Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: 42944a602141a2b346e779ac3ef021ce42dc0b4f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-09 17:16+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-01-21 10:44+0200\n"
"Last-Translator: rubina <rubina@aua.am>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.3\n"

#: activity/activity.info:2
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/JokeMachineActivity.py:137
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:170
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:210
msgid "Joke Machine"
msgstr "Կատակների Մեքենա"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/JokeMachineActivity.py:137
msgid "Please wait a moment for your buddy's Jokebooks to show up"
msgstr "Խնդրում եմ սպասեք մինչև երևան ձեր ընկերների Կատակագրքերը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/cover.py:42
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/preview.py:50
msgid "started by"
msgstr "Մեկնարկված է "

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/cover.py:53
msgid "Open"
msgstr "Բացել"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:65
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:72
msgid "Question"
msgstr "Հարց"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:72
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:80
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:124
msgid "Answer"
msgstr "Պատասխան"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:93
msgid "Submission For:"
msgstr "Ներկայացնել .... համար"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:94
msgid "Your Name:"
msgstr "Ձեր Անունը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:105
msgid "Submit"
msgstr "Ներկայացնել"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/submit.py:108
msgid "Back"
msgstr "Հետ"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:61
msgid "Joke"
msgstr "Կատակ"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:63
msgid "By"
msgstr "միջոցով"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:98
msgid "This Jokebook is empty"
msgstr "Այս կատակագիրքը դատարկ է"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:100
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:160
msgid "Submit a Joke"
msgstr "Ներկայացնել Կատակ"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:105
msgid "Add Jokes"
msgstr "Ավելացնել Կատակներ"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/joke.py:154
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:46
msgid "Choose a Jokebook to read:"
msgstr "Ընտրել Կատակագիրքը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:67
msgid "Are you sure you want to delete your "
msgstr "Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել ձեր "

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:70
msgid "jokebook ?"
msgstr "Կատակագիրքը:"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:107
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/preview.py:67
msgid "Edit"
msgstr "Խմբագրել"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/choose.py:111
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:173
msgid "Delete"
msgstr "Ջնջել"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:59
msgid "Edit Jokebook Cover"
msgstr "Խմբագրել Կատակագրքի Կազմէջը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:67
msgid "Edit My Jokes"
msgstr "Խմբագրել Իմ Կատակները"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:75
msgid "Review Submitted Jokes"
msgstr "Վերադիտել Ներկայացված Կատակները"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:119
msgid "Preview"
msgstr "Նախադիտում"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:144
msgid "Title of Jokebook:"
msgstr "Կատակագրքի Վերնագիրը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:148
msgid "Sound Effect:"
msgstr "Ձայնային Էֆֆեկտ"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:185
msgid "Add New Joke"
msgstr "Ավելացնել Նոր Կատակ"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:196
msgid "Are you sure you want to delete this joke ?"
msgstr "Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք ջնջել այս կատակը:"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:237
msgid "Reject"
msgstr "Մերժել"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/pages/edit.py:244
msgid "Accept"
msgstr "Ընդունել"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:169
msgid " submitted a joke to "
msgstr " ներկայացված է կատակ "

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:208
msgid " accepted a joke submitted to "
msgstr " ընդունված կատակը ներկայացված է"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/mesh/activitysession.py:209
msgid " by "
msgstr "...-ով"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:105
msgid "Click to choose a sound"
msgstr "Քլիք, որպեսզի ընտրեք ձայնանշանը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:299
msgid "Choose image"
msgstr "Ընտրել պատկերը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/page.py:333
msgid "Choose Sound"
msgstr "Ընտրել Ձայնանշանը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:106
#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:193
msgid "Lesson Plans"
msgstr "Դասերի Պլանը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:124
msgid "Read Jokebooks"
msgstr "Կարդալ Կատակագրքերը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:128
msgid "Make Jokebook"
msgstr "Ստեղծել Կատակագիրք"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:197
msgid "Close Lessons"
msgstr "Փակել Դասերը"

#: /home/sugar/src/activities/joke-machine/gui/frame.py:201
msgid "Lesson Plans:"
msgstr "Դասերի Պլանը."