Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: fe60e73a487768b84ef6a690758296895dc07fb4 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-09-27 14:55-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-02 04:55+0200\n"
"Last-Translator: Jasmine <udea_jasmine@yahoo.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#. TRANS: "name" option from activity.info file
msgid "Chat"
msgstr "Զրուցասրահ"

#. TRANS: "summary" option from activity.info file
#. TRANS: "description" option from activity.info file
msgid "Text chat"
msgstr "Տեքստային զրույց"

#: activity.py:87
msgid "Insert smiley"
msgstr "Ներդնել ժպտերեսիկ"

#: activity.py:124 activity.py:188
msgid "Off-line"
msgstr "Կապից դուրս"

#: activity.py:124
msgid "Share, or invite someone."
msgstr "Կիսվել, կամ հրավիրել որևէ մեկին:"

#: activity.py:180 activity.py:195
msgid "On-line"
msgstr "Կապի մեջ"

#: activity.py:180
msgid "Private Chat"
msgstr "Անձնական զրուցարան"

#: activity.py:188 activity.py:248
msgid "left the chat"
msgstr "լքեց զրույցը"

#: activity.py:195
msgid "Connected"
msgstr "Միացած"

#: activity.py:240
msgid "joined the chat"
msgstr "Միացավ զրույցին"

#: activity.py:255
msgid "is here"
msgstr "Այստեղ է"

#: chat/box.py:118
msgid "URL from Chat"
msgstr "Հղում զրուցասրահից"

# փոխանակման բուֆերին
#: chat/box.py:459
msgid "Copy to Clipboard"
msgstr "Պատճենել ցուցատախտակին"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-) and :)
#: chat/smilies.py:31
msgid "Smile"
msgstr "Ժպիտ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are ;-) and ;)
#: chat/smilies.py:34
msgid "Winking"
msgstr "Աչքով անել"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-/ and :/
#: chat/smilies.py:37
msgid "Confused"
msgstr "Շփոթված"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-( and :(
#: chat/smilies.py:40
msgid "Sad"
msgstr "Տխուր"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-D and :D
#: chat/smilies.py:43
msgid "Grin"
msgstr "Քմծիծաղ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-| and :|
#: chat/smilies.py:46
msgid "Neutral"
msgstr "Չեզոք"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-O, :O, =-O and =O
#: chat/smilies.py:49
msgid "Shock"
msgstr "Ցնցված"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are B-), B), 8-) and 8)
#: chat/smilies.py:52
msgid "Cool"
msgstr "Գերազանց"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-P and :P
#: chat/smilies.py:55
msgid "Tongue"
msgstr "Լեզու"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :">
#: chat/smilies.py:58
msgid "Blushing"
msgstr "Շիկնած"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :'-( and :'(
#: chat/smilies.py:61
msgid "Weeping"
msgstr "Լաց"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are O-), O), O:-) and O:)
#: chat/smilies.py:64
msgid "Angel"
msgstr "Հրեշտակ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-$ and :-$
#: chat/smilies.py:67
msgid "Don't tell anyone"
msgstr "Ոչ մեկին չասես"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are x-(, x(, X-( and x-(
#: chat/smilies.py:70
msgid "Angry"
msgstr "Բարկացած"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are >:> and >:)
#: chat/smilies.py:73
msgid "Devil"
msgstr "Դև"

# Ցնդած գիտնական
#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-B, :B
#: chat/smilies.py:76
msgid "Nerd"
msgstr "Ներդ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-*, :*
#: chat/smilies.py:79
msgid "Kiss"
msgstr "Պաչիկ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :))
#: chat/smilies.py:82
msgid "Laughing"
msgstr "Ծիծաղ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are I-)
#: chat/smilies.py:85
msgid "Sleepy"
msgstr "Քնատ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are :-&
#: chat/smilies.py:88
msgid "Sick"
msgstr "Հիվանդ"

#. TRANS: A smiley (http://en.wikipedia.org/wiki/Smiley) explanation
#. TRANS: ASCII-art equivalents are /:)
#: chat/smilies.py:91
msgid "Raised eyebrows"
msgstr "Հոնքերը բարձրացրած"