleArt/tabasics.py:984
+#: TurtleArt/tabasics.py:961 TurtleArt/tabasics.py:981
msgid "action 2"
msgstr "कार्य २"
-#: TurtleArt/tabasics.py:967
+#: TurtleArt/tabasics.py:964
msgid "top of Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाकको माथि"
-#: TurtleArt/tabasics.py:977
+#: TurtleArt/tabasics.py:974
msgid "invokes Action 1 stack"
msgstr "कार्य १ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:987
+#: TurtleArt/tabasics.py:984
msgid "invokes Action 2 stack"
msgstr "कार्य २ थाक स्तुति गर्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:995
+#: TurtleArt/tabasics.py:992
msgid "trash"
msgstr "रद्दिटोकरी"
-#: TurtleArt/tabasics.py:999
+#: TurtleArt/tabasics.py:996
msgid "empty trash"
msgstr "खाली डस्टबीन"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1000
+#: TurtleArt/tabasics.py:997
msgid "permanently deletes items in trash"
msgstr "रद्दीटोकरीको बस्तु सधैलाई मेटाउँछ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1004
+#: TurtleArt/tabasics.py:1001
msgid "restore all"
msgstr "सबै पूर्वावस्थामा ल्याउ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1005
+#: TurtleArt/tabasics.py:1002
msgid "restore all blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता जान्छ"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1009
+#: TurtleArt/tabasics.py:1006
msgid "clear all"
msgstr "सबै सफा गर"
-#: TurtleArt/tabasics.py:1010
+#: TurtleArt/tabasics.py:1007
msgid "move all blocks to trash"
msgstr "सबै खण्डहरू रद्दीटोकरीमा सार"
-#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:1833
-#: TurtleArtActivity.py:703
+#: TurtleArt/tacollaboration.py:152 TurtleArt/tawindow.py:2055
+#: TurtleArtActivity.py:751
msgid "Share selected blocks"
msgstr "अंश चुनिंदा खण्डहरू"
#: TurtleArt/taconstants.py:209 TurtleArt/taconstants.py:231
#: TurtleArt/taconstants.py:252 TurtleArt/taconstants.py:294
#: TurtleArt/taconstants.py:336 TurtleArt/taconstants.py:378
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:963
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:978
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:993
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1008
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1023
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1038
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:980
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:995
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1010
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1025
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1040
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1055
msgid "Title"
msgstr "शीर्षक"
-#: TurtleArt/talogo.py:374 TurtleArtActivity.py:683
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1492
+#: TurtleArt/talogo.py:370 TurtleArtActivity.py:731
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1538
msgid "Stop turtle"
msgstr "टर्टल रोक"
-#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:322 TurtleArtActivity.py:684
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1485
+#: TurtleArt/talogo.py:380 TurtleArtActivity.py:360 TurtleArtActivity.py:732
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1529
msgid "Show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाउ"
-#: TurtleArt/talogo.py:388 TurtleArtActivity.py:326 TurtleArtActivity.py:894
+#: TurtleArt/talogo.py:384 TurtleArtActivity.py:364 TurtleArtActivity.py:996
msgid "Hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: TurtleArt/talogo.py:511
+#: TurtleArt/talogo.py:508
msgid "did not output to"
msgstr "निर्गत गरेन"
-#: TurtleArt/talogo.py:570
+#: TurtleArt/talogo.py:567
msgid "I don't know how to"
msgstr "मलाई आउँदैन कसरी गर्ने"
-#: TurtleArt/talogo.py:624
+#: TurtleArt/talogo.py:623
msgid "doesn't like"
msgstr "मनपर्दैन"
-#: TurtleArt/talogo.py:624
+#: TurtleArt/talogo.py:623
msgid "as input"
msgstr "आपूर्तिको रुपमा"
@@ -759,230 +756,251 @@ msgstr "अर्को प्यालेट देखाँउछ"
msgid "changes the orientation of the palette of blocks"
msgstr "खण्डहरुको प्यालेटको अभिमुखीकरण परिवर्तन गर्छ"
-#: TurtleArt/tautils.py:196
+#: TurtleArt/tautils.py:295
msgid "Load..."
msgstr "सुरु गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:206
+#: TurtleArt/tautils.py:305
msgid "Save..."
msgstr "सेभ गर..."
-#: TurtleArt/tautils.py:483
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:713
+#: TurtleArt/tautils.py:586
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:730
msgid "click to open"
msgstr "खोल्नलाई क्लिक गर"
-#: TurtleArt/tawindow.py:989 TurtleArt/tawindow.py:990
+#: TurtleArt/tawindow.py:1033 TurtleArt/tawindow.py:1034
msgid "orientation"
msgstr "पृष्ठविन्यास"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1000 TurtleArt/tawindow.py:1470
+#: TurtleArt/tawindow.py:1044 TurtleArt/tawindow.py:1644
msgid "next"
msgstr "आर्को"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1012 TurtleArt/tawindow.py:1013
-#: TurtleArt/tawindow.py:1490
+#: TurtleArt/tawindow.py:1063 TurtleArt/tawindow.py:1664
msgid "shift"
msgstr "सिफ्ट"
-#: TurtleArt/tawindow.py:1256
+#: TurtleArt/tawindow.py:1316
msgid ""
"Please hit the Stop Button before making changes to your Turtle Blocks "
"program"
msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:1310
+#: TurtleArt/tawindow.py:1369
msgid "Select blocks to share"
msgstr "खण्डहरु अंश छान"
-#: TurtleArt/tawindow.py:3868 pysamples/grecord.py:205
-msgid "Turtle Art"
-msgstr "टर्टल आर्ट"
+#: TurtleArt/tawindow.py:1530 TurtleArtActivity.py:632
+#: TurtleArtActivity.py:781 turtleblocks.py:397
+msgid "Save stack"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1531 TurtleArt/tawindow.py:1546
+msgid "Really overwrite stack?"
+msgstr ""
-#: TurtleArt/tawindow.py:3977
+#: TurtleArt/tawindow.py:1534 TurtleArt/tawindow.py:1574
+#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:144
+msgid "Cancel"
+msgstr "रद्द गर"
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1538 TurtleArt/tawindow.py:1549
+msgid "Overwrite stack"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1570 TurtleArt/tawindow.py:1578
+#: TurtleArt/tawindow.py:1588 TurtleArtActivity.py:634 turtleblocks.py:399
+msgid "Delete stack"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:1571 TurtleArt/tawindow.py:1585
+msgid "Really delete stack?"
+msgstr ""
+
+#: TurtleArt/tawindow.py:4215
msgid "image"
msgstr "चित्र"
-#: TurtleArtActivity.py:166 TurtleArtActivity.py:709 TurtleArtActivity.py:823
-#: TurtleArtActivity.py:853 turtleblocks.py:360
+#: TurtleArtActivity.py:188 TurtleArtActivity.py:757 TurtleArtActivity.py:925
+#: TurtleArtActivity.py:955 turtleblocks.py:371
msgid "Save as Logo"
msgstr "लोगोको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:203 TurtleArtActivity.py:708 TurtleArtActivity.py:820
-#: TurtleArtActivity.py:850 turtleblocks.py:358
+#: TurtleArtActivity.py:235 TurtleArtActivity.py:756 TurtleArtActivity.py:922
+#: TurtleArtActivity.py:952 turtleblocks.py:369
msgid "Save as image"
msgstr "तस्विरको रुपमा सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:211
+#: TurtleArtActivity.py:243
msgid "snapshot"
msgstr "स्न्यापशट"
-#: TurtleArtActivity.py:219 TurtleArtActivity.py:643 TurtleArtActivity.py:685
-#: TurtleArtActivity.py:829 TurtleArtActivity.py:856
+#: TurtleArtActivity.py:251 TurtleArtActivity.py:691 TurtleArtActivity.py:733
+#: TurtleArtActivity.py:931 TurtleArtActivity.py:958
msgid "Save snapshot"
msgstr "स्नयापसट सेभ गर"
-#: TurtleArtActivity.py:260 TurtleArtActivity.py:616 TurtleArtActivity.py:759
-#: turtleblocks.py:378
+#: TurtleArtActivity.py:296 TurtleArtActivity.py:657 TurtleArtActivity.py:808
msgid "Turn off hover help"
msgstr "होबर सहयोग बन्द गर"
-#: TurtleArtActivity.py:266 turtleblocks.py:380
+#: TurtleArtActivity.py:303 turtleblocks.py:390
msgid "Turn on hover help"
msgstr "होबर सहयोग सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:274 turtleblocks.py:390
+#: TurtleArtActivity.py:312 turtleblocks.py:404
msgid "Show palette"
msgstr "प्यालेट देखाउ"
-#: TurtleArtActivity.py:280 TurtleArtActivity.py:882 turtleblocks.py:392
+#: TurtleArtActivity.py:318 TurtleArtActivity.py:984 turtleblocks.py:406
msgid "Hide palette"
msgstr "प्यालेट लुकाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:447
+#: TurtleArtActivity.py:485
msgid "Rescale coordinates down"
msgstr "निर्देशांक तल पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:451 TurtleArtActivity.py:608 TurtleArtActivity.py:755
+#: TurtleArtActivity.py:489 TurtleArtActivity.py:648 TurtleArtActivity.py:804
msgid "Rescale coordinates up"
msgstr "निर्देशांक माथि पुन: स्केल गर"
-#: TurtleArtActivity.py:541 TurtleArtActivity.py:577 TurtleArtActivity.py:677
-#: TurtleArtActivity.py:730 turtleblocks.py:387
+#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:615 TurtleArtActivity.py:725
+#: TurtleArtActivity.py:778 turtleblocks.py:401
msgid "Edit"
msgstr "सम्पादन गर"
-#: TurtleArtActivity.py:546 TurtleArtActivity.py:575 TurtleArtActivity.py:678
-#: TurtleArtActivity.py:747 turtleblocks.py:382
+#: TurtleArtActivity.py:584 TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:726
+#: TurtleArtActivity.py:796 turtleblocks.py:392
msgid "View"
msgstr "हेर"
-#: TurtleArtActivity.py:573 TurtleArtActivity.py:679
+#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:727
msgid "Project"
msgstr "परियोजना"
-#: TurtleArtActivity.py:579 TurtleArtActivity.py:676 TurtleArtActivity.py:705
-#: TurtleArtActivity.py:707 TurtleArtActivity.py:815
+#: TurtleArtActivity.py:617 TurtleArtActivity.py:724 TurtleArtActivity.py:753
+#: TurtleArtActivity.py:755 TurtleArtActivity.py:917
msgid "Save/Load"
msgstr "सेभ गर/सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:587 TurtleArtActivity.py:731 turtleblocks.py:385
+#: TurtleArtActivity.py:625 TurtleArtActivity.py:779 turtleblocks.py:395
msgid "Copy"
msgstr "प्रतिलिपी बनाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:589 TurtleArtActivity.py:732 turtleblocks.py:386
+#: TurtleArtActivity.py:627 TurtleArtActivity.py:780 turtleblocks.py:396
msgid "Paste"
msgstr "प्रतिलिपी सार"
-#: TurtleArtActivity.py:591
+#: TurtleArtActivity.py:629
msgid "Restore blocks from trash"
msgstr "रद्दि टोकरीमा भएका सबै सामग्री फिर्ता गर"
-#: TurtleArtActivity.py:594 TurtleArtActivity.py:748
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
+#: TurtleArtActivity.py:637 TurtleArtActivity.py:797
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:806
msgid "Fullscreen"
msgstr "पुरै पर्दा"
-#: TurtleArtActivity.py:596 TurtleArtActivity.py:749 turtleblocks.py:366
+#: TurtleArtActivity.py:640 TurtleArtActivity.py:798 turtleblocks.py:377
msgid "Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टेसियन निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:598 TurtleArtActivity.py:751 turtleblocks.py:368
+#: TurtleArtActivity.py:642 TurtleArtActivity.py:800 turtleblocks.py:379
msgid "Polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:601 TurtleArtActivity.py:753
+#: TurtleArtActivity.py:645 TurtleArtActivity.py:802
msgid "Metric coordinates"
msgstr "मैट्रिक / मापीय निर्देशांक"
-#: TurtleArtActivity.py:611 TurtleArtActivity.py:757 turtleblocks.py:372
+#: TurtleArtActivity.py:651 TurtleArtActivity.py:806 turtleblocks.py:383
msgid "Grow blocks"
msgstr "खण्डहरु बढाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:613 TurtleArtActivity.py:758 turtleblocks.py:374
+#: TurtleArtActivity.py:654 TurtleArtActivity.py:807 turtleblocks.py:385
msgid "Shrink blocks"
msgstr "खण्डहरु घटाऊ"
-#: TurtleArtActivity.py:630 TurtleArtActivity.py:647 TurtleArtActivity.py:686
-#: TurtleArtActivity.py:832
+#: TurtleArtActivity.py:678 TurtleArtActivity.py:695 TurtleArtActivity.py:734
+#: TurtleArtActivity.py:934
msgid "Load example"
msgstr "उदाहरण सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:680 TurtleArtActivity.py:888 turtleblocks.py:399
+#: TurtleArtActivity.py:728 TurtleArtActivity.py:990 turtleblocks.py:413
msgid "Clean"
msgstr "सफा गर्नुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:681 TurtleArtActivity.py:890 turtleblocks.py:400
+#: TurtleArtActivity.py:729 TurtleArtActivity.py:992 turtleblocks.py:414
msgid "Run"
msgstr "चलाउनुहोस्"
-#: TurtleArtActivity.py:682 TurtleArtActivity.py:892 turtleblocks.py:401
+#: TurtleArtActivity.py:730 TurtleArtActivity.py:994 turtleblocks.py:415
msgid "Step"
msgstr "चाल"
-#: TurtleArtActivity.py:687 turtleblocks.py:408 util/helpbutton.py:45
+#: TurtleArtActivity.py:735 turtleblocks.py:422 util/helpbutton.py:45
msgid "Help"
msgstr "मद्दत"
-#: TurtleArtActivity.py:688 turtleblocks.py:403
+#: TurtleArtActivity.py:736 turtleblocks.py:417
msgid "Stop"
msgstr "रोक"
-#: TurtleArtActivity.py:710 TurtleArtActivity.py:836 TurtleArtActivity.py:858
+#: TurtleArtActivity.py:758 TurtleArtActivity.py:938 TurtleArtActivity.py:960
msgid "Load project"
msgstr "परियोजना सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:713 TurtleArtActivity.py:841 TurtleArtActivity.py:863
+#: TurtleArtActivity.py:761 TurtleArtActivity.py:943 TurtleArtActivity.py:965
msgid "Load plugin"
msgstr "पल्गइन सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:714 TurtleArtActivity.py:844 TurtleArtActivity.py:866
+#: TurtleArtActivity.py:762 TurtleArtActivity.py:946 TurtleArtActivity.py:968
msgid "Load Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड सुरु गर"
-#: TurtleArtActivity.py:766
+#: TurtleArtActivity.py:895
msgid "Palettes"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:810
+#: TurtleArtActivity.py:912
msgid "Sharing blocks disabled"
msgstr ""
-#: TurtleArtActivity.py:883
+#: TurtleArtActivity.py:985
msgid "<Ctrl>p"
msgstr "<Ctrl>p"
-#: TurtleArtActivity.py:888
+#: TurtleArtActivity.py:990
msgid "<Ctrl>e"
msgstr "<Ctrl>e"
-#: TurtleArtActivity.py:890
+#: TurtleArtActivity.py:992
msgid "<Ctrl>r"
msgstr "<Ctrl>r"
-#: TurtleArtActivity.py:892
+#: TurtleArtActivity.py:994
msgid "<Ctrl>w"
msgstr "<Ctrl>w"
-#: TurtleArtActivity.py:895
+#: TurtleArtActivity.py:997
msgid "<Ctrl>s"
msgstr "<Ctrl>s"
-#: TurtleArtActivity.py:1049 TurtleArtActivity.py:1054
-#: TurtleArtActivity.py:1121
+#: TurtleArtActivity.py:1152 TurtleArtActivity.py:1157
+#: TurtleArtActivity.py:1238
msgid "Plugin could not be installed."
msgstr "पल्गइन इन्टल गर्न सकिएन।"
-#: TurtleArtActivity.py:1117
+#: TurtleArtActivity.py:1234
msgid "Please restart Turtle Art in order to use the plugin."
msgstr "कृपया पल्गइन चलाउन टर्टल आर्ट पुनरारम्भ गर।"
-#: TurtleArtActivity.py:1135
+#: TurtleArtActivity.py:1252
#, python-format
msgid "Plugin %s already installed."
msgstr "पल्गइन %s पहिल्यै इन्टल भइसक्यो।"
-#: TurtleArtActivity.py:1136
+#: TurtleArtActivity.py:1253
#, python-format
msgid "Do you want to reinstall %s?"
msgstr "के तिमी %s रिइन्टल गर्न चाहन्छौ?"
@@ -1084,10 +1102,6 @@ msgstr "वर्णन:"
msgid "Submit to Web"
msgstr "सञ्जालमा बुझाऊ"
-#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:144
-msgid "Cancel"
-msgstr "रद्द गर"
-
#: gnome_plugins/uploader_plugin.py:166
msgid "Login failed"
msgstr "लगइन असफल भयो"
@@ -1100,7 +1114,7 @@ msgstr "अप्लोड गर्न सकेन"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:75
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:63
#: plugins/light_sensor/light_sensor.py:49 plugins/rfid/rfid.py:86
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:330
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:336
msgid "Palette of sensor blocks"
msgstr "सेन्सर खण्डहरुको प्यालेट"
@@ -1136,7 +1150,7 @@ msgstr "माइक्रोफोन आयातको भोल्युम"
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:119
#: plugins/audio_sensors/audio_sensors.py:127
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
msgid "pitch"
msgstr "पिच"
@@ -1174,7 +1188,7 @@ msgid "microphone input voltage"
msgstr "माइक्रोफोनको आयात भोल्युम"
#: plugins/camera_sensor/camera_sensor.py:67
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:133
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:139
msgid "Palette of media objects"
msgstr "मिडिया वस्तुहरुको प्यालेट"
@@ -1218,340 +1232,340 @@ msgstr "RFID"
msgid "read value from RFID device"
msgstr "RFID यन्त्रबाट मान पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:103
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:106
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:109
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:112
msgid "while"
msgstr "एकैछिन पछि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:107
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
msgid "do-while-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"अंक प्यालेटबाट boolean सञ्चालनकर्ता प्रयोग गर्ने do-while-True सञ्चालनकर्ता"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:113
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:116
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:119
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:122
msgid "until"
msgstr "नभएसम्म"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:117
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:123
msgid "do-until-True operator that uses boolean operators from Numbers palette"
msgstr ""
"do-until-True सञ्चालनकर्ता जुनले अंकहरु प्यालेटदैखि बुलियन सञ्चालनकर्ता "
"चलाउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:124
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:886
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:130
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:732
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:903
msgid "top"
msgstr "माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:126
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:132
msgid "top of a collapsible stack"
msgstr "पतन गर्न मिल्ने थाकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:140
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:146
msgid "journal"
msgstr "पंजिका"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:141
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:147
msgid "Sugar Journal media object"
msgstr "सुगर जर्नल मिडिया वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:151
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:157
msgid "audio"
msgstr "श्रव्य"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:153
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:159
msgid "Sugar Journal audio object"
msgstr "सुगर जर्नल श्रव्य वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:163
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:169
msgid "video"
msgstr "भिडियो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:165
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:171
msgid "Sugar Journal video object"
msgstr "सुगर जर्नल भिडियो वस्तु"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:175
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:181
msgid "description"
msgstr "वर्णन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:177
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:183
msgid "Sugar Journal description field"
msgstr "सुगर पंजिका वर्णन फाँट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:194
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:222
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:200
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:228
msgid "show"
msgstr "देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:198
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:211
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:226
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:204
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:217
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:232
msgid "draws text or show media from the Journal"
msgstr "पंजिकामा रहेको पाठ वा मिडिया देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:207
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:213
msgid "show aligned"
msgstr "पङ्क्तिबद्धरुपमा देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:234
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:240
msgid "set scale"
msgstr "छाया राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:238
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:244
msgid "sets the scale of media"
msgstr "मिडियाको स्केल निर्धारित गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:245
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:251
msgid "save picture"
msgstr "तस्बिर सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:247
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:258
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:253
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:264
msgid "picture name"
msgstr "तस्विरको नाम"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:248
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:254
msgid "saves a picture to the Sugar Journal"
msgstr "सुगर जर्नलमा तस्विर सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:256
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:262
msgid "save SVG"
msgstr "SVG सेभ गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:259
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:265
msgid "saves turtle graphics as an SVG file in the Sugar Journal"
msgstr "टर्टल ग्राफिकलाई SVG बनाई सुगर जर्नलमा सेभ गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:266
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:272
msgid "scale"
msgstr "स्केल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:270
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:276
msgid "holds current scale value"
msgstr "हालको स्केल मान राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:275
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:281
msgid "media wait"
msgstr "मिडिया रोक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:277
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
msgid "wait for current video or audio to complete"
msgstr "हालको भिडियो वा आवाज समाप्त हुन कुर्नुहोस्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:283
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:289
msgid "media stop"
msgstr "मिडिया बन्द गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:285
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:291
msgid "stop video or audio"
msgstr "बन्द गर भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:290
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:296
msgid "media pause"
msgstr "मिडिया रोक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:292
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:298
msgid "pause video or audio"
msgstr "रोक भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:297
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:303
msgid "media resume"
msgstr "मिडिया पुनरारम्भ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:299
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
msgid "resume playing video or audio"
msgstr "पुनरारम्भ सुरु गरन् भिडियो आथवा आवाज"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:305
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:311
msgid "speak"
msgstr "बोल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:307
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:313
msgid "hello"
msgstr "हेलो"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:308
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:314
msgid "speaks text"
msgstr "पाठ बोल्छ"
#. TRANS: pitch, duration, amplitude
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:316
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:322
msgid "sinewave"
msgstr "साइनतरङ्ग"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
msgid "amplitude"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:317
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:323
msgid "duration"
msgstr "अन्तराल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:320
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:326
msgid "plays a sinewave at frequency, amplitude, and duration (in seconds)"
msgstr "साइनतरङ्गलाई आवृत्ति, कोणाङ्क र अन्तरालमा ( सेकेन्डमा) देखाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:337
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:348
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:343
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:354
msgid "button down"
msgstr "बटन तल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:340
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:346
msgid "returns 1 if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:351
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:357
#, fuzzy
msgid "returns True if mouse button is pressed"
msgstr "यदि माउस बटन थिचेको भएमा १ फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:358
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:364
msgid "mouse x"
msgstr "माउस x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:361
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:367
msgid "returns mouse x coordinate"
msgstr "माउसको x निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:368
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:374
msgid "mouse y"
msgstr "माउस y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:371
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:377
msgid "returns mouse y coordinate"
msgstr "माउसको y निर्देशाङ्क फर्काउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:379
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:385
msgid "query keyboard"
msgstr "क्वेरी कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:381
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:387
msgid "query for keyboard input (results stored in keyboard block)"
msgstr "कुञ्जीपाटीको लाई क्वेरी आगत (परिणामहरु कुञ्जीपाटीको बल्कमा छ)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:388
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:394
msgid "keyboard"
msgstr "कुञ्जीपाटी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:392
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:398
msgid "holds results of query-keyboard block as ASCII"
msgstr "क्वेरी-कुञ्जीपाटी खण्डको परिणामहरु ASCII को रुपमा राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:424
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:430
msgid "read pixel"
msgstr "पिक्सेल पढ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:427
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:433
msgid "RGB color under the turtle is pushed to the stack"
msgstr "कछुवा मुनिको RGB कलर थाँक मुनि फिर्ता जान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:435
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:441
msgid "turtle sees"
msgstr "टर्टलले देख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:437
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:443
msgid "returns the color that the turtle \"sees\""
msgstr "टर्टलले \"देखेको\" रंग फिर्ता गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:445
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:451
msgid "time"
msgstr "समय"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:448
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:454
msgid "elapsed time (in seconds) since program started"
msgstr "कार्यक्रम सुरु भएदेखिको बितेको समय(सेकेन्ड मा)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:457
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:463
msgid "Palette of extra options"
msgstr "अतिरिक्त विकल्प भएको प्यालेट"
#. TRANS: push adds a new item to the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:464
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:470
msgid "push"
msgstr "धकाल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:467
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:473
msgid "pushes value onto FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा धकेल्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:477
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:483
msgid "show heap"
msgstr "हिप देखाउ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:480
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:486
msgid "shows values in FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "मानलाई FILO (first-in last-out heap) मा देखाँउछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:490
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:496
msgid "empty heap"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:493
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:499
msgid "emptys FILO (first-in-last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap) मेटाउँछ"
#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:504
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:510
msgid "pop"
msgstr "पप्"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:508
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:514
msgid "pops value off FILO (first-in last-out heap)"
msgstr "FILO (first-in last-out heap)को मान पप गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:519
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:529
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:525
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:535
msgid "empty heap?"
msgstr "खाली थाक"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:522
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:532
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:528
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:538
msgid "returns True if heap is empty"
msgstr "थाक खाली भए True फिर्ता र्गर्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:539
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:541
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:545
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:547
msgid "comment"
msgstr "टिप्पणी"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:543
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
msgid "places a comment in your code"
msgstr "तपाँइको सङ्केतमा टिप्पणी राख्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:549
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:555
msgid "print"
msgstr "प्रिन्ट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:553
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:559
msgid "prints value in status block at bottom of the screen"
msgstr "मानलाई पर्दाको तल स्थिति खण्डमा छाप्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:563
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:569
msgid "Python chr operator"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:572
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:578
msgid "Python int operator"
msgstr ""
# http://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A5%E0%A4%A8_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:579
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:592
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:606
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:585
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:598
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:612
msgid "Python"
msgstr "पाइथन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:583
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:589
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced single-variable math equations, e."
"g., sin(x)"
msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत एकल-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sin(x)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:596
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:602
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sqrt(x*x+y*y)"
@@ -1559,7 +1573,7 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., sqrt(x*x "
"+ y*y)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:610
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:616
msgid ""
"a programmable block: used to add advanced multi-variable math equations, e."
"g., sin(x+y+z)"
@@ -1567,220 +1581,233 @@ msgstr ""
"प्रोगरामेबल खण्ड: उन्नत बहु-चल गणीत समीकरण थप्न प्रयोग गरिने, e.g., "
"sin(x+y+z)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:622
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:638
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:653
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:628
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:644
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:659
msgid "Python block"
msgstr "पाइथन खण्ड"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:624
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:640
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:656
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:630
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:646
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:662
msgid "runs code found in the tamyblock.py module found in the Journal"
msgstr "जर्नलमा रहेको tamyblock.py मोड्युलको सङ्केत चलाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:669
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:675
msgid "Cartesian"
msgstr "कार्टेसन"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:671
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
msgid "displays Cartesian coordinates"
msgstr "कार्टिसन कोर्डिनेट देखिउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:677
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:683
msgid "polar"
msgstr "पोलार"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:679
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
msgid "displays polar coordinates"
msgstr "पोलार निर्देशांक देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:685
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:756
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:691
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:773
msgid "turtle"
msgstr "कछुवा"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:689
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:695
msgid "chooses which turtle to command"
msgstr "आदेश गर्ने कछुवा छान्छ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:698
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:707
+#. TRANS: pop removes a new item from the program stack
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:703
+msgid "active turtle"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:706
+msgid "the name of the active turtle"
+msgstr ""
+
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:715
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
msgid "turtle shell"
msgstr "कछुवाको शेल"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:700
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:708
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:717
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:725
msgid "put a custom 'shell' on the turtle"
msgstr "टर्टलमा अनुकूलन 'shell' राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:716
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:733
msgid "top of a collapsed stack"
msgstr "संक्षिप्त थाँकको माथि"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:721
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:731
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:742
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:738
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:748
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:759
msgid "load"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:724
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:735
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:746
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:741
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:752
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:763
#, fuzzy
msgid "loads a block"
msgstr "मेरो ब्लाक सुरु गर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:745
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:762
#, fuzzy
msgid "setxy"
msgstr "xy राख"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:754
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:771
msgid "palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:757
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
msgid "selects a palette"
msgstr ""
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:765
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:782
msgid "Palette of presentation templates"
msgstr "प्रस्तुत गर्ने टेम्प्लेटहरूको प्यालेट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:772
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:789
msgid "hide blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:774
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
msgid "declutters canvas by hiding blocks"
msgstr "खण्डहरु लुकाएर क्यानभास सफा बनाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:781
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:798
msgid "show blocks"
msgstr "खण्डहरु देखाऊ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:783
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
msgid "restores hidden blocks"
msgstr "लुकेका खण्डलाई पूर्वावस्थामा ल्याउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:791
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:808
msgid "hides the Sugar toolbars"
msgstr "सुगर उपकरणपट्टी लुकाउँछ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:800
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:817
msgid "list"
msgstr "सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:804
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1039
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:821
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1056
msgid "presentation bulleted list"
msgstr "प्रस्तुति बुलेटेड सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:812
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:829
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1058
msgid "presentation template: list of bullets"
msgstr "प्रस्तुति टेम्पलेट: बुलेटका सूची"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:819
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:836
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:998
msgid "presentation template: select Journal object (no description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको वस्तु छान (विवरण नभएका)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:826
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:843
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:983
msgid "presentation template: select Journal object (with description)"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: पंजिकाको बस्तु छान (विवरण समेत)"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:833
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:850
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1043
msgid "presentation template: select four Journal objects"
msgstr "प्रस्तुति टेम्प्लेट: चारवटा जर्नलको वस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:840
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:847
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:864
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1013
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1028
msgid "presentation template: select two Journal objects"
msgstr "प्रस्तुती टेम्प्लेट: दुईवटा जर्नल बस्तु छान"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:857
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:874
msgid "xcor of left of screen"
msgstr "स्क्रिनको बायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:862
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:879
msgid "bottom"
msgstr "तलतिर"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:865
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:882
msgid "ycor of bottom of screen"
msgstr "स्क्रिनको तलपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:870
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:887
msgid "width"
msgstr "चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:873
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:890
msgid "the canvas width"
msgstr "क्यानभासको चौडाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:881
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:898
msgid "xcor of right of screen"
msgstr "स्क्रिनको दायाँपट्टिको xcor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:889
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:906
msgid "ycor of top of screen"
msgstr "स्क्रिनको माथिपट्टिको ycor"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:894
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:911
msgid "height"
msgstr "उचाइ"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:897
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:914
msgid "the canvas height"
msgstr "क्यानभास हाइट"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:904
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:921
msgid "title x"
msgstr "शीर्षक x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:913
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:930
msgid "title y"
msgstr "शीर्षक y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:922
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:939
msgid "left x"
msgstr "बायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:931
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:948
msgid "top y"
msgstr "माथि y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:940
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:957
msgid "right x"
msgstr "दायाँ x"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:949
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:966
msgid "bottom y"
msgstr "तल y"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:964
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:979
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:981
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:996
msgid "presentation 1x1"
msgstr "प्रस्तुति १x१"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:994
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1011
msgid "presentation 2x1"
msgstr "प्रस्तुति 2x1"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1009
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1026
msgid "presentation 1x2"
msgstr "प्रस्तुति १x२"
-#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1024
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1041
msgid "presentation 2x2"
msgstr "प्रस्तुति 2x2"
+#: plugins/turtle_blocks_extras/turtle_blocks_extras.py:1073
+msgid "Palette of user-defined operators"
+msgstr ""
+
#: pysamples/brain.py:43
msgid "Please install the Speak Activity and try again."
msgstr ""
@@ -1832,83 +1859,86 @@ msgstr "यूमोड"
msgid "make a uturn"
msgstr "यूमोड लिऊ"
-#: turtleblocks.py:86
+#: turtleblocks.py:89
msgid "usage is"
msgstr "प्रयोग हो"
-#: turtleblocks.py:240
+#: turtleblocks.py:250
msgid "No option action:"
msgstr "विकल्प नभएमा कार्य:"
-#: turtleblocks.py:255
+#: turtleblocks.py:265
msgid "File not found"
msgstr "फाइल भेटिएन"
-#: turtleblocks.py:279
+#: turtleblocks.py:289
#, python-format
msgid "Configuration directory not writable: %s"
msgstr "कनफिगरेसन निर्देशिकामा लेख्न मिल्दैन: %s"
-#: turtleblocks.py:354
+#: turtleblocks.py:365
msgid "New"
msgstr "नयाँ"
-#: turtleblocks.py:355
+#: turtleblocks.py:366
msgid "Open"
msgstr "खोल"
-#: turtleblocks.py:356
+#: turtleblocks.py:367
msgid "Save"
msgstr "सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:357
+#: turtleblocks.py:368
msgid "Save as"
msgstr "नाममा सेभ गर"
-#: turtleblocks.py:362
+#: turtleblocks.py:373
msgid "Quit"
msgstr "बन्द गर्नुहोस्"
-#: turtleblocks.py:363
+#: turtleblocks.py:374
msgid "File"
msgstr "फाइल"
-#: turtleblocks.py:370
+#: turtleblocks.py:381
msgid "Rescale coordinates"
msgstr "निर्देशांक रिस्केल गर"
-#: turtleblocks.py:376
+#: turtleblocks.py:387
msgid "Reset block size"
msgstr "खण्ड आकार रिसेट गर"
-#: turtleblocks.py:394
+#: turtleblocks.py:408
msgid "Show/hide blocks"
msgstr "खण्ड लुकाऊ/देखाऊ"
-#: turtleblocks.py:396
+#: turtleblocks.py:410
msgid "Tools"
msgstr "औजार"
-#: turtleblocks.py:402
+#: turtleblocks.py:416
msgid "Debug"
msgstr "त्रुटि सच्याउनुहोस्"
-#: turtleblocks.py:404
+#: turtleblocks.py:418
msgid "Turtle"
msgstr "टर्टल"
-#: turtleblocks.py:407
+#: turtleblocks.py:421
msgid "About..."
msgstr ""
-#: turtleblocks.py:447
+#: turtleblocks.py:461
msgid "You have unsaved work. Would you like to save before quitting?"
msgstr "तिमीसगँ बचत नगरिएको काम छ। बन्द गर्नुपूर्व बचत गर्न चाहनुहुन्छ?"
-#: turtleblocks.py:448
+#: turtleblocks.py:462
msgid "Save project?"
msgstr "परियोजना सेभ गर?"
+#~ msgid "Turtle Art"
+#~ msgstr "टर्टल आर्ट"
+
#~ msgid "Turtle Art Mini"
#~ msgstr "टर्टल आर्ट मिनि"