Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: b200677540505f22914b502dae79cb959beaf978 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-13 00:31-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-13 21:46+0200\n"
"Last-Translator: anushnur <anush.mkrtchyan@ca1492.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#. TRANS: "name" option from activity.info file
msgid "Physics"
msgstr "Ֆիզիկա"

#. TRANS: "summary" option from activity.info file
#. TRANS: "description" option from activity.info file
msgid ""
"Prove Sir Isaac Newton right! Create real life simulations using different "
"shapes and see them come to life with forces!"
msgstr ""
"Ապացուցիր Պրն. Իսահակ Նյուտոնի օրենքը. Ստեղծիր իրական կյանք` միևնույն ժամանկ "
"օգտագործելով տարբեր ուրվապատկերներ և տես դրանց իրականացումը ուժի միջոցով:"

#: activity.py:124
msgid "Create"
msgstr "Ստեղծել"

#: activity.py:135
msgid "Clear Trace Marks"
msgstr "Ջնջել Հետապնդման Հետքերը"

#: activity.py:136
msgid "<ctrl>x"
msgstr "<ctrl>x"

#: activity.py:161 activity.py:167
msgid "Export tracked objects to journal"
msgstr "Մատյանում արտահանել հետապնդված առարկաներ "

#: activity.py:185 activity.py:293
msgid "Stop"
msgstr "Կանգնեցնել"

#: activity.py:186
msgid "<ctrl>space"
msgstr "<ctrl>տարածք"

#: activity.py:193
msgid "Erase All"
msgstr "Ջնջել բոլորը"

#: activity.py:194
msgid "<ctrl>a"
msgstr "<ctrl>a"

#: activity.py:280 activity.py:307
msgid "Are You Sure?"
msgstr "Արդյոք դուք վստա՞հ եք"

#: activity.py:282
msgid "All trace points will be erased. This cannot be undone!"
msgstr "Հետապնդված բոլոր կետերը կջնջվեն: Սա չի կարելի թողնել անկատար!"

#: activity.py:296
msgid "Start"
msgstr "Սկսել"

#: activity.py:309
msgid "All your work will be discarded. This cannot be undone!"
msgstr "Ձեր բոլոր արածները չեղյալ կլինեն։ Անհնար կլինի վերականգնել։"

#: activity.py:333 activity.py:350
msgid "Physics export"
msgstr "Ֆիզիկայի արտահանում"

#: tools.py:167
msgid "Circle"
msgstr "Շրջանագիծ"

#: tools.py:168
msgid "<ctrl>c"
msgstr "<ctrl>c"

#: tools.py:215
msgid "Box"
msgstr "Տուփ"

#: tools.py:216
msgid "<ctrl>b"
msgstr "<ctrl>b"

#: tools.py:274
msgid "Triangle"
msgstr "Եռանկյուն"

#: tools.py:275
msgid "<ctrl>t"
msgstr "<ctrl>t"

#: tools.py:350
msgid "Polygon"
msgstr "Բազմանկյուն"

#: tools.py:351
msgid "<ctrl>p"
msgstr "<ctrl>p"

#: tools.py:436
msgid "Draw"
msgstr "Նկարել"

#: tools.py:437
msgid "<ctrl>d"
msgstr "<ctrl>d"

#: tools.py:499
msgid "Grab"
msgstr "Վերցնել"

#: tools.py:500
msgid "<ctrl>g"
msgstr "<ctrl>g"

#: tools.py:549
msgid "Joint"
msgstr "Միացյալ"

#: tools.py:597
msgid "Pin"
msgstr "Կոճգամ"

#: tools.py:598
msgid "<ctrl>o"
msgstr "<ctrl>o"

#: tools.py:622
msgid "Motor"
msgstr "Շարժիչ"

#: tools.py:623
msgid "<ctrl>m"
msgstr "<ctrl>m"

#: tools.py:667
msgid "Roll"
msgstr "Գլորել"

#: tools.py:668 tools.py:751
msgid "<ctrl>r"
msgstr "<ctrl>r"

#: tools.py:694
msgid "Erase"
msgstr "Ջնջել"

#: tools.py:695
msgid "<ctrl>e"
msgstr "<ctrl>e"

#: tools.py:750
msgid "Track Object"
msgstr "Հետևել օբյեկտին"

#: tools.py:800
msgid "Chain"
msgstr "Շողթա"

#, python-format
#~ msgid "%s Source"
#~ msgstr "%s Աղբյուրը"