Web   ·   Wiki   ·   Activities   ·   Blog   ·   Lists   ·   Chat   ·   Meeting   ·   Bugs   ·   Git   ·   Translate   ·   Archive   ·   People   ·   Donate
summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/hy.po
blob: ed988a57fee6cfc41d2a0b738884175e22af18b7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-02-04 00:33-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-16 06:00+0200\n"
"Last-Translator: Chris <cjl@laptop.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: hy\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"

#: activity/activity.info:2
msgid "Browse"
msgstr "Զննել"

#: browser.py:138
#, python-format
msgid "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"
msgstr "http://www.google.com/search?q=%s&ie=UTF-8&oe=UTF-8"

#: browser.py:337
msgid "Loading..."
msgstr "Բեռնում է..."

#: browser.py:339
#, python-format
#, python-format,
msgid "Loading %s..."
msgstr "Բեռնում է %s..."

#: browser.py:367 webactivity.py:415 webtoolbar.py:317
msgid "Untitled"
msgstr "Անվերնագիր"

#: downloadmanager.py:102
msgid "Download started"
msgstr "Ներբեռնումը մեկնարկել է"

#: downloadmanager.py:103 downloadmanager.py:114
#, python-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: downloadmanager.py:112
msgid "Download completed"
msgstr "Բեռնումն ավարտվել է"

#: downloadmanager.py:117
msgid "Show in Journal"
msgstr "Ցույց տալ Մատյանում"

#: downloadmanager.py:120
msgid "Ok"
msgstr "OK"

#: downloadmanager.py:128
#, python-format
msgid "From: %s"
msgstr "%s -ից"

#: downloadmanager.py:202
#, python-format
msgid ""
"Downloading %s from \n"
"%s."
msgstr "%s Բեռնում %s կայքից:"

#: edittoolbar.py:65
msgid "Previous"
msgstr "Նախորդ"

#: edittoolbar.py:72
msgid "Next"
msgstr "Հաջորդ"

#: linkbutton.py:103
msgid "Remove"
msgstr "Հեռացնել"

#: palettes.py:140
msgid "Follow link"
msgstr "Հետևել հղումին"

#: palettes.py:145
msgid "Follow link in new tab"
msgstr "Հետևել հղումին նոր էջում"

#: palettes.py:151
msgid "Keep link"
msgstr "Պահել հղումը"

#: palettes.py:159
msgid "Copy link"
msgstr "Պատճենել հղումը"

#: palettes.py:215
msgid "Keep image"
msgstr "Պահել պատկերը"

#: palettes.py:223
msgid "Copy image"
msgstr "Պատճենել պատկերը"

#: viewtoolbar.py:35
msgid "Zoom out"
msgstr "Հեռացնել"

#: viewtoolbar.py:41
msgid "Zoom in"
msgstr "Մոտեցնել"

#: viewtoolbar.py:52
msgid "Fullscreen"
msgstr "Էկրանի չափով"

#: viewtoolbar.py:90
msgid "Show Tray"
msgstr "Ցույց տալ դարակը"

#: viewtoolbar.py:94
msgid "Hide Tray"
msgstr "Թաքցնել դարակը"

#: webactivity.py:569
msgid "Download in progress"
msgid_plural "Downloads in progress"
msgstr[0] "Բեռնումն ընթացքի մեջ է"
msgstr[1] "Բեռնումներն ընթացքի մեջ են"

#: webactivity.py:572
msgid "Stopping now will erase your download"
msgid_plural "Stopping now will erase your downloads"
msgstr[0] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումը"
msgstr[1] "Այժմյա կանգը կչեղարկի Ձեր բեռնումներըը"

#: webactivity.py:577
msgid "Continue download"
msgid_plural "Continue downloads"
msgstr[0] "Շարունակել բեռնումը"
msgstr[1] "Շարունակել բեռնումները"

#: webactivity.py:582
msgid "Stop"
msgstr "Կանգ"

#: webtoolbar.py:247
msgid "Home page"
msgstr "Հիմնաէջ"

#: webtoolbar.py:267
msgid "Back"
msgstr "Հետ"

#: webtoolbar.py:274
msgid "Forward"
msgstr "Առաջ"

#: webtoolbar.py:281
msgid "Bookmark"
msgstr "Էջանիշ"

#, python-format, 
#~ msgid ""
#~ "Downloading %(file)s from \n"
#~ "%(source)s."
#~ msgstr "Ներբեռնում է%(file)s %(source)s. - ից"

#~ msgid "Edit"
#~ msgstr "Խմբագրել"

#~ msgid "View"
#~ msgstr "Տեսք"

#~ msgid "Add a tab"
#~ msgstr "Ավելացնել փեղկ"

#~ msgid "Reload"
#~ msgstr "Վերաբեռնել"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Չեղարկել"